לונ     {יד} מה  בין משה לכל  הנביאים     ר'  יהודה בר'    אליעאי

וטי     {יד} מה  בין משה לכל  הנביאים     ר'  יהודה בר  ר' אילעיי

מינ     {יד} מה  בין משה

פריז    {יד} מה  בין משה לכל  הנביאים     ר'  יהודה בר'    אלעאי

דפוס    {יד} מה  בין משה לכל  הנביאים     ר'  יהודה בר'    אלעאי

ג1      {יד} ומה בין משה לכל  הנביאים אמ' ר'  יהודה בר  ר' אילעאי

ג9      {יד} מה  בין משה לבין הנביאים

ירו1    {יד} מה  בין משה לכל  הנביאים

או3     {יד} מה  בין משה לכל  הנביאים     ר'  יהודה בר     סימון

או51    {יד} מה  בין משה לכל  הנביאים     [ר' יהודה ב"ר    אלעאי

ששון    {יד} מה  בין משה לכל  הנביאי'     ר'  יהו'  בר     אלעאי

--------------------------------------------------------------------

לונ     ורבנן                              ר'  יהודה

וטי     ורבנן  ר' יהודה בר ר' אילעאי ורבנן ר'  יהודה בר   ר' אלעאיי

מינ

פריז    ורבנין                             ר'  יהודה בר'     אלעאי

דפוס    ורבנין                             ר'  יהודה

ג1      ורבנן                              ר'  יהודה בר   ר' אילעאי

ג9                                         ר'  יהודה ביר'    אלעיי

ירו1                                       ר'  יהודה בר      אלעאי

או3     ורבנין                             ר'  יהודה

או51    ורבנן                              ... יהודה

ששון    ורבנין                             ר"י       בר      אלעאי

--------------------------------------------------------------------

לונ     א'   כל  הנביאים       מתוך תשע   איספקלרית

וטי     אמ'                    מתוך תש<.. ...>

מינ          לכל נביאים        מתוך תשע   איספקלרית

פריז    א'                     מתוך שבע   איספקלריות היו     הנביאים

דפוס    אמ'                    מתוך שבע   איספקלריות     היו הנביאי'

ג1      או'  כל  <...>

ג9      א'   כל  <..>אים ראוהו מתוך ט'    ספקלרות

ירו1    אומ'     הנביאים רואים מתוך תשע   אספקלריות

או3     אומ' כל  הנביאים ראו   מתוך תשע   אספקלריאות

או51    אמר] כל  הנביאי' ראו   מתוך תשע   אספקלריאות

ששון    אמ'                    מתוך תשע   אספקלריאות היו כל  הנביאי'

--------------------------------------------------------------------

לונ           הה"ד וכמראה המראה אשר ראיתי כמראה  אשר   ראיתי בבואי

וטי                                              אשר   ראיתי

מינ           הה"ד וכמראה המראה אשר ראיתי במדינה אשר   ראיתי בבואי

פריז    רואים הה"ד ובמראה המראה אשר ראיתי

דפוס    רואים הה"ד וכמראה המראה אשר ראיתי

ג1 

ג9                 וכמראה המראה אשר ראיתי וג'    <...>

ירו1          הה"ד ובמראה המראה אשר ראיתי וגו'

או3           הה"ד וכמראה המראה אשר ראיתי

או51          הה"ד ובמראה       אשר ראיתי

ששון    רואים הה"ד וכמראה       אשר ראיתי

--------------------------------------------------------------------

לונ     לשחת את העיר ומראות כמראה אשר ראיתי על נהר כבר ואפל על

וטי

מינ     לשחת את העיר ומראות כמראה אשר ראיתי על נהר כבר ואפל על

פריז

דפוס

ג1 

ג9 

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ     פני ומשה ראה  מתוך איספקלריה  אחת [שנ'] ומראה ולא בחידות

וטי         ומשה ראה  מתוך איספקלרייה אחת       ומראה ולא בח<..

