דפוס    פרשה ב'  דבר אחר אדם זה לשון חבה     ולשון אחוה ולשון רעות

ירו1         {ח} ד"א     אדם זה לשון אחוה    לשון             ריעות

או3          {ח} ד"א     אדם זה לשון אחוה זה לשון             ריעות

או51         {ח} ד"א     אדם זה לשון אחוה    לשון             רעות

ששון         {ח} ד"א     אדם זה לשון אחוה                     ורעות

--------------------------------------------------------------------

דפוס              אמר הקב"ה ליחזקאל בן              אדם בן אנשי'

ירו1              אמר הקב"ה ליחזקאל בן בוזי      בן אדם בן אנשים

או3               א"ל הקב"ה ליחזקאל בן בוזי הכהן בן אדם בן אנשים

או51              א"ל הקב"ה ליחזקאל בן בוזי הכהן בן אדם בן אנשים

ששון    לשון אהבה א"ל הב"ה  ליחזקאל בן              אדם בן אנשי'

--------------------------------------------------------------------

דפוס    כשרים  בן       צדיקי' בן       גומ?ל?' חסדים בן

ירו1    כשרים  בן אנשי' צדיקים בן אנשי' גומלי   חסדים בן  אנשים

או3     כשרים  בן אנשים צדיקים בן אנשים גומלי   חסד   בין אנשים

או51    כשרי'  בן אנשים צדיקים בן אנשים גומלי   חסדים בן  אנשים

ששון    צדיקים בן אנשי' כשרי'  בן אנשי' גומלי   חסדים בן  אנשי'

--------------------------------------------------------------------

דפוס    שמבזים          את עצמו על כבודו של מקום ועל כבודן של ישראל

ירו1    שמבזין             עצמן על כבודו של מקום ועד כבודן של ישראל

או3     שמבזין             עצמן על כבודו של מקום ועל כבודן של ישראל

או51    שמ(ביאים)[בזים]    עצמם על כבודו של מקום ועל כבודן של ישראל

ששון    שנותנין            עצמן על כבודו של מקום ועל כבודן של יש'

