לונ     {יג} מה    בין לנביאי     יש'   לנביאי אומ'        ר' חמא

וטי     {יג} מה    בין נביאי      יש'   לנביאי אומות העולם ר' חמא

מינ     {יג} מה    בין נביא'      ישר'  לנביאי אומו' העולם ר' חמא

פריז    {יג} מה    בין נביאי      ישראל לנביאי אומות העולם ר' חמא

דפוס    {יג} מה    בין נביאי  %3% ישראל לנביאי אומות       ר' חמא

ג1      {יג} מה    בין נביאי      יש'   לנביאי אומות העו'  ר' חמה

ג9      {יג} <...>

ירו1    {יג} מה    בין נביאי      ישראל לנביאי אומו' העולם ר' חמא

או3     {יג} מה    בין נביאי      ישראל לנביאי א"ה         ר' חמא

או51    {יג} מה    בין נביאי      ישראל לנביאי אומות העולם ר' חמא

ששון    {יג} מה    בין נביאי      יש'   לנביאי אומו' העו'  ר' חמא

--------------------------------------------------------------------

לונ     בר'    חנינה ור' יששכר דכפר מנדי      ר'  חמא בר'

וטי     בר  ר' חנינא ור' יששכר דכפר מנדי      ר'  חמא בר  ר'

מינ     בר'    חנינא ור' יששכר דכפר (א)[מ]נדי ר'  חמא ב"ר

פריז    בר'    חנינא ור' יששכר דכפר מנדי      א"ר חמא בר'

דפוס    בר     חנינא ור' יששכר דכפר מגדי      ר'  חמא בר

ג1      בן     חנינה ור' יששכר דכפר מנרי      ר'  חמה בר'

ג9 

ירו1    בר     חנינא ור' יששכר דכפר מנדי

או3     בר     חנינא ור' יששכר דכפר מורי

או51    בר     חנינא ור' יששכר דכפר מנדי

ששון    בר     חנינ' ור' יששכר דכפר מורי

--------------------------------------------------------------------

לונ     חנינא אמ'  אין הקב"ה ניגלה על נביאי  אומ'  העו'  אלא בחצי

וטי     חנינא      אין הקב"ה ניגלה על נביאי  אומות העולם אלא בחצי

מינ     חנינא אמ'  אין הקב"ה נגלה  על נביאי' אומות העולם אלא בחצי

פריז    חנינה      אין הקב"ה נגלה  על        אומות העולם אלא בחצי

דפוס    חנינא אמר  אין הקב"ה נגלה  על        אומות העולם אלא בחצי

ג1      חנינה אמ'  אין הק'   נגלה  על        או'   העו'  אלא בחצי

ג9 

ירו1          אמרו אין הקב"ה נגלה  על נביאי  אומות העולם אלא בחצי

או3           אמר  אין הקב"ה נגלה  על נביאי  א"ה         אלא בחצי

או51          אמר  אין הב"ה  נגלה  על נביאי  אומות העולם אלא בחצי

ששון          אמ'  אין הב"ה  נגלה  על נביאי  אומות העו'  אלא בחצי

--------------------------------------------------------------------

לונ     דיבור  היך מה    דאת אמ'  ויקר א'ים  אל בלעם אבל נביאי

וטי     דיבור  היך מה    דאת אמר  ויק  אלי'ם אל בלעם אבל נביאי

מינ     דיבור  היך מה    דאת אמ'  ויקר אלהי' אל בלעם אבל

פריז    דיבור  שנ'                ויקר אלהים אל בלעם אבל נביאי

דפוס    דיבור  כמה           דתמר ויקר אל'ים אל בלעם אבל נביאי

ג1      הדיבור כמא       דאת אמ'  ויקר אי"ם  אל בלעם אבל נביאי

ג9 

ירו1    דיבור  היך מה    דאת אמר  ויקר אלהים אל בלעם אבל נביאי

או3     דיבור  היך כד"א           ויקר אלהים אל בלעם אבל נביאי

או51    דיבור  היך כד"א           ויקר אלהים אל בלעם אבל נביאי

ששון    דיבור  היך כמד"א          ויקר אל'ים אל בלעם אבל לנביאי

--------------------------------------------------------------------

לונ     יש'   בדיבור שלם דכת'  ויקרא       אל משה אמ' ר'

