לונ     {ז}                    מה כת'  למעלה מן העיניין בפרשת משכן

מינ     {ז}                    מה כת'  למעלה מן         בפרשה משכן

פריז    {ז}      ויקרא  אל משה מה כת'  למעלה מן הענין   בפרשת משכן

דפוס    {ז} ד"א  ויקרא  אל משה מה כת'  למעלה    מהענין  פרש'  משכן

ג1      {ז} גופה               מה כת'  למעלה מן העיניין פרשת  משכן

ירו1    {ז}                    מה כתי' למעלה            בפרשת משכן

או3     {ז} [ד"א ויקרא]        מה כתי' למעלה מן הענין   בפ'   משכן

או51    {ז}                    מה כתי' למעלה מן הענין

ששון    {ז}                    מה כתו' למעלה מן הענין   בפרש' המשכן

--------------------------------------------------------------------

לונ     כאשר צוה יי את משה                      למה הדבר דומה למלך

מינ     כאשר צוה יי אל משה                      למה הדבר דומה למלך

פריז    כאשר צוה יי את משה                                    למלך

דפוס    כאש' צוה יי את משה                               משל  למלך

ג1      שני                אמ' ר' שמואל בר נחמן               למלך

ירו1    כאשר צוה יי את משה                                    למלך

או3     כאשר צוה יי את משה                                    למלך

או51    כאשר צוה יי את משה                                    למלך

ששון    כאשר צוה יי את משה                                    למלך

--------------------------------------------------------------------

לונ     שהיה מצוה  את עבדו  ואמ' לו בנה לי פלטין  על כל  דבר ודבר

מינ     שהיה מצוה  את עבדו  ואמ' לו בנה לי פלטין  על כל  דבר ודבר

פריז         שצוה  את עבדו  ואמ' לו בנה לי פלטין  על כל  דבר ודבר

דפוס         שצוה  את עבדו  וא"ל    בנה לי פלטין  על כל  דבר ודבר

ג1           שאמ'     לעבדו         בנה לי פלטין     וכל דבר ודבר

ירו1    שהיה מצוה  את עבדו  ואמ' לו בנה לי פלטרין על כל  דבר ודבר

או3     שהיה מצווה את עבדו  וא"ל    בנה לי פלטרין על כל  דבר ודבר

או51    שהיה מצווה את עבדו          בנה לי פלטרין על כל  דבר ודבר

ששון    שהיה מצוה  את עבדו  וא"ל    בנה לי פלטין  על כל  דבר ודבר

--------------------------------------------------------------------

לונ     שהיה בונה היה כותב           עליו שמו    שלמלך

מינ     היה  בונה היה כותב           עליו שמו של מלך

פריז    שהיה בונה היה כותב           עליו שם     המלך

דפוס    שהיה בונה היה כותב           עליו שמו של מלך

ג1      שהיה בונה היה      שמו שלמלך עליו                  מעמיד

ירו1    שהיה בונה היה כותב           עליו שמו של מלך

או3     שהיה בונה היה כותב           עליו שמו של מלך   היה מעומד

או51    שהיה בונה היה כותב           עליו שמו של מלך   היה מעומד

ששון    שהיה בונה היה כותב שמו       עליו     של מלך

--------------------------------------------------------------------

לונ                                                 היה  בונה

מינ                                                 היה  בונה

פריז                                                היה  בונה

דפוס                                                היה  בונה

ג1      בעמודים      וכותב       שמו    שלמלך עליהם      בונה

ירו1                                                היה  בונה (היה

או3     העמודים      וכותב עליהם שמו של מלך         [היה בונה

או51    עמודים  והיה כותב  עליהם שמו של מלך

ששון                                                היה  בונה

--------------------------------------------------------------------

לונ                   בכתלים  והיה כותב  עליו  שמו    שלמלך היה

מינ                   בכתלים  והיה כותב  עליו  שמו של מלך   היה

פריז               בו תלים    היה  כותב  עליהם שמו של מלך   היה

דפוס                  כותלים       וכותב עליהם שמו של מלך   היה

ג1                    בכתלים

ירו1    כותב עליו)    בכתלים       והיה  כותב  שמו של מלך

או3                   כותלים  והיה כותב  עליהם שמו של מלך   היה

או51

ששון                  בכותלי'

--------------------------------------------------------------------

לונ     מעמיד בע(ומ)[מו]דים והיה כותב  עליו  שמ'    שלמלך היה

מינ     מעמיד בעומרים       והיה כותב  עליו  שמו של מלך   היה

פריז    מעמיד עמודים        היה  כותב  עליהם שמו של מלך   היה

דפוס    מעמיד עמודים             וכותב עליהם שמו של מלך   היה

ג1                               וכת'

ירו1                                                      והיה

או3     ..מיד עמודים        וג'                           היה

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ     מקרה   בקורות       וכותב עליו         שלמלך

מינ     מקדח   בקורות       וכותב עליו  שמו של מלך

פריז    מקרה   בקורות       וכו'  על    שמו של מלך

דפוס    מקרה   בקורות  והיה כותב  עליהם שמו של מלך

ג1                                             שלמלך עליהם

ירו1    מקרה   בקורות       וכותב עליהן שמו של מלך

או3     <..>רה בקורות  והיה ..ב   עליהם שמו של ..לך        (לימים)]

