לונ     {ו}    ר'    יהושע' דסכ'    בש'   ר' יוסי      אף

וטי     {ו}    ר'    יהושע  דסכנין  בשם   ר' לוי       אף <...

מינ     {ו}    ר'    יהושע  דסיכנין בשם   ר' יוסי      אף

פריז    {ו}    ר'    יהושע  דסכנין  בשם   ר' לוי  א'   אף

דפוס    {ו}    ר'    יהושע  דסיכנין בשם   ר' לוי  אמ'  אף

ג11     {ו} א' ר'    יהושע  דסכנין  בשם   ר' לוי       אף

ג31     {ו}    <...>                בשום  ר' לוי       אף

קק      {ו}    <...>

ירו1    {ו}    ר'    יהושע  דסכנין  בשר"ל         אומ' אף

או3     {ו}    ר'    יהושע  דסכנין  בשר"ל         אמ'  אף

או51    {ו}    ר'    יהושע  דסכנין  בשר"ל         אמ'  אף

ששון    {ו}    ר'    יהושע  דסכנין  בשר"ל         אמ'  אף

--------------------------------------------------------------------

לונ     הכתובים חלקו  כבוד      ליש'      היך   מה  דא'

וטי     ..>בים  חילקו כבוד      ליש'      היך   מה  דאת

מינ     הכתובי' חלקו  כבוד      לישראל    היך       דאת  (אדם אמ')

פריז    הכתובים חילקו כבוד      לישר'     הכד"א

דפוס    הכתובים חלקו  כבוד      לישראל(י)       כמה דתמ'

ג11     הכתובים חלקו  כבוד      לישראל

ג31     הכתובים חלקו       תורה לישראל

קק 

ירו1    כתובים  חלקו  כבוד      לישראל    הא    כמא דאת

או3     כתובים  חלקו  כבוד      לישראל    הה"ד

או51    כתובים  חלקו  כבוד      לישראל    הה"ד

ששון    כתובים  חלקו  כבוד      ליש'

