לונ     {ג}    אפרים ר'    יהושע בן  לוי אמ' פלטאיני      ר' יהוש'

וטי     {ג}    אפרים ר'    יהושע בן  לוי אמ' פולטאיני     ר' יהושע

מינ     {ג}    אפרים ר'    שמעון בן  לוי אמ' פלטאינו      ר' יהושע

פריז    {ג}    אפרים ר'    יהושע בן  לוי אמ' פלטי     אני ר' יהושע

דפוס    {ג} לי אפרים ר'    יהושע בן  לוי אמר פלטיאני      ר' יהושע

קק      {ג}    <...>

ג9      {ג}    אפרים ר'    יהושע בן  לוי א'  פלטיני       ר' יהושע

ירו1    {ג}    אפרים רי"בל               אמ' פלטינאי      ר' יהושע

או3     {ג}    אפרים ריב"ל               אמ' פלטינא       ר' יהושע

או51    {ג}    אפרים ריב"ל               אמ' פלטינא       ר' יהושע

ששון    {ג}    אפרים ר"י         ב"ל     אמ' פלטינאי      ר' יהושע

--------------------------------------------------------------------

לונ     בן      נחמ'  אמ' אגונצטטי  אמ' ר' פינחס       עטרה זו

וטי     ביר<..>           אגוניצטטי א'  ר' פינחס       עטרה זו

מינ     בן      נחמני אמ' אגונצטטי  א"ר    יצחק        עשרה זו

פריז    בר'     נחמיה     אבגינוס   א"ר    פנחס        עטרה זו

דפוס    בר      נחמן  אמ' אבגינו'   אמ' ר' פנחס        עטרה זו

קק 

ג9      ביר'    נחמיה א'  אוגסטטא   א'  ר' פינחס מאותה עטרה

ירו1    בר      נחמיא אמ' אבייניסי  א"ר    פנחס        עטרה זו

או3     בר'     נחמיא אמ' אבוינס    א"ר    פינחס       עטרה זו

או51    בר'     נחמיא אמ' אביו[י]נס א"ר    פנחס        עטרה זו

ששון    ב"ר     נחמיה אמ' אבנינוס   א"ר    פנחס        עטרה זו

--------------------------------------------------------------------

לונ     נתעטר  אפרים      מבני   יעקב        בשעה שנפטר  לבית עולמו

וטי     נתעטר  אפרים      מאבינו יעקב        בשעה שניפטר לבית ע<..

