לונ     {ה}              ר' יהוש' דסיכני בש'     ר' לוי פתח קריה

מינ     {ה}              ר' יהושע דסיכני בשם     ר' לוי פתח קריה

פריז    {ה} ויקרא אל משה ר' יהודה דסכנין בשם     ר' לוי פתח

דפוס    {ה}              ר' יהוש' דסכני' בשם     ר' לוי פתר

ג1      {ה}              ר' יהושע דסכנין בשם     ר' לוי פתח קרא

ירו1    {ה}              ר' יהושע דסכנין בשר"ל          פתח קרייה

או3     {ה}              ר' יהושע דסכנין בשר"ל          פתר קריה

או51    {ה}              ר' יהושע דסכנין [בשר"ל]        פתר קרייה

ששון    {ה}              ר' יהושע דסכנין בשר"ל          פתר קרייה

--------------------------------------------------------------------

לונ     כי טוב אמר  לך עלה הנה מהשפילך לפני נדיב אשר  ראו עיניך

מינ     כי טוב אמר  לך עלה הנה מהשפילך לפני נד'  אשר  ראו עיניך

פריז    כי טוב אמר  לך עלה מזה וגו'

דפוס    כי טוב אמ'  לך עלה הנה מהשפילך לפני נדיב וגו'

ג1      כי טוב אמר  לך עלה הנה

ירו1    כי טוב אמור לך עלה הנה

או3     כי טוב אמור לך עלה הנה

או51    כי טוב אמור לך עלה הנה

ששון    כי טוב אמור לך עלה הנה וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ     ר' עקיבה מתני לה  בש'   ר' שמע'  בן עזאי רחק  ממקומך שנים

מינ     ר' עקיבא מתני לה  בשם   ר' שמעון בן עזאי רחק  ממקומך שנים

פריז    ר' עקיבא מתני לה  בשם   ר' שמע'  בן עזאי רחק  ממקומך שנים

דפוס    ר' עקיבה מתני לה  בשם   ר' שמעון בן עזאי רחק  ממקומך שנים

ג1      ר' עקיבא מתני לה  בשם            בן עזאי רחק  ממקומך שנים

ירו1    ר' עקי'  מתני לה  בשר"ש          בן עזאי רחיק ממקומך ב'

או3     ר' עקיבא מתני ליה בשר"ש          בן עזאי רחק  ממקומך שנים

או51    ר' עקיבא מתני ליה בשר"ש          בן עזאי רחק  ממקומך שנים

ששון    ר' עקיב' מתני     בש"ר     שמעון בן עזאי רחק  ממקומך ב'

