לונ     {ח}     ר'    שמואל בר נחמן  אמ' בש'  ר' נתן       שמנה

וטי     {ח}     <...>

מינ     {ח}     ר'    שמואל בר נחמ'  אמ' בשם  ר' נתן       י"ח

פריז    {ח}     ר'    שמע'  בר נחמן      בשם  ר' נתן   אמ' שמונה

דפוס    {ח} אמ' ר'    שמואל בר נחמן      בשם  ר' נתן       י"ח

ג1      {ח}     ר'    שמואל בר נחמן      בשם  ר' יונתן     שמונה

ירו1    {ח}     ר'    שמואל בר נחמני     בש"ר    נתן   אמ' שמונה

או3     {ח}     ר'    שמואל בר נחמני     בש"ר    נתן       י"ח

או51    {ח}     ר'    שמואל              בש"ר    נתן   אמ' י"ח

ששון    {ח}     רשב"ן                    בש"ר    נתן       י"ח

--------------------------------------------------------------------

לונ     עשרה ציוויין   כתוב   בפרשת משכן      כנגד שמנה  עשרה חליות

וטי

מינ          ציוויין   כת'    בפרש' משכן      כנגד י"ח        חליות

פריז    עשר  צוויים    כת'    בפרשת משכן      כנגד שמונה      חליות

דפוס         צווים     כת'    בפרשת משכן      כנגד י"ח        חליות

ג1      עשר  ציווים    כתיב   בפרשת משכן  שני כנגד שמונה עשרה חליות

ירו1    עשרה צויין     כתובין בפרשת משכן      כנגד שמונה עשרה חוליות

או3          צ[י]וויין כתי'   בפ'   המשכן     לנגד י"ח        חוליות

או51         ציוויין   כתיבין בפרשת המשכן     כנגד י"ח        חוליות

ששון         צוויין    כתיבי  בפר'  משכן      כנגד י"ח        חוליות

--------------------------------------------------------------------

לונ     שבשדרה וכנגדן   קבעו חכמ'   זכר' לבר'      י"ח

וטי

מינ     שבשדרה [ו]כנגדן קבעו חכמי   ז"ל            י"ח

פריז    שבשדרה וכנגדן   קבעו                       שמונה עשרה

דפוס    שבשדרה וכנגדן   קבעו חכמי'                 י"ח        ברכות

ג1      שבשזרה וכנגדן   קבעו חכ'                   שמונה עשרה ברכות

ירו1    שבשדרה וכנגדן   קבעו חכמי'                 שמונה עשרה ברכות

או3     שבשדרה וכנגדן   קבעו חז"ל                  י"ח        ברכות

או51    שבשדרה וכנגדן        [רז"ל]           כתבו י"ח        ברכות

ששון    שבשדרה וכנגדן   קבעו חכמי'                 י"ח        ברכות

--------------------------------------------------------------------

לונ     שבתפילה

וטי

מינ     שבתפלה

פריז    שבתפלה

דפוס    שבתפלה

ג1      שבתפילה  וכנגדן שמונה עשר פעמים שבתורה שאבות נזכרין

ירו1    שבתפלה

או3     [שבתפלה]

או51

ששון    שבתפלה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ג1      אם יאמר לך אדם חסר אחד מהם אמ' לו המלאך הגואל מהם כנגד

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ג1      שמונה עשר מזמרות שמראש ספר עד יענך יי ביום צרה אם יאמר

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ג1      לך אדם יתר הם אמ' לו צא מהם למה רגשו גוים שאינו מן המינין

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ     כנגד   י"ח        הזכרות שבקרית  שמע וכנגד  שמנה  עש'

וטי                                      שמע וכנגד  שמונה עשרה

מינ     כנגד   י"ח        הזכרות שבקרית  שמע וכנגד  י"ח

פריז    כנגד   שמונה עשרה אזכרות שבקרית  שמע וכנגדן שמונה עשרה

דפוס    כנגד   י"ח        הזכרות שבקרית  שמע וכנגד  י"ח

ג1      כנגד   שמונה עשרה אזכרות שבקרית  שמע כנגד   שמונה עשר

ירו1    וכנגד  שמונה עשרה הזכרות שבקרית  שמע וכנגד  שמונה עשרה

או3     וכנגדן י"ח        אזכרות שבק"ש       וכנגדן י"ח

או51    וכנגד  י"ח        אזכרות שבק"ש       וכנגד  י"ח

ששון    וכנגדן י"ח        אזכרות שבמזמור

--------------------------------------------------------------------

לונ     (ש') הזכרות         שבהבו  ליי  בני אלים  אמ' ר' חייא

וטי          הזכרות         שב<..> ליי  בני אלים  אמ' ר' <...

