לונ    {ג} ר'    סימ'  בש'     ר'    יהוש' בן  לוי ור' חמא (ד)[א]בוה

מינ    {ג} ר'    סימ'  בשם     ר'    יהושע בן  לוי ור' חמא חמוה

פריז   {ג} ר'    סימון בשם     ר'    יהושע בן  לוי ור' חמא אבוה

דפוס   {ג} ר'    סימ'  בשם     ר'    יהושע ב"ל     ור' חמא אבוה

ג1     {ג} <...>

ירו1   {ג} ר'    סימון בש"ר    רי"בל

או3    {ג} ר'    סימון בשריב"ל

או51   {ג} ר'    סימון בשריב"ל

ששון   {ג} ר'    סימון בשריב"ל

קפ     {ג} ר'    סימון בשם     ר'    יהושע בן  לוי

--------------------------------------------------------------------

לונ    דרב הושעיה    בש' ר'      לא ניתן ספר דברי הימים אלא לידרש

מינ    דרב הושעיה    בשם ר'      לא ניתן ספר דברי הימים אלא לידרש

פריז   דר' הושעיא א' בשם רב      לא נתן      דברי הימים אלא לדרש

דפוס   דר' הושעיה    בשם רב אמרי לא ניתן     דברי הימים אלא לידרש

ג1 

ירו1                             לא ניתן ספר דברי הימים אלא לידרש

או3                         אומ' לא ניתן ספר דברי       אלא להדרש

או51                        אומ' לא ניתן     דברי הימים אלא להדרש

ששון                        או'  לא ניתן ספר דברי הימים אלא להדרש

קפ                          אומ' לא נתן  ספר דברי הימים אלא להדרש

--------------------------------------------------------------------

לונ    ואשתו היהודיה  ילדה את ירד אבי     גדור ואת חבר אבי סוכו

מינ    ואשתו היהודיה  ילדה את ירד אביגדור      ואת חבר אבי סוכו

פריז   ואשתו היהודייה ילדה את ירד וג'

דפוס   ואשתו היהודיה  ילדה את ירד אביגדור וג'

