דפוס    {יא}       ושחט את בן הבקר וגו'         ובאיל הוא אומ'

ירו1    {יא} ואומ' ושחט את בן הבקר לפני יי      ובאיל הוא אומ'

או3     {יא}       ושחט את בן הבקר לפני יי      ובאיל הוא אומר

או51    {יא}       ושחט את בן הבקר לפני יי וגו' ובאיל הוא או'

ששון    {יא}       ושחט את בן הבקר לפני יי      ובאיל הוא אומ'

--------------------------------------------------------------------

דפוס    צפונה לפני יי אמרו בשעה שעקד אברהם אבינו את יצחק בנו

ירו1    צפונה לפני יי אמרו יום  שעקד אברהם אבי'  את יצחק בנו ע"ג

או3     צפונה לפני יי אמרו יום  שעקד אברהם אבינו את יצחק     ע"ג

או51    צפונה לפני יי אמרו יום  שעקד אברהם       את יצחק בנו ע"ג

ששון    צפונה לפני יי אמרו יום  שעקד אברהם אבי'  את יצחק בנו ע"ג

--------------------------------------------------------------------

דפוס          התקי' הקב"ה שני כבשים אחד של שחרית ואחד של

ירו1    המזבח התקין הקב"ה ב'  כבשי' א'  של שחרי' וא'  של בן

או3     המזבח התקין הקב"ה ב'  כבשים א'  של שחרית וא'  של בין

או51    המזבח התקין הב"ה  שני כבשי' א'  של שחרית וא'  של [בין]

ששון    המזבח התקין הב"ה  שני כבשים א'  של שחרית וא'  של בין

--------------------------------------------------------------------

דפוס    ערבית  וכל  כך למה שבשעה שהיו ישראל  מקריבין תמיד  על

ירו1    הערבי' וכ"כ    למה שבשעה      שישראל מעלין         ע"ג

או3     הערבים וכל  כך למה שבשעה      שישראל מעלין   תמיד  ע"ג

או51    הערבים וכל  כך למה שבשעה      שישראל מעלין   <...> ע"ג

ששון    הערבים וכ"כ    למה שבשעה      שיש'   מעלין   תמיד  ע"ג

--------------------------------------------------------------------

דפוס    גבי המזבח וקורין את המקרא הזה צפונה לפני יי זוכר הקב"ה

ירו1        המזבח וקורין את המקרא הזה צפונה לפני יי זוכר הקב"ה

או3         המזבח וקורין    המקרא הזה צפונה לפני יי זוכר הקב"ה

או51        המזבח וקורין את המקרא הזה צפונה לפני יי זוכר הב"ה

ששון        המזבח וקורין את המקרא הזה צפונה לפני יי זוכר הב"ה

--------------------------------------------------------------------

דפוס    עקידת יצחק          מעידני  עלי      את השמים ואת הארץ

ירו1    עקידת יצחק בן אברהם מעידני  עלי         שמים  ואת הארץ

או3     עקידת יצחק בן אברהם

או51    עקידת יצחק בן אברהם [מעידני עלי      את שמים  ואת הארץ

ששון    עקידת יצחק בן אברהם מעידני  ?א/מ?עלי את השמי' ואת הארץ

--------------------------------------------------------------------

דפוס    בין גוי בין ישראל בין איש בין אשה בין עב?ד? בין אמה קורין

ירו1    בין גוי בין ישראל בין איש בין אשה בין עבד   בין אמה קורין

או3

או51    בין גוי בין ישראל בין איש בין אשה בין עבד   בין אמה קורין

ששון    בין גוי בין יש'   בין איש בין אשה בין עבד   בין אמה קורין

--------------------------------------------------------------------

דפוס    את המקרא הזה צפונה לפני יי זוכר הקב"ה עקידת יצחק

ירו1    את המקרא הזה צפונה לפני יי זוכר הקב"ה עקידת יצחק בן אברהם

או3

או51    את המק'  הזה צפונה לפני יי זוכר הב"ה  עקידת יצחק בן אברהם]

