לונ     {י} מאהל מועד     אמ' ר' אלעזר  אפעלפי       שניתנה תורה

וטי     {י} מאהל מועד     אמ' ר' אלעזר  אפעלפי       שניתנה ?תורה?

מינ     {י} מאהל מועד     א"ר    אלעז'  אע"פ         שנתנה  תורה

פריז    {י} מאהל מועד     א"ר    אלעזר  אע"פ         שנתנה  תורה

דפוס    {י} מאהל מועד     אמ' ר' אלעזר  אע"פ         שנתנה  תורה

ג1      {י} מאהל מועד לא' אמ' ר' לעזר   אף     על פי שנתנה  התורה

ירו1    {י} מאהל מועד     אמר ר' אלעזר  אע"פ         שנתנה  תורה

או3     {י} מאהל מועד     א"ר    אליעזר אע"פ         שנתנה  תורה

או51    {י} מאהל מועד     א"ר    אלעזר  אע"פ         <...>

ששון    {י} מאהל מועד     א"ר    אלעז'  אע"פ         שנתנה  תורה

--------------------------------------------------------------------

לונ          ליש'       מסיני לא נענשו     עליה עד שנשנת    להן

וטי     סיני ליש'       מסיני לא נענשו     עליה עד שנישנת   להן

מינ          לישראל     מסיני לא נענשו     עליה עד שנשנית   להן

פריז    סייג לישר'      מסיני    נענשו     עליה עד שנשנית

דפוס    סייג לישראל     מסיני לא נענשו     עליה עד שנשנת

ג1                  מהר סיני  לא נענשו יש' עליה עד שניתפרשה להם

ירו1    סייג לישראל     מסיני לא נענשו     עליה עד שנשנית   להם

או3     סייג לישראל     מסיני לא נענשו     עליה עד שנשנית   עליהם

או51    סייג לישראל     מסיני לא נענשו     עליה עד שנשנית   להם

ששון    סייג ליש'       מסיני לא נענשו     עליה עד שנשנית   להם

--------------------------------------------------------------------

לונ     באהל מו'  משל               ללודיא    טוגמא [לדיטגמא]

וטי     באהל מועד משל               ללודיא    טוגמא

מינ     באהל מועד משל               ללודיא    טוגמא

פריז    באהל מועד משל               לדיודיגמא

דפוס    באהל מועד משל               לדיוטגמא

ג1      באהל מועד     למה הדבר דומה לדיוטיגמא

ירו1    באהל מועד משל               לדיאטוגמא

או3     באהל מועד משל               לדיטוגמא

או51    באהל מועד משל               ל<..      ...>

ששון    באהל מועד משל               לדיאטוגמא

--------------------------------------------------------------------

לונ          כתובה ומחותמת ונכנסה למדינה אין  בני המדינה נ(כ)[ע]נ(ס)[ש]ין

וטי          כתובה ומחותמת ונכנסה למדינה אןי  בני המדינה נענשין

מינ          כתובה ומחותמת ונכנסה למדינה אין  בני המדינ' נענשין

פריז         כתובה ומחותמת ונכנסה למדינה אין  בני המדינה נענשים

דפוס    שהיא כתובה ומחותמ' ונכנסה למדינה אין  בנ' המדינה נענשי'

ג1      שהיא כתובה ומחותמת ונכנסה למדינה ואין בני המדינה נענשין

ירו1         כתובה ומורשמת ונכנסה למדינה אין  בני המדינה נענשין

או3          כתובה ומורשמת ונכנסה למדינה אין  בני המדינה נענשין

או51                                     אין  בני המדינה נענשין

ששון         כתובה ומוסתמת ונכנסה למדינה אין  בני המדינה נענשין

--------------------------------------------------------------------

לונ     עליה עד                                   שתפרש  להן ברי[מ]סיה

וטי     עליה עד                                   שתיפרש להן בדימוסיה

מינ     עליה עד                                   שתפרש  להן בנימסי

פריז    עליה עד (שנתנה תורה לישר' בסיני לא נענשו) שנתפרש להם בדימוסיא

דפוס    עליה עד                                   שתתפרש להן בדימוסא

ג1      עליה עד                            שיהיא  מתפרשת להם באותה

ירו1    עליה עד                                   שיתפרש להם בדימוסיא

או3     עליה עד                                   שנתפרש להם בדימוסיא

או51    עליה עד                                   שיתפרש להם בדימוסיא

ששון    עליה עד                                   שיתפרש להם בדמוסיא

--------------------------------------------------------------------

לונ        שלמדינה כך אף     עלפי    שנתנה  תורה  ליש'