או51    מקרה   הקוויות היה  כותב  עליהם שמו של מלך

ששון                   והיה כות'        שמו של מלך   עליהן

--------------------------------------------------------------------

לונ     לימים נכנס המלך לתוך  פלטין   על כל  דבר ודבר שהיה

מינ     לימים נכנס המלך לתוך  פלטין   על כל  דבר ודבר שהיה

פריז    לימים נכנס המלך לתוך  הפלטין  על כל  דבר ודבר שהיה

דפוס    לימים נכנס המלך לתוך  פלטין   על כל  דבר ודבר שהיה

ג1      לימים נכנס המלך לאותה פלטים      וכל דבר ודבר שהיה

ירו1    לימים נכנס המלך לתוך  הפלטרין על כל  דבר ודבר שהיה

או3     לימים נכנס המלך לתוך  הפלטרין על כל  דבר ודבר שהיה

או51    לימים נכנס המלך <...>

ששון    לימים נכנס המלך לתוך  הפלטין  על כל  דבר ודבר שהיה

--------------------------------------------------------------------

לונ     מביט היה מוצא את שמו (ו)כתוב עליו אמ' כל הכבוד הזה עשה

מינ     מביט היה מוצא את שמו כתו'    עליו אמ' כל הכבוד הזה עשה

פריז    מביט היה מוצא    שמו כתוב    עליו אמ' כל הכבוד הזה עשה

דפוס    מביט היה מוצא    שמו כתו'    עליו אמ' כל הכבוד הזה עשה

ג1      מביט היה מוצא    שמו <...>               הכבוד הזה עשה

ירו1    מביט היה מוצא את שמו כתוב    עליו אמר כל הכבוד הזה עשה

או3     מביט היה מוצא את שמו כתוב    עליו אמ' כל הכבוד הזה עשה

או51                         כתוב    עליו אמ' כל הכבוד הזה <...>

ששון    מביט היה מוצא    שמו כתו'    עליו אמ' כל הכבוד הזה עשה

--------------------------------------------------------------------

לונ     לי עבדי      ואני מבפנים והוא מבחוץ קראו   לו   שיכנס

מינ     לי עבדי      ואני מבפנים והוא מבחוץ קרא    לו   שיכנס

פריז    לי עבדי      ואני מבפנים והוא מבחוץ קרא    לו   שיכנס

דפוס    לי עבדי      ואני מבפנים והוא מבחוץ קראו   לו   שיכנס

ג1      לי עבדי      ואני מבפנים והוא מבחוץ קרא    <... ..>כנס

ירו1    לי עבדי      ואני מבפנים והוא מבחוץ קראו   לו   שיכנס

או3     לי עבדי ואהא אני  מבפנים והוא מבחוץ קרא[ו] לו   שיכנס

או51    לי עבדי      ואני מבפנים והוא מבחוץ קרא    <...

ששון    לי עבדי      ואני מבפני' והוא מבחוץ קראו   לו   שיכנס

--------------------------------------------------------------------

לונ          לפנים

מינ          בפנים

פריז    לפני לפנים                         כך  בשעה שאמ'

דפוס    לפני ולפנים                        כך  בשעה שאמ' לו

ג1           לפנים                         כך       אמ'

ירו1         לפנים

או3          לפנים                         [כך      שא"ל

או51         ..>פנים

ששון         לפנים   לכך נאמ' ויקרא אל משה כך  בשעה שא"ל

--------------------------------------------------------------------

לונ

מינ

פריז    הקב"ה למשה עשה  לי משכן            על כל  דבר ודבר שהיה

דפוס    הקב"ה למשה עשה  לי משכן            על כל  דבר ודבר שהיה

ג1      הק'   למ'  ועשו לי מקדש ושכנתי וג'    וכל דבר ודבר שהיה

ירו1

או3     ...                משכן ...               דבר ודבר ...

או51

ששון    הב"ה  למשה עשה  לי משכן            על כל  דבר      שהיה

--------------------------------------------------------------------

לונ

מינ

פריז        עושה             היה כותב עליו כאשר צוה יי את משה א'

דפוס        עושה             היה כותב עליו כאשר צוה יי את משה אמ'

ג1      משה עושה מלאכת המשכן היה כת'  ככל  אשר  צוה יי את משה אמ'

ירו1

או3                          היה כותב

או51

ששון        עושה             היה כותב כאשר      צוה יי את משה

--------------------------------------------------------------------

לונ

מינ

פריז    הקב"ה כל הכבוד הזה עשה לי משה ואני מבפנים והוא

דפוס    הקב"ה כל הכבוד הזה עשה לי משה ואני מבפנים והוא

ג1      הק'   כל הכבוד     עשה לי משה ואני מבפנים והוא

ירו1

או3                    ... עשה לי משה ...  מבפנים והוא

או51

ששון    אהב"ה כל הכבוד הזה עשה לי משה ואני מבפנים והוא מב(פנים)

--------------------------------------------------------------------

לונ                                              ולכך נאמ'

מינ                                              לכך  נאמ'

פריז    מבחוץ אקרא לו כדי שיכנס      בפנים       לכך  נא'

דפוס    מבחוץ קראו לו     שיכנס לפני לפנים       לכך  נאמר

ג1      מבחוץ קרא  לו     שיכנס לפני             לכך  נאמר

ירו1                                             לכך  נאמר

או3     ...   קראו לו     ..כנס לפני ולפנים ...] לכך  נאמר

או51                                             לכך  נאמ<..

ששון    [חוץ] אקרא לו     שיכנס      בפנים       לכך  נאמ'

--------------------------------------------------------------------

לונ     ויקרא       אל  משה

מינ     ויקרא       אל  משה

פריז    ויקרא       אל  משה

דפוס    ויקרא       אל  משה

ג1      ויקרא       אמ'

ירו1    ויקרא       אל  משה

או3     ויקרא       אל  משה

או51    ..>א  <...> אל  משה

ששון    ויקרא       אל  משה