ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

485 רפסמ

ג"סשת ,להקיו תשרפ

לגעה השעמ לעו ןכשמה לע

זירפ בד קחצי ר"ד ברה

םילשורירפס תא ן"במרה הנכמ תומש שמוח לע ושוריפל ותמדקהב
,מ) רפסל ושוריפ ףוסב ."הלואגהו תולגה רפס" תומש
יוניש רשפ המ .דבלב "הלואגה רפס" ותוא הנכמ אוה (הל
ופוסבש ןויסינ התייה תולגהש רבוס ן"במרהש הארנ ?הז
רפסה הנוכמ ןויסינה חילצהשמו ,הלואגה אובל הדעונ
םייתסמ רפסה ןיא המל ןויע ךירצ ןיידעו .ופוס םש לע
אשונ - ןכשמה תמקה תא םג אוה ללוכ עודמ ?הרותה תלבקב
תמקהש הארנ ?ארקיו רפס ,םינהוכ תרותל הרואכל ךיישה
.ןלהל ראוביש יפכ ,הלואגה ךילהת לש ותוהממ איה ןכשמה

,םירצמל וינבו בקעי תדירי - תולגה תליחתב חתופ רפסה
,ןכשמה תמקהב םייסמו הרותה תלבקבו םירצמ תאיציב ךישממ
,ן"במרה יפל ,םנמא .לארשיל ה"בקה ןיב ץימאה רשקל תודע
הלואגה ןיאו תמייתסמ תולגה ןיא ןורקיעכו הליחתכל
."ובושי םתובא תלעמ לאו םמוקמ לא םבוש םוי דע" העיצפמ
ירה ,ןכשמב לארשי לע תורשל הניכש הדיתעש ןוויכ ךא
ןיידעש ףא ,םילואג ובשחנו םתלעמל ובש ןכשמה תא ומיקהשמ
רקיע ןכש ,םתובא ץראל ובש םרטו רבדמב ויה םיכובנ
רמאיו" :בותככ ,ותדובע ידי לע 'הל תוברקתה אוה הלואגה
ךאיצוהב ךיתחלש יכנא יכ תואה ךל הזו ךמע היהא יכ
'מש) "הזה רהה לע םיהל-אה תא ןודבעת םירצממ םעה תא
.(בי ,ג

םירצמל רוזחל השמ תא 'ה לדשמ ,ן"במרה יפל ,וז הרימאב
ול ןתונו ותוחילשב חילציש ול חיטבמ ,ומע תא לואגלו
םירצמ תאמוטו דובעשמ םתאיצי רחא דימש ךכל תפומו תוא
איה הלואגל סחיבש ,'ה תדובעב ושדקתיו לארשי ולעתי
ןיא ןכל .הלואגה תוהמ איה םצעבו ,הרטמ םגו יאנת םג
,ןכשמה תמקהב ךישממ אלא ,יניס רה דמעמב םייסמ תומש רפס
רה דמעמב ומלש אל הרותה תלבקו הלואגה ןכש ,הבחרהבו
תווצמו הרות לוע לארשי ינב םהילע ולביק ובש ,יניס
,ןכשמה תמקהב ;תיגיגכ רה ה"בקה םהילע הפכש ירחא קר
הניתנב ןה הבר תובהלתהב םעה לכ ופתתשה ,תאז תמועל
היהש דע םהיתובדנ תא איבהל וברה דועו ,היישעב ןהו
החיכוהו םתלעמ תא הרריב וז םתגהנה .יד םהל רמול ךרוצ
.הלואגה ךילהת םלשנש

:ןהילע זמרמ ןלהלד שרדמהו ,ונתשרפב תוישוק שי ןיידע ךא

השארב רמאנש השרפ הב ןיא הפוס דעו הרותה תלחתמ
תולודג תולהק ךל השע ה"בקה רמא .דבלב תאז אלא להקיו
תורוד ךממ ודמליש ידכ תבש תוכלה םיברב םהינפל שורדו
תושרדמ יתבב סונכלו תבשו תבש לכב תולהק ליהקהל םיאבה
אהיש ידכ רתיהו רוסיא הרות ירבד לארשיל תורוהלו דמלל
[1].ינב ןיב סלקתמ לודגה ימש

דיפקה עודמו ,"להקיו" רמאנ ןכשמה תמקהב אקווד עודמ .1
?ולוכ םעה תא ליהקהל השמ
רבכ הרמאנ איה ירהו ,תבשה תווצמ תא ןאכ לפכ עודמ .2
?ןכשמה תכאלמב ףאו ,םימעפ המכ ןכל םדוק
ןכשמה השעמ ירחא תבשה תרכזנ 'אשת יכ' תשרפב עודמ .3
תבשה תמדוק 'להקיו' תשרפב וליאו
[2]?ןכשמל

