לונ     {ב}                לי           כל  מקום שכת'       לי

וטי     {ב}                             כל  מקום שכת'       לי

מינ     {ב}                לי           כל  מקום שכת'       לי

פריז    {ב}       הבן יקיר לי           בכל מקום שנ'        לי

דפוס    {ב}       הבן יקיר לי           בכל מקום שנ'        לי

ג9      {ב} ד'א'  הבן יקיר לי א' ר' לוי כל  מקום שהוא  אומר לי

ירו1    {ב} [...]                       כל  מקום שכתו'      לי

או3     {ב}                לי           כל  מקום שכתו'      לי

או51    {ב}                             כל  מקום שכתוב      לי

ששון    {ב}                             כל  מקום שכתו'      לי

--------------------------------------------------------------------

לונ     אינו    זז       לא בעולם הזה ולא לעולם הבא בכהנים כת'

וטי     אינו    זו לעולם לא בעולם הזה ולא בעולם הבא בכהנים כת'

מינ     אינו    זז       לא בעולם הזה ולא לעולם הבא בכהנים כת'

פריז    אינו לא זז          בעולם הזה ולא בעולם הבא בכהנים כת'

דפוס    אינו    זז לעולם לא בעולם הזה ולא לעולם הבא כהנים  כתיב

ג9      אינו    זז       לא בע'   הזה ולא בעו'  הבא בכהנים הוא

ירו1    אינו    זז לעולם לא בעה"ז     ולא בעה"ב     בכהנים כתי'

או3     אינו    זז לעולם לא בעה"ז     ולא בעה"ב     בכהנים כתי'

או51    אינו    זז לעולם לא בעה"ז     ולא בעה"ב     בכהנים כתי'

ששון    אינו    זז לעולם לא בעה"ז     ולא בעה"ב     בכהנים כתי'

--------------------------------------------------------------------

לונ         וכהנו לי בלוים  כת'     והיו לי הלוים  ביש'   כת'

וטי         וכהנו לי בלוים  כת'     והיו לי הלוים  בישראל

מינ         וכהנו לי בלוים  כת'  לי והיו לי הלוים  בישראל כתי'

פריז        וכהנו לי בלוים  כת'     והיו לי הלוים  בישראל כת'

דפוס        וכהנו לי בלוים  כתיב    והיו לי הלוים  בישראל כתיב

ג9      או' וכהנו לי בלוים          והיו לי הלוים  בישראל

ירו1        וכהנו לי בלוים  כתי'    והיו לי הלוים  בישראל כתי'

או3         וכהנו לי בלויים         והיו לי הלויים בישראל

או51        וכהנו לי בלויים כתיב    והיו לי הלויים בישראל

ששון        וכהנו לי בלויים כתי'    והיו לי הלויים ביש'   כתי'

--------------------------------------------------------------------

לונ     כי לי בני יש'   בתרומה כת'  ויקחו לי תרומ' בבכורות כת'

וטי     כי לי בני יש'   בתרומה כת'  ויקחו לי תרומה בבכורות

מינ     כי לי בני ישר'  בתרומה כת'  ויקחו לי תרומה בבכורות כת'

פריז    כי לי בני ישר'  בתרומה כת'  ויקחו לי תרומה בגבורות כת'

דפוס    כי לי בני ישראל בתרומה      ויקחו לי       בבכורות כתיב

ג9      כי לי בני ישראל

ירו1    כי לי בני ישראל בתרומה כתי' ויקחו לי תרומה בבכורות כתי'

או3     כי לי בני ישראל בתרומה      ויקחו לי תרומה בבכורות

או51    כי לי בני ישראל בתרומה      ויקחו לי תרומה בבכורות

ששון    כי לי בני ישר'  בתרומה כתי' ויקחו לי תרומה בבכורות

--------------------------------------------------------------------

לונ     כי    לי כל בכור בסנהדרין כת'  אספה לי

וטי     כי כי לי כל בכור בסנהדרין כת'  אספה לי

מינ     כי    לי כל בכור בסנהדרי' כת'  אספה לי

פריז    כי    לי כל בכור בסנהדרין כת'  אספה לי שבעים איש

דפוס    כי    לי כל בכור בסנהדרין כתיב אספה לי שבעים איש מזקני

ג9 

ירו1    כי    לי כל בכור בסנהדרין כתי' אספה לי

או3     כי    לי כל בכור בסנהדרין      אספה לי שבעים איש מזקני

או51    כי    לי כל בכור בסנהדרין      אספה לי שבעים איש

ששון    כי    לי כל בכור בסנהדרין      אספה לי שבעים איש

--------------------------------------------------------------------

לונ           בארץ יש'   כת'  כי לי    הארץ

וטי           בארץ יש'   כת'  כי לי    הארץ

מינ           בארץ ישר'  כת'  כי לי    הארץ

פריז          בארץ ישראל כת'  כי לי    הארץ

דפוס    ישראל בארץ ישראל      כי לי כל הארץ

ג9            בארץ            כי לי    הארץ בתרומה ויקחו לי תרומה

ירו1          בארץ ישראל כתי' כי לי    הארץ

או3     ישראל בארץ            כי לי כל הארץ

או51          בארץ            כי לי    הארץ

ששון          בארץ יש'        כי לי    הארץ

--------------------------------------------------------------------

לונ     בירושלם  כת'  העיר אשר בחרתי לי במלכות בית דוד  כת'

