לונ     {ט} ויקרא אל משה ולאדם        לא קרא               ויקרא

וטי     {ט} ויקרא אל משה ולאדם        לא קרא               ויקרא

מינ     {ט} ויקרא אל משה ולאדם        לא קרא והא  כת'      ויקרא

פריז    {ט} ויקרא אל משה ולאדם        לא קרא               ויקרא

דפוס    {ט} ויקרא אל משה ולאדם        לא קרא והלא כבר נאמר ויקרא

ג1      {ט} <...>        לאדם  הראשון לא קרא               ויקרא

ירו1    {ט} ויקרא אל משה ולאדם        לא קרא               ויקרא

או3     {ט} ויקרא אל משה ולאדם        לא קרא               ויקרא

או51    {ט} ויקרא אל משה ולאדם        לא קרא               ויקרא

ששון    {ט} ויקרא אל משה ולאדם        לא קרא               ויקרא

--------------------------------------------------------------------

לונ     יי אל'ים אל האדם וגו' אלא אין   גניי למלך   לדבר עם עריסו

וטי     יי א'לים    לאדם      אלא אין   <... ..>מלך לדבר עם עריסו

מינ     יי אלהים אל האדם וגו'     אין   גנאי למלך   לדבר עם אריסו

פריז    יי אלהים אל האדם      אלא       גנאי למלך   לדבר עם אריסו

דפוס       אל'ים אל האדם      אלא אין   גנאי למלך   לדבר עם אריסו

ג1      יי אי"ם  אל האדם      אלא <...>

ירו1    יי אלהים    לאדם      אלא אין   גנאי למלך   לדבר עם עריסו

או3     יי אלהים אל האדם      אלא אין   גנאי למלך   לדבר עם עריסו

או51    יי אלהים את האדם      אלא אין   גנאי למלך   לדבר עם עריסו

ששון    יי אל'ים אל האדם      אלא אין   גנאי למלך   לדבר עם עריסו

--------------------------------------------------------------------

לונ                 וידבר יי אליו ועם נח   לא דיבר

וטי                 וידבר יי אליו ועם נח   לא דבר

מינ                 וידבר יי אליו ועם נח   לא דבר  והכת'

פריז                וידבר יי אליו ועם נח   לא דבר

דפוס                וידבר יי אליו ועם נח   לא דבר  והלא  כבר

ג1                  וידבר יי אליו     ולנח לא דבר

ירו1    [נ"א אריסו] וידבר יי אליו ועם נח   לא דבר

או3                 וידבר יי אליו ועם נח   לא דבר  שנא'

או51                וידבר יי אליו ועם נח   לא דבר

ששון                וידבר יי אליו ועם נח   לא דבר

--------------------------------------------------------------------

לונ          וידבר יי                אל נח          אין גניי למלך

וטי          וידבר אל'ים             אל נח לאמר     אין גניי למלך

מינ          וידבר יי                אל נח          אין גנאי למלך

פריז         וידבר אלהים             עם נח לאמר     אין גנאי למלך

דפוס    נאמר וידבר אלהים             אל נח      אלא אין גנאי למלך

ג1           וידבר <...  ..>מלך מדבר עם

ירו1         וידבר אלהים             אל נח לאמר אלא אין גנאי למלך

או3          וידבר אלהים             אל נח      אלא אין גנאי למלך

או51         וידבר אלהים             אל נח לאמר אלא אין גנאי למלך

ששון         וידבר אל'ים             אל נח      אלא     גנאי למלך

--------------------------------------------------------------------

לונ     לדבר    עם    (מקרויו) [נוקרידו]  ויקרא אל משה ולאברהם

וטי     לדב<..> <...>          נוקרידו    ויקרא אל משה ולאברהם

מינ     לדבר    עם             מקרורו     ויקרא אל משה ולאברהם

פריז    לדבר    עם             נקדירו     ויקרא אל משה ולאברהם

דפוס    לדבר    עם             נקדורו     ויקרא אל משה ולאברהם

ג1                             נ<..>קרורו ויקרא אל משה <...>

ירו1    לדבר    עם             מקרידו     ויקרא אל משה

או3     לדבר    עם             מקרירו     ויקרא אל משה ולאברהם

או51    לדבר    עם             מקרירו     ויקרא אל משה ולאברהם

ששון    לדבר    עם             נוקרידו    ויקרא אל משה ולאברהם

--------------------------------------------------------------------

לונ     לא קרא ויקרא  למלאך יי אל אברהם שנית וגו'           אין

וטי     לא קרא ויקרא  מלאך  יי אל אברהם שנית            אלא אין

מינ     לא קרא ויקרא  מלאך  יי אל אברהם שנית וגו'           אין

פריז    לא קרא ויקרא  מלאך  יי אל אברהם                     אין

דפוס    לא קרא ויקר'  מלאך  יי אל אברהם                 אלא אין

ג1                    מלאך  יי אל אברהם

ירו1

או3     לא קרא ויקרא  מלאך  יי אל אברהם [... היה  צורך  ...