וטי     יש'   בדיבור שלם       ויקרא       אל משה אמ' ר'

מינ     ישר'  בדיבור שלם דכת'  ויקרא       אל משה א"ר

פריז    ישראל בדיבור שלם       ויקרא       אל משה     ור'

דפוס    ישראל בדבור  שלם שנאמר ויקרא       אל משה     ור'

ג1      יש'   בלשון  שלם       ויקרא       אל משה אמ' ר'

ג9 

ירו1    ישראל בדבור  שלם       ויקרא       אל משה אמ' ר'

או3     ישראל בדיבור שלם       ויקרא       אל משה     א"ר

או51    ישראל בדיבור שלם       ויקרא       אל משה     א"ר

ששון    יש'   בדיבור שלם       ויקרא אל'ים אל משה     א"ר

--------------------------------------------------------------------

לונ     יששכר דכפר מנדי     כך  יהא בשכרו     אין לשון זה ויקר

וטי     יששכר דכפר מנדי     כך  יהא בשכרו     אין לשון זה ויקר

מינ     יששכר דכפר מנדי     כך  יהא בשכרו     אין לשון זה ויקר

פריז    יששכר דכפר מנדו א'  כך  יהא בשבח      אין לשון זה ויקר

דפוס    יששכר דכפר מגדי אמר כך  יהא שכרן      אין לשון    ויקר

ג1      יששכר דכפר מנרי     וכך יהי שכרן      אין לשון זה יקר

ג9                                                        יקר

ירו1    יששכר דכפר מנדי     כך  יהא בשכרו     אין לשון    ויקר

או3     יששכר דכפר מורי     כך  יהא בשכרו     אין לשון    ויקר

או51    יששכר דכפר מנדי     כך  יהא בשכרו     אין לשון    ויקר

ששון    יששכר דכפר מורי     כך  יהא בשכרו אלא אין לשון    ויקר

--------------------------------------------------------------------

לונ     אלא לשון טומאה היו   מה דאת' אמ'  כי יהיה בך איש  אש' לא

וטי     אלא לשון טומאה היך   מה דאת  אמר  כי יהיה בך איש  אשר לא

מינ     אלא לשון טומאה היך      דאת  אמר  כי יהיה בך איש  אשר לא

פריז    אלא לשון טומאה הכד"א                              אשר לא

דפוס    אלא לשון טומאה כמה           דתמר                 אשר לא

ג1      אלא לשון טומאה כמה      דאת  אמ'  כי יהיה בך איש  אשר לא

ג9      אלא לשון טומאה דכ'                כי יהיה בך איש  וג'

