ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

279 רפסמ

ט"נשת ,שדוחה תבשו ידוקפ-להקיו תשרפ

םישנה תמכוחו תואבוצה תוארמב ונכו רויכה השעמ

ןמסוק לאימדא ר"ד

דומלתל הקלחמה


:(ח חל 'מש) ונתשרפב רפוסמ ונכו רויכה השעמ לע
תאבצה תארמב תשחנ ונכ תאו תשחנ רויכה תא שעיו"
."דעומ להא חתפ ואבצ רשא

יכ" תשרפב רבכ עיפוה ונכו רויכה תיישע לע יוויצה
הרעה היישעה יווצל הפסונ ןאכ ךא ,(אכ-זי ל) "אשת
ואבצ רשא תאבצה תארמב" :רויכה השענ הממ תראבמה
.תובר תורעשה הררוע וז השק תפסות ."דעומ להא חתפ
ילעו" :רמאנ םש ,בכ ב א"משב המוד יוטיב אצמנ םנמא
,לארשי לכל וינב ןושעי רשא לכ תא עמשו ,דאמ ןקז
[1],"דעומ להא חתפ תואבצה םישנה תא ןובכשי רשא תאו
קיסהל ונילע השקמ םש ךכ לכ הנושה םירבדה רשקה ךא
יוטיבה לש ושוריפ המ אופא ררבל שי .אכהל םתהמ תונקסמ
.רויכה השענ ןהמש [2]תוארמה ןתוא ןה המו ,"תואבוצה"

איה ונלש קוספה תנווכ יכ ונעטש ויה טשפה ילעבמ
תומורתה לש ליגרה רמוחב ושענ אל ונכו רויכהש רמול
תורישל םילכ הב ןיכהל הדעונ הליגרה המורתה .'ה ןכשמל
.תומורתה ראשכ הבשחנ אל תואבוצה םישנה תבדנ ךא ,שדוקב
שדוקב תורישל שממ וניאש ילכ תיישעל התנפוה איה
יוטיבה תועמשמל רשא .תורישל םינהכה תרשכהל קר אלא
הרותהש רשפא ,"דעומ להוא חתפ תואבוצה םישנה" השקה
,המודקה תרוסמב וילאמ ןבומ היהש רבד ןאכ תרסומ
השמ ינפל שיגהל ןהינומהב ואב ןבל תבדנב םישנה יכ
ויהו ,תוארמה ןוגכ רתויב ןהילע םיביבחה םירבדה תא
להוא חתפב [3],ךורא רותב ךכ םשל תודמוע ,תואבוצ
[4].דעומ

ןכשמה ילכ ראשמ תוחפ ובשחנ ונכו רויכהש ךכל קוזיח
ןתינ ,הדובעל םירישכמכ ,םיינשמ םילככ קר םתוא וארו
םיעבשמ ושענש םירבדה ןיינמבש הדבועב אוצמל ילוא
לש יללכה םוכסה ,לקשה תואמ עבראו םייפלאו רכיכה
השיג יפל [5].ונכו רויכה רכזנ אל ,הפונתה תשוחנ
הבושח תוחפ הרטמל תואבוצה םישנה תנתמ השמיש וז
[6].ןכשמל ונתינש םירבדה ראשמ