--------------------------------------------------------------------

לונ     ושלשה מקומות ושב  רד  שיאמרו לך עלה ואל תעלה         שיאמר

מינ     ושלשה מקומות ושב  ורד שיאמרו לך עלה ואל תעלה         שיאמר

פריז    ושלשה מושבות ושב  עד  שיאמרו לך עלה ואל תעלה כדי     שיאמרו

דפוס    ושלשה מושבות ושב  עד  שיאמרו לך עלה ואל תעלה         שיאמרו

ג1      ושלשה משובות ושב  רד  שיאמר  לו עלה אל  תעלה     שלא יאמרו

ירו1    וג'   מושבות ושב  עד  שיאמרו לך עלה ואל תעלה עד  שמא יאמרו

או3     ושלשה מושבות ושב  עד  שיאמרו לך עלה ואל תעלה     שמא יאמרו

או51    וג'   מושבות ושב  עד  שיאמרו לך עלה ואל תעלה     שמא יאמרו

ששון    וג'   מושבות ושבי עד  שיאמרו לך עלה ואל תעלה כדי שלא יאמרו

--------------------------------------------------------------------

לונ     לך רד מוטב  שיאמרו לך עלה [עלה] ואל יאמרו לך     רד רד

מינ     לך רד מוטב  שיאמרו לך עלה עלה   ואל יאמרו לך     רד רד

פריז    לך רד מוטב  שיאמרו לך עלה עלה   ואל יאמרו לך     רד רד

דפוס    לך רד מוטב  שיאמרו לך עלה עלה   ולא יאמרו לך     רד רד

ג1      לך רד

ירו1    לך רד מוטב  שיאמרו לך עלה עלה   ואל יאמרו לך     רד רד

או3     לך רד [מוטב שיאמרו לך עלה       ואל יאמרו לך רד] רד

או51    לך רד מוטב  שיאמרו לך עלה עלה   ואל יאמרו לך     רד רד

ששון    לך רד מוטב  שיאמרו לך עלה עלה   ואל יאמרו לך     רד רד

--------------------------------------------------------------------

לונ     וכן היה הלל  א'   השפלתי היא הגבהתי     הגבהתי  היא

מינ     וכן היה הלל  או'  השפלתי היא הגבהתי     הגבהתי  היא

פריז    וכן היה הילל או'  השפלתי היא הגבהתי     והגבהתי היא

דפוס    וכן     הלל  אומ' השפלתי היא הגבהתי     הגבהתי  היא

ג1      וכך היה ה<.. ...> השפלתי     הגבהתי     הגבה

ירו1    וכן היה הלל  אומ' השפלתי היא הגבהתי     והגבהתי היא

או3     וכן היה הלל  אומר השפלתי היא הגבהתי     והגבהתי היא

או51    וכן היה הלל  אומר השפלתי     הגבהתי היא והגבהתי היא

ששון    וכן היה הלל  או'  השפלתי     הגבהתי היא והגבהתי היא

--------------------------------------------------------------------

לונ     השפלתי מה  טעם   המגביהי לשבת המשפילי לראות     ואתה מוצא

מינ     השפלתי מה  טעם   המגביהי לשבת המשפילי לראות     ואתה מוצא

פריז    השפלתי מה  טעמיה המגביהי לשבת המשפילי לראות     את   מוצא

דפוס    השפלתי מה  טעם   המגביהי לשבת המשפילי לראות     את   מוצא

ג1      השפלתי על  שום   המגביהי לשבת <...>   לראות וכך את   מוצא

ירו1    השפלתי מה  טעם   המגביהי לשבת המשפילי לראות     את   מוצא

או3     השפלתי     מהטעם המגביהי לשבת המשפילי לראות     ואת  מוצא

או51    השפלתי מה  טעם   המגביהי לשבת המשפילי לראות     ואת  מוצא

ששון    השפלתי מ"ט       המגביהי לשבת המשפילי לראות     ואת  מוצא

--------------------------------------------------------------------

לונ     בשעה שנגלה      הקב"ה על   משה  מתוך הסנה  היה מסתיר משה

מינ     בשעה שנגלה      הקב"ה על   משה  מתוך הסנה  היה מסתיר משה

פריז    בשעה שנגלה      הקב"ה      למשה מתוך הסנה  היה מסתיר

דפוס    בשעה שנגלה      הקב"ה      למשה מתוך הסנה  היה מסתיר

ג1      בכל  מקום  שהיה הק'   מדבר עמו  היה  <...> עד

ירו1    בשעה שנגלה      הקב"ה      למשה בתוך הסנה  היה מסתיר

או3     בשעה שנגלה      הקב"ה על   משה  בתוך הסנה  היה מסתתר

או51    בשעה שנגלה      הב"ה  על   משה  בתוך הסנה  היה מסתיר

ששון    בשעה שנגלה      הב"ה  על   משה  בתוך הסנה  היה מסתיר

--------------------------------------------------------------------

לונ     פניו ממנו הה"ד ויסתר משה פניו וגו'

מינ     פניו ממנו הה"ד ויסתר משה פניו וגו'

פריז    פניו ממנו שנ'  ויסתר משה פניו

דפוס    פניו ממנו שנ'  ויסתר משה פניו וגו'

ג1 

ירו1    פניו ממנו הה"ד ויסתר משה פניו

או3     פניו ממנו הה"ד ויסתר משה פניו

או51    פניו ממנו הה"ד ויסתר משה פניו וגו'

ששון    פניו ממנו שנ'  ויסתר משה פניו כי   ירא מהביט אל האל'ים

--------------------------------------------------------------------

לונ     אמ' לו הקב"ה ועתה לך      ואשלחך אל פרעה      אמ' ר'