ירו1    אלא לשון טומאה היך   מה דאת  אמר             ואיש כי

או3     אלא לשון טומאה כד"א

או51    אלא לשון טומאה כד"א                          [איש כי  לא

ששון    אלא לשון טומאה כמד"א

--------------------------------------------------------------------

לונ     יהיה טהור  מקרה לילה אבל    נביאי  יש'   בלשון קדושה בלשון

וטי     יהיה טהור  מקרה לילה אבל    נביאי  ישר'  בלשון קדושה בלשון

מינ     יהיה טהור  מקרה לילה אבל    נביאי  ישראל בלשון קדושה בלשון

פריז    יהיה טהור  מקרה לילה אבל    נביאי  ישראל בלשון קדושה בלשון

דפוס    יהיה טהור  מקרה לילה אבל    נביאי  ישרא' בלשון קדושה בלשון

ג1      יהיה טהור  מקרה לילה אבל    נביאי  ישר'  בלשון קדושא בלשון

ג9                           אבל על נבי'   יש'   בלשון <...> בלשון

ירו1    יהיה טהור  מקרה לילה אבל           ישראל בלשון קדושה בלשון

או3                מקרה לילה אבל    נביאי  ישראל בלשון קדושה בלשון

או51    יהיה טהור] מקרה לילה אבל           ישראל בלשון קדושה בלשון

ששון               מקרה לילה אבל    לנביאי יש'   בלשון קדושה בלשון

--------------------------------------------------------------------

לונ     טהרה בלשון ברור בלשון     שמלאכי    שרת  מקלסין  בו

וטי     טהרה בלשון ברוך בלשון (ש) <..>מלאכי השרת מקלסין  בו

מינ     טהרה בלשון ברור בלשון     שמלאכי    השרת מקלסין  בו

פריז    טהרה בלשון ברוך לשון      שמלאכי    השרת מקלסין  אותו

דפוס    טהרה בלשון ברור בלשון     שמלאכי    השרת מקלסין  בו   להקב"ה

ג1      טהרה בלשון                               שמקלסין בו

ג9      טהרה בלשון                שמלאכי    שרת  מקלסין       לקבה

ירו1    טהרה בלשון נדבה           שמלאכי    השרת מקלסין  בו

או3     טהרה בלשון ברוך בלשון     שמלאכי    השרת מקלסין  בו

או51    טהרה בלשון                שמלאכי    השרת מקלסין  בו

ששון    טהרה בלשון ברוך בלשון     שמ"ה           מקלסין

--------------------------------------------------------------------

לונ                היך   מה  דא' אמ'      וקרא זה אל    זה ואמר

וטי                היך   מה  דאת אמר      וקרא זה אל    זה

מינ                היך       דאת אמ'      וקרא זה אל    זה ואמר

פריז               הה"ד                   וקרא זה אל    זה ואמר

דפוס                     כמה     דתמר     וקרא זה אל    זה ואמר

ג1      מלאכי השרת                     יי וקרא זה אל    זה וג'

ג9                               ואומ'    וקרא זה <...>

ירו1               היך   מה  דאת אמר      וקרא זה אל    זה ואמ'

או3                כד"א                   וקרא זה אל    זה ואמ'

או51               כד"א                   וקרא זה אל    זה ואמ'

ששון               כמד"א                  וקרא זה אל    זה

--------------------------------------------------------------------

לונ          אמ'  ר' אלעזר  בן  מנחם כת'

וטי          ואמ' ר' אלעזר  בן  מנחם כת'

מינ          א"ר     אלעזר  בן  מנחם כת'

פריז         א"ר     אלעזר  בר' מנחם כת'

דפוס         אמר  ר' אלעאי  בר  מנחם כתיב

ג1           אמ'  ר' אלעזר  בר  מנחם כת'  מרחוק יי נראה

ג9           א'ר'    לעזר   בר  מנחם כתוב

ירו1    וגו' וא"ר    אלעז'  בן  מנחם כתי'

או3          א"ר     אליעזר בר' מנחם כתי'

או51    וגו' א"ר     אליעזר בר' מנחם כתי'

ששון         וא"ר    אלעז'  בר' מנחם כתי'

--------------------------------------------------------------------

לונ                 רחוק        יי    מרשעים       ותפילת צדיקים

וטי                 רחוק        יי מר מרשעים       ותפילת צדיקים

מינ                 רחוק        יי    מרשעים       ותפלת  צדיקים

פריז                רחוק מרשעים יי                 ותפלת  צדיקים

דפוס                רחוק מרשעים יי           וכתיב ותפלת  צדיקי'

ג1      לי וג' וכת' רחוק        יי    מרשעים       ותפילת צדיקים

ג9 

ירו1

או3

או51

ששון                רחוק        יי    מרשעים       ותפלת  צדיקים

--------------------------------------------------------------------

לונ     ישמע רחוק יי מרשעים    אילו נביאי   אומ'  העו'  ותפילת

וטי     ישמע רחוק יי מרשעים    אלו  נביאי   אומות העולם ותפי'

מינ     ישמע רחוק יי מרשעים    אילו נביאי   אומות העולם ותפלת

פריז    ישמע רחוק    מרשעים יי אילו         אומות העולם ותפלת

דפוס    ישמע רחוק    מרשעים    אלו  נביאי   אומות העולם ותפלת

ג1      ישמע ר'   יי מרשעים    אלו  נביאי   אומות ה<..