דבעו" :תניינעמ תינשרפ תפסות היוצמ סולקנוא םוגרתב
ןיתאד אישנ תיזחמב אשחנד היסיסב תיו אשחנד ארויכ תי
םישנהש תדמלמה ,הפסוהה [7]."אנמז ןכשמ ערתב האלצל
האב ,םש ללפתהל תואב ויהשכ ןכשמה לע תואבוצ ויה
ןתנווכ המכ דע דמללו ןתובישח תא תולעהל יאדווב
תי דבעו" :ןתנויל סחוימה םוגרתבו [8].הכז התייה
אשחנ ירילקפסא ןמ אשחנד היסיסב תיו אשחנד ארויכ
אנמז ןכשמ ערתב האלצל ןותאד ןדיעבו ,אתועינצ אישנ
ןיבייתו ןדומו ןחבשמו ןוהתומדא ןברק לע ןימייק ןאוה
תובאוס ןמ ןכדמד ןמזב ןיקידצ ןינב ןדליו ןוהירבוגל
תמורת ןיב רשקה והמ ,רורב ךכ לכ אלש אלא [9]."ןוהמד
ודמע רשאכ ורמאש הליפת התוא ןיבל םישנה לש תוארמה
,ךכל ועצוהש םיניינעמה םירואיבה דחא .ןנברוק לע
וטושפמ תולועה תויעבה תצקמ לע םג הנוע אוהש רשפאש
יכ םישרפמ שיו" [10]:דוד טוקליב אצמנ ,ארקמ לש
ק"מהבב הליפתהו הדובעה רדס תוארל םיצור ויה םישנה
חתפ רויכה ןישוע ויה ךכל ,םישנא ןיב ךליל רוסאו
."םינפב השענש המ לכתסהל ידכ תואבוצה תוארמב דעומ להא
,וללה תוארמב ונכו רויכה תא השמ השע הז רבסה יפל
תא תוארמה ךרד תוארל ולכוי תואבוצה םישנהש ידכ
סנכהל ושרוה אלו רחאמ ,ןכשמב תישענה תונברוקה תדובע
רפסל ונקוספ אב הז יפל .תועינצ ירדג ללגב המינפ
ןנוצר תא קפסל ידכ ןכשמב הלעפוהש תדחוימ הקינכט לע
ומרתנ ךכ ךרוצלו ,ןכשמה תדובעב תוזחל םישנה לש
דמעש רויכה תנכהל עודמ הלאשל הבושת םג ךכב .תוארמה
.אקווד תוארמ וכרצנ דעומ להוא חתפב

,םינשרפ המכ יניעב אילפמו הומת הארנש ,ירמגל רחא חסונ
ןהכה ךירצ םג" :ארקיו תשרפל יטנאקרה ירבדב אצמנ
,ןברקב ןירפכתמה השאהו שיאה םדה תקירז תעשב תוארל
תוארמב רויכה ושע ןכל השאב לכתסהל רוסאש רובעבו
רויכב לכתסמ םישנ ןברק בירקמ ןהכהשכ יכ ,תואבוצה
הז יפל ."ןברקה תא האיבמה השאה ףוצרפ וב האורו
בירקמה ןהכהש ידכ וללה תוארמה תא ןיכהל השמ ךרצנ
אוהש העשב הינפ תא תוארל לכוי השאה לש הנברק תא
תיתכלה השיג יפל [11]!הארמה ךרד הנברוק תא בירקמ
ןהכה האריש ךירצ ,המשל ברקומ ןברקה היהיש ידכ ,וז
שגינ אוהש העשב ,ןברוקה תא האיבמה השאה ינפ תא
.ובירקהל

רורב אלש) החנה לע תכמתסמה ,תרחא תינשרפ תורשפא
[12]:"הלפאה רואמ"ב העיפומ ,הילאירה םוחתמ (הפקות יל
םישנה תוארממ השענ רויכהש רמולכ ,תואבצה תוארמב"
תוארמה םצע לע ןאכ ותנוכ ןיאו ,םישנה םובדנתהש
תוילגרמ לש וא לזרב לש תוארמה ויה םאש יפל ,ןניעב
אלא ,תשחנ לש אוהש יפל רויכ תכאלמל םימיאתמ םניא
[13]."רויכה ונממ ןישועו תשחנ וב ןינוקו ןהימד ןיחקול
הקיסעהש ,תיתכלה הלאשל תוכלשה םג שי וז תינשרפ השיגל
ושמישש לוח ילכ רימהל רתומ םאה :םינורחאו םינושאר
תכורפ תיישע הרתוה םאה :לשמל ךכ ?שדוק ילכל םישנ
[14]?תסנכה תיבל ותוא הבדינש השא תלמשמ ,שדוקה ןוראל