ג1 

ירו1

או3    ואשתו היהודיה  ילדה את ירד

או51   ואשתו היהודיה  ילדה את ירד

ששון   ואשתו היהודית  ילדה את ירד

קפ     <...  ..>הודית ילדה את ירד

--------------------------------------------------------------------

לונ    ואת יקותיא' אבי זנוח אלה בני בתיה בת פרעה אשר לקח מרד

מינ    ואת יקותיאל אבי זנוח אלה בני בתיה בת פרעה אשר לקח מיד

פריז

דפוס

ג1 

ירו1

או3

או51

ששון

קפ 

--------------------------------------------------------------------

לונ    אשתו  היהוד'        [זו] יוכבד וכי משבטו    שליהודה היתה

מינ    ואשתו היהודיה            יוכבד וכי משבטו של יהודה   היתה

פריז   ואשתו היהודייה      זו   יוכבד וכי משבטו של יהודה   היתה

דפוס   ואשתו היהודייה      זו   יוכבד וכי משבטו של יהודה   היתה

ג1 

ירו1   ואשתו היהודיה       זו   יוכבד וכי משבט     יהודה   היתה

או3    ואשתו היהודיה       זו   יוכבד וכי משבט     יהודה   היתה

או51   ואשתו היהודיה       זו   יוכבד וכי משבט     יהודה   היתה

ששון   ואשתו היהודית       זו   יוכבד וכי משבט     יהודה   היתה

קפ     ואשתו היהודית  ילדה זו   יוכבד וכי משבט     יהודה   היתה

--------------------------------------------------------------------

לונ    והלא                      מלוי היתה ולמה נקרא שמה היהודיה

מינ    והלא                      מלוי היתה ולמה נקרא שמה היהודיה

פריז   והלא         של  שבטו  של לוי  היתה ולמה נקרא שמה יהודייה

דפוס   והלא             משבטו של לוי  היתה ולמה נקרא שמה יהודייה

ג1 

ירו1   והלא לא היתה אלא משבט     לוי

או3    והלא             משבט     לוי  היתה

או51   והלא             משבט     לוי  היתה

ששון   והלא             משבט     לוי  היתה

קפ     והלא             משבט     לוי  היתה

--------------------------------------------------------------------

לונ    על  שום שהעמידה יהודה       בעולם  ילדה את ירד ירד זה משה

מינ    על  שם  שהעמידה יהודה       בעולם  ילדה את ירד ירד זה משה

פריז   על  שם  שהעמידה יהודים             ילדה את ירד     זה משה

דפוס   על  שום שהעמיד' יהודי'      בעולם  ילדה את ירד     זה משה

ג1 

ירו1   אלא     שהעמידה יהודיה      בעוולם ילדה את ירד

או3    אלא     שהעמידה יהודים      בעולם  ילדה את ירד

או51   אלא     שהעמידה יהודיה      לעולם  ילדה את ירד

ששון   אלא     שהעמידה יהודי(ם)[ה] בעולם  ילדה את ירד

קפ     אלא     שהעמידה יהודיה      <...>

--------------------------------------------------------------------

לונ    ר' חנא   בר' פפא ור' סימ'  ר' חננא         אמ' ירד

מינ    ר' חנינא בן  פפא ור' סימון ר' חנינא        אמ' ירד

פריז   ר' חנינא בר  פפא ור' סימון ר' חנינא בר פפא אמ' ירד

דפוס   ר' חננא  בר  פפא ור' סימ'  ר' חננא  בר פפא אמר ירד

ג1 

ירו1                              ר' הונא  בר פפא אמ' ירד

או3                               ר' חונא  בר פפא אמר ירד

או51                              ר' הונא  בר פפא אמ' ירד

ששון                              ר' חננא  בר פפא אמ' ירד

קפ 

--------------------------------------------------------------------

לונ                 שהוריד את התורה         מלמעלה למטה ד'  א'

מינ                 שהוריד את השכינה        מלמעלה למטה

פריז                שהוריד את התורה         מלמעלה למטה ד"א

דפוס                שהוריד את התורה         מלמעלה למטה ד"א

ג1 

ירו1   זה משה       שהוריד    התורה  לישראל מלמעלה למטה

או3    זה משה       שהוריד    תורה   לישראל מלמעלן למטה

או51   זה משה (ולמ) שהוריד    תורה   לישראל מלמעלן למטה

ששון   זה משה       שהוריד    תורה   ליש'   מלמעלה למטה

קפ 

--------------------------------------------------------------------

לונ    ירד שהוריד את השכינה מלמעלה למטה אמ' ר'  סימ'      ר' חננא

מינ                                         א"ר סימון

פריז   ירד שהוריד את השכינה מלמעלה למטה     ור' סימון אמ'

דפוס   ירד שהוריד את השכינה מלמעלה למטה אמ' ר'  סימ'

ג1 

ירו1                 ושכינה                 א"ר סימון

או3                  ושכינה                 א"ר סימון

או51                 ושכינה                 א"ר סימון

ששון                 ושכינה                 א"ר סימון

קפ 

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ' אין לשון זה ירד אלא לשון מלוכה     היך   מה דא' אמ'

מינ        אין לשון זה ירד אלא לשון מלוכה     היך      דאת אמ'

פריז       אין לשון    ירד אלא לשון מלוכה     כד"א

דפוס       אין לשון    ירד אלא לשון מלוכה     הכמ'         דתמר

ג1 

ירו1                           לשון מלוכה הוא

או3                            לשון מלוכה הוא הכד"א

או51                           לשון מלוכה הוא

ששון                           לשון מלוכה הוא כמד"א

קפ 

--------------------------------------------------------------------

לונ    וירד מים עד  ים       ומנהר עד אפ'  א'  כי      רודה בכל

מינ    וירד מים עד  ים       ומנהר עד אפסי ארץ כי      רודה בכל

פריז   וירד מים ועד ים וכת'                    כי הוא  רודה בכל

דפוס   וירד מים עד  ים וכת'                    כי הוא  רודה בכל

ג1 

ירו1   וירד מים עד  ים וכה"א                   כי הוא  רודה בכל

או3    וירד מים עד  ים וכה"א                   כי הוא  רודה בכל

או51   וירד מים ועד ים וכה"א                      והוא רודה בכל

ששון   וירד מים עד  ים וכה"א                   כי הוא  רודה בכל

קפ 

--------------------------------------------------------------------

לונ    עבר הנהר אבי     גדור ר' חונא בש' ר'           אחא

מינ    עבר הנהר אביגדור      ר' חונא בשם ר'           אחא

פריז   עבר הנהר אביגדור                  ר' הונא בר   אחא

דפוס   עבר הנהר אביגדור                  ר' הונא בר   אחא

ג1                                                    אחא

ירו1   עבר הנהר אבי     גדור             ר' הונא בש"ר אחא

או3    עבר הנהר אבי     גדור             ר' הונא בש"ר אחא

או51   עבר הנהר אבי     גדור             ר' הונא בש"ר אחא

ששון   עבר הנהר אביגדור                  ר' הונא בש"ר אחא

קפ 

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ'   הרבה גודרים עמדו להן ליש'   וזה היה אביהן של כולן

מינ    אמ'   הרבה גודרים עמדו להם לישראל וזה היה אביהן של כולן

פריז   א'    הרבה גורדין עמדו     לישר'  וזה היה אב       לכולן

דפוס   אמ'   הרבה גודרין עמדו     לישראל וזה היה אביהן של כולן

ג1     אומ'  הרבה גודרים היו      לישראל וזה     אב    של כולם

ירו1         הרבה גודרין עמדו על  ישראל  וזה     אביהם של כולם

או3    [אמר] הרבה גודרים עמדו על  ישראל  וזה     אביהן של כולם

או51   אמ'   הרבה גודרים עמדו על  ישראל  וזה     אביהם של כולם

ששון   אמ'   הרבה גודרים עמדו על  יי     וזה     אביהם של כולם

קפ 

--------------------------------------------------------------------

לונ    ואת    חבר

מינ    ואת    חבר

פריז          חבר

דפוס          חבר

ג1     את     חבר אבי שוכו שסך על ישר' ברוח הקדש חבר

ירו1   ואתחבר                                               את

או3    ואת    חבר                                    שהעביר את

או51   ואת    חבר                                    שהעביר את

ששון   ואת    חבר                                    שהעביר את

קפ 

--------------------------------------------------------------------

לונ                         שחיבר  את הבנים לאביהם שבשמים ד'