ג9           רחוק יי מרשעים    אלו  נביאי   אמות  ה<..  ...>

ירו1         רחוק יי מרשעים    אלו          אומות העולם ותפלת

או3          רחוק יי מרשעים    אלו          א"ה         ותפלת

או51         רחוק יי מרשעים    אלו  (נביאי) א"ה         ותפלת

ששון    ישמע רחוק יי מרשעים    אלו  [נבי..] אומות העו'  ותפלת

--------------------------------------------------------------------

לונ     צדיקים      אילו נביאי יש'   את  מוצא אין  הקב"ה נגלה

וטי     צדי'   יש'  אלו  נביאי יש'   את  מוצא אין  הקב"ה ניגלה

מינ     צדיקים ישמע אלו  נביאי ישראל את  מוצא שאין הקב"ה נגלה

פריז    צדיקים ישמע אילו נביאי ישראל את  מוצא אין  הקב"ה נגלה

דפוס    צדיקים ישמע אלו  נביאי ישראל אתה מוצא אין  הקב"ה נגלה

ג1                  ...> צדי'  יש'   לפי      שאין הק'   נגלה

ג9      צדיק'  יש'  אלו  נביאי יש'   לפי      שאין הק'   נגלה

ירו1    צדיקים ישמע אלו  נביאי ישראל את  מוצא אין  הקב"ה נגלה

או3     צדיקים ישמע אלו  נביאי ישראל את  מוצא שאין הקב"ה נגלה

או51    צדיקים ישמע אלו  נביאי ישראל את  מוצא שאין הב"ה  נגלה

ששון    צדיקים ישמע אלו  נביאי יש'   את  מוצא שאין הב"ה  נגלה

--------------------------------------------------------------------

לונ     על נביאי אומ'  העו'  אלא  כאדם       שבא מארץ        רחוקה

וטי     על נביאי אומות העולם אלא  כאדם       שבא מארץ        רחוקה

מינ     על נביאי אומות העולם אלא  כאדם       שבא מארץ        רחוקה

פריז    על       אומות       אלא  כאדם       שבא מדרך        רחוקה

דפוס    על       אומות העולם אלא  כאדם       שבא מארץ        רחוקה

ג1      על נביאי או'   העו'  אלא  <...>          מדרך        רחוקה

ג9      על נבי'  אמות  הע'   א<.. ...>  שהוא בא  מדרך        רחוקה

ירו1             לא"ה        אלא  כאדם       הבא מארץ        רחוקה

או3     על       אומות העולם אלא  כאדם       שבא מדרך        רחוקה

או51    על       אומות העולם אלא  כאדם       שבא מ(ארץ)[דרך] רחוקה

ששון    על       אומו' העו'  אלא  כאדם       שבא מדרך        רחוקה

--------------------------------------------------------------------

לונ     [שנ'              מארץ  רחוקה] באו אלי מבבל אבל נביאי

וטי     היך   מה דאת אמר  מארץ  רחוקה  באו אלי      אבל נביאי

מינ                                    באו אלי מבבל אבל נביאי'