יטישכת תובדנ לכב ירהש ,ןינע ותואב ןינעל ןינעמו
הלאש הלוע [15],'וכו "זמוכו תעבטו םזנו חח" םישנה
ושמישש ,ולא תובדנ לא הרותה לש הסחיל תעגונה תיללכ
ןאכ תוהזל ןתינש ינמודמכ .ןכשמב שדוק ילכ תיישעל
םיטישכתה תובדנב האור ,דחאה ןוויכה .תונשרפ ינוויכ ינש
לשמל ךכ .'הל ןהלש "תוישנ"ה תברקהל למס םישנה לש
םישנ ןתוא יכ ,ונקוספל רצקה שוריפב ע"בארה ריבסמ
ןכ לע ,םלועה תואת לכ ובזעש ןוויכ חבשל תורכזנ
[16]."ןהינפ תופיל םא יכ םישנה קסע ןיא יכ ,ןתוארמ ונתנ
זוב וא תוגייתסה תרחא וא וז ךרדב העיבמ וז השיג
םילכ ולבקתה דציכ ןיבהל השקתמו ,תישנה תוטשקתהל
העיתרמ דחוימב .ןכשמב שדוקה ילכ תנכהל המורתכ ולא
[17]דומלתה יפ לעש ,זמוכ יורקה ילכה לש הלבקה התוא
ןוקירטונ ךרדב ושריפו ,םחרה תיב חתפב םישנה י"ע דנענ
ושוריפב ן"במרה בתוכ ןכ לע ."המיז םוקמ ןאכ" :"זמוכ"
היה תובדנה לכ ובברעתנ ןכשמבש ןויכש ,ןאכ ונקוספל
[18]."תבורעתב לטיב" ןיעמ ןאכ

הארנכ איהו ,ןאכ י"שר ירבדב האבוהש ירמגל תרחא השיג
האבוהש ןתנ יבר תעדב רבכ הזומר איה ןכש) רתוי המודקה
[20]:ונינפלש אמוחנתה תשרדב תאצמנ [19],(אתליכמב

(ןכשמל םישנה איבהל ורחבש=) תוארמה ןתוא השמ הארשכ"
ןהיקוש ורבשו תולקמ ולוט לארשיל םהל רמא ,ןהב ףעז
:השמל ה"בקה ל"א .ןיכירצ ןה המל תוארמה ,ולא לש
ודימעה ןה ולאה תוארמה ??הזבמ התא ולא לע ,השמ
רויכ ןהמ השעו ןהמ לוט !םירצמב וללה תואבצה לכ
,םינהכה ןישדקתמ ויהי ונממש ,םינהכל ונכו תשחנ
תוארמב תשחנ ונכ תאו תשחנ רויכה תא שעיו רמאנש
לכ תא ודימעהש תוארמה ןתואב ,ואבצ רשא תואבוצה
ןתוא יכ אופא ונדמל [22].'וכו [21]"הלאה תואבצה
וניבר השמל ףאו םירבגלש ,לודג דוס לע ןאכ ודמע םישנ
ןיב רשקה דוסל הנווכה [24].עודי היה אל [23]ומצע
רועיש [25].םיידוהיה השודקה יגשומו החוכו תוישנה
תרעג ךותמ ,ונתשרפב םישנה ןמ םירבגה םידמול הז
תוארממ ןיכהל שי יכ שיגדמ ףאו םישנה םע םיכסמה ה"בקה
רואל קר !םינהכה ושדקתי ונממש רויכה תא אקווד ולא
רויכל םינשרדה ופיסוה דציכ ןיבהל לכונ וללה םירבדה
םע ילכ םש היהש עד" :םישנל הליבט הווקמ ןכשמבש
,המלש השעש םיה ומכ ,הליבטה רועישכ םימ ובו רויכה
תולבוט ויה םישנה םאו ,םש תולבוט 'יה םישנ ואובי םאו
םגרת ןכלו ,'ה תדובע ושע וליאכ הליבטה םהל בשחנ
ואבש רמולכ ,אנמיז ןכשמ ערתב האלצל ןיתאד סולקנוא
םכרדל דוגינב ,הז שוריפ יפל [26]."הליבטה תיבל
םישנה תוארממש הדבועה ,ליעלד טשפה ילעבמ המכ לש
תיסחי ,רויכה תובישחמ תיחפהל האב הניא ,רויכה השענ
רויכה תלעמ תא שיגדהל - ךפהל אלא ,ןכשמה ילכ ראשל
.השודקב ןכשמה תדובע ללכ ןכתת אל וידעלבש ,ילככ


:תורעה

רפס לע שוריפ ,וטוסאק ד"מ תרעה 'יע םש קוספל האוושהה לע .1
J. I. Durham, Exodus, In: World ;326 'מע ,ב"כשת םילשורי ,תומש
B.S. :םג 'יעו ;Biblical Commentary, Waco 1987, pp. 487-488.
א"משלו ;Childs, The Book of Exodus, Philadelphia 1974, p. 636
R.W. Klein, 1 Samuel, In: World Biblical Commentary, :'יע םש
.Waco 1983, pp.25-26

