לונ              {א}                                   ר'

וטי              {א}                                   ר'

מינ              {א} פרשת                              ר'

פריז    פרשה  ג' {א}       נפש  כי תקריב קרבן מנחה     ר'

דפוס    פרשה  ג  {א}       נפש  כי תקריב      מנחה     ר'

ג11     פרשתה ג' {א}                                   ר'

ג31     פרשה  ג' {א}                                   ר'

קק      פרש'  ג' {א}                                   ר'

ג5               {א} <...> ונפש כי תקריב קרבן מנחה ליי ר' <...>

ירו1    פרשתא ג' {א}                                   ר'

או3     פרש'  ג' {א}                                   ר'

או51    פרשת  ג' {א}       נפש  כי תקריב קרבן מנחה ליי ר'

ששון    פרשתא ג' {א}                                   ר'

--------------------------------------------------------------------

לונ     יצחק    פתח טוב מלא  כף נחת        ממלא    חפנים עמל  ורעות

וטי     יצחק    פתח טוב מלא  כף            ממלא    חפנים עמל  ורעות

מינ     יצחק    פתח טוב מלא  כף נחת        ממלא    חפנים עמל  ור'

פריז    יצחק    פתח טוב מלא  כף נחת                      וג'

דפוס    יצחק    פתח טוב מלא  כף נחת        ממלא    חפנים עמל  ורעות

ג11     יצחק    פתח טוב מלא  כף נחת                      וגו'

ג31     י?ד?<..                 ...>       <..>מלא חפנים עמל  ורעות

קק      יצחק    פתח טוב מלא  כף נח<..>     טמכ"נ

ג5      יצחק    פתח טוב מילא כף נחת        ממלא    <...

ירו1    יצחק    פתח טוב מלא  כף נחת        ממלא    חפנים וגו'

או3     יצחק    פתח טוב מלא     נחת    רוח ממלא    חפנים עמל  ורעות

או51    יצחק    פתח טוב מלא  כף נחת        ממלא    חפנים עמל  ורעות

ששון    יצחק    פתח טוב מלא  כף [נחת]      ממלא    חפנים וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ     רוח טוב  מי     שהוא שונה                הלכות      ואינו

וטי     רוח טוב  מי     שהוא שונה  שני   סדרים

מינ     רוח טוב  מי     שהוא שונה                הלכות      ואינו

פריז        טוב  מי          ששונה שני   סדרים

דפוס    רוח טוב  מי          ששונה שני   סדרים

ג11

ג31     רוח טוב  מישהוא      שונה  שני   סדר<..  ...

קק 

ג5          ..>ב מי          ששונה שני   סדר?י?ם

ירו1        טוב  מי          ששונה שני   סדרים

או3     רוח טוב  מי          ששונה שתי   סדרים

או51    רוח טוב  מי          ששונה [שני] סדרים

ששון        טוב  מי          ששונה ב'    סדרים         (וש)

--------------------------------------------------------------------

לונ     רגיל      מי  ששונה          שני סדרים        ורגיל

וטי     ורגיל     ממי ששונה    הלכות           ואינו  רגיל

מינ     רגיל      ממי ששונה          שני סדרים

פריז    ורגיל     ממי ששונה    הלכות           ואינו  רגיל

דפוס    ורגיל בהם ממי ששונה כה הלכות           ואינו  רגיל   בהם

ג11

ג31                                            ..>ינו רגיל

קק 

ג5      ורגיל     ממי ששונה    הלכות           ואינו  ר<..>ל

ירו1    ורגיל בהם     משונה    הלכות           ואינו  רגיל

או3     ורגיל בהם ממי ששונה    הלכות           ואינו  רגיל   בהם

או51    ורגיל בהם ממי ששונה    הלכות           ואינו  רגיל   בהם

ששון    ורגיל בהם     משונה    הלכות           ואינו  רגיל   בהם

--------------------------------------------------------------------

לונ     אלא    ורעות רוח ורעותיה מתקרי   בר

וטי     אלא    ורעות רוח רעותיה  מתקרי   בר   הילכך

מינ     אלא    ורעות רוח רעותיה  מתקרי   בר

פריז    אלא    ורעות רוח רעוותיה מתקרי   בר   הילכן

דפוס    אלא    ורעות רוח רעותיה  מיתקרי  בר   הילכן

ג11

ג31     אילא   ורעות רוח רעותיה  מיתקרי  בר   ה?ו?לכן

קק 

ג5      <..>לא ורעות רוח רעותיה  אתקרי   בר   הילכן

ירו1    אלא    ורעות רוח רעותיה  דמתקארי מארי הלכתא

או3     אלא    ורעות רוח רעותיה  דמתקרי  מארי הלכתאן  (הילכך)