מינ     אמ' לו הקב"ה ועתה ()[ל]כה ואשלחך אל פרעה      א"ר

פריז    א'  לו הקב"ה ועתה לכה     ואשלחך אל פרעה      א"ר

דפוס    אמר לו הקב"ה      לכה     ואשלחך אל פרעה וגו' אמ' ר'

ג1      שא' לו הק'   ועתה לך      ואשלחך              אמ' ר'

ירו1    א"ל    הקב"ה      לך      ואשלחך אל פרעה      א"ר

או3     א"ל    הקב"ה      לך      ואשלחך אל פרעה      א"ר

או51    א"ל    הב"ה       לך      ואשלחך אל פרעה      א"ר

ששון    א"ל    הב"ה       לך      ואשלחך אל פרעה      א"ר

--------------------------------------------------------------------

לונ     אלעזר  לך  ודיי(ה) הא       בסוף  תיבתה     [למה] לומר

מינ     אלעזר  לך  ודייה   הא       בסוף  תיבתה           לומר

פריז    אלעזר              הה       בסוף  תיבותא של לכה   לומר

דפוס    אלעזר              ה        בסוף  תיבותא          לומ'

ג1             לך  וודיה   בס'  היה בס<.. ...>            כלאמר

ירו1    אליעזר לכה ודאי    ה"א      בסוף  תיבותא          לומ'

או3     אליעזר לכה ודאי    ה"א      בסוף  תיבותא          לומר

או51    אליעזר לכה ודאי    ה"א      בסוף  תיבותה          לומ'

ששון    אליעז' לכה ודאי    כה"א     בסוף  התיבה           לומר

--------------------------------------------------------------------

לונ     שאם אי  אתה גאלם  אין אחר גאלם     בים עמד לו מן הצד

מינ     שאם אי  אתה גאלם  אין אחר גאלם     בים עמד לו מן הצד

פריז    שאם אין אתה גואלם אין אחר גואלם    בים עמד לו מן הצד

דפוס    שאם אין אתה גואלם אין אחר גואלם    בים עמד לו מן הצד

ג1      אם      את                גואלן על הים עמד לו מן הצד

ירו1    שאם אין אתה גואלם אין אחר גואלם    בים עמד לו מן הצד

או3     שאם אי  אתה גואלם אין אחר גואלם    בים עמד לו מן הצד

או51    שאם אין אתה גואלם אין אחר גואלם    בים עמד לו מן הצד

ששון    שאם אין אתה גואלם אין אחר גואלם    בים עמד לו מן הצד

--------------------------------------------------------------------

לונ        אמ'  לו    הק'   ואתה הרם את מטך ונטה את ידך וגו'

מינ        אמ'  לו    הקב"ה ואתה הרם את מטך ונטה את ידך וגו'

פריז       אמ'  לו    הקב"ה ואתה הרם את מטך             וגו'

