לונ     {ז}           אמ' ר' ברכיה  אמ'  לו הקב"ה לאדם זה

וטי     {ז}           א'  ר' ברכיה  אמ'  לו הקב"ה לאדם זה

מינ     {ז}           א"ר    ברכיה  אמ'  לו הק'   לאדם זה

פריז    {ז}           א"ר    ברכיה  א'   לו הקב"ה לאדם זה

דפוס    {ז}           אמ' ר' ברכיה  אמ'  לו הב"ה  לאדם זה

ג11     {ז} ד"א   אדם א'  ר' ברכיה  א'   לו הקו'  לאדם זה

ג31     {ז} <...>                                         בני

קק      {ז} ד"א   אדם א"ר    ברכ<.. ...>

ירו1    {ז}           א"ר    ברכיה  א"ל     הקב"ה לאדם

או3     {ז}           א"ר    ברכיה  אמ'     הקב"ה לאדם

או51    {ז}           א"ר    ברכיה          אהב"ה לאדם

ששון    {ז}           א"ר    ברכיה          אהב"ה לאדם

--------------------------------------------------------------------

לונ     אדם יהא  קרבנך  דומה לקרבנו          שלאדם הראש'  מה אדם

וטי     אדם יהא  קרבנך  דומה לקורבנו         שלאדם הראשון מה אדם

מינ     אדם יהא  קרבנך  דומה לקרבנו  של (שמ) אדם   הראשון מה אדם

פריז    אדם יהא  קרבנך               של      אדם          מה אדם

דפוס    אדם יהא  קרבנך  דומה לקרבנו  של      אדם   הראשון

ג11     אדם יהא  קרבנך  דומה                 לאדם  הראשון מה אדם

ג31     אדם יהיה קרבנך  דומה לקרבנו          אדם   הראשון מה אדם

קק      אדם יהא  קורבנך דומה לקורבנו של      אדם   הראשון מן אדם

ירו1        יהא  קרבנך  דומה לקרבן           אדם   הראשון

או3         יהי  קרבנך  דומה לקרבן           אדם   הראשון

או51        יהי  קרבנך  דומה לקרבן           אדם   הראשון

ששון        יהא  קרבנך  דומה לקרבן           אדם   הראשון

--------------------------------------------------------------------

לונ     הראש'  שהיה כל  ברשותו לא      הקריב לא   מן הגזלות  ולא

וטי     הראשון שהיה כל  ברשותו ולא     הקריב לאמו    הגזילות ולא

מינ            שהיה כל  ברשותו לא      הקריב לא   מן הגזילו' ולא

פריז    הראשון שהיה הכל ברשותו ולא     הקריב לא   מן הגזל    ולא

דפוס           שהיה הכל ברשותו ולא     הקרי'      מן הגזילו'

ג11     הראשון היה  הכל בידו   ולא היה מקריב לא   מן הגזילות ולא

ג31     הר<..  ...>                                  הגזילות

קק      <...>  היה  הכל בידו   ולא היה מקריב לא   מן הגלות   ולא

ירו1           שהיה הכל ברשותו ולא     הקריב      מן הגזלות  ולא

או3            שהיה הכל ברשותו ולא     הקריב לא   מן הגזילות ולא

או51           שהיה הכל ברשותו ולא     הקריב לא   מן הגזל    ולא

ששון                           שלא     הקריב לא   מן

--------------------------------------------------------------------

לונ     מן    החמסין                 אף   אתה      שהכל ברשותך

וטי     מן    החמסין                 אף   אתה      שהכל ברשותך

מינ     מן    החמסים                 אף   אתה      שהכל ברשותך

פריז    מן    החמסין                 אף   אתה      שהכל ברשותך

דפוס    ומן   החמסי'                 אף   אתה

ג11     מן    החמסים                 אף   את   ירא הכל  בידך

ג31     ?ו?מן החמסים                 אף   את       שהכל ברשותך

קק      מן    החמסים                 א<.. ...> הרי הכל  בידך

ירו1    מן    החמסים                 אף   אתה

או3     מן    החמסים

או51    מן    החמס                   אף   אתה

ששון          החמס   שהיה הכל ברשותו אף   אתה

--------------------------------------------------------------------

לונ     אל      תקריב           לא מן הגזילות ולא  מן החמסין אם

וטי     אל      תקריב           לא    הגזילות ולא  מן החמסין אם

מינ     אל      תקריב           לא מן הגזילות ולא  מן החמסים אם

פריז    לא      תקריב           לא מן הגזילות ולא  מן החמסין ואם

דפוס    לא      תקריב              מן הגזילות ולא  מן החמסים ואם

ג11     ולא תהא מקריב           לא מן הגזילות ולא  מן החמסים אם

ג31     לא      תקריב           לא מן ה<..    ...>

קק      לא  תהא מביא  קרבן לפני לא מן הגזלות  ולא  מן החמסים אם

ירו1    אל      תקריב           לא מן הגזלות  ולא  מן החמסים אם

או3                                                          אם

או51    אל      תקריב           לא מן הגזילות ולא  מן החמסים אם

ששון    לא      תקריב           לא מן הגזלות  ולא  מן החמסים אם

--------------------------------------------------------------------

לונ     עשיתה כן ותיטב      ליי  משור פר מקרין מפריס'

וטי     עשית  כן ותיטב      ליי  משור פר                וגו' פרשתה

מינ     עשית  כן ותיטב      ליי  משור פר מקרין (ו)מפריס

פריז    עשית  כן ותיטב      ליי  משור פר

דפוס    עשית  כן ותטב       ליי  משור פר

ג11     עשיתה כן ותיטב      לי"י משור פר                וגו'

ג31           כן ותי?ט?<..> ליי  משור פר מקרין מפריס

קק      עשית  כן ותיטב      ליי  משור פר מק'   מפר'     וג'

ירו1    עשית  כן ותיטב      ליי  משור פר                וגו'

או3     עשית  כך ותיטב      ליי  משור פר                וגו'

או51    עשית  כך ותיטב      ליי  משור פר                וגו'

ששון    עשית  כך ותיטב      ליי  משור פר                וגו'