מינ     נתעטר  אפרים      מבני   יעקב        בשעה שנפטר  לבית עולמו

פריז    נתעטר  אפרים      מאבינו יעקב        בשעה שנפטר  מן   העולם

דפוס    נתעטר  אפרים      מאבינו יעקב        בשעה שנפטר       לעולמו

קק 

ג9      שנתעטר אפרים לפני אבינו  יעקב        בשעת פטירתו מן   העולם

ירו1    נתעטר  אפרים      מאבינו יעקב        בשעה שנפטר  לבית עולמו

או3     נתעטר  אפרים             מיעקב אבינו בשעה שנפטר  לבית עולמו

או51    נתעטר  אפרים      מאבינו             בשעה שנפטר  לבית עולמו

ששון    נתעטר  אפרים      מאבי'  יעקב        בשעה שנפטר  לבית עולמו

--------------------------------------------------------------------

לונ     אמ'  לו אפרים     ראש השבט   ראש  ישיבה  יפה   ומעולה

וטי     ...>    אפרים     ראש השבט   ראש  ישיבה  יפה   ומעולה

מינ     אמ'  לו אפרים     ראש השבט   ראש  ישיבה  יפה   ומעלה

פריז    א'   לו אפרים     ראש השבט   ראש  הישיבה יפה   ומעולה

דפוס    אמ'  לו אפרים     ראש השבטים ראש  הישיבה יפה   ומעולה

קק 

ג9      א'   לו אפרים בני ראש השבט   וראש הישיבה היפה  והמעולה

ירו1    אמ'  לו אפרים     ראש השבט   ראש  ישיבה  יפה   ומעולה

או3     א"ל     אפרים     ראש השבט   ראש  ישיבה  יפה   ומעולה

או51    אמ'  לו אפרים     ראש השבט   ראש  ישיבה  [יפה] ומעולה

ששון    א"ל     אפרים     ראש השבט   ראש  ישיבה  יפה   ומעולה

--------------------------------------------------------------------

לונ     שבבני        יהא נקרא על שמך       בן תהו  בן צוף אפרתי

וטי     שבבני        יהא נקרא על שמך       בן תחו  בן צוף <...>

מינ     שבבני        יהא נקרא על שמך       בן תהו  בן צוף אפרתי

פריז    בבנים            יקרא על שמך  הה"ד בן תוחו בן צוף

דפוס    שבבני        יהא נקרא על שמך       בן תוהו בן צוף

קק 

ג9      שבבניי       יהא נקרא    לשמך

ירו1    שבבני        יהא נקרא על שמך       בן תוחו בן צוף אפרתי

או3     שבבני  יהודה יהא נקרא על שמך       בן תוחו בן צוף אפרתי

או51    שבבני  יהודה יהא נקרא על שמך       בן תוחו בן צוף א'

ששון    שבבני        יהא נקרא על שמך       בן תוחו בן צוף אפרתי

--------------------------------------------------------------------

לונ     ירבעם בן נבט אפרתי ודוד  בן איש אפרתי        הזה מבית לחם

וטי     ירבעם בן נבט אפרתי דויד  בן איש אפרתי        הזה מבית לחם

מינ     ירבעם בן נבט אפרים ודוד  בן איש אפרתי        הזה מבית לחם

פריז                 אפרתי ודוד  בן איש אפרתי            מבית לחם

דפוס                 אפרתי ודוד  בן איש אפרתי  אפרתי     מבית לחם

קק 

ג9                         ודויד בן איש אפרתי

ירו1    ירבעם בן נבט אפרתי דוד   בן ישי אפרתי

או3     ירבעם בן נבט אפרתי ודוד  בן איש אפרתי

או51    ירבעם בן נבט אפרתי [ודוד בן איש אפרתי]

ששון    ירבעם בן נבט אפרתי דוד   בן איש אפרתי

--------------------------------------------------------------------

לונ     יהודה

וטי     יהודה

מינ     יהודה

פריז    יהודה

דפוס    יהודה                                               הבן

קק                                      מחלון וכלי'  אפרת'

ג9            וירבעם <...> בן צוף אפרתי מחלון וכליון אפרתים

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                   אם ילד שעשועים אי    זה     הוא ילד שעשועים

וטי                   אם ילד                              שעשועים

מינ                   אם ילד שעשועים       א[י]זה הוא ילד שעשועים

פריז                  אם ילד שעשועים       איזה   הוא ילד שעשועים

דפוס    יקיר לי אפרים אם ילד שעשועים       אי     זהו ילד שעשועים

קק                    אם ילד שעשועים       ואי    זה  ילד שעשועים

ג9                           <...>   ואי   זה     הוא ילד שע'

ירו1                  אם ילד שעשועים              זהו ילד שעשועים

או3                   אם ילד שעשועי' אי    זהו        ילד שעשועים

או51                  אם ילד שעשועים אי    זהו        ילד שעשועים

ששון                  אם ילד שעשועי' איזהו            ילד שעשועי'

--------------------------------------------------------------------

לונ     בן   שתים בין שלש  שנים ר' אחא בש'    ר' לוי אמ' בר

וטי     ב<.. ...> בן  שלוש שנם  ר' אחא בשם    ר' לוי     בר

מינ     בן   שתים בן  שלש  שנים ר' אחא בשם    ר' לוי אמ' בר

פריז    בן   שתים בן  שלש  שנים ר' אחא בשם    ר' לוי     בן

דפוס    בן   שתים בן  שלש  שנים ר' אחא בשם    ר' לוי     בר'

קק                              ר' אחא <..>שם ר' לוי     בן

ג9                              ר' אחא בש'       לוי     בן

ירו1              בין שלש  שנים ר' אחא בש"ר      לוי     בר'

או3               בן  ג'   שנים ר' אחא בשר"ל             בר

או51              בן  ג'   שנים ר' אחא בשר"ל             בר

ששון    בן   ב'   בן  ג'   שנים ר' אחא בשר"ל             בר

--------------------------------------------------------------------

לונ     סיסי           בן ארבע  בן חמש  שנים  כי מדי  דברי בו

וטי     סיסי           בן ארבע  בן חמש  שנם   כי מדי  דברי בו

מינ     סיסי           בן ארבע  בן חמש  שנים  כי מדי  דברי בו

פריז    סיסי           בן ארבע     וחמש שנים  כי מדי  דברי בו

דפוס    סיסי           בן ארבע  בן חמש  שנים  כי מדי  דברי בו אמ'