דפוס       אמ'  לו    הקב"ה ואתה הרם את מטך

ג1      עד שאמ' <...>                את מטך

ירו1       א"ל        הקב"ה                 נטה  את ידך על   הים

או3        א"ל        הקב"ה ואתה הרם את מטך ונטה    ידך על   הים

או51       א"ל        הב"ה                  נטה  את ידך על   הים

ששון       א"ל        הב"ה  ואתה הרם את מטך ונטה את ידך על   הים

--------------------------------------------------------------------

לונ            לומר  שאם אי  אתה בוקעו אין אחר בוקעו בסיני עמד

מינ            לומ'  שאם אי  אתה בוקעו אין אחר בוקעו בסיני עמד

פריז           לומר  שאם אין אתה בוקעו אין אחר בוקעו בסיני עמד

דפוס    ובקעהו לומ'  שאם אין אתה בוקעו אין אחר בוקעו בסיני עמד

ג1             כלאמר אם  אין את  בוקעו אין אחר בוקעו <...>

ירו1    ובקעהו לומ'  שאם אין אתה בוקעו אין אחר בוקעו בסיני עמד

או3     ובקעהו לומר  שאם אי  אתה בוקעו אין אחר בוקעו בסיני עמד

או51    ובקעהו לומ'  שאם אין אתה בוקעי אין אחר בוקעי בסיני עמד

ששון    ובקעהו לומ'  שאם אין אתה בוקעו אין אחר בוקעו בסיני עמד

--------------------------------------------------------------------

לונ     לו מן הצד

מינ     לו מן הצד

פריז    לו מן הצד    א'   לו הקב"ה             עלה אל יי אתה

דפוס    לו מן הצד    א"ל                       עלה אל יי

ג1         מן הצד עד שאמ' לו הק'   ואל משה אמר עלה

ירו1    לו מן הצד    א"ל     הקב"ה             עלה אל יי אתה

או3     לו מן הצד    א"ל     הקב"ה             עלה אל יי אתה

או51    לו מן הצד    א"ל     הב"ה              עלה אל יי אתה

ששון    לו מן הצד    א"ל     הב"ה              עלה אל יי אתה

--------------------------------------------------------------------

לונ

מינ

פריז    ואהרן אחיך לומר  שאם אין   אתה עולה אין אחר עולה באהל מועד

דפוס               לומ'  שאם אין   אתה עולה אין אח' עולה באהל מוע'

ג1                 כלומר אם  <...>                       באהל מועד

ירו1    ואהרן אחיך לומ'  שאם אין   אתה עולה אין אחר עולה באהל מועד

או3     ואהרן      לומר  שאם אי    אתה עולה אין אחר עולה באהל מועד

או51    ואהרן      לומר  שאם אי    אתה עולה אין אחר עולה באהל מועד

ששון    ואהרן      לומ'  שאם אי    אתה עולה אין אחר עולה באהל מועד

--------------------------------------------------------------------

לונ                        אמ'  לו הקב"ה     עד   מתי

מינ                        אמ'  לו הקב"ה     עד   מתי

פריז    עמד לו מן הצד      א'   לו הקב"ה     עד   מתי  אתה

דפוס    עמד לו מן הצד      א"ל     הקב"ה     עד   מתי  אתה

ג1      עמד לו מן <...> עד שאמ' לו הק'   משה ע<.. ...>

ירו1    עמד לו מן הצד      אמר  לו הקב"ה     עד   מתי  אתה

או3     עמד לו מן הצד      א"ל     הקב"ה     עד   מתי  אתה

או51    עמד לו מן הצד      א"ל     הקב"ה     עד   מתי  אתה

ששון    עמד לו מן הצד      א"ל     הב"ה      עד   מתי  אתה

--------------------------------------------------------------------

לונ     משפיל                עצמך ואין השעה מצפה אלא לך תדע

מינ     משפיל                עצמך ואין השעה מצפה אלא לך תדע

פריז    משפיל                עצמך אין  השעה מצפה אלא לך תדע   לך

דפוס    משפיל                עצמך אין  השע' מצפה אלא לך תדע   לך

ג1                           פניך אין  השעה      אלא לך <...> לך

ירו1    משפיל             את עצמך ואין השעה מצפה אלא לך תדע

או3     משפיל (אתה משפיל) את עצמך ואין השעה מצפה אלא לך תדע

או51    משפיל                עצמך ואין השעה מצפה אלא לך תדע   לך

ששון    משפיל                עצמך ואין השעה מצפה אלא לך תדע   לך

--------------------------------------------------------------------

לונ         שהוא כן שמכולם לא    קרא הדיבור אלא למשה דכ'  ויקרא

מינ         שהוא כן שמכולם לא    קרא הדיבור אלא למשה דכת' ויקרא

פריז                שמכולם לא    קרא הדיבור אלא למשה      ויקרא

דפוס        שהוא כן שמכולן לא    קרא הדיב'  אלא למשה      ויקרא

ג1          שהוא כן שמכולם <...>            אלא למשה שנ'  ויקרא

ירו1        שהוא כן שמכלם  לא    היה הדיבור אלא למשה הה"ד ויקרא

או3     שכן הוא     שמכלם  לא    היה הדיבור אלא למשה הה"ד ויקרא

או51        שהוא כן שמכולם לא    היה הדיבור אלא למשה הה"ד ויקרא

ששון                שמכלם  לא    היה הדיבור אלא למשה      ויקרא

--------------------------------------------------------------------

לונ     אל  משה

מינ     אל  משה

פריז    אל  משה

דפוס    אל  משה

ג1      וג'

ירו1    אל  משה

או3     אל  משה

או51    אל  משה

ששון    אל  משה