לונ     {ה} אמ'    ר' שמע'  בן יוחי       למלך שהיה  לו בן יחידי

וטי     {ה} אמ'    ר' שמעון בן יוחיי      למלך שהיה  לו בן יחידי

מינ     {ה} א"ר       שמעו' בן יוחי       למלך שהיה  לו בן יחידי

פריז    {ה} א"ר       שמע'  בן יוחי       למלך שהיה  לו בן יחידי

דפוס    {ה} אמ'    ר' שמעון בן יוחאי  משל למלך שהיה  לו בן יחידי

ג11     {ה} <...>

ג31     {ה} <...               ..>חאי     למלך ש<..>

ירו1    {ה} ארשב"י                        למלך שהיה  לו בן יחידי

או3     {ה} ארשב"י                        למלך שהיה  לו בן יחידי

או51    {ה} ארשב"י                        למלך שהיה  לו בן יחידי

ששון    {ה} ארשב"י                        למלך שהיה  לו בן יחידי

--------------------------------------------------------------------

לונ     בכל   יום ויום היה      מצוה את בן  ביתו ואמ'   לו

וטי     בכל   יום ויום היה המלך מצוה את בן  ביתו

מינ     בכל   יום ויום היה      מצוה את בן  ביתו ואמ'   לו

פריז    בכל   יום ויום היה      מצוה את בן  ביתו

דפוס    בכל   יום ויום היה      מצוה את בן  בתו

ג11

ג31                             מצוה את בן  ביתו ואמ?ר? לו

ירו1    בכל   יום ויום היה המלך מצוה את בני ביתו

או3     בכל   יום ויום היה המלך מצוה את בן  ביתו

או51    <...>                                              שתה

ששון    בכל   יום ויום היה המלך אומ' את בן  ביתו

--------------------------------------------------------------------

לונ         אכל  ברי     שתי ברי     אזל     לבית ספרא      אתא

וטי         אכל  בני  או שתה בני     אזל בנו לבית הספר      אתא

מינ         אכול         שתי כדי     אזל     לבית ספרא      אתא

פריז        אכל  בני     שתה בני     הלך בני לבית הספר      אתא

דפוס        אכל  בני  או שתה בני     אזל     לבית הספר      אתא

ג11

ג31         א<.. ...>                             סיפרא     אתא

ירו1        אכל  בני     שתה בני     הלך     לבית הספר      אתא

או3         אכל  בני     שתה בני     הלך בני לבית הספר      אתא

או51    בני (אכל בני)    שתה בני     הלך בני לבית הספר      אתא

ששון        אכל  בני     שתה בני בני אזל     לבית הספר  בני אתא

--------------------------------------------------------------------

לונ                 מבית      ספרא  כך בכל  יום   ויום היה

וטי                 מבית      הספר  כך בכל  <...>

מינ                 (ל)[מ]בית ספרא     בכל  יום   ויום היה

פריז    בני         מבית      הסופר כן בכל  יום   ויום היה מצוה

דפוס                מבית      הספר  כך בכל  יום   ויום היה

ג11

ג31     <..>?מ?<..> מבית      סיפרא כך בכל  יום   ויום     מחביב

ירו1                מבית      הספר  כך שבכל יום        היה

או3     בני         מבית      הספר  כך בכל  יום   ויום היה

או51                מבית      הספר  כך כל   יום        היה

ששון                מבית      הספר  כך בכל  יום   ויום היה

--------------------------------------------------------------------

לונ     הקב"ה   מצוה  את משה       ואמ'   לו   צו את בני יש'

וטי                            בני                       יש'

מינ     הקב"ה   מצוה  את משה       ואמ'   לו   צו את בני ישראל

פריז    הקב"ה         את ישר'                  צו את בני ישראל

דפוס    הקב"ה   מצוה  את משה       ואומר  לו

ג11

ג31     הק?ב"ה? <...>    ישראל     א<..   ...>       בני ישראל

ירו1    הקב"ה   מצוה  את משה       ואומרת לו   צו את בני ישראל

או3     קב"ה    מצוה  את משה       ואומר  לו   צו את בני ישראל

או51    המלך    מצוה  את משה       ואו'   לו   צו את בני ישראל

ששון    הב"ה    מצוה  את משה       ואו'   לו   צו את בני יש'