קק      סיסי א'  אפילו בן ארבע     חמש  שנים  כי מדי  דברי בו

ג9      סיסי א'  אפילו בן ד'       וחמש <...> כי מדי  דברי בו

ירו1    סיסי אמ'       בן ארבע  בן חמש  שנים  כי מדי  דברי בו

או3     סוסי אמ'       בן ארבעה בן חמשה שנים  כי מידי דברי בו

או51    סוסי אמר       בן ד'    בן ה'   שנים  כי מידי דברי בו

ששון    סוסי           בן ד'    בן ה'   שנים  כי מדי  דברי בו

--------------------------------------------------------------------

לונ     ר'    יודן   בש'  ר' אבא              דיי דיבורו

וטי     ר'    יוד<.. ...>    אבא בר  כהנא     דיי דיבורו

מינ     ר'    יודן   בזם  ר' אבא              דיי דיבורו

פריז    ר'    יודן   בשם  ר' אבא בר  כהנא     די  דבורו

דפוס    ר'    יודן   בשם  ר' אבא בר  כהנא     דיי דיבורו

קק      <...> ברכיה  בשם  ר' אבה בר  כהנא א'  דיי דיבורו

ג9      ר'    ברכיה  בש'  ר' אבא בר  כהנה א'  דיי דבורו

ירו1    ר'    יודן   בש"ר    אבא ב"כ      אמ' דיי דברי   בו

או3     ר'    יודן   בש"ר    אבא בר  כהנא     דיי דיבורי בו

או51    ר'    יודן   בש"ר    אבא בר  כהנא אמ' דיי דיבורי בו

ששון    ר'    יודן   בש"ר    אבא בר  כהנא     די  דיבורי בו

--------------------------------------------------------------------

לונ                 אמ' ר' יהודה בר'      סימ'     אפילו בשעה

וטי                 א'  ר' יהודה בר    ר' סימון    אפילו בשעה

מינ                 א"ר    יהודה ב"ר      סימ'     אפ'

פריז                א"ר    יהודה בר'      סימון    אפלו  בשעה

דפוס                אמ' ר' יהודה בר'      סימון    אפי'  בשעה

קק      ר' יודן בשם     ר' יהודה <..>ר    סימ'  א' אפילו בשעה שאני

ג9      ר' יודן בש'     ר' <...> ביר'     סימון א' אפלו  בשעה שאני

ירו1                א"ר    יהודה בר'      סימון    אפי'

או3                 א"ר    יהודה בר       סימון    אפי'

או51                א"ר    יהודה בר'      סימון    אפי

ששון                א"ר () יהודה ב"ס               אפי'

--------------------------------------------------------------------

לונ     שנ'   אינו      מדבר עימו אינו  יכול    לסבול

וטי     שנאמר איני      מדבר עימו <...>         לסבול

מינ     דאמ'  אינו      מדבר עמו  אינו  יכול    לסבול

פריז          שאני      מדבר עמו  איני  יכול    לכפול בו

דפוס          שהוא      מדבר עמו  אינו  יכול    לסבול בו

קק      או    אני  יכול מדבר עמו  איני  יכול    <..>ל ממנו  אלא

ג9      או'   איני      מדבר עמו  איני  יכול    לסבול <...> אלא

ירו1    שאומ' איני      מדבר עמו  איני  יכול    לסבול

או3     שאומר איני      מדבר עמו  איני  יכול    לסבול

או51    שאומ' איני      מדבר עמו  איני  יכול(ה) לסבול

ששון    שאומ' איני      מדבר עמו  אינו  יכול    לסבול

--------------------------------------------------------------------

לונ     כי מדי  דב'  בו כי בוראי דיבורי בו

וטי     כי מדי  דברי בו כי בודאי דיבורי בו

מינ     כי מדי  דברי בו כי בודאי דיבורי בו

פריז    כי מדי  דברי בו בי בודאי דיבורי בו

דפוס    כי מדי  דברי בו כי בודאי דיבורו בו

קק      כי מדי  דברי בו מי וודי  דיבורו בו דבר אל בני ישר'

ג9      כי מדי  דברי בו כי וודיי דיבורו בו דבר אל בני ישראל

ירו1    כי מדי  דברי בו כי בודאי דבורי  בו

או3     כי מידי דברי בו כי בודאי דיבורו בו

או51    כי מדי  דברי בו כי בודאי דיבורי בו

ששון    כי מדי  דברי בו כי בודאי דיבורי בו דבר אל בני ישראל