^דפוס~    {י} מן    הבקר ומן הצאן ברוך המקום שספר עצמו עם הצדיקים

^ירו1~    {י} מן    הבקר ומן הצאן ברוך המקום שספר עצמו עם הצדיקים

^או3~     {י} מן    הבקר ומן הצאן ברוך המקום שספר עצמו עם הצדיקים

^או51~    {י} <...>

^ששון~    {י} מן    הבקר ומן הצאן ברוך המקום שספר עצמו עם הצדיקי'

--------------------------------------------------------------------

^דפוס~    הראשונים אדם העלה שור על  גבי המזבח שנ'  ותיטב ליי משור

^ירו1~    הראשונים אדם העלה שור על  גבי המזבח שנא' ותיטב ליי משור

^או3~     הראשונים אדם העלה שור ע"ג     המזבח שנא' ותיטב ליי משור

^או51~                 העלה שור ע"ג     המזבח שנ'  ותיטב ליי משור

^ששון~    הראשוני' אדם העלה שור ע"ג     המזבח שנ'  ותיטב ליי משור

--------------------------------------------------------------------

^דפוס~    פר        נח קיים מה  שכת'  בתורה שנ'  ויבן נח מזבח ליי

^ירו1~    פר        נח קיים מה  שכתוב בתורה שנא' ויבן נח מזבח ליי

^או3~     פר   וגו' נח קיים מה  שכתו' בתורה שנא' ויבן נח מזבח ליי

^או51~    פר   וגו' נח קיים מה  שכ'   בתורה שנ'  ויבן נח מזבח ליי

^ששון~    וגו'      נח קיים מ"ש       בתורה      ויבן נח מזבח וגו'

--------------------------------------------------------------------

^דפוס~          אברהם קיים את התורה כולה שנ'   עקב אשר שמע אברהם

^ירו1~          אברהם קיים את התורה      שנאמ' עקב אשר שמע אברהם

^או3~     וגו'  אברהם קיים את התורה      שנא'  עקב אשר שמע אברהם

^או51~    <...>       קיים את התורה      ש"נ   עקב אשר שמע אברהם

^ששון~          אברהם קיים את התורה      שנ'   עקב אשר שמע אברהם

--------------------------------------------------------------------

^דפוס~    וגו'       שהוא עשה קרבן והקריב איל ויצחק קיים מה  שכתוב

^ירו1~    בקולי      והוא          הקריב  איל יצחק  קיים מה  שכתוב

^או3~     בקולי וגו' והוא          הקריב  איל יצחק  קיים מה  שכתו'

^או51~    בקולי וגו' והוא          הקריב  איל יצחק  קיים מה  שכתוב

^ששון~          וגו' והוא          הקריב  איל יצחק  קיים מ"ש

--------------------------------------------------------------------

^דפוס~    בתורה והשליך  עצמו             לפני אביו כשה זבוח

^ירו1~    בתורה והשליך  עצמו ונפשו       לפני אביו כשה לטבח

^או3~     בתורה והשליך  עצמו ונפשו       לפני אביו כשה לטבח

^או51~    בתורה [והשליך עצמו ונפשו       לפני אביו כשה לטבח]