פריז    הכד"א             מארץ  רחוקה  באו          אבל נביאי

דפוס    הכמה         דתמר מארץ  רחוקה  באו אלי      אבל נביאי

ג1      כמא      דאת אמ'  <...>                         נביאי

ג9      כמה      ד"א      מארץ  רחוקה  באו אלי מבבל אבל נביאי

ירו1    היך   מה דאת אמר  מארץ  רחוקה  באו אלי מבבל אבל נביאי

או3     כד"א              מארץ  רחוקה  באו אלי      אבל נביאי

או51    כד"א              מדרך  רחוקה  באו אלי      אבל נביאי

ששון    כמד"א             מארץ  רחוקה  באו אלי      אבל נביאי

--------------------------------------------------------------------

לונ     יש'   מיד וירא      ויקרא אמ' ר' יוסי בן  ביבא  אין

וטי     יש'   מיד וירא וירא ויקרא אמ' ר' יוסה בן  בובה  אין

מינ     ישר'  מיד וירא      ויקרא א"ר    יוסי בן  ביבא  אין

פריז    ישראל מיד וירא      ויקרא א"ר    יוסי           אין

דפוס    ישראל מיד וירא      ויקרא אמר ר' יוסי           אין

ג1      יש'       וירא וירא ויקרא אמ' ר' יוסה בר  <...>

ג9      יש'   מיד וירא      ויקרא א'  ר' יוסה בר  בינה  אין

ירו1    ישראל מיד וירא      ויקרא א"ר    יוסי           אין

או3     ישראל מיד וירא      ויקרא א"ר    יוסי ב"ר ברכיה אין

או51    ישראל מיד וירא      ויקרא א"ר    יוסי ב"ר ברכיה אין

ששון    יש'   מיד וירא      ויקרא א"ר    יוסי בר  ברכיה אין

--------------------------------------------------------------------

לונ     הק'   נגלה  על אומ'  העו'   אלא בלילה בשעה   שדרך בני

וטי     הקב"ה ניגלה על אומות העולם  אלא בלילה בשעה   שדרך בני

מינ     הקב"ה נגלה  על אומות העוולם אלא בלילה בשעת   שדרך בני

פריז    הקב"ה נגלה  על אומות העולם  אלא בלילה בשעה   שדרך בני

דפוס    הקב"ה נגלה  על אומות העולם  אלא בלילה בשעה   שדרך בני

ג1                  על אומ'  העו'   אלא       בשעה        שבני

ג9      הק'   נגלה  על <...>        אלא       בשעה   שדרך בני

ירו1    הקב"ה נגלה  על א"ה          אלא בלילה בשעה        שבני

או3     הקב"ה נגלה  על א"ה          אלא בלילה בשעה        שבני

או51    הב"ה  נגלה  על אומו' העולם  אלא בלילה [בשעה]      שבני

ששון    הב"ה  נגלה  על אומו' העו'   אלא בלילה בשעה        שבני

--------------------------------------------------------------------

לונ     אדם פו[ר]שין זה מזה         בשעיפים מחזיונות לילה בנפל

וטי     אדם פורשין   זה מזה         בסעיפים מחזיונות לילה בנפל

מינ     אדם פושין    זה מזה         כשעיפים מחזיונות לילה בנפל

פריז    אדם פורשין   זה מזה   דכת'  בסעיפים מחזיונות לילה בנפל

דפוס    אדם פרושים   זה מזה   דכתיב בסעיפי' מחזיונות לילה בנפול

ג1      אדם פורשים   זה <...>       בסעיפים מחזיונות לילה וג'

ג9      אדם פורשים   זה מזה   דכ'   בשעפים  מחזיונות לילה וג'

ירו1    אדם פורשים   זה מזה   שנא'  בסעיפים מחזיונות לילה

או3     אדם פורשים   זה מזה   שנא'  בשעיפים מחזיונות לילה

או51    אדם פורשין   זה מזה   ש"נ   בשעיפים מחזיונות לילה

ששון    אדם פורשין   זה מזה   שנ'   בשעיפים מחזיונות לילה וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ     תרדמה    על אנשים              ואלי דבר יגונב ותקח וגו'

וטי     ת<..>דמה על אנשים              ואלי דבר יגונב ותקח אזני

מינ     תרדמה    על אנשים              ואלי דבר יגונב ותקח וגו'

פריז    תרדמ'    על אנשים              ואלי דבר יגונב

דפוס    וגו'                           ואלי דבר יגונב וגו'

ג1                                     ואלי דבר יגונב ותקח אזני

ג9                        מה כת' בתריה ואלי דבר יגונב וג'

ירו1                                   ואלי דבר יגונב

או3                                    ואלי דבר יגונב

או51                                   ואלי דבר יגונב

ששון                                   ואלי דבר יגונב וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ                                                 ר' חננא  בר