--------------------------------------------------------------------

לונ     אמר  אל בנ'      יש'        דבר אל בני יש'   אמ' ר'

וטי     אמור אל בני      יש'        דבר אל בני יש'   אמ' ר'

מינ     אמור אל בניישראל            דבר אל בני ישר'  א"ר

פריז    אמר  אל בני      ישראל      דבר אל בני ישראל א"ר

דפוס    אמור אל בני      ישראל      צו  את בני ישראל א"ר

ג11

ג31                                 דבר אל בני ישראל אמ' ר'

ירו1    אמור    לבני     ישראל וגו'                  א"ר

או3                                 דבר אל בני ישראל א"ר

או51                                דבר אל בני ישראל א"ר

ששון                                דבר אל בני יש'   א"ר

--------------------------------------------------------------------

לונ     יהודה   בר     סימ'       לאחר       יושב  ועושה עטרה למלך

וטי     יהודה   בר  ר' סימון  משל <...>

מינ     יהוד'   ב"ר    סימון      לאחד       שיושב ועושה עטרה למלך

פריז    יהודה   בר'    סימון      לאחד  שהיה יושב  ועושה עטרה למלך

דפוס    יהודה   בר     סימון  משל לאחד  שהיה יושב  ועושה עטרה למלך

ג11

ג31     יהוד?ה? בר     ?ס?<..     ...>                        למלך

ירו1    יהודה   ב"ס           משל לאחד       שיושב ועושה עטרה למלך

או3     יהודה   ב"ר    סימון      לא'        שיושב ועושה עטרה למלך

או51    יהודה   בר'    סימון      לא'        שיושב ועושה עטרה למלך

ששון    יהו'    ב"ס           משל לא'        שיושב ועושה עטרה למלך

--------------------------------------------------------------------

לונ     עבר        עליו אחד ואמ' לו      מה אתה  עושה  אמ' לו אני

וטי         אחד    עליו     וא'  לו      מה את   העושה אמ' לו אני

מינ     עבר        עליו אחד ואמ' לו      מה אתה  עושה  אמ' לו אני

פריז    עבר        עליו אחד ואמ' לו      מה אתה  עושה  א'  לו

דפוס    עבר אחד    עליו     אמ'  לו      מה אתה  עושה  אמ' לו אני

ג11

ג31     עבר אח<..> עליו     אמרו לו      מה אתה  עושה  אמ' לו

ירו1    עבר א'     עליו     ואמ' לו      מה שאת

או3     עבר אחד    עליו     וא"ל    [כל] מה שאתה

או51    עבר א'     עליו     ואמ' לו      מה שאתה

ששון    עבר א'              וא"ל         מה שאתה

--------------------------------------------------------------------

לונ     עושה עטרה          למלך אמ' לו כל    שאתה יכול  לקבוע בה

וטי     עושה עטרה          למלך                               א'

