Hebrew Linguistics

תירבע תונשלב

תירבע תונשלבל תע-בתכ
תימושייו ,תיבושיח ,תירואית


ןליא-רב תטיסרבינוא תאצוה

תילגנא הסרג האר

:םידסיימ-םיכרוע
,רשכ אסא ,בכוכ ןב ארזע ,ןנרוא יזוע
הקיוש בקעי ,ןיקרימ ןבואר

: ךרוע
רגניזלש קחצי


: תכרעמה תזכרמ
תנבל רהז

:תכרעמה ירבח
,ןמטכורפ היאמ ,םואבנריב לאירבג
טיברש ןועמש ,דלוצרוש הרוא


:תכרעמה תצעומ
,ןמרב תור ,רזא השמ
,ןויס לאינד ,ןרבוס רמת
,דיבר תירוד ,טוגוק החמש
ןרטש ילתפנ: תכרעמה תוריכזמו תינושל הכירע
ינייחלא היח


: תכרעמה תבותכ
, תודהיה יעדמל הטלוקפה ,תוימש תונושללו תירבעה ןושלל הקלחמה ,"תירבע תונשלב"
52900 ,ןג-תמר ,ןליא-רב תטיסרבינואדבעמב לופכ חוורב םידלקומ םיקתוע ינשב רוסמל שי "תירבע תונשלב"ל די יבתכ
.Word תנכתב םילילמת
.ילגנא ריצקת ףרוצי ירבע רמאמ לכל

ןושלל הימדקאה לש דוקינה רסח ביתכה יללכ יפל ללכ ךרדב גהונ תרבוחב ביתכה
.רוקמבכ םתביתכש םיטוטיצ איצוהל ,תירבעה

.םהירבחמל דיה יבתכ תא ריזחהל תבייחתמ הניא תכרעמה


1999 רבמבונ ,45 תרבוח

:יטנמס-יריבחת ןויעל ילמרופ-יריבחת ןויעמ
ןייטשניבור רזעילא לש יעדמה ולעופ
יקסבוכורוב רתסא
רמורט הנינפו
תיריבחת תועמשמ-וד לש םידחא םיגוס לע
ותונשרפל דעבמ יטנמס-ילאוטסקט ןויע:ארקמב
ארזע-ןבא םהרבא לש
פ"לרח הבול
תועדומב םישנלו םירבגל םיידוחיי םיראת לע
םידרחה
קינ'צומ הכלמ
רוטנק הסדהו
יגולופרומ ןויע :השדחה תירבעב הלועפה תומש
דיבר תירוד
לע תבכושו תזרדזמ איה ותוא הקנחש רחאל"
טסקטב הבושחה היצמרופניאה ינמס :"הפצרה
יתורפסה
ןש והיעשיםירפס תרוקיב
קודקדהו תירצמבש לאשומה ימשה ןולימה לע
ונממ הלועה יברעמ-ימשה
ןסינ םירפא

2000 סראמ ,46 תרבוח

ירבעה שרושה תרדגהב םינויע
תרפא לכימ
לע תירבעב תומוד תוינבתו "ןימאמה ירשא"
הידבר
רזוכ ןור
ירוטר יעצמאכ קוסיפה
תנבל רהז
השעמו הנווכ :ןושל-תורפס ;תורפס-ןושל
ןמטכורפ היאמםירפס תרוקיב
ןתוד ןרהא תאמ 'ןושלה תמכחב ןושאר רוא' לע
לסב רסאנ
A Bridge of Words by Gidon Avraham לע
סורג-ןהכ הילד

2000 ינוי ,47 תרבוח

השדחה תירבעב םינוש תונונגסב ימינפה אשומה
ינליא הגונ
םצעה םש לש םידורפהו םירובחה ןיינקה ייוניכ
תרבודמה תירבעב
בונבוד ןרק
"?בוט שאר סופתל ךלש שארב"
תירבעב "שאר" לש תיטנמסה התופעתסהל
תיממעה
רצנ ןסינ
ליבסה ינוניבה
ןורוד תידיע
יארקמה רופיסב ןמזה תעונת
בטח הילג
תירבעב םידקוממ םיטפשמ לש םקוסיפ תלאשל
ןילוגרמ הירורבםירפס תרוקיב


ןמרתלא 'נל "רבכמש םיריש"ל היצנדרוקנוקה לע
םמוק 'או הלילוט-ןב 'י תאמ
ירדק יבצ םחנמ

2001 ראוני ,48 תרבוח

יתלשממה הזוחב תיטדניסאה יאנתה תיקוספ לע
הרובג יבא
(הרובגמ)
תרבודמ תירבעב חיש ינמס :"טושפ" אל ללכב הז
ויז לעי
םיקא'צמירקה םידוהיה לש ירבעה אטבמה
(לוולעוו) באז
ןינרשט
ינושל יעצמאכ תירוטרה-תיריבחתה הרזחה
לרוגה" יפ לע העד תעבהל
,ואדנל לחר
ולש ריאמל "האורה לרוגהו רוויעה
ינימינב-גלפ רמת
רש תידיעו
טפשמהו קוחה ןושלב תועמשמ ייוניש
יבצ רמת
?העימשה יפל וא הנובתה יפל םירבדמ
יתפרצ ימע-ןב דג
רטפנש םדאל הכרב ייוטיב
טיברש ןועמשםירפס תרוקיב
Harduf’s Transliterated English-Hebrew :לע
Dictionary

ירדק צ"מ

ביכרא