וטי     שמץ   מנהו                                  ר' חננא  בר

מינ                                                 ר' חנניא בר

פריז                                                ר' אחא   בר

דפוס                                                ר' חנינא בר

ג1      <...>      מה בין נביאי יש' לנביאי או' העו' ר' חנינה בר

ג9                 מה בין נביאי יש' לנבי'  אמ' הע'  ר' חננה  בר

ירו1                                                ר' חיננא בר

או3                                                 ר' חנינא בר

או51                                                ר' חנינא בר

ששון                                                ר' חננא  בר

--------------------------------------------------------------------

לונ     פפא ורבנן  ר'    חננא  בר פפא אמ' משל   למלך

וטי     פפא ורבנן  ר'    חננא  בר פפא אמ' משל   למלך שהיה

מינ     פפא ורבנן  ר'    חננא  בר פפא אמ' משל   למלך שהיה

פריז    פפא ורבנן  ר'    חנינא בר פפא א'  משל   למלך שהיה

דפוס    פפא ורבנין ר'    חיננא בר פפא אמר משל   למלך שהיה

ג1      פפא ורבנן  <...>       בר פפא אמ'

ג9      פפא                           א'        למלך שהיה נתון

ירו1    פפא ורבנין ר'    חיננא בר פפא אמ' מלה"ד למלך שהיה

או3     פפא ורבנין ר'    חנינא        אמ' משל   למלך שהיה

או51    פפא ורבנין ר'    חנינא        אמ' משל   למלך שהיה

ששון    פפא ורבנין ר'    חננא         אמ' משל   למלך שהיה

--------------------------------------------------------------------

לונ     שהוא [ו]אוהבו נתונין בטרקלין     וביניהון וילון כשהוא

וטי     הוא  ואוהבו          בטרקלין     וביניהן  וילון כ<..> הוא

מינ          אוהבו    נתונין בטרקלין     וביניהן  וילון כשהוא

פריז    הוא  ואוהבו          בטרקלין     וביניהם  וילון כשהוא

דפוס    הוא  ואוהבו          בטרקלין     וביניהם  וילון כשהיה

ג1 

ג9      הוא  ואוהבו          בטרקלין שלו                כשהוא כשהוא

ירו1    הוא  ואוהבו          בטרקלין     וביניהם  וילון כשהוא

או3     הוא  ואוהבו          בטרקלין     וביניהם  וילון כשהוא

או51    הוא  ואוהבו          בטרקלין     וביניהן  וילון כשהוא

ששון    הוא  ואוהבו          בטרקלין     וביניהם  וילון כשהוא

--------------------------------------------------------------------

לונ     מדבר עם   אוהבו     מקפיל את הוילון

וטי     מדבר עם   אוהבו     מקפיל את הווילין

מינ     מדבר עם   אוהבו     מקפיל את הוילון

פריז    מדבר עם   אוהבו     מקפל  את הוילון

דפוס    מדבר עם   אוהבו     מקפל  את וילון   עד שרואהו פנים אל

ג1 

ג9      מבקש לשיח עמו   היה קופל  את הוולון

ירו1    מדבר עם   אוהבו     מקפל  את הוילון

או3     מדבר עם   אוהבו     מקפל     הוילון

או51    מדבר עם   אוהבו     מקפל     הוילון

ששון    מדבר עם   אוהבו     מקפל     הוילון

--------------------------------------------------------------------

לונ          ומדבר עם  אוהבו

וטי          <...> עם  אוהבו

מינ          ומדבר עם  אוהבו

פריז         ומדבר עם  אוהבו

דפוס    פני' ומדבר עמו       אבל לאחרים אינו עושה כן אלא מדבר עמהם

ג1 

ג9           ומדבר עמו

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                                          רבנין  אמ'

וטי                                          ורבנן  אמרין

מינ                                          רבנין  אמ'

פריז                                         ורבנן  אמרי

דפוס    ומחיצת הוילון פרוסה ואינן רואין אותו ורבנן  אמרי  משל

ג1 

ג9                                           ורבנן  אמ'