מינ     עושה עטרה          למלך אמ' לו כל    שאתה יכול  לשמוע כה

פריז         עטרה אני עושה למלך אמ' לו כל מה שאת  יכול  לקבוע

דפוס    עושה עטרה          למלך אמ' לו כל    שאתה יכול  לקבוע בה

ג11

ג31          עטרה          למלך                   <...> לקבוע בה

ירו1                                              יכול  לקבוע בה

או3                                               יכול  לקבוע בה

או51                                              יכול  לקבוע בה

ששון                                              יכול  לקבוע בו

--------------------------------------------------------------------

לונ     קבע     זמרגדין  קבע     אבנים טוב'      ומרגלי'  קבע

וטי     <...>   זמרגדין  קבע     אבנים טובות קבע מרגליות  קבע

מינ     קבע     זמרגדין  קבע     אבנים טובות     ומרגליות קבע

פריז                          בה אבנים טובות     ומרגליות קבע

דפוס                             אבנים טובות     ומרגליות קבע

ג11

ג31     קבו<..> אזמרגדין קבוע בה אבנים טובות     ומרגליות

ירו1    קבע     אזמרגדין קבע     אבנים טובות קבע מרגליות

או3     קבע     אזמרגדין קבע     אבנים טובות קבע מרגליות  קבע

או51    קבע     אזמרגדין קבע     אבנים טובות     ומרגליות קבע

ששון    קבע     אזמרגדין קבע     אבני' טובות קבע מרגליות  קבע

--------------------------------------------------------------------

לונ                                   למה שעתיד    ליתן  בראשו

וטי                                   למה שעתיד    לינתן בראש

מינ                                   למה שעתיד    ליתן  בראשו של

פריז    <..>מ<..>גדין קבע             למה שעתידה   ליתן  בראשו של

דפוס    זמרגדין       קבע מרגליות קבע למה שעתיד'   לינתן בראשו של

ג11

ג31                                                <...> בראשו

ירו1                                      שעתידה   לינתן בראש

או3                                       שעתיד    לינתן בראש

או51                                      שעתיד[ה] לינתן בראש

ששון                                      שעתיד    לינתן בראש

--------------------------------------------------------------------

לונ     שלמלך כך   אמ' לו הקב"ה למשה כל מה שאתה יכול לשבח את

וטי     <...>                   למשה כל מה שאתה יכול לשבח את

מינ     מלך   כך   אמ' לו הקב"ה למשה כל מה שאת' יכול לשבח את

פריז    מלך   כל   אמ'    הקב"ה למשה כל מה שאת  יכול לשבח את

דפוס    מלך   כך   אמר לו הקב"ה למשה כל מה שאתה יכול לשבח את

ג11

ג31     שלמלך ?כ?ך אמר לו הקב"ה למשה כל    שאתה יכול לשבח א<..

ירו1    המלך  כך   אמ'    הקב"ה למשה כל מה שאת  יכול לשבח

או3     המלך  כך   אמ'    הקב"ה למשה כל מה שאתה יכול לשבח את

או51    המלך  כך          אהב"ה למשה כל מה שאתה יכול לשבח

ששון    המלך  כך          אהב"ה למשה כל מה שאתה יכול לשבח את

--------------------------------------------------------------------

לונ     יש'    שבח  לגדלן גדל לפארן  פאר למה שבהן אני   עתיד להתפאר

וטי     יש'    שבח  לגדלן גדל לפארן  פאר למה שבהן <...>      להתפאר

מינ     ישראל  שבח  לגדלו גדל לפארו  פאר למה שבחו אני   עתיד להתפאר

פריז    ישראל  שבח  לגדלן     ולפארן פאר למה שבהן אני   עתיד להתפאר

דפוס    ישראל  שבח  לגדלן     ולפארן פאר למה      שאני  עתיד להתפאר

ג11            שביח           לפארן  פאר     שבהן אני   עתיד להתפאר

ג31     ...>                  פאר        למה שבהן א?ת?  עתיד להתפאר

ירו1    ישראל  שבח  לגדל  גדל לפאר   פאר     שבהם אני   עתיד להתפאר

או3     ישראל  שבח  לגדל      לפאר   פאר     שבהם אני   עתיד להתפאר

או51    לישראל שבח  לגדל  גדל לפאר   פאר     שבהן אני   עתיד להתפאר

ששון    יש'    שבח  לגדל  גדל לפאר   פאר     שבהם אני   עתיד להתפאר

--------------------------------------------------------------------

לונ           הה"ד ויאמר לו עבדי אתה יש'       אש'   בך   אתפאר

וטי           הה"ד ויאמר לי עבדי אתה יש        אשר   בך   אתפאר

מינ           הה"ד ויאמר לו עבדי     ישראל אתה אשר   בך   אתפאר

פריז          שנ'  ויאמר לי עבדי אתה ישראל     אשר   בך   אתפאר

דפוס    בהם   שנ'  ויאמר לי עבדי אתה ישראל     אשר   בך   אתפאר

ג11                ויאמר לי עבדי אתה וגו'

ג31     [בהן]      ואומר לך עבדי אתה ישראל     אש<.. ...>

ירו1          הה"ד ויאמר לי עבדי אתה ישראל     אשר   בך   אתפאר

או3           שנא' ויאמר לי עבדי אתה ישראל     אשר   בך   אתפאר

או51          הה"ד ויאמר לי עבדי אתה ישראל     אשר   בך   אתפאר

ששון          שנ'  ויאמר לי עבדי אתה ישראל     אשר   בך   אתפאר