או51    אלא    ורעות רוח ריעותיה מתקריא  בר   הילכך

ששון    אלא    ורעות רוח ריעותיה מתקרי   ר'   הילכך

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי     טוב מי שהוא  שונה  הלכות ורגיל            ממי  שהוא

מינ

פריז    טוב מי שהוא  שונה  הלכות ורגיל            ממי

דפוס    טוב מי       ששונה הלכות ורגיל בהם        ממי  שהוא

ג11     טוב מי שהוא  שונה  הלכות ורגיל            מימי שהוא

ג31     טוב מי <...>                                   ?<..>?הוא

קק      טוב מי שהוא  שונה

ג5 

ירו1    טוב          השונה הלכות ורגיל            מי

או3     טוב          השונה הלכות ורגיל     (ומדה) ממי

או51    טוב          השונה הלכות ורגיל     ומורה  ממי

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי     שונה  הלכות ומידה         ואינו רגיל

מינ

פריז    ששונה הלכות מידות  והלכות ואינו רגיל

דפוס    שונה  הלכות ומדות         ואינו רגיל בהם

ג11     שונה  הלכות ומידות        ואינו רגיל     מתלא א'  טבא

ג31     שונה  הלכות ומידה         ואינו רגיל

קק            הלכות ומדה          ואינו רגיל     מלתה אמ' טב<..>

ג5 

ירו1    ששונה הלכות ומדה          ואינו רגיל

או3     ששונה הלכות ומדה          ואינו רגיל

או51    ששונה הלכות ומורה         ואינו רגיל

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי                         אלא   ורעות רוח רעותיה       מיתקרי

מינ

פריז                        אלא   ורעות רוח רעוותיה      דמתקרי

דפוס                        אלא   ורעות רוח רעותיה       דמתקרי

ג11     חדא דציירה מן  מאה  פרחין ורעות רוח רעותיה  יהוי מתקרי

ג31                         אילא  ורעות רוח רעותיה       <...>

קק      צפר בפחה   מאה פרחן       ורעות רוח רעתה    יהוי מתקרי

ג5 

ירו1                        אלא   ורעות רוח רעותיה       דמתקרי

או3                         אלא   ורעות רוח רעותיה       דמתקרי

או51                        אלא   ברעות רוח ריעותיה      מתקרי

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ          מכל(לא)[א] טוב מיתקרי בר אולפן    שהוא שונה