ירו1                                         ורבנין אמרי

או3                                          ורבנין אמרי

או51                                         ורבנין אמרי

ששון                                         ורבנין אמרי

--------------------------------------------------------------------

לונ     למלך שהיה  לו אשה ופילגש   כשהוא הולך עם  אשתו     הולך

וטי     למלך שהיתה לו אשה פילגש    כשהוא הולך עם  אשתו     הולך

מינ     למלך שהיה  לו אשה ופלגש    כשהוא הולך עם  אשתו     הולך

פריז    למלך שהיה  לו אשה ופלגש    כשהוא הולך אצל אשתו     הולך

דפוס    למלך שהיה  לו אשה ופילגש   כשהוא הולך אצל אשתו     הולך

ג1      למלך שהיה  לו אשה ופלגש    כשהלך

ג9      למלך שהיה  לו אשה ופילגש   כשהוא הולך אצל אשתו הוא הולך

ירו1    למלך שהיה  לו אשה ופלגש    כשהוא הולך אל  אשתו     הולך

או3     למלך שהיתה לו אשה ופ[י]לגש כשהוא הולך אל  אשתו     הולך

או51    למלך שהיתה לו אשה ופלגש    כשהוא הולך אל  אשתו     הולך

ששון    למלך שהיתה לו אשה ופלגש    כשהוא הולך אל  אשתו     הולך

--------------------------------------------------------------------

לונ     בפרהסיא כשהוא   הולך עם  פילגשו הולך במטמוניות

וטי     בפרהסיא <..>הוא הולך עם  פלגשו  הולך במטמוניות

מינ     בפרהסיא כשהוא   הולך עם  פלגש   הולך במטמוניות

פריז    בפרהסיא כשהוא   הולך אצל פלגשו  הולך במטמוניות

דפוס    בפרהסיא וכשהוא  הולך אצל פילגשו הולך במטמונית

ג1                           אצל פלגשו  הולך במטמונית  וכשהולך

ג9      בפרהסיה וכשהוא  הולך אצל פילגשו      במטמניות

ירו1    בפרהסיא כשהוא   הולך אל  פילגשו הולך במטמוניות

או3     בפרהסיא וכשהוא  הולך אל  פילגשו הולך במטמונות

או51    בפרהסיא וכשהוא  הולך אל  פילגשו הולך במטמונות

ששון    בפרהסיא וכשהוא  הולך אל  פלגשו  הולך במטמונות

--------------------------------------------------------------------

לונ                               כך אין    הקב"ה ניגלה על

וטי                               כך אי<..> הקב"ה ניגלה על

מינ                               כך        הקב"ה נגלה  על

פריז                              כך אין    הקב"ה נגלה  על

דפוס                              כך אין    הקב"ה נגלה  על

ג1      אצל אשתו הוא הולך בפרהסיא כך אין    הק'   נגלה  על

ג9                                כך אין    הק'   נגלה  על

ירו1                              כך אין    הקב"ה נגלה  על

או3                               כך אין    הקב"ה נגלה  על

או51                              כך אין    הב"ה  נגלה  על

ששון                              כך אין    הב"ה  נגלה  על

--------------------------------------------------------------------

לונ     נביאי אומ'  העו'  אלא בלילה דכת'        ויבא  א'לים אל

וטי     נביאי אומות העולם אלא בלילה <...>                   אל

מינ     נביאי אומות העולם אלא בלילה דכת'        ויבא  אלהים אל

פריז          אומות העולם אלא בלילה שנ'         ויבא  אלהים אל

דפוס          אומות העולם אלא בלילה שנ'         ויבא  אל'ים אל

ג1            א'    העו'  אלא בלילה             ויבא  א'ים  אל

ג9      נבי'  אמ'   הע'   אלא בלילה             ויבא  אלהים אל

ירו1          אומו' העולם אלא בלילה שנא'        ויבא  אלהים אל

או3           א"ה         אלא בלילה שנא'        ויבא  אל'ים אל

או51          אומות העולם אלא בלילה שנא'  (בשנ) ויבוא אלהים אל

ששון          אומו' העו'  אלא בלילה שנ'         ויבא  אל'ים אל

--------------------------------------------------------------------