מינ                         שחיבר  את הבנים לאביהן שבשמים ד"א

פריז                        שחיבר  את הבנים לאביהם שבשמים ד"א

דפוס                        שחיבר  את הבני' לאביהם שבשמים ד"א

ג1                          שחיבר     ישר'  לאביהם שבשמים

ירו1   הפורענות מלבוא בעולם ושחיבר את ישראל לאביהן שבשמים

או3    הפורענות מלבא  לעולם ושחבר  את ישראל לאביהם שבשמי'

או51   הפורענות מלבוא לעולם ושחיבר את ישראל לאביהן שבשמים

ששון   הפורענות מלבא  לעולם ושחיבר    ליש'  לאביהם שבשמים

קפ 

--------------------------------------------------------------------

לונ    א' חבר שחיבר  את הפורענות מלבוא לעולם אבי סוכו זה  היה

מינ       חבר שחיבר  את הפורענות מלבא  לעולם אבי סוכו זה  היה

פריז      חבר שהעביר את הפורענות מלבוא בעולם אבי סוכו     שהיה

דפוס      חבר שהעבי'    הפורענות מלבא  בעולם אבי סוכו     שהיה

ג1 

ירו1                                         אבי שוכה

או3                                          אבי שוכו

או51                                         אבי סוכו

ששון                                         אבי סוכה שסך

קפ 

--------------------------------------------------------------------

לונ    אבי     שלכל    הנביאים שהיו סוכין  ברוח הקו'

מינ    אבי     של   כל הנביאים שהיו סוכין  ברוח הקדש

פריז   אביהם   של      נביאים       שסוכים ברוח הקודש

דפוס   אביהן   של      נביאים       שסוכים ברוח הקדש

ג1 

ירו1                                                  שסכה לישראל

או3                                                   שמסך לישראל

או51                                                  שמסך לישראל

ששון   [..ביהם של      נביאי'  ...         ברוח הקדש]      ליש'

קפ 

--------------------------------------------------------------------

לונ

מינ

פריז

דפוס

ג1                                                      אמ'

ירו1   ברוח הקדש

או3    ברוח הקדש

או51   ברוח הקדש [... אביהם של נביאים שסוכים ברוח הקדש]

ששון   ברוח הקדש

קפ 

--------------------------------------------------------------------

לונ    ר'   לוי     אמ' לשון ערבי הוא בערביה צוחין  לנביא   סכוייא

מינ    ר'   לוי     אמ' לשון ערבי הוא בערביה צוחין  לנביא   סכוייא

פריז   ר'   לוי     אמ' לשון ערבי הוא בערביא קורין  לנביאיא סכיא

דפוס   ר'   לוי     אמ' לשון ערבי הוא בערביא קורין  לנביא   סכיא

ג1     ר'   לוי                       בערביה צובחין לנביאה  סכויה

ירו1   א"ר  לוי                       בערביא צווחין לנביא   סכיא

או3    א"ר  לוי                       בערביא צוחין  לנביא   סכיא

או51   אר"ל (הודיע)                   בערביא קורין  לנביא   סכייא

ששון   אר"ל                           בערביא צווחין לנביא   סכיא

קפ 

--------------------------------------------------------------------

לונ        יקותיאל ר' לוי ור' סימ'  ר'  לוי אמ'  שעשה  את הבנים

מינ        יקותיאל ר' לוי ור' סימון ר'  לוי אמ'  שעשה  את הבנים

פריז       יקותיאל ר' לוי ור' סימון         אמרו שעשו  את הבנים

דפוס       יקותיאל ר' לוי ור' סימא          אמ'  שעשה  את הבני'

ג1     את  יקותיאל ר' לוי ור' סימון ר'  לוי אמ'  שעשה     בנים

ירו1   ואת יקותיאל                  ר'  לוי אמ'  שעשה     הבנים

או3    ואת יקותיאל                  ר'  לוי אומ' שעושה    הבנים

או51   ואת יקותיאל                  ר'  לוי אמ'  שעושה    הבנים

ששון   ואת יקותיאל                  ר"ל     אמ'  שעשה     הבני'

קפ 

--------------------------------------------------------------------

לונ    מקוין  לאביהן שבשמים אמ'  ר' סימון  בשעה שהקהו בנים  לא'

מינ    מקוין  לאביהם שבשמים א"ר     סימון  בשעה שהקהו בנים

פריז   מקוים  לאביהם שבשמים

דפוס   מקוין  לאביהן שבשמי'