--------------------------------------------------------------------

דפוס    כל ימיו דבר   אחר בן  אדם  למה   הדבר דומה למלך בשר

ירו1            ד"א       בן  אדם  מלה"ד           לבו

או3     כל ימיו ד"א       [בן אדם]                 למלך ב"ו

או51    כל ימיו ד"א       [בן אדם  ל..]            למלך בש"ו

ששון    כל ימיו ?ד"א?                              למלך ב"ו

--------------------------------------------------------------------

דפוס    ודם במרדה עליו     אשתו ובניו עמד ודחפן מביתו והוציאן לחוץ

ירו1        שמרדה [עליו]   אשתו ובניו     ודחפן מביתו והוציאן לחוץ

או3         שמרדה עליו     אשתו ובניו     ודחפן מביתו והוציאן לחוץ

או51        שמרדה עליו   א אשתו ובניו     ודחפן מביתו והוציאן לחוץ

ששון        שמרדה עליו     אשתו ובניו     ודחפן מביתו והוציאן לחוץ

--------------------------------------------------------------------

דפוס    לאחר מיכאן שלח      והב<..> בן אחד מאצלה א"ל    בן פלוני

ירו1    לאחר מכאן  שלח      והביא   בן אחר מאצלה אמ' לו בן פלנית

או3     לאחר מכאן  שלח      והביא   בן אחד מאצלה א"ל    בן פלוני

או51    לאחר מכאן  (ע)[ש]לח והביא   בן אחד מאצלה א"ל    בן פלוניתא

ששון    לאחר מכאן  שלח      והביא   בן א'  מאצלה א"ל    בן פלוני

--------------------------------------------------------------------

דפוס    בא  ואראך    ביתי       ובית   שכינתי  שיש לי חוץ מאמך

ירו1    בא  ואראך    ביתי       ובית   שכינתי  שיש לי חוץ מאמך

או3     בא  ואראך               כבודי  ושכינתי שיש    חוץ מאמך

או51    בוא ואראך    ביתי (ואת) [ובית] שכינתי  שיש    חוץ מאמך

ששון    בוא ואראך את ביתי ואת          שכינתי  שיש לי חוץ מאמך

--------------------------------------------------------------------

דפוס    כלום פיחת כבודי ושכינתי אע"פ שאמך עומדת  מבחוץ  לכך נדמה

ירו1    כלום פחת  כבודי ושכונתי אע"פ שאמך עומדת  בחוץ   לכך נדמה

או3     כלום פחת  כבודי ושכינתי אע"פ שאמך עומדת  בחוץ   לכך נדמה

או51    כלום פחת  כבודי ושכינתי אע"פ שאמך עומדת  בחוץ   לכך נדמה

ששון    כלום פחת  כבודי ושכינתי אע"פ שאמך עומ<.. ..>חוץ לכך נדמה

--------------------------------------------------------------------

דפוס    ליחזקאל בן בוזי  הכהן שנ'  ויהי בשלשים שנה ברביעי באחד

ירו1    ליחזקאל בן בוזי  הכהן שנא' ויהי בשלשים שנה וגו'

או3     ליחזקאל בן בוזי  הכהן שנא' ויהי בשלשים שנה וגו'

או51    ליחזקאל בן <...> הכהן שנ'  ויהי בשלשים שנה וגו'

ששון    ליחזקאל בן בוזי  הכהן שנ'  ויהי בשלשים שנה ברביעי וגו'