--------------------------------------------------------------------

לונ     אמ'  אדם        כי יקריב    מכם   קרבן

וטי     אמר  אדם        כי יקריב    מכם

מינ     [אמ' אדם]       כי יקריב    [מכם] קרבן ליי

פריז         אדם        כי יקריב    מכם   קרבן ליי כשהוא בא לדבר

דפוס         אדם        כי יקרי'    מכם

ג11          אדם        כי יקריב    מכם   קרבן ליי

ג31     כתוב אדם        כי יק?ר?<.. ...>

קק 

ירו1    אמר  אדם        כי יקריב    מכם   קרבן

או3          אדם        כי יקריב    מכם   קרבן ליי

או51         אדם        כי יקריב    מכם

ששון    שנ'  אדם  (מכם) כי יקריב    [מכם] קרבן ליי כשבא     לדבר

--------------------------------------------------------------------

לונ                                              כשהוא  בא

וטי                                              כשהוא  בא

מינ                                              כשהוא  בא

פריז    בדבר של מכם שבח אמ' אדם כי יקריב מכם אבל

דפוס                                         אבל כשהוא  בא

ג11                                              וכשהוא בא

ג31

קק 

ירו1                                             כשהוא  בא

או3                                              כשהוא  בא

או51                                             כשהוא  בא

ששון    דבר  של     שבח אמ' אדם כי יקריב מכם     וכשהוא בא

--------------------------------------------------------------------

לונ          לדבר (אד) אחר              [אדם]     מכם  כי יהיה

וטי          לדבר אדם  אחד                        מכם  כי <...>

מינ          לדבר את                    אחד       מכם  כי יהיה

פריז    לדבר בדבר של   גנאי ראה מה כת'  אדם            כי יהיה

דפוס    לדבר בדבר של   גנאי ראה מה כתוב אדם       מכם  כי יהיה

ג11          לדבר      אחר              אדם       מכם  כי יהיה

ג31                                אמר  אדם            כי יהיה

קק 

ירו1    לידי דבר       אחר              אדם   (א' מכם) כי יהיה

או3          לדבר      אחר              אדם       מכם  כי יהיה

או51         לדבר      אחר              אדם       מכם  כי <...>

ששון         לדבר      אחר         אומ' אדם            כי יהיה

--------------------------------------------------------------------

לונ                   בעור בשרו         אין כת'      אלא  אדם כי

וטי                   בעור בשרו         אין כתו' כן  אלא  אדם כי

מינ                   בעור בשרו         אין כת'      אלא  אדם כי

פריז                  בעור בשרו     מכם אין כת'  כאן אלא      כי

דפוס                  בעור ברו          אין כתיב כאן אלא      כי

ג11                   בעור בשרו         אין כת'  כן  אלא  אדם כי

ג31                   בעור בשרו     מכם אין כתוב כן  אילא אדם כי

קק 

ירו1                  בעור בשרו אדם מכם אין כתי' כאן אלא  אדם כי

או3                   בעור בשרו         אין כתי' כאן אלא  אדם כי

או51    בשרו [כי יהיה בעור בשרו         אין כתי' כאן אלא  אדם כי]

ששון                  בעור בשרו אדם מכם לא  נאמ'

--------------------------------------------------------------------

לונ     (יקריב מכ') יהיה  בעור בשרו ר'   שמוא' בר נחמ'  אמ'

וטי                 יהיה  בעור בשרו ר'   שמואל בר נחמן  אמ'

מינ     יקריב  קרבן יהיה  בעור בשרו ר'   שמואל בר נחמן  אמ'

פריז                יהיה  בעור בשרו ר'   שמו'  בר נחמן  א'

דפוס                יהיה  בעור בשרו ר'   שמאול בר נחמ'  אמר

ג11                 יהיה  בעור בשרו ר'   שמואל בר נחמן  א'

ג31                 יה<.. ...>                          אמר

קק 

ירו1                יהיה  בעיר בשרו ר'   שמואל בר נחמני

או3                 יהיה  בעור בשרו ר'   שמואל בר נחמני אמ'

או51                                ר'   שמואל בר נחמני אמ'

ששון                                רש"ב          נחמני אמ'

--------------------------------------------------------------------

לונ     בה תרתין       שיטין                          כת'  אפס

וטי     בה       תחתין שיטין                          כת'  אפס

מינ     בה תרתין       שיטין                          כת'  אפס

פריז       תרתין       שיטין                               אפס

דפוס       תרתין שתין                                      אפס

ג11     בה תרתין       שטין  ר' שמואל  בר   נחמן  א'       אפס

ג31        תרתן        שיטין ר' ישמעאל ב<.. ..>מן אמר כתוב אפס

קק 

ירו1       תרתין       שיטין                               אפס

או3        תרתין       שיטין                               אפס

או51       תרתין       שטין                                אפס

ששון       תרתין       שטין                                אפס

--------------------------------------------------------------------

לונ     כי לא יהיה   בך    אביון כשהוא  בא      לדבר אחר

וטי     כי לא יהיה   בך    אביון כשוא   בא      לדבר אחר

מינ     כי לא יהיה   בך    אביון כשהוא  בא      לדבר אחד

פריז    כי לא יהיה   בך    אביון כשהוא  בא לדבר בדבר של  גנאי

דפוס    כי לא יהיה   בך    אביון כשהוא  בא לדבר בדבר של  גנאי

ג11     כי לא יהיה   בך    אביון וכשהוא בא      לדבר אחר

ג31     כי לא יהי?ה? <...>

קק                                                   אחר

ירו1    כי לא יהיה   בך    אביון כשהוא  בא לידי דבר  אחר

או3     כי לא יהיה   בך    אביון כשהוא  בא      לדבר אחר

או51    כי לא יהיה   בך    אביון כשהוא  בא      לדבר אחר

ששון    כי לא יהיה   בך    אביון כשהוא  בא      לדבר אחר      אמ'

--------------------------------------------------------------------

לונ     כי לא יחדל     אביון           מקרבכם       אין כת'

וטי     כי לא יחדל     אביון           מקרבכם       אין כת'  בן

מינ     כי לא יחדל     אביון           מקרבכם       אין כת'

פריז    כי לא יחדל     אביון           מקרבכם       אין כת'  כאן

דפוס    כי לא יחדל     אביון           מקרבכם       אין כתיב כאן

ג11     כי לא יחדל מכם אביון                        אין כת'  כן

ג31     כי לא יחדל     אביון מקרב הארץ ?מ?<..>?ב?כם אין כתוב [כן]