ג1     מקווים לאל           אמ'     סימון  בשעה שהקהו בנים  לאל

ירו1   מקוים  לאל           א"ר     סימון       בשקהו הבנים לאל

או3    מקוים  לאל           א"ר     סימון       כשקהו בנים  לאל

או51   מקוים  לאל           [א"ר    סימון]      כשקהו בנים  [לאל

ששון   מקוים  לאל           א"ר     סימון       כשקהו הבנים לאל

קפ 

--------------------------------------------------------------------

לונ    במעשה  העגל אבי     זנוח בא משה                  וה[ז]ניחן

מינ    במעשה  העגל אבי     זנוח בא משה                  והיניחן

פריז               אביזנוח      זה משה שהיה אב למזניחין שהזניחם

דפוס               אבי     זנוח זה משה שהיה אב למזניחי' שהזניח'

ג1     במעשה  העגל אבי     זנוח בא משה                  והזניחם

ירו1   במעשה  העגל אבי     זנוח                         שהזניחן

או3    במעשה  העגל אבי     זנוח                         שהזניחן

או51   במעשה] בעגל אבי     זנוח                         שהזניחן

ששון   במעשה  העגל אבי     זנוח                         שהזניחן

קפ 

--------------------------------------------------------------------

לונ         מאותה עבירה  הה"ד  ויזר על פני המים וגו' אלה  בני

מינ         מאות' עבירה  הה"ד  ויזר על פני המים וגו' אלה  בני

פריז        מאותה עבירה  הה"ד  ויזר על פני המים      אלה  בני

דפוס   מע"ז              הה"ד  ויזר על פני המי' וגו' ואלה בני

ג1          מן    העבודה כמה   ויזר על פני המים וגו' אלה  בני

ירו1        מן    העבירה שנאמ' ויזר על פני המים      אלה  בני

או3         מן    העבירה שנא'  ויזר על פני המים      ואלה בני

או51        מן    העבירה שנא'  ויזר על פני המים      אלה  בני

ששון        מן    העבירה שנ'   ויזר על פני המים      אלה  בני

קפ 

--------------------------------------------------------------------

לונ    בתיה בת פרעה ר' יהודה  וסיכנין בש'   ר' לוי אמ'

מינ    בתיה בת פרעה ר' יהודה  דסיעין  בשם   ר' לוי אמ'

פריז   בתיה בת פרעה ר' יהושע  דסכנין  בשם   ר' לוי אמ' א'

דפוס   בתיה בת פרעה ר' יהוש'  דסכנין  בשם   ר' לוי אמ'

ג1     בתיה בת פרעה ר' יהושע  דסכנין  בשם   ר' לוי אמ'

ירו1   בתיה בת פרעה                                אמ'

או3    בתיה בת פרעה                                אמ'

או51   בתיה בת פרעה

ששון   בתיה בת פרעה ר' יהושוע דסכנין  בשר"ל        אמ'