מינ          הזכרות         שבהבו  ליי  בני אלים  א"ר    חייא

פריז         הזכרות         שבהבו  ליי  בני אילים א"ר    חייא

דפוס         הזכרות         שבהבו  ליי' בני אלים  אמר ר' חייא

ג1           אזכרות         שבהבו  ליי  בני אילים אמ' ר' חייא

ירו1         הזכרות         שבהבו  ליי  בני אלים      ר' חייא

או3          אזכרות שבמזמור הבו    ליי  בני אלים      ר' חייא

או51         אזכרות שבמזמור הבו    ליי  בני אלים      ר' חייא

ששון                        הבו    ליי  בני אלים      ר' חייא

--------------------------------------------------------------------

לונ     בר  אדא             לבד    מאיתו אהליאב  בן אחיסמך למטה

וטי     ..> אליא                                 בן אחיסמך למטה

מינ     בר  אדא             לבד    מאתו  אהליאהב בן אחיסמך למטה

פריז    בר  אבא             לבד    מאתו  אהליאב  בן אחיסמך

דפוס    בר  אדא             לבד    מאתו  אהליאב  בן אחיסמך למטה

ג1      בר  אדא             ובלחוד ואתו  אהליאב  בן אחיסמך וג'

ירו1    בר  אבא         אמ' לבר    מואתו אהליאב  בן אחיסמך למטה

או3     בר  אבא         אמ' לבד    מואתו אהליאב  בן אחיסמך למטה

או51    בר  (אבא) [אדא] אמ' לבד    מואתו אהליאב  בן אחיסמך למ<..>

ששון    בר  אבא         אמ' לבד    מואתו אהליאב  בן אחיסמך למטה

--------------------------------------------------------------------

לונ     דן ועד סופא  וסיפרא            למה      הדבר דומ' למלך

וטי     דן ועד סופא  דסיפרא אמ' מ<..>ל למה      הדבר דומה <...

מינ     דן ועד סיפא  דסיפרא            למה      הדבר דומה למלך

פריז       ועד סוף   סיפרא      משל    למה      הדבר דומה למלך

דפוס    דן ועד סוף   סיפר'      משל                       למלך

ג1         עד  סופיה דסיפרא            למה      הד'  דו'  למלך

ירו1    דן ועד סיפא  דסיפרא     משל    לה"ד               למלך

או3     דן ועד סיפא  דסיפרא            [?לה"ד?]           למלך

או51    דן ועד סיפא  דסיפרא                               למלך

ששון    דן ועד סיפא  דספרא                                למלך

--------------------------------------------------------------------

לונ          שנכנס למדינה        ועמו דוכסין  והופרכין וסרטילין

וטי

מינ          שנכנס למדינה        ועמד דוכסין  והופרכין וסרטילין

פריז         שנכנס למדינה        ועמו דוכסין  הפוכין   ואיסטרטיליטין

דפוס         שנכנ' במדינה        ועמו דוכסי'  ואיפרכין ואסטרטליטי'