...ןכשמה תכאלמ ןורכזב האריש רותיהו לפכ"ה השק דועו
,(לאנברבא ןושל) "םעפ רחא םעפ םירבדה טרפל ול ךרוצ המו
ן"במרה .הלימב הלימ טעמכ םיתעל ,ומצע הז רפסב ףא
יוויצה ירחא עריא לגעה אטחש ורמאב וז הישוק ץרית
;ה"בקהו לארשי ןיב דוריפ םרגו [3]ןכשמה תמקה לע ןושארה
עקפו ןכשמל םייואר ויה אל לארשי ,תוחולה תא רביש השמ
ונחטו לגעה תא ףרש השמש רחאל קר .ומיקהל הווצמה ףקות
םמע תרכו לארשיל 'ה חלס ,םיינשה תוחולה תא לביקו
ת"היפ) ןכשמה תמקה לע בוש ווטצנ םהו ,"השדח תירב"
רבוסה ם"במרה לע ןאכ קלוח ן"במרהש הארנ .(להקיו שיר
לע לארשי ווטצנו הלועו חבזב ץפח 'הל ןיא הליחתכלש
קיחרהל תנמ לע ,"היינשה הנווכה" ,םתלעות לשב תונברקה
"הנושארה הנווכה" לשב אלו [4],הרז הדובעמ לארשי תא
ן"במרה לש ותטישל .תונברקה לש ימצע-יתוהמה םכרע -
ת"היפ) הליחתכל אוה ןכשמהו ,םמצעלשכ םייוצר תונברקה
.(ט-א 'קיו

לע תוכז תדמלמה ,הנוש השיג הנשי "בוט חקל" שרדמב
:לארשי

יהלא תושעל םהל ומרגו םוחידה לארשי םע ולעש בר ברע
ה"בקה םהל ביטהו ,םתובלב םירשי ויה לארשי לבא ,בהז
תיישע לע םריהזהל השמ תא הוצו ,םתכמל ירצ םידקהו
[5].לגעה השעמ לע רפכל ,וילכ לכו ןכשמה

"בוט חקל"ה יפל זמרנ ןכשמה השעמו לגעה אטח ןיב רשקה
ונדמלל ואבש ,תוישרפה יתש ןיב תוינושל תולבקה המכב
ותאובב ןיעמ אוה דחאהש ,לגעה אטח תא ןקתל דעונ ןכשמהש
אובת" :להקיו יבגל הלבקהב ךכ דחוימב .רחאה לש הכופהה
,'לארשי ינב תדע לכ תא השמ להקיו' ביתכד וניבר השמ תלהק
."'ןרהא לע םעה להקיו' רמאנש ןרהא תלהק לע רפכיו


אקווד עודמ ינועמש טוקליב הישוקל הבושת שי וז הלבקהב
תווצמ יפל וז הלועפ :םעה תא ליהקהל ךירצ היה ןאכ
םידקהו" "בוט חקל"ה ןושל .לגעה אטח ןוקית רקיע איה 'ה
ןיאש ,ל"נה ם"במרה תטישל הטונ אוהש הרומ "םתכמל ירצ
הרותה תלבקבש םושמ םג ילוא ,םמצעלשכ תונברקב ץפח 'הל
דובעל ולכיש וזכ ההובג הגרדל ועיגהו לארשי ולעתה
המ "בוט חקל"ה תעדל ,ןכל .חבזמה תדובע אלב 'ה תא
היה אטחה ינפל דוע ןכשמה תא םיקהל הנושארל ווטצנש
וכרטציו םאיטחי בר-ברעהש אילג אימש ימקש םושמ קר
תכמל הפורת שארמ ןיכהו םהילע סח וימחרב 'הו ,ןוקיתל
המורת 'רפ) ינועמש טוקליב םג שי הזל בורק .הרז-הדובעה
,ל"נה ההימתל זמרמה (בהז תרפכ תישעו ה"ד חסש זמר
הריתס ואר אלש לארשי לש תויבקעה רסוח לע הרעה ומידקהב
:לגעל המורת ןיבל ןכשמל המורת ןיב

לש היפוא לע דומעל לוכי התא ןיא אבא רב אחא 'ר רמא
.ןינתונו ןכשמל ןיעבתנ ,ןינתונו לגעל ןיעבתנ :וז המוא
לש ובהז אבי רוהט בהז תרפכ תישעו אנינח רב י"ר ינת
.לגע לש ובהז לע רפכיו תרפכ