ששון    את המקרא הזה צפונה לפני יי זוכר הב"ה  עקידת יצחק בן אברהם

--------------------------------------------------------------------

דפוס    שנא' צפונה לפני יי ד"א צפונה לפני יי כנגד  מעשה אברהם

ירו1    שנא' צפונה לפני יי                   כנגד  מעשה אברהם

או3     שנא' צפונה לפני יי                   כנגד  מעשה אברהם

או51               לפני יי                   וכנגד      אברהם

ששון    שנא' צפונה לפני יי ד"א צפונה לפני יי כנגד  מעשה אברהם

--------------------------------------------------------------------

דפוס    יצחק ויעקב שהם צפ?ו?נים לפניו ומנין שהלשון הזה הוא  לשון

ירו1    יצחק ויעקב שהם צפונים   לפניו ומנין הלשון  הזה שהוא

או3     יצחק ויעקב שהם צפונים   לפניו ומנין שהלשון הזה שהוא

או51    יצחק ויעקב שהם צפונים   לפניו ומנין שהלשון הזה הוא

ששון    יצחק ויעקב שהם צפוני'   לפניו ומנין הלשון  זה  שהוא לשון

--------------------------------------------------------------------

דפוס    (ח) צפונה שני  חדשים גם ישנים דודי צפנתי לך אברהם יצחק

ירו1        צפונה שנא' חדשי' גם ישנים דודי צפנתי לך אבר'  יצחק

או3         צפונה שנא' חדשים גם ישנים דודי צפנתי לך אברהם יצחק

או51        צפונה שנ'  חדשים גם ישנים דודי צפנתי לך אברהם יצחק

ששון        צפונה שנ'  חדשים גם ישנים דודי צפנתי לך אברהם יצחק

--------------------------------------------------------------------

דפוס    ויעקב ישנים עמרם בן ק?ה?ת        וכל הכשרים שהיו במצרים

ירו1    ויעקב ישנים עמרם בן קהת          וכל הכשרי' שהיו במצרים

או3     ויעקב ישנים עמרם    וקהת         וכל הכשרים      שבמצרים

או51    ויעקב ישנים         [ו]קהת ועמרם וכל הכשרים שהיו במצרים

ששון    ויעקב ישנים עמרם בן קהת          וכל הכשרי' שהיו במצרים

--------------------------------------------------------------------

דפוס    חדשים שנ'  חדשים גם ישנים חבורתו של משה וחבורתו של יהושע

ירו1    חדשי' שנא'       גם ישנים חבורתו של משה וחבורתו של יהושע

או3     חדשים זהו  חדשים גם ישנים חבורתו של משה וחבורתו של יהושע

או51    חדשים זהו  חדשים גם ישנים חבורתו של משה וחבורתו של יהושע

ששון    חדשי' שנ'  חדשים גם ישנים חבורתו של משה וחבורתו של יהושע

--------------------------------------------------------------------

דפוס    וחבורתו של דוד                            ושל חזקיה

ירו1    וחבורתו של דוד מלך  ישראל         וחבורתו של  חזקיה  מלך

או3     וחבורתו של דוד מלך  ישראל         וחבורתו של  חזקיה  מלך

או51    וחבורתו של דוד מלך  ישראל (ישנים) וחבורתו של  חזקיה  מלך

ששון    וחבורתו של דוד המלך               וחבורתו של  חזקיהו מלך

--------------------------------------------------------------------

דפוס          ישנים חבורתו של עזרא         ושל הלל

ירו1    יהודה ישנים חבורתו של עזרא וחבורתו של  הלל הזקן וחבורתו

או3     יהודה ישנים חבורתו של עזרא וחבורתו של  הלל הזקן וחבורתו

או51    יהודה ישנים חבורתו של עזרא וחבורתו של  הלל הזקן וחבורתו

ששון    יהודה ישנים חבורתו של עזרא וחבורתו של  הלל הזקן חבורתו

--------------------------------------------------------------------

דפוס    ושל רבן יוחנן בן  זכאי         ושל ר'  מאיר וחביריו חדשים

ירו1    של  רבן יוח'  בן  זכאי וחבורתו של  ר"מ      וחביריו חדשי'

או3     של  ר'  יוחנן בן  זכאי וחבורתו של  ר"מ      וחביריו חדשים

או51    של  רבן יוחנן בן  זכאי וחבורתו של  ר"מ      וחביריו חדשים

ששון    של  ר"י       ב"ז      חבורתו  של  ר"מ      וחביריו חדשים

--------------------------------------------------------------------

דפוס    ועליהם הוא אומ' חדשים גם ישנים

ירו1    עליהם  הוא אומ' חדשים גם ישנים דודי צפנתי לך

או3     עליהם  הוא אומ' חדשים גם ישנים

או51    עליהם  הוא אומ' חדשים גם ישנים וגו'

ששון    עליהם  הוא אומ' חדשים גם ישנים