תודהיל הטלוקפה

1 ט"מכב תאצמנה תודהי תדבעמ תחיתפ תועש רורבל דעוימ הז ףד


(םויהמ לחה עובש איה לדחמה תרירב) הקידבל עובש רחב:-ה םויהמ עובש

:-ה םויהמ אבה עובשה

:רחא ךיראת

םוי רחב שדוח רחב הנש רחב