--------------------------------------------------------------------

דפוס    לחדש היה     דבר יי                          זו   שיטה

ירו1         היה היה דבר יי וגו'                     זו   שיטה

או3          היה     דבר יי אל   יחזקאל בן בוזי הכהן [זו] שיטה

או51         היה היה דבר יי אל   יחזקאל בן בוזי הכהן [זו] שיטה

ששון         היה היה דבר יי וגו'                     זו   שיטה

--------------------------------------------------------------------

דפוס    ראשונה ובשנייה הוא אומר           והנה רוח סערה באה

ירו1    ראשונה ובשנייה היה אומ'      וארא והנה רוח סערה באה

או3     ראשונה ובשנייה הוא אומר      וארא והנה רוח סערה באה

או51    ראשונה ובשניה  הוא אומר אומ' וארא והנה רוח סערה באה

ששון    ראשונה ובשנייה הוא או'       וארא והנה רוח סערה באה

--------------------------------------------------------------------

דפוס    מן הצפון      מאחר שהראהו כל המרכבה אמ' לו בן אדם זהו כבודי

ירו1    מן הצפון וגו' מאחר שהראהו כל המרכבה אמ' לו בן אדם זהו כבודי

או3     מן הצפון וגו' מאחר שהראהו כל המרכבה א"ל    בן אדם זה  כבודי

או51    מן הצפון וגו' מאחר שהראהו כל המרכבה א"ל    בן אדם זה  כבודי

ששון    מן הצפון וגו' מאחר שהראהו כל המרכבה א"ל    בן אדם זה  כבודי

--------------------------------------------------------------------

דפוס    שהגבהתי אתכם למעלה מאומות העולם כלום פיחת כבודי ובית שכינתי

ירו1    שהגבהתי אתכם למעלה מאומות העולם כלום פחת  כבודי ובית שכינתי

או3     שהגבהתי אתכם למעלה מאומו' העולם כלום פחת  כבודי ובית שכינתי

או51    שהגבהתי אתכם למעלה מאומו' העולם כלום פחת  כבודי ובית שכינתי

ששון    שהגבהתי אתכם למעלה מאומות העו'  כלום פחת  כבודי      ושכינתי

--------------------------------------------------------------------

דפוס    לכם שנאמר ואם נכלמו מכל אשר עשו צורת  הבית ותכונתו ומוצאיו

ירו1    לכם שנא'  ואם נכלמו מכל אשר עשו צורת  הבית ותכונתו ומוצאיו

או3     לכם שנא'  ואם נכלמו מכל אשר עשו צורת  הבית

או51    לכם שנ'   ואם נכלמו מכל אשר עשו צורת  הבית

ששון    לכם שנ'   ואם נכלמו מכל אשר עשו צורות הבית

--------------------------------------------------------------------

דפוס    ומובאיו      שמא תאמר אין לי מי שעובד אותי      כבר

ירו1    ומובאיו וגו' שמא תאמר     לי מי שעובד אותי הלך  כבר

או3             וגו' שמא תאמר     לי מי שעובד אותי הלך  כבר

או51            וגו' שמא תאמר     לי מי שעובד אותי הלך  כבר

ששון            וגו' שמא תאמ'     לי מי שעבד  אותי והלך כבר

--------------------------------------------------------------------

דפוס    יש לי לפני ד'   מאות ותשעים וששה אלפים של מלאכי השרת שהם

ירו1    יש לי      תצ"ו                  אלפים של מלאכי השרת שהם

או3     יש לי      תצ"ו                  אלפים של מלאכי השרת שהן

או51    יש לי      תצ"ו                  אלפים של מלאכי השרת שהם

ששון    יש לי      תצ"ו                  אלפים של מלאכי השרת שהם

--------------------------------------------------------------------

דפוס    עומדי'      ומקדישי' שמי הגדול בכל יום תמיד מיציאת החמה

ירו1    עומדין לפני ומקדשין  שמי הגדול בכל יום      משקיעת החמה

או3     עומדין לפני ומקדשין  שמי הגדול בכל יום      משקיעת החמה

או51    עומדי' לפני ומקדישין שמי הגדול בכל יום      משקיעת החמה

ששון    עומדין לפני ומקדשין  שמי הגדול בכל יום      משקיעת החמה

--------------------------------------------------------------------

דפוס    ועד שקיעתה      ואומ'   ק'ק'ק' משקיעת  החמה ועד יציאתה

ירו1    עד  יציאת  החמה ואומרי' קק"ק   ומשקיעת החמה עד  יציאת

או3     עד  יציאת  החמה ואומרי' קדוש   ומשקיעת החמה עד  יציאת

או51    עד  יציאת  החמה ואומרי' קק"ק   ומיציאת החמה עד  שקיעת

ששון    עד  יציאת  החמה ואומ'   קק"ק   ומיציאת החמה ועד שקיעת

--------------------------------------------------------------------

דפוס         ואומרים ברוך כבוד יי ממקומו ואין צריך לומ'       ?ע?לשון

ירו1    החמה אומרים  ברוך כבוד יי ממקומו ואין צ"ל       שבעים לשון

או3     החמה אומרים  ברוך כבוד יי ממקומו ואין צ"ל       ע'    לשון

או51    החמה אומרים  ברוך כבוד יי ממקומו ואין צריך לומ' ע'    לשון

ששון    החמה אומ'    ברוך כבוד יי ממקומו ואין צריך לומ' ע'    לשון

--------------------------------------------------------------------

דפוס    שבארץ מפני מה אתם עושין דברי' המכוערי' ודברי' שאינן ראויין

ירו1    שבארץ      מה אתם עושי' דברי' מכוערי'  ודברים שאינם ראויין

או3     שבארץ      מה אתם עושין דברים מכוערים  ודברים שאינן ראויים

או51    שבארץ      מה אתם עושין דברים מכוערים  ודברים שאינן ראויים

ששון    שבארץ מפני מה אתם עושי' דברי' מכוערין  ודברים שאינם ראויין

--------------------------------------------------------------------

דפוס    מכעיסין אתכם בייסורין הבאים עליכם אבל מה אעשה הריני עושה

ירו1    מבעטים  אתם  ביסורי'  הבאים עליכם אבל מה אעשה הריני עושה

או3     מבעטין  אתם  בייסורין הבאים עליכם אבל מה אעשה הריני עושה

או51    מבעטין  אתם  בייסורין הבאים עליכם אבל מה אעשה הריני עושה

ששון    מבעטין  אתם  בייסורין הבאין עליכם אבל מה אעשה הריני עושה

--------------------------------------------------------------------

דפוס    למען שמי הגדול שנקרא עליכם שנאמ' ואעש  למען שמי לבלתי החל

ירו1    למען שמי הגדול הנקרא עליכם שנאמ' ואעשה למען שמי לבלתי החל

או3     למען שמי הגדול הנקרא עליכם שנא'  ואעש  למען שמי

או51    למען שמי הגדול הנקרא עליכם שנ"א  ואעש  למען שמי

ששון    למען שמי הגדול הנקר' עליכם שנ'   ואעשה למען שמי

--------------------------------------------------------------------

דפוס                 וגו'

ירו1    לעיני הגויים וגו'

או3                  וגו'

או51                 וגו'

ששון                 וגו'