וטי     בירושלם  כת'  העיר אשר בחרתי לי במלכות בית דויד כת'

מינ     בירושלם  כת'  העיר אשר בחרתי לי במלכות בית דוד  כת'

פריז    בירושלם  כת'  העיר אשר בחרתי לי במלכות בית דוד  כת'

דפוס    בירושלים      העיר אשר בחרתי לי במלכות בית דוד

ג9      בירושלם       העיר אשר בחרתי לי

ירו1    בירושלם  כתי' העיר אשר בחרתי לי במלכות בית דוד  כתי'

או3     בירושלם       העיר אשר בחרתי לי במלכות בית דוד

או51    בירושלם       העיר אשר בחרתי לי במלכות בית דוד

ששון    בירושלם       העיר אשר בחרתי לי במלכות בית דוד

--------------------------------------------------------------------

לונ     כי ראיתי בבניו לי מלך      במקדש כת'  ועשו לי מקדש

וטי     כי ראיתי בבניו לי מלך      במקדש כת'  ועשו לי מקדש

מינ     כי ראיתי בבניו לי מלך      במקדש כת'  ועשו לי מקדש

פריז    כי ראיתי בבניו לי מלך      במקדש כת'  ועשו לי מקדש

דפוס    כי ראיתי בבניו לי מלך      במשכן      ועשו לי מקדש

ג9                            בבית המקדש      ועשו לי מקדש

ירו1    כי ראיתי בבניו לי מלך      במקדש כתי' ועשו לי מקדש

או3     כי ראיתי בבניו לי מלך      במקדש      ועשו לי מקדש

או51    כי ראיתי בבניו לי מלך      במקדש      ועשו לי מקדש

ששון    כי ראיתי בבניו לי מלך      במקדש      ועשו לי מקדש

--------------------------------------------------------------------

לונ     במזבח כת'  מזבח אדמה תעשה לי בקרבנות  כת'  תשמרו    להקריב

וטי     במזבח כת'  מזבח אדמה תעשה לי בקורבנות כת'  תשמרו    להקריב

מינ     במזבח כת'  מזבח אדמה תעשה לי בקרבנות  כת'  תשמרו    להקריב

פריז    מזבח       מזבח אדמה תעשה לי בקרבנות  כת'  תשמרו    להקריב

דפוס    במזבח      מזבח אדמה תעשה לי בקרבנות       תשמרו    להקריב

ג9                                   בקרבנות       תשמרו    להקריב

ירו1    במזבח כתי' מזבח אדמה תעשה לי בקרבנות  כתי' תשמרו    להקריב

או3     במזבח      מזבח אדמה תעשה לי בקרבנות       תשמרו    להקריב

או51    במזבח      מזבח אדמה תעשה לי בקרבנות       [להקריב] תשמרו

ששון    במזבח      מזבח אדמה תעשה לי בקרבנות       תשמרו    להקריב

--------------------------------------------------------------------

לונ     לי [במועדו]

וטי     לי

מינ     לי במועדו

פריז    לי

דפוס    לי

ג9      לי          בבכרות כי לי כל בכור בבית דויד כי ראיתי בבניו

ירו1    לי במועדו

או3     לי במועדו

או51    לי במועדו

ששון    לי במועדו

--------------------------------------------------------------------

לונ            בשמן המשחה כת'     שמן שמחת קדש יהיה זה לי

וטי            בשמן המשחה כת'     שמן משחת קדש יהיה זה לי לדרתיכם

מינ            בשמן המשחה כת'     שמן משח' קדש יהיה זה לי

פריז           בשמן המשחה כת'     שמן משחת קדש יהיה זה לי

דפוס           בשמן המשחה         שמן משחת קדש יהיה זה לי

ג9      לי מלך בשמן המשחה         שמן משחת קדש יהיה זה לי

ירו1           בשמן המשחה כתי'    שמן משחת קדש יהיה    לי

או3            בשמן המשחה         שמן משחת קדש יהיה זה לי לדורותיכם

או51           בשמן המשחה         שמן משחת קדש יהיה זה לי

ששון           בשמן המשחה      כי שמן משחת קדש יהיה    לי

--------------------------------------------------------------------

לונ        כל  מקום שכתוב לי אינו זז            לא בעו'  הזה ולא

וטי     הא כל  מקום שכת'  לי אינו זז            לא בעולם הזה ולא

מינ        כל  מקום שכת'  לי אינו זז            לא בעולם הזה ולא

פריז    הא בכל מקום שכת'  לי אינו זז            לא בעולם הזה ולא

דפוס    הא בכל מקום שנאמ' לי איני זז            לא לעולם הזה ולא

ג9 

ירו1    הא כל  מקום שכתו' לי אינו זז               בעה"ז

או3     הא כל  מקום שכתו' לי אינו זז בזה  ובבא

או51    הא כל  מקום שכתו' לי אינו זז (בזה ובבא) לא בעה"ז     ולא

ששון    הא כ"מ      שנא'  לי לא   זז               בעה"ז

--------------------------------------------------------------------

לונ     בעו'   הבא

וטי     בעולם  הבא

מינ     בעולם  הבא

פריז    בעולם  הבא

דפוס    לעולם  הבא

ג9 

ירו1    ובעה"ב

או3

או51    בעה"ב

ששון    ובעה"ב