ג1           שנכנס למדינה ונכנסו עמו  דוכסים  ואופרכיס ואיסטרטלטיס

ירו1         שנכנס למדינה        ועמו דוכסין  והיפרכין וסרטולין

או3     שהיה נכנס  למדינה        ועמו דוכסין  ואפרכין  וסרטולין

או51         <...> למדינה        ועמו דוכסין  ואפרכין  וסרטולין

ששון         שנכנס למדינה        ועמו דוכוסין ואפרכין

--------------------------------------------------------------------

לונ     ואין אנו  יודעין אי   זה מהן  חביב מכולם אלא מי   שהמלך

וטי          ..>ו יודעים         שהוא חביב מכולם

מינ     ואין אנו  יודעין איזה    מהן  חביב מכולם אלא מי   שהמלך

פריז    ואין העם  יודעין איזה    מהם  חביב       אלא מי   שהמלך

דפוס    ואין העם  יודעי' אי   זה מהם  חביב מכאן  אלא מי   שהמלך

ג1      ואין אנו  יודעים אי   זה מהם  חביב למלך  אלא במי  שהמלך

ירו1    ואין אנו  יודעין אי   זה מהם  חביב           למי  שהמלך

או3     ואין אנו  יודעין מי   זה מהם  חביב       אלא מי   שהמלך

או51    ואין אנו  יודעין אי   זה מהם  אביב       אלא [מי] שהמלך

ששון    ואין אנו  יודעין איזה    מהם  חביב עליו  אלא מי   שהמלך

--------------------------------------------------------------------

לונ     הופך    פניו ומדבר     אנו יודעין שהוא חביב        מכולן

וטי

מינ     הופך    פניו ומדבר     אנו יודעי' שהוא חביב        מכולן

פריז    הופך את פניו ומדבר עמו            הוא  החביב

דפוס    הופך    פניו ומדב' עמו            הוא  חבי'        מכלן

ג1      הופך את פניו ומדבר עמו אנו יודעים שהוא חביב        מכולם

ירו1    הופך את פניו ומדבר עמו אנו יודעין שהוא חביב  עליו  מכלם

או3     הופך את פניו ומדבר עמו אכן יודעי' שהוא חביב  עליו  מכולם

או51    הופך את פניו <...>     אנו יודעין      שחביב <...> מכלם

ששון    הופך את פניו ומדבר עמו אנו יודעין שהוא חביב  עליו  מכלם

--------------------------------------------------------------------

לונ     כך      הכל   סובבין את  אהל מו'  ומשה  ואהרן ונדב ואביהוא

וטי     כך היו  [הכל] סובבין את  אהל מועד <...> ואין

מינ     כך      הכל   סובבין     אהל מועד ומשה  ואהרן ונדב ואביהוא

פריז                  כך     משה כת' ויעל משה   ואהרן נדב  ואביהוא

דפוס    כך            אל     משה אמ' עלה  אתה   ואהרן נדב  ואביהוא

ג1      כך      הכל   סובבים     אהל מועד משה   ואהרן נדב  ואביהוא

ירו1    כך      הכל   סובבין את  אהל מועד משה   ואהרן נדב  ואביהוא

או3     כך      הכל   סובבין את  אהל מועד משה   אהרן  נדב  ואביהוא

או51    כך      הכל   סובבין את  אהל מועד משה   ואהרן נדב  ואביהוא

ששון    כך כיון שהכל  סובבין את  אהל מועד       אהרן  נדב  ואביהו

--------------------------------------------------------------------

לונ     ושבעים     זקנים       ואין אנו יודעין אי   זה מהן חביב

וטי                                 אנו יודעים איזה        חביב

מינ     ושבעים     זקנים       ואין אנו יודעין איזה    מהן חביב

פריז    ושבעים     מזקני ישראל ואין אנו יודעין איזה    מהם חביב

דפוס    ושבעי'     זקני'       ואין אנו יודעי' אי   זה מהן חביב

ג1                             ואין אנו יודעים אי   זה מהן חביב

ירו1    ושבעים     מזקני ישראל ואין אנו יודעין אי   זה     חביב

או3     ושבעים     מזקני ישראל ואין אנן יודעים אי   זה     חביב

או51    וע'        מזקני ישראל ואין אנו יודעין מי   זה     חביב

ששון    וע'    איש מזקני יש'   ואין אנו יודעין אי   זה     חביב

--------------------------------------------------------------------

לונ     מכולן אלא   ממה  שהק'      קרא  למשה      ודבר  עמו

וטי     מכולם אלא   מי   שהקב"ה

מינ     מכולן אלא   ממה  שהקב"ה    קרא  למשה      ודבר  עמו