וטי     בר   מכאלא      טוב                 מי שהוא שונה

מינ          מכללא      טוב

פריז    בר   ממלא       טוב                 מי      ששונה

דפוס    בר   מכילאן     טוב                 מי שהוא שונה

ג11     מרי  מלכין

ג31                                                 ?ש?ונה

קק      מרי  מכלה

ג5                      טוב                 מי שהוא <...>

ירו1    בר   מכילא<..>  טוב                 מי      ששונה

או3     מארי מכילאן     טוב                 מי      ששונה

או51    בר   מיכלא      טוב                 מי      ששונה

ששון                    טוב                         השונה

--------------------------------------------------------------------

לונ     הלכות ומורה  ורגיל                 ממי      ששונה  הלכות

וטי     הלכות ומידה  ורגיל                 ממי שהוא שונה   הלכות

מינ                                            שהוא        הלכות

פריז    הלכות ומידות ורגיל                 ממי      ששונה  הלכות

דפוס    הלכות ומדות  ורגיל בהם             ממי שהוא שונה   הלכות

ג11

ג31     הלכות ומידה  ורגיל                 ממי שהוא שונה   הלכות

קק 

ג5            הלכות  ורגיל                 ממי שהוא שונה

ירו1    הלכות ומדה   ורגיל                 מה       שונה   הלכות

או3     הלכות ומדה   ורגיל                 מה       שונה   הלכות

או51    הלכות        ורגיל     ומורה ורגיל          מהשונא הלכות

ששון    הלכות ורגיל  ומורה                 ממי      ששונה  הלכות

--------------------------------------------------------------------

לונ     ומורה  ותלמוד  ואינו רגיל     אלא   ורעות רוח רעותיה  מיתקרי

וטי     ומידה  ותלמוד  ואינו רגיל     אלא   ורעות רוח רעותיה  מיתקרי

מינ     ומורה  ותלמוד  ואינו רגיל     אלא   ורעות רוח רעותיה  מתקרי

פריז    ומידות ותלמוד  ואינו רגיל     אלא   ורעות רוח רעוותיה דמתקרי

דפוס    ומדות  ותלמוד  ואינו רגיל בהם אלא   ורעות רוח רעותיה  דמתקרי

ג11

ג31     ומידה  ותלמ<.. ...                            ..>ה    מתקרי

קק 

ג5      מידות  והלכות  ואינו רגיל     ?א?לא ורעות רוח רעותיה  דמתקרי

ירו1    ומדה   ותלמוד  ואינו רגיל     אלא   ורעות רוח רעותיה  מתקרי

או3     ומדה   ותלמוד  ואינו רגיל     אלא   ורעות רוח רעותיה  דמתקרי

או51    ומורה  ותלמודו אינו  רגיל     אלא   ורעות רוח ריעותיה מתקריא

ששון    ומורה          ואינו רגיל     אלא   ברעות רוח ריעותיה מתקרי

--------------------------------------------------------------------

לונ     בר אולפן                           טוב מי   שיש

וטי     בר אולפן                           טוב מי   שיש

מינ     בר אולפן                           טוב מי   שיש

פריז    בר אולפן                           טוב מי   שיש

דפוס    בר אולפן                           טוב מי   שיש

ג11                ד'  א' טוב   מלא כף נחת טוב מי   שיש

ג31     בר אולפן                           טוב מי   שיש

קק                 ד"א    טמכ"נ            טוב מי   שיש

ג5      בר א?י?לפן                         טוב משיש

ירו1    בר אולפאן                          טוב מי   שיש

או3     בר אולפן                           טוב מי   שיש

או51    בר אולפאן                          טוב מי   שיש

ששון    בר אולפן                           טוב מי   שיש

--------------------------------------------------------------------

לונ     לו עשרה זהובים      נושא  ונותן בהן ומתפרנס  בהן

וטי     לו עשרה זהובים      נושא  ונותן     ומיתפרנס בהן

מינ     לו עשרה זהובים      נושא  ונותן בהן ומתפרנס  בהן

פריז    לו עשרה זהובים      ונושא ונותן בהם ומתפרנס  בהם

דפוס    לו עשרה זהובים      ונושא ונותן     ומתפרנס  בהן

ג11     לו עשרה זהובים והוא נושא  ונותן בהן ומתפרנס  מהן ועושה

ג31     לו עשרה זהובים <...

קק      לו עשרה זהובין והוא נושא  ונותן בהן ומתפרנס  מהן ועושה

ג5      לו עשרה זהובים      ונושא ונותן בהם ומתפרנס  בהן

ירו1    לו עשרה זהובים      ונושא ונותן     ומתפרנס  בהם

או3     לו עשרה זהובים      ונושא ונותן     ומתפרנס  מהן

או51    לו י'   זהובים      ונושא ונותן     ומתפרנס  בהם

ששון    לו עשרה זהובים      ונושא ונותן     ומתפרנס  מהם

--------------------------------------------------------------------

לונ                  ממי שהולך  ולווה בריבית במתלא  אמ'

וטי                  ממי שהלך   ולווה בריבית במתלא  אמ'

מינ                  ממי שהולך  ולווה ברבית  במתלא  אמ'

פריז                 ממי שהולך  ולוה  בריבית מתלא   אמ'   דזיף

דפוס                 ממי שהולך  ולווה ברבית  במתלא  אמרי  דיוזיף

ג31                      ..>ולך ולוה  ברבית  מת?לא? אמ?ר? <...>

קק      מהן מצוה אחת ממי

ג5                   ממי שהולך  ולווה בריבית מתלא   אמ'   דיזיף

ירו1                 ממי        שמלוה ברבית  במתלא  אמרי

או3                  ממי        שמלוה ברבית  במתלא  אמרי

או51                 ממי        שמלוה ברבית  במתלא  אמרי

ששון                 ממי        שמלוה ברבית  במתלא  אמרי

--------------------------------------------------------------------

לונ             מאבד  דיליה ודלא דיליה אלא ורעות     רוח רעותיה

וטי             מאביד דיליה ודלא דיליה אלא ורעות     רוח רעותיה

מינ             מאבד  דיליה ודלא דיליה אלא ורעות     רוח רעותיה

פריז    בריביתא מאבד  דיליה ודלא דיליה אלא ורעות     רוח רעותיה

דפוס    בריבית  מאבד  דיליה ודלא דיליה אלא ורעות     רוח רעותיה

ג31                                        <..>?א?תת     ?של?