הידפולקיצנא :'יע ,ארקמב יאדיחי שומיש איה ןאכ תרכזנה יארכ הארמ .2
ל"זח ןושלב הילקפסא איה הארמש א"י .442-440 'מע ,ה ,תיארקמ
,ש"הורע 'יע ,הפוקש תיכוכז איהש א"י ךא ,ןשוש ןבא ןולימ 'יע)
והיעשיב םירכזנה םינוילגה איהו (אירלקפסא 'ע ,אצק 'מע ,א
.םש ק"דרה יפל ,גכ ,ג

ואבציו" בותכש ומכ ,אבצ ןושלמ אוה ,חינהל שי ,"תואבוצ" .3
."אבצ" ךרע ותרבחמב םחנמ שריפש יפכו (זי ,אל רבדמב) "ןידמ לע
,ונקוספלו הז לכל המו אבצה תמחלמלו םישנל המ רורב אל ןכ םא ךא
"תואבוצ" יכ שריפו ("אבצ" ךרעב) ןוחרפה רפסב רבכ לאשש יפכ
א"רו .םישרושה רפסב חאנ'ג ןבא י"ר שריפ ןכו ,תוגגוח ושוריפ
,רמולכ ,תודבוע םישנ ןה "תואבוצה" םישנ יכ שריפ ם"במרה ןב
המחלמ ישנאש יפכ ,'ה תדובעל ונפו הזה-םלועה יניינעמ ורסש םישנ
בכ א"משל ק"דרה .המחלמה םוקמל םיעסונו םהיתונידמ תא םיבזוע
םיאבהש יפל" :תודלויה םישנל ןתינ 'תואבוצ' יוניכה יכ ,שריפ ב
,םש אבל הזמו הזמ ןיפסאנש ליחו אבצ םיאב ותיבל לאה תדובעל
"תואבוצה רמא ךכיפל ןהיתונברק איבהל תופסאנ תודלויה םישנה ןכו
'מבל ן"במרכ) הפיסאו סוניכ ןושלמ אופא אוה ,תואבוצ .'וכו
מ"מר 'יע וללה תועדה לכ םוכיסל ."אבצ ארקת םע תפיסא לכ" :ב א
.(בלק 'מע ,'ה תוא ,ח ,חל תומשל ,המלש הרות ,רשכ

אוה ןאכ "דעומ להוא"ש שרפמ ,ן"במרה תובקעב ,םש וטוסאק .4
.ןכשמה הנבנ אל ןיידע ירהש ,השמ להואל יוניכ

ךא ,487 'מעב םש םהרוד לצא תאבומ ותעדש ןרהו ,םש וטוסאק .5
.ש"יע ,ךכב קפקפמ ומצע םהרוד

רואיב םע תומש רפס ,םכח סומע :'יע וטוסאק לש ותשיג רבסהל .6
.23 'עה טעש 'מע ,ב"נשת םילשורי ,ארקמ תעד

םוגרתה אוה ,אטישפ ,רילעה םייח :'יע .אתטישפב אוה ןכו .7
.דכק 'מע ,ז"פרת ןילרב ,תישארב ,ך"נתל ירוסה

קוספהמ דומיל ןיעמב הרוקמ םוגרתבש וז תפסותש ,ינמודמכ .8
ללפתהלו ןנברק תא איבהל תואבה םישנב קסועש ,א"ומשבש המודה
.הליש ןכשמב

תוארממ תשוחנ ונכ תאו תשוחנ רויכה תא השעו :םוגרתל םוגרתהו .9
דעומ להוא חתפב ללפתהל ואב רשאכו .תועונצה םישנה לש תשוחנה
םינב ודליו ןהילעבל ובשו ,ודוהו וחבשו םתפונת ןברוק לע ודמע
םישנה ויה הז םוגרת יפל .ןמד תאמוטמ תורהטימ רשאכ םיקידצ
'יעו .ןהכה י"ע ןנברוק תברקה תעשב םש דומעל תוכירצ תודלויה
'מעב 'ו ןמיס םיאולימבו ,םש המלש הרות ,רשכ מ"מר ךכ לע ש"מ
.דלק-בלק