וטי        שלמדינה כך אפעלפי         שניתנה תורה  ליש'

מינ     של מדינה   כך אע"פ           שנתנה  תורה  לישראל

פריז    של מדינה   כך אע"פ           שנתנה  תורה  לישר'

דפוס    של מדינה   כך אעפ"י          שנתנה  תורה  לישראל

ג1         מדינה   כך אף     על   פי שניתנה התורה        מהר

ירו1    של מדינה   כך אע"פ           שניתנה תורה  לישראל

או3     של מדינה   כך אע"פ           שנתנה  תורה  לישראל

או51    של מדינה   כך אע"פ           שנתנה  תורה

ששון    של מדינה   כך אע"פ           שנתנה  תורה  ליש'

--------------------------------------------------------------------

לונ     מסיני       לא  נענשו       עליה עד    שנשנת    להן באהל

וטי     מסיני       לא  נענשו       עליה עד    שנישנת   להן באהל

מינ                 לא  נענשו       עליה עד    שנשנית   להן באהל

פריז    מסיני       לא  נענשו       עליה עד    שנשנית   להם באהל

דפוס    מסיני       לא  נענשו       עליה עד    שנשנת    להן באהל

ג1      סיני        לא  נענשו  ישר' עליה עד עד שניתפרשה להם באהל

ירו1    מסיני       אין נענשין           עד    שנשנית   להם באהל

או3     מסיני       לא  נענשין      עליה עד    שנתפרש   להם באהל

או51    מסיני ישראל אין נענשין      עליה עד    שנשבית   להם באהל

ששון    מסיני       אין נענשין      עליה עד    שנשנית   להם באהל

--------------------------------------------------------------------

לונ     מועד הה"ד           עד שהבאתיו אל בית אמי אל   חדר תורתי

וטי     מועד הה"ד           עד שהבאתיו אל בית אמי ואל  חדר הורתי

מינ     מועד הה"ד           עד שהבאתיו אל בית אמי ואל  חדר הורתי

פריז    מועד הה"ד           עד שהבאתיו אל בית אמי

דפוס    מועד הדא  הוא דכתיב עד שהבאתיו אל בית אמי וגו'

ג1      מועד שנ'            עד שהבאתיו אל בית אמי אל   חדר וג'

ירו1    מועד הה"ד           עד שהבאתיו אל בית אמי ואל  חדר הורתי

או3     מועד הה"ד           עד שהבאתיו אל בית אמי

או51    מועד הה"ד           עד שהבאתיו אל בית אמי

ששון    מועד הה"ד           עד שהבאתיו אל בית אמי

--------------------------------------------------------------------

לונ                אל בית   אמי זה סיני ואל חדר הור'  זה אהל מועד

וטי                אל בית   אמי זה סיני ואל חדר הורתי זה אהל מועד

מינ                אל בית   אמי זה סיני ואל חדר הורתי זה אהל מועד

פריז                            זה סיני ואל חדר הורתי זה אהל מועד

דפוס               אל בית   אמי זה סיני אל  חדר הורתי זה אהל מועד

ג1      עד שהבאתיו אל <...>             ואל חדר הורתי זה אהל מו'

ירו1                  בית   אמי זה סיני     חדר הורתי זה אהל מועד

או3                             זה סיני ואל חדר הורתי זה אהל מועד

או51                            זה סיני ואל חדר הורתי זה אהל מועד

ששון                            זה סיני ואל חדר הורתי זה אהל מועד

--------------------------------------------------------------------

לונ     שמשם נצטוו    יש'   בהוראה

וטי     שמשם נצטוו    יש'   בהוראה

מינ     שמשם נצטוו    ישראל בהוראה

פריז    שמשם נצטוו    ישר'  בהוראה

דפוס    שמשם נצטוו    ישראל בהוראה

ג1      שמשם ניתחייבו ישר'  בהוריה

ירו1    שמשם נצטוו    ישראל בהוראה

או3     שמשם הצטוו    ישראל בהוראה

או51    שמשם נצטוו    ישראל בהוראה

ששון    שמשם נצטוו    יש'   בהוראה