מינ     פני ומשה ראה  מתוך אספקלריא   אחת       ומראה ולא בחידות

פריז        משה  ראה       אספקלרייה  אחת שנ'   ומראה ולא בחידת

דפוס        ומשה ראה  מתוך איספקלריא  אחת שנאמ' ומראה ולא בחידות

ג1 

ג9          משה  ראה  מתוך ספקלריה    אחת       ומראה ולא בחידות

ירו1        ומשה רואה מתוך אספקלריא   אחת       ומראה ולא בחידות

או3         ומשה      מתוך אספקלריא   אחת       ומראה ולא בחידות

או51        ומשה      מתוך אספקלריא   אחת       ומראה ולא בחידות

ששון        ומשה ראה  מתוך אספקלריא   א'        ומראה ולא בחידות

--------------------------------------------------------------------

לונ     ורבנן  אמ'  כל   הנביאים   [ראו]  מתוך איספקלריה

וטי     ...>                                   איספקלריא

מינ     ורבנן  אמ'  כל   הנביאים   ראו    מתוך אספקלריא  אחת

פריז    ורבנן  אמרי כל   הנביאים   ראו    מתוך אספקלרייה

דפוס    ורבנין אמר' כל   הנביאים   ראו    מתוך איספקלריא

ג1 

ג9      ורבנן  אמ'  <... ..>נביאים ראוהו  מתוך ספק'

ירו1    ורבנין אמרי כל   הנביאים   ראו    מתוך אספקלריא

או3     ורבנין אמרי כל   הנביאים   ראו    מתוך אספקלריא

או51    ורבנין אמרי כל   הנביאי'   נתנבאו מתוך אספקלריא

ששון    ורבנין אמרי כל   הנביאי'   ראו    מתוך אספקלריא

--------------------------------------------------------------------

לונ             מלוכלכת              הה"ד  ודברתי על הנביאים ואנכי

וטי             מלוכלכת              הה"ד                    ואנכי

מינ             מלוכלכת              הה"ד  ודברתי על הנביאים ואנכי

פריז            מלוכלכת              הה"ד                    ואנכי

דפוס            מלוכלכת              הה"ד                    ואנכי

ג1 

ג9              מלוכלכת

ירו1            מלוכלת   שאינה מאירה הה"ד                    ואנכי

או3             [מלוכלכת משנא                                ואנכי

או51    [שאינה] מצוחצחת              [שנא'                   אנכי

ששון            מלוכלכת              הה"ד                    ואנכי

--------------------------------------------------------------------

לונ     חזון הרביתי וגו'                  ומשה ראה  מתוך  איספקלריה

וטי     חזון הרביתי וביד הנביאים אדמה     ומשה ראה  <...>

מינ     חזון הרביתי וגו'                  ומשה ראה  מתוך  אספקלריא

פריז    חזון הרביתי וביד הנביאים אדמה     ומשה ראה  מתוך  אספקלרייא

דפוס    חזון הרביתי וביד הנביאים אדמה     משה  ראה  מתוך  איספקלריא

ג1 

ג9                                    אבל משה  ראהו מתוך  ספקל'

ירו1    חזון הרביתי וגו'                  ומשה ראה  מתוך  אספקלריא

או3     חזון הרביתי                       ומשה      מתוך  באספקלרא

או51    חזון הרביתי וג'                   ומשה ראה  מתוך  אספקלריא

ששון    חזון הרבתי  וביד הנביאים אדמה     ומשה ראה  מתוך  אספקלריא

--------------------------------------------------------------------

לונ          מצוחצחת הה"ד ותמונת יי  יביט ר' פינחס בש'  ר'

וטי          מצוחצחת הה"ד ותמונת יי  יביט ר' פינחס בשם  ר'

מינ          מצוחצחת הה"ד ותמונת יי  יביט ר' פנחס  בשם  ר'