.בלק 'מע ,םש "המלש הרות"ב אבומ .10

רוטה שוריפב םגו "םינקז בשומ"ב םג אצמנ ולאה םירבדכו .11
יפל ,תוארממ רויכה השענ ךכלד םישרפמ שיו" :ח חל תומשל ת"הע
רוסאו ,המשל ובירקהל ךירצ היה השא לש הנברק בירקמה ןהכהש
לצא תדמוע השאהו ,הארמ ומכ רויכה השענ ךכלו ,הינפב לכתסהל
הנברק בירקמו הריכמו רויכב לכתסמ ןהכהו ,וב תלכתסמו רויכה
."המשל

.םש "המלש הרות"ב אבומ .12

הידפולקיצנאב 'יע הז ןיינעב תיגולואיכראה תורפסלו רקחמל .13
לש ושוריפ יונב ירמגל הכופה החנה לע .(2 'עה ליעל) תיארקמ
,רובס אוה .(ודי תא וילע ךמס ןאכ ל"דשו) ונקוספל לאנברבאה
תשוחנ"מ ויה תוארמהש םושמ ,םישנה תבדנמ תוארמה תא לביק השמ יכ
ונכו רויכה השעמל השמ תעדל םיאתהש ,"דואמ הפיו ללקו קקוזמ
."ורהוזב ףסכל המוד היהיש" הצר יכ

'מע הליגמל פ"כות ,ןמרביל ש"ר :'יע ךובסה יתכלהה ןוידל .14
,ךרכב י"ר .ע"ושה ישרפמבו א ,זמק ,ח"וא ע"ושב א"מר ;1159-1158
,(ח"וא) ,א ,רפוס םתח ת"וש ,רפוס מ"ר ;אסק ,ריאי תווח ת"וש
,גרבנידלו א"ר ;גי ,ח"וא ,ג ,רמוא עיבי ת"וש ,ףסוי ע"ר ;במ
.טע ,גי ,רזעילא ץיצ ת"וש

:ןייוצמ ,ו ול ,םשו ;טכ ,םשו ;הכ ,םש :םג 'יעו ,בכ הל 'מש .15
תבדנ תכרעה לע םישרפמה ירבדמ ."הכאלמ דוע ושעי לא השאו שיא"
'מע ,א ,הרותה תוישרפב תוגה ,ינושחנ י"ר :'יע םישנה לש ןביל
רוטקוד תדובע ,שדוח שארב םיגהנמ ,יאזיפשוא הרובדו ,368-367
.119-117 'מע ,ז"נשת ג"ר ,ןליא-רב 'ינוא ,דומלתל הקלחמב

ןיב רשקמ ונקוספל ושוריפב ן"במרה .ךוראה שוריפב םג 'יעו .16
ללפתהל ואב םישנ ןתואש ,סולקנוא ירבדל ע"בארה לש וז הדמע
םימיאתמ סולקנואה ירבדו ,חרכה לכ ךכב ןיא הרואכל ךא .ןכשמב
.ןלהל גצותש הינשה השיגל םג

תרודהמ ,הרותה לע ג"סר ישוריפ) ג"סר לבא .א"ע דס תבש ,ילבב .17
השאהש רוגח אוהש שריפ (גק 'מע ,ד"משת םילשורי ,חפאק י"רה
.םיטישכת וב הלותו הינתמ לע תרגוח

דיברב אבוה) םעונ ירמאב .במ ןמיס ,ח"וא ,רפוס םתח ת"וש 'יעו .18
(טמש 'מע ,ט"כשת ב"ב ,ץינייר-ץיבוקבל תרודהמ ,שיוויירט ב"דרל בהזה
"הריבעה ינפל" לש רדג ול היה הז זמוכש ץרית ןואילריש הדוהי יבר יכ בתכ
.ז ,ח"וא ,א ,רמוא עיבי ת"וש ,ףסוי ע"ר :םג 'יעו ,השמ ולביק ןכלו

"תורשוכב םיריסא איצומ" השרדה .62 'מע ר"וה ,זט ,אב ,אחספ .19
תדמעל רתוי הבורק וז הקיתע השרדש המדנ - םהלש תורשכה ישעמב
םישעמה בושחל היה ןתינש המל דוגינבש השיגדמ איה ןכש ,אמוחנתה
.םירשכ ויה תוארמב ושענש

שי הרואכלו .(א"ע ד ,ב ,תומש רהוז 'יעו) ט ןמיס ,ידוקפ .20
תונב תשרפב ומכו) השממ ומלעתנש םירבדה תמישרל תאז ףיסוהל
םירבדה לע .(םישנה לש ןתושקע תוכזב אקווד ול ולגתנ דחפלצ
םילשורי ,הכלה ונממ המלעתנ ,ןמרפוק י"ר 'יע השממ ומלעתנש
.זק-הק 'מע ,םש :דחפלצ תונב תמכח לעו ,א"לשת