לונ     אבימלך בחלום הלי'  וכת' ויבא  א'לים אל לבן האר'  בחלום

וטי     אבימלך בחלום הלילה      ויבא  אל'ים אל לבן הארמי בחלום

מינ     אבימלך בחלום הלילה וכת' ויבא  אלהים אל לבן הארמי בחלום

פריז    אבימלך בחלום הלילה      ויבא  אלהים אל לבן הארמי בחלום

דפוס    אבימלך בחלום            ויבא  אלקים אל לבן הארמי בחלום

ג1 

ג9      אבימלך בח'   הל'        ויבא  אלהים אל לבן <...>

ירו1    אבימלך בחלום הלילה      ויבא  אלהים אל לבן הארמי בחלום

או3     אבימלך בחלום הלילה      ויבא  אל'ים אל לבן הארמי בחלום

או51    אבימלך בחלום הלילה      ויבוא       אל לבן הארמי בחלום

ששון    אבימלך       לילה       ויבא  אל'ים אל לבן הארמי בחלום

--------------------------------------------------------------------

לונ     הליל' ויבא  א'ים  אל בלעם       לילה  אבל      ניבאי

וטי     הלילה ויבא  אל'ים אל בלעם       לילה  <...     ..>ביאי

מינ     הלילה ויבא  אלהי' אל בלעם       לילה  אבל      נביאי

פריז    הלילה ויבא  אלהים אל בלעם       לילה  אבל      נביאי

דפוס    הלילה ויבא  אל'ים אל בלעם       לילה  אבל      נביאי

ג1                           בלעם             אבל  על  נביאי

ג9                  אלהים אל בלעם       לילה  אבל  אצל נבי'

ירו1    הלילה ויבא  אלהים אל בלעם בחלום הלילה אבל      נביאי

או3     הלילה ויבא  אלהים אל בלעם       לילה  אבל      נביאי

או51          ויבוא אלהים אל בלעם       לילה  אבל      נביאי

ששון    הלילה ויבא  אל'ים אל בלעם       לילה  אבל      נביאי

--------------------------------------------------------------------

לונ     יש'             והוא יושב פת' האהל  כחם   היום ויהי ביום

וטי     יש'   ביום      והוא יושב פתח האהל  כחום  היום ויהי ביום

מינ     ישר'            והוא יושב פתח האהל  כחום  היום ויהי ביום

פריז    ישראל ביום שנ'  והוא יושב פתח האהל  כחם   היום ויהי ביום

דפוס    ישראל ביום שנא' והוא יושב פתח האהל  כחום  היום ויהי ביום

ג1      יש'             וירא אליו יי        באלני ממרא ויהי ביום

ג9            ביום      וירא אליו י"י אלהים

ירו1    ישראל ביום שנא' והוא יושב פתח האהל  כחם   היום ויהי ביום

או3     ישראל ביום שנא' והוא יושב פתח האהל  כחום  היום ויהי ביום

או51    ישראל ביום שנא' והוא יושב פתח האהל  כחום  היום ויהי ביום

ששון    יש'   ביום שנ'  והוא יושב פתח האהל  כחם   היום ויהי ביום

--------------------------------------------------------------------

לונ     דבר יי אל משה באר' מצ'   ביום צותו  את בני יש'   אלה תולדות

וטי     דבר יי אל משה            ביום צוותו את בני <...> אלה תולדות

מינ     דבר יי אל משה בארץ מצרים ביום צותו  את בני ישראל אלה תולדות

פריז    דבר יי                                           אלה תולדות

דפוס    דבר יי אל משה                                    אלה תולדו'

ג1      דבר יי אל מ                                      אלה תולדות

ג9  

ירו1    דבר יי אל משה            ביום צותו  אל בני ישראל

או3     דבר יי אל משה בארץ מצרים ביום צוותו את בני ישראל

או51    דבר יי אל משה בארץ מצרים ביום צוותו את בני ישראל

ששון    דבר יי אל משה בארץ מצרים ביום צוותו את בני יש'

--------------------------------------------------------------------

לונ     אהרן ומשה     ביום דבר  יי את משה בהר סיני

וטי     אהרן ומשה     ביום דיבר יי

מינ     אהרן ()[ו]משה ביום דבר  יי את משה בהר סיני

פריז    אהרן ומשה     ביום דבר  יי

דפוס    אהרן ומשה     ביום וגו'

ג1      אהרן ומ'           וג'

ג9 

ירו1                  ביום דבר  יי

או3

או51

ששון