קפ 

--------------------------------------------------------------------

לונ       הקב"ה לבתיה  בת פרעה    משה לא היה     בנך     וקראת

מינ       הקב"ה לבתיה  בת פרעה    משה לא היה     בנך     וקראת

פריז   לה הקב"ה לבתייה בת פרעה    משה לא היה     בנך     וקראתו

דפוס   לה הקב"ה לבתיה  בת פרעה    משה לא היה     בנך     וקראתו

ג1     לו הק'                     משה לא היה     בנך     וקרא

ירו1   לה הקב"ה לבתיה  בת פרעה את     לא היה     בנך משה וקראתו

או3    לה הקב"ה בתיה   בת פרעה את     לא היה     בנך משה וקראת

או51                           את     לא היה     בנך משה וקראת

ששון      אהב"ה לבתיה  בת פרעה את     לא היה משה בנך     וקראת

קפ  

--------------------------------------------------------------------

לונ    אותו בנך אף את לא  את בתי  ואני קורא   אותך בתי     אלה

מינ    אותו בני אף את לא  את בתי  ואני קורא   אותך בתי     אלא

פריז        בנך אף את לא     בתי       וקראתי אותך בתי     אלה

דפוס        בנך אף את לא  את בתי  ואני קורא   אותך בתי שנ' אלה

ג1     אותו בנך

ירו1   את   בנך אף    אין את בתי       וקראתי לך

או3    אותו בנך אף את אין את בתי       וקראתי לך

או51   אותו בנך אף    אין את ביתי      וקראתי לך

ששון   אותו בנך אף את אין    בתי       וקראתי לך   בתי

קפ 

--------------------------------------------------------------------

לונ    בני בתיה          אשר לקח    מרד מרד זה כלב

מינ    בני בתיה          אשר לקח    ב

פריז   בני בתייה בת פרעה אשר לקח לו מרד     זה כלב

דפוס   בני בתיה  בת יה   אשר לקח לו מרד     זה כלב

ג1 

ירו1       בתיה          אשר לקח    מרד     זה כלב ולמה נקרא שמו

או3        בתיה          אשר לקח    מרד     זה כלב ולמה נקרא שמו

או51       בתיה          אשר לקח    מרד     זה כלב ולמה נקרא שמו

ששון       בתיה          אשר לקח    מרד     זה כלב ולמה נקרא שמו

קפ 

--------------------------------------------------------------------

לונ        ר' אבא בר כהנא    ור' יהו'  בר  אבא   ר'  אבא בר

מינ        ר' אבא בר כהנא    ור' יהוד' בר  אבא   ר'  אבא בר

פריז       ר' אבא בר כהנא א' ור' יהודה בר' סימון ור' אבא

דפוס       ר' אבא בר כהנא    ור' יהודה בר' סימ'  חד

ג1         ר' אבה בר כהנא    ור' יהודה בר  סימון ר'  אבה בר

ירו1   מרד                                       ר'  אבא בר

או3    מרד                                       ר'  אבא בר

או51   מרד                                       ר'  אבא בר

ששון   מרד                                       ר'  אבא בר

קפ 

--------------------------------------------------------------------

לונ    כהנא אמ' זה מרד         בעצת מרגלים  וזה מרד[ה] בעצת

מינ    כהנא אמ' זה מרד         בעצת מרגלים  וזו מרדה   בעצת

פריז            זה מרד שמרד    בעצת מרגלים  וזו מרדה   בעצת

דפוס        אמ' זה מרד         בעצת מרגלים  וזו מרדה   בעצת

ג1     כהנא אמ' זה מרד         בעצת מרגלים  וזה מרדה   בעצת

ירו1   כהנא אמ'        שמרד    בעצת מרגלים  וזו מרדה   בעצת בית

או3    כהנא אמ'        שמר<..> בעצת המרגלים וזו מרדה   בעצת

או51   כהנא            אמרד    בעצת מרגלים  וזו מרדה   בעצת בית

ששון   כהנא אמ'        שמרד    בעצת מרגלים  וזו מרדה   בעצה

קפ 

--------------------------------------------------------------------

לונ    אביה    יבוא מורד ויקח את המורדת     ר'  יהודה בר'

מינ    אביה    יבא  מורד ויקח את המורדת     ר'  יהודה ב"ר

פריז   אביה מ' יבוא מורד ויקח את המורדת     ר'  יהודה בר'

דפוס   אביה    יבא  מורד ויקח את המורדת     וחד

ג1     אביה    יבוא מרד  ויקח    מורדת  אמ' ר'  יהודה בר

ירו1   אביה    יבוא מורד ויקח    מורדת      א"ר יהודה בר

או3    אביה    יבא  מורד ויקח את מורדת      א"ר יהודה בר

או51   אביה    יבוא מורד ויקח את מורדת      א"ר יהודה <...>

ששון   אביה    יבא  מורד ויקח את מורדת      א"ר יהו'  ב"ס

קפ 

--------------------------------------------------------------------

לונ    סימ'  אמ' זה  הציל את הצאן וזה   הצילה את הרועה יבוא מ(שה)[י]

מינ    סימון אמ' זה  הציל את הצאן וזו   הצילה את הרועה יבא  משה

פריז   סימון אמ' זה  הציל את הצאן וזו   הצילה את הרועה

דפוס         אמר זה  הציל את הצאן וזו   הצילה את הרועה

ג1     סימון     זה  הציל את הצאן וזה   הציל  את הרועה יבוא מי

ירו1   סימון     כלב הציל את הצאן ובתיה הצילה את הרועה יבא  מי

או3    סימון     כלב הציל את הצאן ובתיה       את הרועה יבא  מי

או51                              בתיה  <...> את הרועה יבוא מי

ששון             כלב הציל את הצאן ובתיה הצילה את הרועה

קפ 

--------------------------------------------------------------------

לונ    שהציל את הצאן ויקח    מי שהצילה את הרועה       עשרה שמות

מינ    שהציל את הצאן ויקח    מי שהצילה את הרועה       עשרה שמות

פריז                                                  ששה  שמות

דפוס                                                  עשרה שמות

ג1     שהציל את הצאן ויקח    מי שהצילה את הרועה       עשרה שמות

ירו1   שהציל את הצאן ויקח    מי שהציל  את הרועה       עשרה שמות

או3    שהציל את הצאן ויקח את מי שהצילה את הרועה [...] עשרה שמות

או51   שהציל את הצאן ויקח    מי שהצילה את הרועה       עשרה שמות

ששון                                                  עשר  שמות

קפ 

--------------------------------------------------------------------

לונ    נקראו  לו      ירד חבר יקותיאל          אבי     גדור אבי

מינ    נקראו  לו      ירד חבר יקותיאל          אביגדור      אביסוכו

פריז   נקראו  לו      ירד חבר יקותיאל          אביגדור      אבי

דפוס   נקראו  לו למשה ירד חבר יקותיאל          אביגדור      אביסוכו

ג1     ניקראו לו      ירד                      אבי     גדור וגו'

ירו1   נקראו     למשה ירד חבר יקותיאל אבי שוכה אבי     גדור

או3    נקראו  לו למשה ירד חבר יקותיאל          אבי     גדור אבי

או51   נקראו     למשה ירד חבר יקותיאל          אבי     גדור אבי

ששון   נקראו     למשה ירד חבר יקותיאל          אבי     גדור אבי

קפ 

--------------------------------------------------------------------

לונ    סוכו אבי     זנוח ר' יהוד' בר    אילעאי <...>

מינ         אביזנוח      ר' יהודה ב"ר   אלעאי  אמ'   אף

פריז   סוכו אבי     זנוח ר' יהודה בר'   אלעאי  אומ'  אף

דפוס        אביזנוח      ר' יהודה בר'   אלעאי  אמר   אף

ג1                       ר' יהודה <...> אלעאי  אמ'   ?אף?