קק 

ג5      בריביתא מאבד  דיליה            אלא ורעות     רוח ריעות<..>

ירו1            מאבד  דיליה ודלא דיליה אלא ורעות     רוח רעותיה

או3             מאביד דיליה ודלא דיליה אלא ורעות     רוח רעותיה

או51            מאביד דיליה ודלא דיליה אלא ורעות     רוח ריעותיה

ששון            מאביד דיליה ודלא דיליה אלא               ריעותיה

--------------------------------------------------------------------

לונ     מיתקרי   פרגמטוטא  טוב מי שהולך ופועל

וטי     מיתקרי   פרגמטיוטא טוב מי שהולך ופועל

מינ     מיתקרי   פרגמטוטא  טוב מי שהולך ופועל

פריז    דמתקרי   פרגמיוטיא טוב מי שהולך ופועל

דפוס    דמתקרי   פרגמטיוטא טוב מי שהולך ופו?ע/צ?ל

ג31     ק?ר<..>?

קק 

ג5      דמתקרי   פרגמסיוטא טוב מי שהולך ופועל

ירו1    מתקרי    פרגמטוטא  טוב    הולך  ופועל

או3     דמתקרי   פרגמטוטא  טוב    הולך

או51    מתקריא   פרגמטוטא  טוב    הולך  ופועל

ששון             פרקמטוטא  טוב    הולך

--------------------------------------------------------------------

לונ     ועושה צדקה משלו ממי שהולך וגוזל  וחומס ועושה צדקה

וטי     ועושה צדקה משלו ממי שהולך וגוזל  וחומס ועושה צדקה

מינ     ועושה צדקה משלו ממי שהולך וגוזל  וחומס ועושה צדקה

פריז    ועושה צדקה משלו ממי שהולך וגוזל  וחומס ונותן צדקה

דפוס    ועושה צדקה משלו ממי שהולך וגוזל  וחומס ונותן צדקה

ג31

קק                          שהוא  גוזל   וחומס ועושה מצות הרב<..>

ג5      ועושה צדקה משלו ממי שהולך [וגוזל וחומס ונותן צדקה

ירו1    ועושה צדקה משלו ממי שהולך וגוזל  וחומס ועושה צדקה

או3     ועושה צדקה משלו ממי שהולך        וחומס ועושה צדקה

או51    ועושה צדקה משלו ממי שהולך וגוזל  וחומס ועושה צדקה

ששון    ועושה צדקה משלו ממי שהולך וגוזל  וחומס ועושה צדקה

--------------------------------------------------------------------

לונ         משלאחרים במתלא אמ'   גיפא  בחוזרי  ומיפלגא

וטי         משלאחרים במתלא       גיפא  בחזורי  ומפלגא  למיבשיא

מינ     משל אחרים    במתלא אמ'   גיפא  בחוזרי  ומיפלגא למיבשייא

פריז    משל אחרים    במתלא אמרי  גייפא בחזורי  ומפלג   למביישא

דפוס    משל אחרים    במתלא אמרי  גייפא בחזורי  ומפליג  למבישא

ג31

קק                   מלתה  אמ'   גיירה בחזורין ומפלגה  לביישן

ג5          מש..חרים ..תלא אמרין ...]          ומפליג  למביישא

ירו1    משל אחרים    במתלא אמרי  גייפא בחיזרי  ומיפלגא למבשייא

או3     משל אחרים    במתלא אמרי  גייפא בחיזורי ומפליגא למבישיא

או51    משל אחרים    במתלא אמרי  גופא  בחיזורי ומפלגא  למבישיא

ששון    משל אחרים    במתלא אמרי  גיפא  בחורי   ומיפלגא למבשייא

--------------------------------------------------------------------

לונ     (למיבשיא)[לבישייא] אלא ורעות רוח רעותיה       מיתקרי מרי

וטי                        אלא ורעות רוח רעותיה       מיתקרי מרי

מינ                        אלא ורעות רוח רעותיה       מיתקרי מרי

פריז                       אלא ורעות רוח רעותיה       דמתקרי בר

דפוס                       אלא ורעות רוח רעותיה       דמתקרי בר

ג31

קק                             ורעו'     רעותה   יהוי מתקרי  מ<..>

ג5                         אלא ורעות רוח רעותיה       דמתקרי בר

ירו1                       אלא ורעות רוח רעותיה       דמתקרי מרי

או3                        אלא ורעות רוח רעותיה       דמתקרי מרי

או51                       אלא ורעות רוח ריעותיה      מתקריא מרי

ששון                       אלא ורעות רוח ריעותיה      מתקרי  מרי

--------------------------------------------------------------------

לונ     מצואתא

וטי     מצוואתא

מינ     מצואתא

פריז    מיטתא

דפוס    מצוותא

ג31

קק      מצוותה   ד"א טמכ"נ טוב מי שיש לו עשרה זהובין והוא

ג5      מצותא

ירו1    מצוותא

או3     מצוותא

או51    מצוותא

ששון    מצותא

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ג31

קק      נושא ונותן בהן ומתפרנס מהן ממי שהוא נוטל למחצית שכר ומאבדן

ג5 

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ג31

קק      מלתה אמ' לא מסתה דאובד דאובד דידיה אלא דאובד דחבריה ורעות

ג5 

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                      טוב   מי שיש לו גינה מזבלה  ומעדרה