פריז    מכולם אלא   מי   שהקב"ה    קרא  למשה      ומדבר עמו

דפוס    מכלן  אלא   מי   שהקב"ה    קור' אותו      ומדב' עמו

ג1      להק'  אלא   במי  <..>הקב"ה הופך את   פניו ומדבר עם  משה

ירו1    מכולן כיון  שקרא הקב"ה          למשה      ודבר  עמו

או3     מכולם כיון  שקרא הקב"ה          למשה      ודבר  עמו

או51    מכלם  <...> שקרא הב"ה           למשה      ודבר  עמו

ששון    מכלם  כיון  שקרא הב"ה                     ודבר  עמו

--------------------------------------------------------------------

לונ           אנו יודעין שהוא   חביב מכולן לכך נאמ' ויקרא אל  משה

וטי               <...   ..>הוא חביב מכולם לכך נאמ' ויקרא אל  משה

מינ           אנו יודעי' שהוא   חביב מכולן לכך נאמ' ויקרא אל  משה

פריז          אנו יודעים שהוא   חביב מכולם לכך נא'  ויקרא אל  משה

דפוס                                       לכך נאמר ויקר' אל  משה

ג1      תחילה אנו יודעים שהוא   חביב מכולם לכך נאמר ויקרא וג'

ירו1              ידענו  שהוא   חביב מכלם  לכך נאמר ויקרא אל  משה

או3               ידענו  שהוא   חביב מכולן לכך נאמ' ויקרא אל  משה

או51              ידעו   שהוא   חביב מכלם  לכך נאמ' ויקרא אל  משה

ששון              ידענו  שהוא   חביב מכלם  לכך      ויקרא אל  משה

--------------------------------------------------------------------

לונ                        למה הדבר דומ' למלך שנכנס  למדינה

וטי                                      למלך שניכנס <...>

מינ                        למה הדבר דומה למלך שנכנס  למדינה

פריז    ויקרא אל משה                משל  למלך שנכנס  למדינה

דפוס                                משל  למל' שנכנ'  למדינה

ג1                   ד' א' למה ה"ד       למלך שניכנס למדינה

ירו1                                     למלך שנכנס  למדינה

או3                                      למלך שנכנס  למדינה

או51                                     למלך שנכנס  למדינה

ששון                                     למלך שנכנס  למדינה

--------------------------------------------------------------------

לונ     עם מי     מדבר תחילה לא עם אגמון        שלמדינה למה  שהוא

וטי     עם                         אגרנימון  של מדינה   למה  שהוא

מינ     עם מי     מדבר תחלה  לא עם אגמון     של מדינה   למה  שהוא

פריז    עם מי     מדבר תחלה  לא עם אגרוממין  של מדינה   למה  שהוא

דפוס    עם מי     מדבר תחלה  לא עם אגרונימון של מדינה   למה  שהוא

ג1      עם מי הוא מדבר       לא עם אגרינומון    שלמדינה מפני שהוא

ירו1    עם מי     מדבר תחלה  לא עם אגרנימון  של מדינה   למה  שהוא

או3     עם מי     מדבר תחלה  לא עם אגרנומון  של מדינה   למה  שהוא

או51    עם מי     מדבר תחלה  לא עם אגרנימון  של מדינה   למה  שהוא

ששון    עם מי     מדבר תחלה  לא עם אגרנימון  של מדינה   למה  שהוא

--------------------------------------------------------------------

לונ     עוסק בחייה של מדינה   כך     משה     עוסק בטרחותן    שליש'

וטי     עסוק בחייה של מדינה   כך     משה     <... ..>הן

מינ          בחייה של מדינה   כך     משה     עוסק בטרחותו של ישראל

פריז    עוסק בחייה של מדינה   כך     משה     עסוק בטרחותם של ישראל

דפוס    עסוק בחייה של מדינה   כך     משה     עסוק בטרחות  של ישראל

ג1      עוסק בחיי     שלמדינה כך היה משה     עוסק בטהרתן     שליש'

ירו1    עסוק בחיי     מדינה   כך     משה     עסוק בטרחות     ישראל

או3     עוסק בחיי     המדינה  כך     משה היה עוסק בטרחות     ישראל

או51    עוסק          <...>                       בטרחות     ישראל

ששון    עסוק בחיי     מדינה   כך     משה     עסוק בטרחות     יש'