^ששון~    בתורה והשליך       נפשו  ועצמו לפני משה  כשה לטבח

--------------------------------------------------------------------

^דפוס~    יעקב קיים מה  שכתוב בתורה שנא' ויתנו אל יעקב  את    אלקי

^ירו1~    יעקב קיים מה  שכתוב בתורה שנא' ויתנו אל יעקב  אל כל אלהי

^או3~     יעקב קיים מה  שכתוב בתורה שנא' ויתנו    ליעקב את כל אלהי

^או51~    יעקב קיים מה  שכתו' בתורה שנא' ויתנו אל יעקב  את כל אלהי

^ששון~    יעקב קיים מ"ש       בתורה שנ'  ויתנו אל יעקב  את כל אלהי

--------------------------------------------------------------------

^דפוס~    הנכר וגו'                                   יהודה קיים

^ירו1~    הנכר אשר  בידם וגו' וכבד את אביו בגדי  עזים יהודה קיים

^או3~     הנכר                וכבד את אביו בגדיי עזים יהודה קיים

^או51~    הנכר וגו'           וכבד                    <...>

^ששון~    הנכר וגו'           וכבד את אביו בגדי  עזים יהודה קיים

--------------------------------------------------------------------

^דפוס~       מה  שכת'  בתורה שנ'  בא  אל אשת אחיך וגו'      ויוסף

^ירו1~    כל מה  שכתוב בתורה שנא' בא  אל אשת אחיך ויבם אותה יוסף

^או3~        מה  שכתו' בתורה שנא' בא  אל אשת אחיך ויבם אותה יוסף

^או51~                       שנ'  בוא אל אשת אחיך ויבם אותה יוסף

^ששון~       מ"ש       בתורה שנ'  בא  אל אשת אחיך ויבם וגו' יוסף

--------------------------------------------------------------------

^דפוס~    קיים    מה  שכתב  בתורה      שנ' כבד את אביך  וגו'

^ירו1~    קיים    מה  שכתו' בתורה כלה      כבד את אביך  ואת  אמך

^או3~     קיים    מה  שכתוב בתורה כולה     כבד את אביך  ואת  אמך

^או51~    קיים    מה  שכתו' בתורה כולה     כבד את <...>

^ששון~    קיים כל מ"ש       בתורה כלה      כבד את אביך  ואת  אמך

--------------------------------------------------------------------

^דפוס~    לא תרצח לא תנאף לא תגנוב לא          תענה             לא

^ירו1~    לא תרצח לא תנאף לא תגנוב לא תחמוד לא תענה ברעך

^או3~     לא תרצח לא תנאף לא תגנוב לא          תענה ברעך עד שקר לא

^או51~    לא         תנאף לא תגנוב לא          תענה ברעך עד שקר לא

^ששון~    לא תרצח לא תנאף לא תגנוב לא          תענה ברעך        לא

--------------------------------------------------------------------

^דפוס~    תחמוד עד שלא נתנה  תורה  להם והם עשו אותה מאליהן  לפי'

^ירו1~          עד שלא נתנה  התורה להם והם עשו אותה מאליהן  לפי'

^או3~     תחמוד עד שלא ניתנה תורה  להם והם עשו אותה מאיליהן לפי'

^או51~    תחמוד עד שלא <...>                        מאיליהן לפי'

^ששון~    תחמוד עד שלא ניתנה התורה להם והם עשו אותה מאליהם  לפי'

--------------------------------------------------------------------

^דפוס~    אהבם      הקב"ה אהבה גמורה והשוה את שמם   לשמו הגדול עליהם

^ירו1~    אהב  אותם הקב"ה אהבה גמורה והשוה את שמם   לשמו הגדול עליהם

^או3~     אהב  אותן הקב"ה אהבה גמורה והשוה את שמם   לשמו הגדול ועליהם

^או51~    אהב  אותם הב"ה  אהבה גמורה והשום את <...>

^ששון~    אהב  אתכם הב"ה  אהבה גמורה והשוה את שמם   לשמו הגדול עליהם

--------------------------------------------------------------------

^דפוס~    הוא אומ' אשרי תמימי דרך וגו'             ואמ'  הצור תמים

^ירו1~    הוא אומ' אשרי תמימי דרך וגו'             ואומ' הצור תמים

^או3~     הוא אומ' אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת יי ואומ' הצור תמים

^או51~                                    בתורת יי ואו'  הצור תמים

^ששון~    הוא או'  אשרי תמימי דרך                  ואומר הצור תמים

--------------------------------------------------------------------

^דפוס~    פעלו       ואמ'  האל תמים דרכו

^ירו1~    פעלו וגו'  ואומר האל תמים דרכו

^או3~     פעלו ואומ' ואומר האל תמים דרכו אמרת יי צרופה וגו'

^או51~    פעלו       ואו'  האל תמים דרכו אמרת יי צרופה וגו'

^ששון~    פעלו וגו'  ואו'  האל תמים דרכו אמרת יי וגו'