פריז         מצוחצחת שנ'  ותמונת יי  יביט ר' פנחס  בשם  ר'

דפוס         מצוחצחת הה"ד ותמונת יי  יביט ר' פנחס  בשם  ר'

ג1 

ג9           <..>צחת      ותמונת י"י יביט ר' פינחס בש'  ר'

ירו1         מצוחצחת הה"ד ותמונת יי  יביט ר' פנחם  בש"ר

או3     ...] מצוחצחת הה"ד ותמונת יי  יביט ר' פנחס  בש"ר

או51         ..]     הה"ד ותמונת יי  יביט ר' פנחס  בש"ר

ששון         מצוחצחת הה"ד ותמונת יי  יביט ר' פנחס  בש"ר

--------------------------------------------------------------------

לונ     הושעיא         למלך שנגלה  על בן  ביתו באותנין  שלו לפי

וטי     אושעיה         למלך שניגלה על בן  ביתו <...>

מינ     הושעיה         למלך שנגלה  על בן  ביתו באותנין  שלו לפי

פריז    הושעיה         למלך שעלה   על בן  ביתו          שלו לפי

דפוס    הושעיא אמר משל למלך שנגלה  על בן  ביתו באיקונין שלו לפי

ג1 

ג9      הושעיה         למלך שניגלה    לבן ביתו באיתנין  שלו לפי

ירו1    הושעיא         למלך שנגלה  על בני ביתו באותונין     לפי

או3     אושעיא         למלך שעלה   על בן  ביתו באותונין     לפי

או51    אושעיא         למלך שנגלה  על בן  ביתו באותונין     לפי

ששון    הושעיא         למלך שנגלה  על בן  ביתו באיתונין שלו לפי

--------------------------------------------------------------------

לונ     שבעולם הזה     השכינה ניגלת     על היחידים    אבל לעולם

וטי     שבעולם הזה     שכינה  ניגלת     על היחידים    אבל לעתיד

מינ     שבעולם הזה     השכינה נגלית     על היחידים    אבל לעולם

פריז    שבעולם הזה     שכינה  נגלית     על היהודים    אבל לעתיד

דפוס    שבעולם הזה     שכינה  נגלת      על היחידים    אבל לעתיד

ג1 

ג9      שבעולם הזה אין השכינה שורה  אלא על היחידין    אבל לע'

ירו1    שבעולם הזה     שכינה  נגלית     על היח<..>דים אבל לעתיד

או3     שבעולם הזה     שכינה  נגלית     על היחידים    אבל לעתיד

או51    שבע"ה          שכינה  נגלית     על היחידים    אבל לעתיד

ששון    שבעה"ז         שכינה  נגלית     על היחידי'    אבל לעתיד

--------------------------------------------------------------------

לונ     הבא  מה כת'      ונגלה כבוד יי  וראו

וטי     לבוא מה כת'      ונגלה כבוד יי  וראו כל <...>

מינ     הבא  מה כת'      ונגלה כבוד יי  וראו

פריז    לבא              ונגלה כבוד יי                      כי

דפוס    לבא              ונגלה כבוד יי  וראו כל בשר   יחדיו כי

ג1 

ג9      לב'  מה כת'  תמן ונגלה כבוד י"י וג'

ירו1    לבא  מה כתי'     ונגלה כבוד יי  וראו כל בשר   יחדיו כי

או3     לבא  מה כתיב     ונגלה כבוד יי  וראו כל בשר   יחדיו וגו'

או51    לבוא מה כתיב     ונגלה כבוד יי  וראו כל בשר   יחדיו וגו'

ששון    לבא  מה כתי'                    וראו כל בשר   וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ           וגו' סליק פרשתא

וטי        יי דיבר

מינ           וגו' סליק פרשתא

פריז    פי יי דבר

דפוס    פי יי דבר

ג1 

ג9 

ירו1    פי יי דבר

או3

או51

ששון