ירו1        אבי     זנוח ר' יהודה בר    אלעאי  אמ'   אף

או3    שוכו אבי     זנוח ר' יהודה בר    אלעאי  אומ'  אף

או51   סוכו              ר' יהודה בר'   אלעאי  אומ'  אף

ששון   שכו  אבי     זנוח ר' יהו'  בר'   אלעאי  אמ'   אף

קפ 

--------------------------------------------------------------------

לונ          הוא שמו הה"ד  ותרא אתו  כי טוב <...>

מינ    טוביה הוא שמו הה"ד  ותרא אותו כי טוב הוא       טוביה הוא

פריז   טוביה     שמו הה"ד  ותרא אותו כי טוב הוא

דפוס   טוביה     שמו הה"ד  ותרא אותו כי טוב הוא   כי  טוביה הוא

ג1     טוביה     שמו שנ'   ותרא אתו  כי טוב הוא   וכי טוביה <...>

ירו1   טוביה     שמו שנא'  ותרא אותו כי טוב הוא

או3    טוביה     שמו דכתיב ותרא אותו כי טוב הוא       טוביה הוא

או51   טוביה     שמו דכתיב ותרא אותו כי טוב הוא       טוביה הוא

ששון   טוביה     שמו שנ'   ותרא אותו כי טוב הוא

קפ 

--------------------------------------------------------------------

לונ        ישמעל  בר  אמי  אמ' אף שמעיה היה שמו

מינ    ר'  ישמעאל בר  אמי  או' אף שמעיה היה שמו

פריז   ר'  ישמעאל בר' אמי  אמ' אף שמעיה     שמו

דפוס   ר'  ישמע'  בר  אמי  אמ' אף שמעי'     שמו

ג1                    אמי  אמ' אף שמעיה היה שמו

ירו1   ר'  שמואל      אמ'      אף שמעיה     שמו דכתי' ויכתבם

או3    ור' שמואל      אמ'      אף שמעיה     שמו דכתי' ויכתבם

או51   ר'  שמואל      אומ'     אף שמעיה     שמו דכתי' ויכתבם

ששון   ר"ש            אמ'      אף שמעיה     שמו דכתי' ויכתבם

קפ 

--------------------------------------------------------------------

לונ

מינ

פריז

דפוס

ג1 

ירו1        שמעיה בן נתנאל הסופר מן    הלוי לפני המלך        וצדוק

או3         שמעיה בן נתנאל הסופר מן    הלוי לפני המלך והשרים וצדוק

או51        שמעיה בן נתנאל הסופר <...>

ששון   (בן) שמעיה בן נתנאל הסופר

קפ 

--------------------------------------------------------------------

לונ                          אתא  ר' יהושע בר  נחמיה ופריש הדין

מינ                          אתא  ר' יהושע ב"ר נחמיה ופירש הדין

פריז                         אתיא ר' יהושע בר' נחמיה ופירש הדין

דפוס                         אתא  ר' יהושע בר  נחמיה ופירש הדין

ג1                           אתא  ר' <...> בר  נחמיה ופרש

ירו1   הכהן ואחימלך          אתא  ר' יהושע בן  נחמי' ופתר

או3    הכהן ואחימלך בן אביתר אתא  ר' יהושע           ופתר

או51

ששון                         אתא  ר' יהושע           ופתר

קפ 

--------------------------------------------------------------------

לונ    קריה ויכתבם <...>    נתנאל הסופר ומן הלוי לפני המלך והשרים

מינ    קריה ויכתבם שמעיה בן נתנאל הסופר ומן הלוי לפני המלך והשרים

פריז   קריה ויכתבם שמעיה בן נתניה הסופר

דפוס   קריא ויכתבם שמעיה בן נתנאל הסופר וג'

ג1          ויכתבם שמעיה בן נתנאל הסופר וג'

ירו1

או3

או51

ששון

קפ 

--------------------------------------------------------------------

לונ    וצדוק    הכהן ואחימלך בן אביתר

מינ    ו(ה)צדוק הכהן ואחימלך בן אביתר

פריז                                  שהיה סופרן של ישראל הלוי

דפוס

ג1 

ירו1

או3

או51

ששון

קפ 

--------------------------------------------------------------------

לונ                                                  שמעיה ששמע

מינ                                                  שמעיה ששמע

פריז   שהיה משבטו של לוי שמעיה זה משה ולמה נקרא שמו  שמעיה ששמע

דפוס                                                 שמעיה ששמע

ג1                       <...> זה משה                      ששמע

ירו1                                            ואמ' שמעיה ששמע

או3                                             קריה שמעיה ששמע

או51                                            ואמ' שמעיה ששמע

ששון                                            ואמ' שמעיה ששמע

קפ 

--------------------------------------------------------------------

לונ    א'    תפילתו                             בן    נתנאל

מינ    את    תפלתו                              בן    נתנאל

פריז   יי    בתפלתו                             בן    נתניה

דפוס   אל    תפלתו                              בן    נתנאל וגו'