וטי                      טוב   מי שיש לו גינה מזבלה  ומעדרה

מינ                      טוב   מי שיש לו גינא מזבלה  ומעדרה

פריז                     טוב   מי שיש לו גינה ומזבלה ומעדרה

דפוס                     טוב   מי שיש לו גינה מזבלה  מעררה

ג31

קק      רעותה יהוי מתקרי <...>

ג5                       טוב   מי שיש לו גינה ומזבלה ו<..>מעדרה

ירו1                     טוב   מי שיש לו גנה  מזבלה  ומעדרה

או3                      טוב   מי שיש לו גנה  מזבלה  ומעדרה

או51                     טוב   מי שיש לו גנה  ומזבלה <...>

ששון                     טוב   מי שיש לו גנה         ומעדרה

--------------------------------------------------------------------

לונ            ומתפרנס ממנה   ממי שהולך ונוטל ע[ו]בד     שלאחרים

וטי            ומתפרנס ממנה   ממי שהלך  ונוטל עבד        שלאחרים

מינ            ומתפרנס ממנה   ממי שהולך ונוטל עבד    של  אחרים

פריז           ומתפרנס ממנה   ממי שהולך ונוטל עבד    משל

דפוס           ומתפרנס ממנה   ממי שהוא  נוטל  גנות   של  אחרים

ג31

ג5             ומפרנס         ממי שהולך ונוטל עבד        שלאחרים

ירו1           ומתפרנס ממנה   ממי שהולך       לעבוד  של  אחרים

או3            ומתפרנס [ממנה] ממי שהולך       ועושה  של  אחרים

או51           ומתפרנס ממנה   ממי שהולך       לעבוד  של  אחרים

ששון    ומזבלה ומתפרנס ממנה   ממי שהולך       לעבוד  של  אחרים

--------------------------------------------------------------------

לונ     למחצה    במתלא אמ'   ראגר    גינה  אכיל ציפרין  דאכיל

וטי     למחצה    במתלא אמ'   דאגר    <...>      לציפרין דאגר

מינ     למחצה    במתלא אמ'   דאגר    גינה  אכיל ציפרין  דאכיל

פריז

דפוס    במחצה    במתלא אמרין דאגר    גינה  אכל  ציפרין  דאגר

ג31

ג5      בתל<..>א במתלא אמרין דאג?י?ר גינה  אכיל ציפרא   דאגר

ירו1    למחצה    במתלא אמרי  דאגר    גינה  אכיל ציפרין  דאוגיר

או3     למחצה    במתלא אמרי  דאגר    גנה   אכיל ציפרין  דאוגר

או51    למחצה    <...>                          ציפורין דאוגר

ששון    למחצה    במתלא אמרי  גדר     גנה   אכיל ציפרין  דאוגר

--------------------------------------------------------------------

לונ     גינין        אכלין ליה ציפרין  אלא ורעות רוח רעותיה  מיתקרי

וטי     גינין        אכלין ליה ציפרין  אלא ורעות רוח רעותיה  מיתקרי

מינ     גינין        אכלין ליה ציפרין  אלא ורעות רוח רעותיה  מיתקרי

פריז                                                         דמתקרי

דפוס    גינין ציפרין אכלין ליה         אלא ורעות רוח רעותיה  דאתקרי

ג31

ג5      גינין        אכלין ליה ציפרין  אלא ורעות רוח רעותיה  דמתק<..>ן

ירו1    גנה          אכלין ליה ציפרין  אלא ורעות רוח רעותיה  דמתקרי

או3     גנה          אכלין ליה ציפרין  אלא ורעות רוח רעותיה  דמתקרי

או51    גינה         אכלין ליה ציפורין אלא ורעות רוח ריעותיה