.ןיטולחל תוהז ןניא "בוט חקל"הו טוקליה תוטישש הארנ ךא
רפכמ תרופכה בהזש ,טוקליב אנינח רב י"ר ירבד יפ לע
ןכשמה לע םיווצמ לארשי ויהש שרפל רשפא ,לגעה בהז לע
ףאש עמשמ "בוט חקל"ה ןושלמ ךא .לגעב ואטח אלמלא םג
םושמ הז ירה ,לגעה אטח ינפל ןכשמה לע ווטצנ לארשיש
ויה אל םאו ,הז אטח תרפכל ירצכ שארמ ה"בקה וניכהש
[6].ןכשמב ללכ ךרוצ היה אל וב םיאטוח

'אשת יכ' תשרפ ןיב לדבהל הביסה לע הלאשה הרתונ ןיידע
.ןכשמהו תבשה לש תוישרפה רדסב 'להקיו' תשרפל

הניא ןכשמה תמקה תכאלמ ךא ,תבש םיחוד תונברקה ישעמ
קוליח דמלנ ונממש קוספל רשאב תועד יתש שיו ,תבש החוד
תא" :רמאנש ,שדקמל תבש הרותה התוושה םוקמ לכמ .הז
.(ל ,טי 'קיו) "'ה ינא וארית ישדקמו ורמשת יתתבש
םוקמה תשודק תא ןייצמ שדקמהש ןויערה לש ורוקמ םג ןאכ
רתוי ןמזה גשומש םירובסה שי .ןמזה תשודק תא - תבשהו
םינעוטו ,ירמוחו ישחומ אוהש ,םוקמה גשוממ הלענו טשפומ
שי [7].םוקמה תשודקמ ןמזה תשודק הבגשנו הלודג ןכלש
רתוי ,תבשה ןוגכ ,ןמזב תויולתה תווצמ םיבישחמה ףא
ןיא תמאבו .שדקמה תווצמ ןוגכ ,םוקמב תויולתה תווצממ
,דס ןיבוריע) וניתובר ורמא תועומש לע םאש ,ןכ רבדה
דבאי תונוז הערו' (ג ,טכ ילשמ) ביתכד יאמ" :(א"ע
דבאמ - האנ הניא וזו ,האנ וז העומש רמואה לכ ,'ןוה
ןיאש המכו המכ תחא לע תווצמ םויק לע ,"הרות לש הנוה
יפל םירחא לע הלענכ דחא גוס בישחהלו ןהיניב לידבהל
ןמזה .ואצי הרובגה יפמ ןלוכש ,דבלב שונא ןב לש ומעט
ירהש ,ה"בקה ינפל םיווש ויתווצמו םוקמהו ויתווצמו
וזש רשפא ;האירבל תורגסמכ םעבקו םהינש תא רצי אוה
תבשה תא םעפו תבשל ןכשמה תא םעפ המידקהב הרותה תנווכ
תוהמ .לאנברבא לש ל"נה ותיישוק בשייתת הזבו ,ןכשמל
לארשי תראפת) גארפמ ל"רהמה ירבד יפל ראובת ןיינעה
עודי רשאכ דחא רבד םה םוקמהו ןמזה יכ" :(וכ קרפ שיר
."םיניבמל

רבד םהש ל"רהמה בתכ (ימשגה) רמוחהו ןמזה יבגל םג
וניא גשומכ םוקמהש ורבס םינומדקה רבכ תמאבו [8]דחא
הריבסמ ןייטשנייא לש תויסחיה תרותו ,ןמזהמ טשפומ תוחפ
ןמזה תודחא תגשה [9].עודיכ ,םוקמהו ןמזה תודחא תא
.תויושר תדרפה ןיאו ארובה אוה דחאש הרכהל האיבמ םוקמהו
םוקמהש הלא ןיבו ןמרג ןמזהש הלא ןיב ,תווצמב םג ךכ
ךותמ ןמויקו יניסב ה"בקה ןנתנ ןויוושו תודחאב ,ןמרג
.הלואגה יאנתמ אוה וז הנומא

ויה ןייולתש ונדמל תומש רפס לש ןורחאה וקוספמ הנהו
ןכשמה לע 'ה ןנע יכ" :ןכשמה לעש ןנעב לארשי ינב יעסמ
"םהיעסמ לכב לארשי תיב לכ יניעל וב הליל היהת שאו םמוי
:םש י"שרבו .(חל ,מ)

ונחי רשא םוקמב ןכוש ןנעה היה םיעסונ ויהש עסמ לכב
(ג ,גי 'רב) ןכו עסמ יורק אוה ףא ןתיינח םוקמ .םש
יפל ,'יעסמ הלא' (א ,גל 'דמב) ןכו 'ויעסמל ךליו'
.תועסמ ןלוכ וארקנ ךכל ועסנו ורזח היינחה םוקממש