ג1     אל    תפילתו הסופר שהיה סופרן שליש' <...       ..>אל

ירו1   הקב"ה תפלתו                              בן    נתנאל

או3    הקב"ה תפלתו                              בן    נתנאל

או51   הב"ה  תפלתו                              <...>

ששון   הב"ה  תפלתו                              בן    נתנאל

קפ 

--------------------------------------------------------------------

לונ    בן שניתנה לו           תורה      מיד ליד  הסופר שהיה סופרן

מינ    בן שניתנה לו           תורה      מיד ליד  הסופר שהיה סופרו

פריז   בן שנתנה  לו           תורה      מיד ליד  הסופר שהיה סופרן

דפוס   בן שנתנה  לו           תורה      מיד ליד  הסופר שהיה סופרו

ג1        שנתן   אל           תורה      על  ידיו

ירו1      שנתן   הקב"ה לישראל תורה      על  ידו  הסופר שהיה סופרן

או3       שנתן   הקב"ה        תורה      על  ידו  הסופר שהיה סופר

או51

ששון   בן שנתן   הב"ה         תורה ליש' על  ידו  הסופר שהיה סופרן

קפ 

--------------------------------------------------------------------

לונ       שליש' מן הלוי שהיה משבטו      שללוי לפני המלך

מינ    של ישראל מן הלוי שהיה [מ]שבטו של לוי   לפני המלך

פריז   של ישראל    הלוי שהיה משבטו   של לוי   לפני המלך

דפוס   של ישראל    הלוי שהיה משבטו   של לוי   לפני המלך

ג1              מן הלוי שהיה משבטו   של לוי   <... ..>?לך?

ירו1   של ישראל    הלוי שהיה משבט       לוי   לפני המלך

או3    של ישראל    הלוי שהיה משבט       לוי   לפני המלך

או51                                          לפני המלך

ששון   של יש'      הלוי שהיה משבט       לוי   לפני המלך

קפ 

--------------------------------------------------------------------

לונ                         והשרים (לפני המלך) זה מלך מלכי המל'

מינ    (זה מלך מלכי המלכים) והשרים לפני  המלך  זה מלך מלכי המלכים

פריז                        והשרים לפני  מלך          מלכי המלכים

דפוס                        והשרים לפני  מלך          מלכי המלכים

ג1                          והשרים לפני  מלך          מלכי המלכים

ירו1                        והשרים לפני  מלך          מלכי המלכים

או3                         והשרים לפני  ממ"ה

או51                        והשרים <...>

ששון                        והשרים לפני  ממ"ה

קפ 

--------------------------------------------------------------------

לונ    ק     ב"ה ובית דינו וצדוק הכהן זה    אהרן הכהן אחימלך

מינ    הק'       ובית דינו וצדוק הכהן זה    אהרן הכהן אחימלך

פריז   הקב"ה     ובית דינו וצדיק      זה    אהרן הכהן ואחימלך

דפוס   הקב"ה     ובית דינו וצדוק      זה    אהרן הכהן ואחי

ג1               ובית דינו וצדוק הכהן <...>           ואחימלך

ירו1   הקב"ה     ובית דינו וצדוק הכהן       אהרן      ואחימלך

או3    הקב"ה     ובית דינו וצדוק הכהן       אהרן      ואחימלך

או51

ששון   הב"ה      ובית דינו וצדוק הכהן זה    אהרן      ואחימלך

קפ 

--------------------------------------------------------------------

לונ        שהיה  אחיו   של מלך                          בן

מינ        שהיה  אחיו   של מלך                          בין

פריז       שהיה  אחיו   של מלך                          בן

דפוס   מלך שהיה  אחיו   של מלך                          בן

ג1         ש<..> ?א?חיו    שלמלך                        בן

ירו1       שהיה  אחיו   של מלך   וכה"א ויהי בישורון מלך בן

או3        שהוא  אחיו   של מלך   וכה"א ויהי בישורון מלך בן

או51             אחיו   של מלך   וכה"א ויהי בישורון מלך <...>

ששון       שהוא  אחיו   של מלך   וכה"א ויהי בישורון מלך בן

קפ 

--------------------------------------------------------------------

לונ    אביתר בן שויתר       הקב"ה על ידיו מעשה העגל ר' תנחומ'

מינ    אביתר בן שויתר       הק'   על ידיו מעשה העגל ר' תנחומ'

פריז   אביתר בן שויתר       הקב"ה על ידיו מעשה העגל ר' תנחומא

דפוס   אביתר    שויתר       הקב"ה על ידיו מעשה העגל ר' תנחומא

ג1     אביתר בן שבתר  <...>               מעשה העגל ר' <...