תואבצה תוארמב" :איה ינורמושה תסרג יכ ןאכ ריעהל יואר .21
."ואבצ רשא

,ןוליפ לש וכרדל וז השרד לש הכרד ןיב בר ןוימד שיש םגה .22
,םיבתכ - ינורדנסכלאה ןוליפ :ךותב) 140-136 ,ב ,השמ ייח לע
ירה ,(299 מע ,ו"משת ,םילשורי ,ףטנ-לאינד ןזוס תכירעב ,א
ךירצ ובש ץפחכ הארמה ביטומ לע אוה ןוליפ לש ותשרדב שגדהש
ןקתלו ומצע תא ריכהל ,שדקמל סנכנ אוהשכ טיבהל שדקתמה ןהכה
םוגרת תסרג לע םידסוימ ןוליפ לש וירבד ,ךכ בגא .ויתודימ תא
םויב דעומ להוא חתפ די לע ומצ רשא תומצה תוארממ" :םיעבשה
םיעבומה ולאל םימוד תונויער לע .םש 182 'עה 'יע ,"ותוא הטנ רשא
B. Walker, The Womans Encyclopedia :'יע תימלועה תורפסב ןוליפ לצא
יפ לע ,of Myths and Secrets, San Francisco 1983, pp. 660-661
'יעו ,רטפנה תיבב תוארמה תא תוסכל גהנמה םג ןבוי םש רמאנה
J. Trach tenberg, Jewish Magic and Superstition, New York :ךכ לע
Jean Chevalier and Alain Gheerbrant, :םג 'יעו .1987 p. 302 no. 56
ןיינעה ןמ .A Dictionary of Symbols, London 1996, pp. 657-661
,הרהט הניתא לש יארה למסמ תינוויה הדגאב םג יכ ,ןייצל אוה
D. Apostolos-Cappadona, Encyclopedia of :'יע .תועינצו המכח
.Women in Religious Art, New York 1996, p. 256

לכ תאמ' השמל ה"בקה רמאש העשב" ש"הש תדגאב חסונה יפל .23
אל םישנה ןמו םישנאה ןמ הבדנ לבקמ היה 'ובל ונבדי רשא שיא
,הלמש ןושלמ=) המלשו םהלש הארמ וחקל ?םישנה ושע המ .לבקמ היה
םהלש (354 'עה 314 'מע ,ד ,םידוהיה תודגא ,גרובצניג 'ל 'יע
ןהמ לוט ל"א .ה"בקהב ךלמיא רמא...ול ורמא .השמ לצא וכלהו
S. Schechter, Agadath Shir Hashirim, :'יע .'וכו "רויכ השעו
.London 1896, p. 79

הקיתע הנשמ החכתשנ בוש תינשרפה הירוטסיהה ךלהמבש המדנ ףאו .24
תוארמ תנתמ יאנגל בוש ןודל וכרטצנ םירחואמ םינשרפ ירהש ,וז
תשגדומ הז שרדמבש העשב ,תבורעתב הלטבתנש ךרדב ,לפלפלו וז
םילמסכ ,ןכשמב תוישנ ילמס םתואב המולגה תינחורה המצועה אקווד
.הרהטו השודק לש

ילכ ושעיש םנמא..." :ךכ הז דוס חסינ ונתשרפל לאנברבאה .25
ושרדמ יפל"ש זמוכל ותנווכו=) ערה רציל יושעה טישכתה ןמ דחוימ
יפמ ןכ ול רמאנש דע ךכב רחוב השמ היה אל ,("סאמנ רתוי איה
."הרובגה

ןכו ,ו תוא םש המלש הרותב אבוה ,י"תכ רואיבה שרדמ טוקלי .26
םהל היה הארנכ"ש רשכ מ"מרה םש ריעהו ,הלפאה רוא טוקליב אוה
עודמ ןבוי הז אלפומ שרדמ יפ לע תמאבו ."ל"זח שרדמ הזיאב רוקמ
תודלויו ןכשמהמ תורזוח ויה םישנ ןתואש ,ןתנויל סחוימה ריכזמ
.ליעלדכ ,ןמד תאמוטמ תורהטימ רשאכ םיקידצ םינב