--------------------------------------------------------------------

לונ     אמ'  להן זה חיה     אוכלו וזה      לא תאכלו      את

וטי                 החיה    אכולו וזו      לא תאכלן      את

מינ     אמ'  להן זה         אכלו  וזה      לא תאכלו      את

פריז    א'   להם זו חיה     תאכלו וזו      לא תאכלו      את

דפוס    אמר  להן זו חיה     תאכלו וזו      לא תאכלו      את

ג1      ואו' להם זו חייה    אוכלו וזו חייה לא תאכלו      <...>

ירו1    אמ'  להן זו חיה     אכלו  וזו      אל תאכלו      את

או3     אומ' להם זו חיה     תאכלו וזו      לא תאכלו שנא' את

או51    אמ'  להם    חיה  זו אכלו  וזו      לא תאכלו שנ'  את

ששון    אמ'  להם זו חיה     אכלו  וזו      לא תאכלו      את

--------------------------------------------------------------------

לונ     זה  תאכלו מכל   אשר במים               וזה לא   תאכלו את

וטי     זה  תאכלו מכל   אשר במים      זו איכלו וזה <...

מינ     זה  תאכלו מכל   אשר במים               וזה לא   תאכלו את

פריז    זה  תאכלו מכל   אשר במים                              את

דפוס    זה  תאכלו מכל   אשר במים וגו'                         את

ג1 

ירו1    זה  תאכלו מכל   אשר במים      זה אכלו  וזה לא   תאכלו את

או3     זאת תאכלו מכל   אשר במים ואת  זה           לא   תאכלו את

או51    זה  תאכלו <...>                        וזה לא   תאכלו ואת

ששון    זה  תאכלו מכל   אשר במים      זה אכלו  וזה לא   תאכלו את

--------------------------------------------------------------------

לונ                        אלה תשקצו מן העוף     אלה תשקצו ואלה

וטי        ..>שקצו מן העוף אלה תשקצו                       ואלה

מינ                        אלה תשקצו מן העוף     אלה תשקצו ואלה

פריז                       אלה תשקצו מן העוף     אלה תשקצו ואלה

דפוס                       אלה תשקצו מן העוף     אלה תשקצו ואלה

ג1                 מן העוף אלה תשקצו

ירו1                       אלה תשקצו מן העוף     אלה שקצו  ואלה

או3                        אלה תשקצו מן העוף ואת אלה

או51                       אלה תשקצו מן העוף               ואלה

ששון    זה תשקצו   מן העוף אלה שקצו                        ואלה

--------------------------------------------------------------------

לונ     לא תשקצו זה  לכם הטמא זה  טמא  וזה אינו טמא   לכך נאמ'

וטי     לא תשקצו וזה לכם הטמא זה  טמא  וזה אינו <...>

מינ     לא תשקצו זה      טמא           וזה אינו טמא   לכך נאמר

פריז    לא תשקצו זה  לכם הטמא זה  טמא  וזה לא   טמא   לכך נאמ'

דפוס    לא תשקצו זה  לכם הטמא זה  טמא  וזה אינו טמא   לכך נאמר

ג1               וזה לכם הטמא          וזה אינו טמא   לכך <...>

ירו1    אל תשקצו וזה לכם הטמא זה  טמא  וזה אינו טמא   לכך נאמר

או3     לא תשקצו וזה לכם הטמא          וזה אינו טמא   לכך נאמר

או51    לא תשקצו וזה לכם הטמא [זה טמא] וזה אינו טמא   לכך נאמר

ששון    לא תשקצו וזה לכם הטמא זה  טמא  וזה אינו טמא   לכך נאמ'

--------------------------------------------------------------------

לונ     ויקרא אל משה

וטי     ויקרא אל משה

מינ     ויקרא אל משה

פריז    ויקרא אל משה

דפוס    ויקרא אל משה

ג1 

ירו1    ויקרא אל משה

או3     ויקרא אל משה

או51    ויקרא אל משה

ששון    ויקרא אל משה