,ןכשמל ןנעה ןיבש סחיב םייולת ויה לארשי ינב יעסמ
רושקה ןכשמה ןיבל ןנעה - ימנידה םרוגה ןיב ונייה
היינחש בושחל איה תועטש י"שר דמלמ ןאכ ושוריפב .םוקמל
םתסינכל לארשי תא ברקמש אוה עסמ קרו דבלב החונמ איה
תמלשה איהש םתובא תלעמלו םמוקמל םבושל ונייהד ,ץראל
עסמ שיש הדימב הבש שיגדמ י"שר .ן"במרה יפל הלואגה
,רמולכ .ןמזה דמימב עסמ שמשל הינחה הכירצ ,םוקמה דמימב
,הלואגל םתנכהו לארשי ינב תומלתשהל הצוחנ הינחה םג
לכ לש ימינפה עסמה אוה ץראל תוברקתההו הנכהה רקיעו
תרגסמ ךא םה םוקמהו ןמזה .ללככ המואה לשו טרפכ דחא
,תודחאב םהב השענש שומישב םתובישח רקיעו ,תומלתשהל
םויק ידי לע תושעיהל בייח לכה .םתוא אלממה ןכותבו
םדאה לגוסמ החונמ ןמזב ףא .דחי םג ןמזבו םוקמב תווצמ
תא טולקל וילע םינפ לכ לעו ,תולעתהלו ךישמהל בייחו
.ומוקמ לע רובד רבד חינהלו ועסמ תעב גישה רשא


לאנברבא םג ,חת זמר להקיו תשרפ ינועמש טוקליב אבומ [1]
.ולא תוישוקב םינד םישרפמ דועו
דמע ח"סקת 'יס םידיסח רפס םג .לאנברבא השקמ ךכ [2]
.ןאכ 'המכח ךשמ'ב הז לע ןייעו ךכ לע
,אל) ןאכ רמוא י"שר לשמל ,תוקולח תועד הזב שי [3]
יוויצל םדוק לגעה השעמ .הרותב רחואמו םדקומ ןיא" (חי
ל"רהמל הירא-רוגב ןייע ךא ,"היה םיבר םימי ןכשמה תכאלמ
.ולא י"שר ירבד לע
תטישל תצק הבורק (ארקיו תמדקה) לאנברבא תטיש [4]
הרשפ ןיעמב ם"במרה תעד תא (םש) בשיימ אוה ךא ,ן"במרה
הבוחה תורמלש קסופ ם"במרה .ן"במרה תטיש תא םג תבלשמה
ללכ היולת הניא ןמויק תבוח ,תווצמה ימעט תא אוצמל
,(ג"יה ד"פ הרומת 'להו ח"ה ח"פ הליעמ 'לה) ןמעט תעידיב
.ב ,טי 'דמב ל"רהמל הירא-רוגב ןייעו
ןיינע .להקיו תשרפ תליחת ,רבאב 'דהמ בוט חקל [5]
רבאב 'דהמ ,"הדגא שרדמ"ב םג ןושל יונישב אבומ הז
ל"רהמהו (א ,הל 'מש) השמ תרותב ךישלאה .להקיו תליחתב
ןייעו .וז ךרדב םה ףא וכלה (ב ,הכ 'מש) הירא רוגב
.א ,טכ 'משל ל"רהמה שוריפב םג
דבעידב אטחל ןוקית אוה ןכשמה םא הלאשל יתכלה דה [6]
יבגל ארמגב תוריתסב אוצמל ילוא רשפא ,הליחתכל וא
ןנוממ לע הסח הרותה" םימעפ המכ רמאנש ,שדקמה ילכ
ןייע ."תורישע םוקמב תוינע ןיא" םג ךא "לארשי לש
,סלקלפ רזעילא 'רל ד 'יס א"ח "הבהאמ הבושת" ת"ושב
.הז לע ובר ירבד םג איבהש ,הדוהיב עדונה דימלת
םילשורי ,תומש רפסב םישדח םינויע :ץיבוביל המחנ 'ע [7]
.לשה .י .א 'פורפ םשב ,464-463 'ע ,ה"לשת
'ע א"לשת ם-י תודהי תאצוה ,הרותה לע השרדב 'ע [8]
תורובגבו ב"יק 'ע 'וה ראבה ,הלוגה ראבב ןייע ןכו ג"כ
.ל"נה האצוה ז"עק 'ע ו"מ קרפ 'ה
יביטיאוטניא ץונצנ רשאמ רתוי ולא ל"רהמ ירבדב שי םא קפס [9]
דוד :רהנ הרדנא 'ע ;ןייטשנייא לש תוסחיה תרותל
Andre :ןכו ,15 'עה 261 'ע ,ב"משת םילשורי ,ונמזו זנג
Neher: Puits de lExil, p.121