ששון    גנה          אכלין ליה ציפרין  אלא ורעות רוח ריעותיה מתקרי

--------------------------------------------------------------------

לונ     מרי     אסיאן     אמ'   ר' ברכיה טובה דריסה

וטי             אסיאן     א'    ר' ברכיה <... ..>סה

מינ     מרי     אסיאן     א"ר      ברכיה טובה דריסה

פריז    בר      מריאוסיאן א"ר      ברכיה טובה דריסה

דפוס    מרי     אוסיין    אמ'   ר' ברכיה טובה דריסה

ג31

ג5      <..>מרי אוסיאן    אמ'   ר' ברכיה טובה דריסה

ירו1    מרי     אווסיא    אמ'   ר' ברכיה טובה דריסה

או3     מרי     אווסיא    א"ר      ברכיה טובה דריסה

או51                      <...>

ששון    מארי    אוסייא    א"ר      ברכיה טובה דריסה

--------------------------------------------------------------------

לונ     אחת שדרס הקב"ה בארץ       מצ'

וטי     אחת שדרס הקב"ה בארץ       מצ'    היך  מה   דאת אמר   ועברתי

מינ     אחת שדרס הקב"ה בארץ (שנ') מצרים  שנ'                 ועברתי

פריז        שדרס הקב"ה            במצרים שנ'                 ועברתי

דפוס    אחת שדרס הקב"ה            במצרים הכמה          דתימ' ועברתי

ג31

ג5          שדרס הקב"ה            במצר'  שנא                 ועברתי

ירו1        שדרס הקב"ה בארץ       מצרים  היך  מא   דאת אמר   ועברתי

או3         שדרס הקב"ה            במצרים היך  כד"א           ועברתי

או51                              מצרים  היך  כד"א           ועבדתי

ששון        שדרס הב"ה             במצרים היך  כד"א           ועברתי

--------------------------------------------------------------------

לונ                          ממלא חפנים  פיח   הכבשן         שלמשה

וטי     בארץ מצ'   בלילה הזה ממלא <...   ..>יח הכבשן         שלמשה

מינ     בארץ מצרי' בלילה הזה ממלא חפנים  פיח   הכבשןשל       משה

פריז    בארץ מצרים           ממלא חפנים  פיח   כבשן    של    משה

דפוס    בארץ מצרים בלילה הזה ממלא חפנים  פיח   הכבשן   של    משה

ג31

ג5      בארץ מצרים           ממלא חופנים פיח                 שלמשה

ירו1    בארץ מצרים וגו'      ממלא חפנים  פיח   הכבשן   של    משה

או3     בארץ מצרים           ממלא חפנים  פיח   הכבשן   של    משה

או51    בארץ מצרים וגו'      ממלא חפנים  פיח   הכבשן   של<..

ששון    בארץ מצרים וגו'      ממלא חפנים  פיח   הכבשן   שזרק  משה

--------------------------------------------------------------------

לונ         ושלאהרן למה בזה  היתה גאולה  ובזה לא היתה   גאולה אמ'

וטי         ושלאהרן למה בזה  היתה גאולה  ובזה לא היתה   גאולה א'

מינ     ושל אהרן    למה בזה  היתה גאולה  ובזה לא היתה   גאולה א"ר

פריז        ואהרן   למה שבזה היתה גאולה  ובזה לא היתה   גאולה א"ר

דפוס        ואהרן   למה שבזה היתה גאולה  ובזה לא היתה   גאולה אמ'

ג31

ג5          ואהרן   למה שבזה היתה גאולה  ובזה לא <..>תה גאולה אמ'