ירו1   אביתר בן שויתר לו    הקב"ה על      מעשה העגל ר' תנחומא

או3    אביתר בן שויתר לו    הקב"ה על      מעשה העגל ר' תנחומ'

או51         בן שויתר לו    הב"ה  על      מעשה העגל ר' תנחומא

ששון   אביתר בן שויתר לו    הב"ה  על      מעשה העגל ר' תנחומ'

קפ 

--------------------------------------------------------------------

לונ         בש'   ר' יהוש' בן  קרחה   ור' מנחמיה בש'     ר' יהוש'

מינ         בשם   ר' יהושע בן  קרחה   ור' מנחמיה בשם     ר' יהושע

פריז        בשם   ר' יהושע בן  קרחא

דפוס        בשם   ר' יהושע

ג1     ..>ם בשם   ר' יהושע בן  קר[ח]ה ר'  <...>          ר' יהושע

ירו1        בש"ר     יהושע בן  קרחה   ור' מנחם   בש"ר       יהושע

או3         בש"ר     יהושע בן  קרחא   ור' מנחם   בשריב"ל

או51        <...>    יהושע בן  קרחה   ור' מנחם   בשריב"ל

ששון        בש"ר     יהוש' ב"ק        ור' מנח'   בשריב"ל

קפ 

--------------------------------------------------------------------

לונ    בן  לוי        אף   לוי היה    שמו   על עיקר משפחתו

מינ    בן  לוי        אף   לוי היה    שמו   על עיקר משפחתו

פריז             אמ'  אף   לוי היה    שמו      עיקר משפחה  שלו

דפוס             אמר  אף   לוי היה    שמו   על עיקר משפחתו

ג1     בן  לו?י?      אף   לוי היה    שמו      לעקר מש<..

ירו1   ב"ל       אמרו      לוי (י)היה שמו   על עיקר משפחתו

או3                   [אף] לוי היה    שמו   על עיקר משפחתו

או51             אמרי      לוי היה    <...>    עיקר משפחתו

ששון             אמרי אף   לוי היה    שמו   על עיקר משפחתו

קפ 

--------------------------------------------------------------------

לונ          הלא   אהרן אחיך הלוי                           ומשה

מינ          הלא   אהרן אחיך הלוי                           ומשה

פריז         הלא   אהרן אחיך הלוי                           ומשה

דפוס         הלא   אהרן אחיך הלוי                           ומשה

ג1     ...>  <...>                 אין אתה הוליך בשליחו<..> ומשה

ירו1   שכה"א הלא   אהרן אחיך הלוי                           ומשה

או3    שכה"א הלא   אהרן אחיך הלוי                           ומשה

או51   שכה"א הלא   אהרן אחיך <...>

ששון   שכה"א הלא   אהרן אחיך הלוי                           ומשה

קפ 

--------------------------------------------------------------------

לונ    הרי עשרה  אמ'   לו הקב"ה למשה חייך מכל שמות  שנקראו לך

מינ    הרי עשרה  אמ'   לו הקב"ה למשה חייך מכל שמות  שנקראו לו

פריז   הרי עשרה  אמ'   לו הקב"ה למשה חייך מכל שמות  שנקראו לך

דפוס   הרי עשרה  אמ'   לו הקב"ה למשה חייך מכל שמו'  שנקראו לך

ג1     הרי <...> <...>                        שמות  שנ<..  ...>

ירו1   הרי עשרה  א"ל      הקב"ה      חייך מכל השמות שנקראו לך

או3    הרי עשרה  א"ר      הקב"ה למשה חייך מכל שמות  שנקראו לך

או51   הרי עשרה  <...>    הב"ה  למשה חייך מכל שמות  שנקראו <...>

ששון   הרי עשרה  א"ל      הב"ה  למשה חייך מכל שמות  שנקראו לך

קפ 

--------------------------------------------------------------------

לונ    איני קורא  לך     אלא בשם   שקראתה לך בתיה  בת פרעה

מינ    אינו קורא  לך     אלא כשם   שקראת  לך בתיה  בת פרעה

פריז   איני קוראך        אלא כשם   שקראך     בתייה בת פרעה

דפוס   איני קור'  אותך   אלא בשם   שקראתך    בתיה  בת פרעה

ג1                ?או?תך אלא <...> <...>

ירו1   איני קורא  לך     אלא בשם   שקרא   לך בתיה  בת פרעה שנא'

או3    איני קורא  לך     שלא כשם   שקראת  לך בתיה          שנא'

או51        קורא  לך     אלא בשם   שקראת  לך בתיה          שנא'

ששון   איני קורא  אותך   אלא בשם   שקראת  לך בתיה          שנ'

קפ 

--------------------------------------------------------------------

לונ    ותקרא (את) שמו משה      ויקרא אל משה

מינ    ותקרא      שמו משה

פריז   ותקרא      שמו משה הוי  ויקרא אל משה

דפוס   ותקרא      שמו משה      ויקרא אל משה

ג1     ותקרא      שמו משה שמו  ויקרא אל מ'

ירו1   ותקרא      שמו משה      ויקרא אל משה

או3    ותקרא את   שמו משה הה"ד ויקרא אל משה

או51   ותקרא את   שמו משה      ויקרא אל משה

ששון   ותקרא      שמו משה      ויקרא אל משה

קפ