קק      כי לא יחדל מכם אביו'                        אין כתי' <...>

ירו1    כי לא יחדל     אביון מקרב הארץ מקרבכם       אין כתי' כאן

או3     כי לא יחדל     אביון           מקרבכם       אין כתי' כאן

או51    כי לא יחדל     אביון           מקרבכם       אין כתי' כאן

ששון    כי לא יחדל     אביון מקרב הארץ מקרבכם       אין כתו' כאן

--------------------------------------------------------------------

לונ     אלא                  מקרב הארץ   ר'    שמוא' בר נחמ'

וטי     אלא                  מקרב הארץ   ר'    שמואל בר נחמן

מינ     אלא                  מקרב הארץ   ר'    שמואל בר נחמני

פריז    אלא                  מקרב הארץ   ר'    שמו'  בר נחמן

דפוס    אלא                  מקרב הארץ   ר'    שמואל בר נחמן

ג11     אלא כי לא יחדל אביון מקרב הארץ   ר'    שמואל בר נחמן

ג31     אלא                  מקרב האר?ץ? <...>

קק      אלא כי לא יחדל אב'   מק'  הארץ   ר'    שמואל בר נחמיה

ירו1    אלא                  מקרב הארץ   ר'    שמואל בר נחמני

או3     אלא כי לא יחדל אביון מקרב הארץ   ר'    שמואל בר נחמני

או51    אלא                  מקרב הארץ   ר'    שמואל בר נחמני

ששון    אלא                  מקרב הארץ   רשב"ן

--------------------------------------------------------------------

לונ     אמ' בה שיטה   אחר'                             כת'  אלה

וטי     אמ' בה שיטה   אחרי                             כת'  אלה

מינ         בה שיט?ר? דאחרים                           כת'  אלה

פריז    א'  בה שיטה   אוחרי                            כת'  אלה

דפוס    אמר    שיטה                                    אחרת ואלה

ג11     א'            חורי   ר' שמואל בר נחמן א'            אלא

ג31                   אחר                              כתוב אלה

קק      א'  בה שטה    <...>  ר' שמואל בר נח'  א'            אלה

ירו1    אמ'    שיטה   אחרינא                           כתי' אלה

או3     אמ'    שיטה   אחרינא                           כתי' אלה

או51    אמ'    שיטה   אחרינא                           כתי' אלה

ששון    אמ'    שיטה   אחרינא                     בברכה כתי' אלה

--------------------------------------------------------------------

לונ     יעמדו לברך את העם   על   הר גריזים            כשהוא

וטי     יעמדו לקלל את העם                  אין כת' כן כשהוא

מינ     יעמדו לברך את העם   על   הר גריזים            כשהוא

פריז    יעמדו

דפוס    יעמדו

ג11     יעמדו לברך את העם   על   הר גריזים            וכשהוא

ג31     יעמדו לברך את הע?ם? על   הר גריזים            כשהוא

קק      יעמדו

ירו1    יעמדו לברך את העם   וגו'                      וכשהוא

או3     יעמדו לברך את העם

או51    יעמדו לברך את העם

ששון    יעמדו לברך את העם

--------------------------------------------------------------------

לונ     בא      לדבר   אחר      אלה יעמדו לקלל את העם אין כת'

וטי     בא      לברך   אחר      אלה יעמדו לקלל את העם אין כת'

מינ     בא      לדבר   אחר      אלה יעמדו לקלל את העם אין כת'

פריז                                      לקלל        אין כת'

דפוס                                      לקלל את העם אין כתיב

ג11     בא      לדבר   אחר      אלה יעמדו לקלל את העם אין כת'

ג31     בא      לדב<.. ...> עבל           לקלל את העם אין כתוב

קק                                        לקלל את העם אין כת'

ירו1    בא לידי ד"א

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ     כאן אלא

וטי     כן  אלא

מינ     כאן אלא

פריז    כאן אלא  ואלה יעמדו על הקללה וג' אבל בברכה

דפוס    כאן אלא  ואלה יעמדו על הקללה     אבל בברכה  כתוב

ג11     כן

ג31     כן  אילא

קק      כן  אלא  אלה  יעמדו על הקללה וג'