ירו1        ואהרן   למה שבזה היתה הגאולה ובזה לא היתה   גאולה אמ'

או3         ואהרן   למה שבזה היתה גאולה  ובזה לא היתה   גאולה א"ר

או51        ..>אהרן למה שבזה היתה גאולה  ובזה לא היתה   גאולה

ששון        ואהרן   למה שבזה היתה גאולה  ובזה לא היתה   גאולה

--------------------------------------------------------------------

לונ     ר' חייה בר אבא      טוב  מלא  כף    נחת     זה       יום

וטי     ר' חייא בר <...     ..>ב מלא  כף    נחת     זה       יום

מינ        חייא בר אבא      טוב  מלא  כף    נחת     זה       יום

פריז       חייא בר אבא      טוב  מלא  כף    נחת     זה       יום

דפוס    ר' חייא בר אבא      טוב  מלא  כף    נחת     זה       יום

ג31

ג5      ר' חייא בר אבא      טוב  ממלא כף    נחת     זה <...> יום

ירו1    ר' חייא בר אבא      טוב  מלא  כף    נחת     זה       יום

או3        חייא בר אבא      טוב  מלא  כף    נחת     זה       יום

או51    ר' חייא בר אבא  אמ' טוב  מלא  <...>

ששון    ר' חייא בר אבא  אמ' טוב  מלא  כף    נחת רוח זה       יום

--------------------------------------------------------------------

לונ     השבת ממלא חפנים עמל אילו ששת ימי המעשה אלא  ורעות רוח רעותיה

וטי     השבת ממלא חפנים עמל אלו  ששה ימי המעשה אלא  ורעות רוח <...>

מינ     השבת ממלא חפנים עמל אילו ששת ימי המעשה אלא  ורעות רוח רעותיה

פריז    השבת ממלא חפנים     אילו ששת ימי המעשה אלא  ורעות רוח רעותיה

דפוס    השבת ממלא חפנים עמל אלו  ששת ימי המעשה אלא  ורעות רוח רעותיה

ג31

ג5      השבת ממלא חפנים עמל אילו ששת ימי המעשה אלא  ורעות רוח רעותיה

ירו1    השבת ממלא חפנים עמל אלו  ששת ימי המעשה אלא  ורעות רוח רעותיה

או3     השבת ממלא חפנים     אלו  ו'  ימי המעשה ואלא ורעות רוח רעותיה

או51                                 ימי המעשה אלא  ורעות רוח ריעותיה

ששון    השבת ממלא חפנים     אלו  ששת ימי המעשה אלא  ורעות רוח ריעותיה

--------------------------------------------------------------------

לונ     למעבד  עיבידתיה  בהון תדע לך     שהוא כן שאין  יש'   נגאלין

וטי     למעבד  עיבדתיה   בהון תדע לך     שהוא כן שאין  יש'   נגאלין

מינ     למיעבד עבידתיה   בהון תדע לך     שהוא כן שאין  ישר'  נגאלין

פריז    למעבד  עיבודתיה  בהון תדע    שכן הוא     שאין  ישראל נגאלין

דפוס    למעבד  עיבידתיה  בהון תדע לך שכן         שאין  ישראל נגאלין

ג31

ג5      למעבד  ע<..>דתא  בהון תדע לך שכן הוא     שאינן

ירו1    למעבד  עבידתיה   בהון תדע לך     שהוא כן שאין  ישראל נגאלין

או3     למעבד  עיבידתיה  בהון תדע לך     שהוא כן שאין  ישראל נגאלין

או51    למעבד  עביד<...>

ששון    למעבד  עיבידתיה  בהון תדע לך     שהוא כן שאין  יש'   נגאלין

--------------------------------------------------------------------

לונ     אלא       בשבת הה"ד בשובה ונחת תיושעון אמ'  בשבה  ונחת

וטי     אלא       בשבת הה"ד בשובה ונחת <...>        בשובה ונחת

מינ     אלא       בשבת הה"ד בשובה ונחת תושעון  אמ'  בשב'  ונחת

פריז    אלא בזכות שבת  שנ'  בשובה ונחת וג'

דפוס    אלא בזכות שבת  שנ'  בשובה ונחת תושעון

ג31

ג5      אלא בזכות שבת  שנא' בשובה ונחת תיושעון

ירו1    אלא       בשבת שנא' בשובה ונחת תושעון

או3     אלא       בשבת שנא' בשובה ונחת תושיעון

או51                        בשובה ונחת תושיעון וגו'