או51    לא קרא [ויקרא מלאך  יי אל אברהם שנית מן   השמים אלא אין

ששון    לא קרא ויקרא  מלאך  יי אל אברהם                 אלא אין

--------------------------------------------------------------------

לונ     גניי למלך      לדבר  עם פונדקו  שלו וידבר יי אליו ועם אברהם

וטי     גניי למלך <... ..>בר עם פונדקי  שלו וידבר יי אליו ועם אברהם

מינ     גנאי למלך      לדבר  עם פונדקי  שלו וידבר יי אליו ועם אברהם

פריז    גנאי למלך      לדבר  עם פונדקי  שלו

דפוס    גנאי למלך      לדבר  עם פונדקי  שלו

ג1                                          וידבר יי      אל  אברהם

ירו1

או3

או51    גנאי למלך      לדבר  עם פונדיקי

ששון    גנאי למלך      לדבר  עם פונדיקי שלו

--------------------------------------------------------------------

לונ     לא דיבר       ויפל  אברהם על פניו וידבר    אתו  אלא אין

וטי     לא דיבר       ויפול אברם  על פניו וידבר    אתו  אלא אין

מינ     לא דיבר והכת' ויפל  אברהם על פניו וידבר יי אליו אלא אין

פריז

דפוס

ג1      לא                  <...> על פניו וידבר    אתו  אלא שאין

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ     גניי למלך לדבר עם פונדקי שלו ויקרא אל משה ולא אברהם

וטי     גניי למלך לדבר עם פונדקי שלו ויקרא אל משה ולא לאברהם

מינ     גנאי למלך לדבר עם פונדקי שלו ויקרא אל משה ולא אברהם

פריז                                 ויקרא אל משה ולא באברהם

דפוס                                 ויקרא אל משה ולא כאברהם

ג1      גנאי למלך לדבר עם <...>            אל משה לא  כאברהם

ירו1                                              ולא באברהם

או3

או51                                 ויקרא אל משה ולא כאברהם

ששון                                 ויקרא אל משה ולא כאברהם

--------------------------------------------------------------------

לונ     באברהם כת'  ויקרא          מלאך יי אל אברהם שנית מן השמ'

וטי     באברהם כת'  ויקרא          מלאך יי אל אברהם שנית

מינ     באברהם כת'  ויקרא          מלאך יי אל אברהם שנ'  מן השמים

פריז           כת'  ויקרא          מלאך יי אל אברהם

דפוס    באברהם כתב  ויקרא          מלאך יי אל אברהם

ג1      באברהם

ירו1    באברהם כתיב ויקרא          מלאך יי אל אברהם שנית מן השמים

או3

או51    באברהם כתי' (ויקרא)] ויקרא מלאך יי אל אברהם

ששון    באברהם כתו' ויקרא          מלאך יי אל אברהם שנית

--------------------------------------------------------------------

לונ              המל[א]ך     קורא והדיבור מדבר ברם הכא אמ'

וטי              המלאך       קורא והדיבור מדבר בים הכה אמ'

מינ              המלך        קורא והדיבור מדבר ברם הכא א"ר

פריז    הכא      המלאך       קורא והדבור  מדבר ברם הכא א"ר

דפוס             המלאך       קורא והדבר   מדבר ברם הכא א"ר

ג1               מלאך    היה קורא <...>   מדבר ברם הכא אמ'

ירו1             המלאך       קורא והדיבור מדבר ברם הכא אמ'

או3     (המלאך)] המלאך       קורא והדיבור מדבר ברם הכא א"ר

או51             המלאך       קורא והדיבור מדבר ברם הכא א"ר

ששון             המלאך       קורא והדיבור מדבר ברם הכא א"ר

--------------------------------------------------------------------

לונ     ר' אבין  א'  הק'   אני הוא   הקורא ואני הוא המדבר

וטי        <...> אמ' הקב"ה אני הוא   הקורא ואני הוא המדבר

מינ        אבין  אמ' הקב"ה אני הוא   קורא  ואני הוא המדבר

פריז       אבין  א'  הקב"ה אני הוא   הקורא אני  הוא המדבר    שנ'

דפוס       אבין  אמ' הקב"ה אני הוא   הקורא ואני     המדבר    שנא'

ג1      ר' אבון            אני       קורא  ואני     מדבר

ירו1    ר' אבין  אמ' הקב"ה אני       הקורא ואני     המדבר

או3        אבין  אמ' הקב"ה אני       הקורא ואני     המדבר    שנא'

או51       אבין  אמ' הב"ה  אני       הקורא ואני     המדבר () [שנ']

ששון       אבין      אהב"ה אני       הקורא ואני     המדבר

--------------------------------------------------------------------

לונ     אני אני דברתי ואף     קראתיו   הביאותיו        והצלח  ד(ב)[ר]כו

וטי     אני אני דברתי אף      קראתיו   הביאתיו         והצליח דרכי

מינ     אני אני דברתי ואף     קראתיו   הביאותיו        והצליח דרכו

פריז    אני     דברתי אף      קראתי    הבאתיו          והצליח דרכי

דפוס    אני אני דברתי אף      קראתיו   הביאותיו        והצליח דרכו

ג1      אני     דברתי אף      קראתיו

ירו1    אני     דברתי אף      קראתי    הבאתי           והצליח דרכי

או3     אני     דברתי אף  אני קראתיו   הביאותיו        והצליח דרכו

או51    אני     דברתי אף  אני קראתי[ו] הביא[ו]ת(ם)[יו] והצליח דרכ(י)[ו]

ששון    אני אני דברתי אף      קראתי    הבאתיו          והצליח דרכי