ירו1

או3                                                 וכתי'

או51                                                וכתיב

ששון                                         ובקללה כתי'

--------------------------------------------------------------------

לונ     אלה  יעמדו על הקללה              ר' ברכיה ור' חלבו

וטי     אלה  יעמדו על הקללה              ר' ברכיה ור' חלבו

מינ     אלה  יעמדו על הקללה              ר' ברכיה ור' חלבו

פריז    ואלה יעמדו          לברך את ישר' ר' ברכיה ור' חלבו

דפוס    אלה  יעמדו          לברך את העם  ר' ברכיה ור' חלבו

ג11     אלא  יעמדו על ה'                 ר' ברכיה ור' חלבו

ג31                על הקללה              ר' ברכיה ור' חלבו

קק                                       ר' ברכיה ור' חלבו

ירו1    אלה  יעמדו על הקללה              ר' ברכיה ור' חלאבו

או3     אלה  יעמדו על הקללה              ר' ברכיה ור' חלאבו

או51    ואלה יעמדו על הקללה              ר' ברכיה ור' חלאבו

ששון    אלה  יעמדו על הקללה              ר' ברכיה ור' חלבו

--------------------------------------------------------------------

לונ     ור' אמרי    בש'  ר' אלע'        ולא עוד אלא       שהפורענות

וטי     ור' אמי     בשם  ר' אלעזר       ולא עוד אלא       שהפורענות

מינ     ור' אמי     בשם  ר' אלעזר       ולא עוד אלא       שהפורענות

פריז    ור' אמי     בשם  ר' אלעזר       ולא עוד אלא       כשהפורענות

דפוס    ור' אמי     בשם  ר' אלעאי  אמ'  ולא עוד אלא       שכשהפורענות

ג11     ור' אימי    בשם  ר' לעזר        ולא עוד אלא אפילו קללה

ג31                         <...>                         קללה

קק      ר'  אמי  א' בשם  ר' אלעזר       ולא עוד אלא אפילו קללה

ירו1    ור' אמי     בש"ר    אלעזר       ולא עוד אלא       שפורענו'

או3     ור' אמי     בש"ר    אליעזר אמרי ולא עוד אלא       שפורענות

או51    ור' אמי     בש"ר    אליעז'      ולא עוד אלא       שפורענות

ששון    ור' אמי     בש"ר    אלעז'       ולא עוד אלא       שפורענות

--------------------------------------------------------------------

לונ           שהיא       באה  לעולם צדיקים  כובשין   [אותה]

וטי           שהיא       באה  לעולם צדיקין  כובשין

מינ           שהיא       באה  לעולם צדיקים  כובשין

פריז                     באה  לעולם צדיקים  כובשים

דפוס                     באה  לעולם צדיקי'  כובשין   אותו

ג11           שהיא ראויה לבוא לעולם הצדיקין כובשין   עליה   שלא

ג31     וקללה שהיא       יוצא לעולם הצדיקים כובשין   עליה

קק            שהיא ראויה לבוא לעולם והצ<..> <..>בשין עליה   שלא

ירו1                     שבאה לעולם צדיקים  כובשין   אותה   שנא'

או3                      הבאה לעולם צדיקים  כובשין   אותה   שנא'

או51                     הבאה לעולם צדיקים  כובשים   אותה   שנא'

ששון                     הבא  לעולם צדיקי'  כובשין   אותו

--------------------------------------------------------------------

לונ             הה"ד אלה  יעמדו על   הקללה

וטי             הה"ד אלה  יעמדו על   הקללה

מינ             הה"ד אלה  יעמדו על   הקללה

פריז            שנ'  ואלה יעמדו על   הקללה

דפוס            שנ'  אלה  יעמדו על   הקללה

ג11     תבוא מה טעם  אלה  יעמדו על   הקללה

ג31                  אלה  יע<.. ...>

קק      תבא          ואלה יעמדו על

ירו1                 ואלה יעמדו על   הקללה

או3                  אלה  יעמדו על   הקללה

או51                 אלה  יעמדו על   הקללה

ששון            שנ'  ואלה יעמדו על   הקללה