דפוס    {יב} בשור הוא אומ' וקרבו וכרעיו ירחץ במים והקטיר ובאיל

ירו1    {יב} בשור הוא אומ' וקרבו וכרעיו ירחץ במים        ובאיל

או3     {יב} בשור הוא אומ' וקרבן וכרעיו ירחץ במים        ובאיל

או51    {יב} בשור הוא אומ' וקרבו וכרעיו ירחץ במים        באיל

ששון    {יב} בשור הוא אומ' וקרבו וכרעיו ירחץ במים        ובאיל

--------------------------------------------------------------------

דפוס    הוא אומ' והקרב והכרעים ירחץ במים והקריב מה בין איל לשור

ירו1    הוא אומ' והקרב והכרעים ירחץ במים        מה בין איל לשור

או3     הוא אומ' והקרב והכרעים ירחץ במים        מה בין איל לשור

או51    הוא אומ' והקרב והכרעים ירחץ במים        מה בין איל לשור

ששון    הוא או'  והקרב והכרעים ירחץ במים        מה בין איל לשור

--------------------------------------------------------------------

דפוס    שור חסר שתי וערב איל אין  חסר שתי וערב      אמרו חכמים

ירו1    שור חסר שתי וערב איל אין  חסר שתי וערב      אמרו חכמי'

או3     שור חסר שתי וערב איל אין  חסר שתי וערב      אמרו חכמים

או51    שור חסר שתי וערב איל אין  חסר שתי וערב      אמרו חכמים

ששון    שור חסר שתי וערב איל אינו חסר שתי וערב אז"ל

--------------------------------------------------------------------

דפוס    למדנו      הקרבה לשור מן האיל והקרבה לאיל  מן השור אמר

ירו1    למדנו      הקרבה לשור מן האיל והקרבה לאיל  מן השור אמרתי

או3     למדנו (מן) הקרבה לשור מן האיל והקרבה לאיל  מן השור אמרתי

או51    למדנו מן   הקרבה לשור מן האיל        ולאיל מן השור אמרתי

ששון    למדנו      הקרבה לשור מן האיל והקרבה לאיל  מן השור אמרתי

--------------------------------------------------------------------

דפוס    להם רבותי עפר   אני תחת כפות רגליכם אומר     לפניכם דבר

ירו1    להם רבותי עומד  אני תחת כפות רגליכם אומ' אני לפניכם דבר

או3     להם רבותי עומד  אני תחת כפות רגליכם אומ'     לפניכם דבר

או51    להם רבותי ע<..> אני תחת כפות רגליכם אומר     לפניכם דבר

ששון    להם רבותי עומד  אני תחת כפות רגליכם אומ'     לפניכם דברי

--------------------------------------------------------------------

דפוס    אחד אמרו לו אמור אמר   להם רבותי י"ב      נשיאים עמדו

ירו1    אחד אמרו לו אמור אמ'   להם רבותי שנים עשר נשיאים עמדו

או3     אחד אמרו לי אמור אמרתי להם רבותי י"ב      נשיאים עמדו

או51    א'  אמרו לי אמור אמרתי להם רבותי שנים עשר נשיאים עמדו (ע"ג)

ששון        אמרו לי אמור אמרתי להם רבותי י"ב      נשיאי' עמדו

--------------------------------------------------------------------

דפוס    לחנכת    המזבח לזה עולה ולזה עולה לזה חטאת ולזה חטאת לזה

ירו1    לחנוכת   המזבח לזה עולה ולזה עולה לזה חטאת ולזה חטאת לזה

או3     לחנוכת   המזבח לזה עולה ולזה עולה לזה חטאת ולזה חטאת לזה

או51    [בחנוכת] המזבח לזה עולה ולזה עולה לזה חטאת ולזה חטאת לזה

ששון    לחנוכת   המזבח לזה עולה ולזה עולה לזה חטאת ולזה חטאת לזה

--------------------------------------------------------------------

דפוס    אשם ולזה אשם לזה זבח שלמים  ולזה זבח שלמים  ונאמר להלן

ירו1    אשם ולזה אשם לזה זבח שלמים  ולזה זבח שלמים  ונאמ'

או3     אשם ולזה אשם לזה זבח השלמים ולזה זבח השלמים ונאמר

או51    אשם ולזה אשם לזה זבח שלמים  ולזה זבח שלמים  ונא'

ששון    אשם ולזה אשם לזה זבח שלמי'  ולזה זבח שלמי'  ונאמ'

--------------------------------------------------------------------

דפוס    הקרבה בשור ואיל    וכאן נאמ' הקרבה באיל ולא נאמר בשור

ירו1    הקרבה בשור ואיל    וכאן נאמר הקרבה באיל ולא נאמ' בשור הקרבה

או3     הקרבה בשור ואיל    וכאן נאמר הקרבה באיל ולא      בשור

או51    הקרבה בשור ו[ב]איל וכאן נאמר הקרבה באיל

ששון    הקרבה בשור ואיל    וכאן נאמ' הקרבה באיל ולא      בשור

--------------------------------------------------------------------

דפוס                                             כדי שלא יאמר אדם

ירו1    ולמה נאמ' הקרבה באיל ולא נאמ' הקרבה בשור כדי שלא יאמר אדם

או3     ולמה נאמר הקרבה איל  ולא נאמר       בשור כדי שלא יאמר אדם

או51    ולמה נא'  הקרבה באיל ולא            בשור כדי שלא יאמר אדם

ששון    ולמה נאמ' הקרבה באיל ולא            בשור כדי שלא יאמ' אדם

--------------------------------------------------------------------

דפוס    בעצמו אלך ואעשה דברים מכוערים דברים שאינן ראויים ואביא

ירו1    עצמו  אלך ואעשה דברי' מכוערים דברי' שאינן ראויים ואביא

או3     לעצמו אלך ואעשה דברים מכוערים דברים שאינן ראויין ואביא

או51    לעצמו אלך ואעשה דברים מכוערים דברי' שאינם ראויי' ואביא

ששון    לעצמו אלך ואעשה דברים מכוערים דברי' שאינן ראויין ואביא

--------------------------------------------------------------------

דפוס    שור שיש בו   בשר הרבה ואעלה לגבי מזבח  והריני עמו ברחמי'

ירו1    שור שיש בו   בשר הרבה ואעלה ע"ג  המזבח והריני עמו ברחמי'

או3     שור שיש [בו] בשר הרבה ואעלה לגבי המזבח והריני עמו ברחמים

או51    שור שיש בו   בשר הרבה ואעלה ע"ג  המזבח והריני עמו ברחמים

ששון    שור שיש בו   בשר הרבה ואעלה ע"ג  המזבח והריני עמו ברחמי'

--------------------------------------------------------------------

דפוס    ומקבלני בתשוב' לכך נאמ' הקרבה באיל ולא נאמר הקרבה בשור

ירו1    ומקבלני בתשובה לכך נאמ' הקרבה באיל ולא נאמר הקרבה בשור

או3     ומקבלני בתשובה לכך נאמר הקרבה באיל ולא נאמר הקרבה בשור

או51    ומקבלני בתשובה לכך נא'  הקרבה באיל ולא נאמ' הקרבה בשור

ששון    ומקבלני בתשובה לכך נאמ' הקרבה באיל ולא            בשור