ששון    אלא       בשבת שנ'  בשובה ונחת תושעון

--------------------------------------------------------------------

לונ     תיושעון אמ' ר' יעקב בן קורשאי     טוב   מלא  כף נחת

וטי     תושיעון א'  ר' יעקב בר קורשאי     טוב   מלוא כף נחת

מינ     תיושע'  א"ר    יעקב בן קורשאי     טוב   מלא  כף נחת

פריז            א"ר    יעקב בר קורשאי     טוב   מלא  כף נחת

דפוס            א"ר    יעקב בר קורשוי     טוב   מלא  כף נחת

ג31

ג5              אמ' ר' יעקב בר קודשא      טוב   מלא  כף נחת

ירו1            אמ' ר' יעקב בר קודשאי     טוב   מלא  כף נחת

או3             א"ר    יעקב בן קודשאי     טוב   מלא  כף נחת

או51                ר' יעקב בר קורשי' אמ' <...>

ששון                ר' יעקב           או' טוב   מלא  כף נחת

--------------------------------------------------------------------

לונ     זה העולם הבא ממלא חפנים  עמל    זה העולם הזה אלא    ורעות

וטי     זה העולם הבא ממלא <...   ..>מל  זה העולם הזה אלא    ורעות

מינ     זה העולם הבא ממלא חופנים עמל    זה העולם הזה (מלא)  ורעות

פריז    זה העולם הבא ממלא חפנים  עמ'    זה העולם הזה אלא    ורעות

דפוס    זה העולם הבא ממלא חפנים  עמל    זה העולם הזה אלא    ורעות

ג31

ג5      זה העולם הבא ממלא חפנים  <..>מל זה העולם הבא <..>לא ורעות

ירו1    זה העולם הבא ממלא חפנים  עמל    זה העולם הזה אלא    ורעות

או3     זה העולם הבא ממלא חפנים  עמל    זה העה"ז     אלא    ורעות

או51                                    זה העה"ז     אלא    ורעות

ששון    זה העה"ב     ממלא חפנים         זה העה"ז     אלא    ורעות

--------------------------------------------------------------------

לונ     רוח רעותהון  דרשיעיא   למעבד  עיבדתהון         בעלמא הדין

וטי     רוח רעותיהון דרשיעייא  למעבד  עיבידתהון        בעלמא הדין

מינ     רוח ורעותהון דרשיעיא   למעבד  עבדתהון          בעלמה הדין

פריז    רוח רעותהון  דרשיעיא                           בעלמא הדין

דפוס    רוח רעותא    דרשיעיא   למעבד  עבידתהון         בעלמ' הדין

ג31

ג5      רוח רעותיהון דרשיע?י?א                         בעלמא הדין

ירו1    רוח רעותהון  דרשיעא    למיעבד עבידתיהון        בעלמא הדין

או3     רוח רעותהון  דרשיעית   למעבד  עיבידתיהון       בעלמ' הדין

או51    רוח רעוותהון דרשיעיא   למעבד  עיבידתיהון <...> בעלמא דאתי

ששון    רוח רעותהון  דרשיעיא   למעבד  עיבידתיהון       בעלמ' הדין

--------------------------------------------------------------------

לונ                           מ(סית)[טןל] עול ליתפרע  מנהון  לעולם

וטי                           מיסת            <...>   מינהון לעלמא

מינ                           מסית            ליתפרע  מנהון  לעולם

פריז          למעבד עבידתהון                  מיתפרע  מינהון לעלמא

דפוס                          מיסת            מתפרע   מנהון  לעל?א/מ'?

ג31

ג5      <...> למעבד עיבידתהון מיסת            מתפרע   מנהון  לעלמא

ירו1                          מיסת            לאתפרעא מנהון  לעלמא

או3                           מיסת            לאתפרעא מנהון  לעלמ'

או51                          <...>

ששון                          מיסת            לאתפרעא מנהון  לעלמ'

--------------------------------------------------------------------

לונ     דאתי    כדתנן הוא היה א'   יפה         שעה     בתשובה ומעשה

וטי     דאתו    כדתנן הוא היה או'  יפה         שעה אחת בתשובה ומעשה

מינ     דאתי    כדתנן הוא היה אומר יפה         שעה     בתשובה ומעשה

פריז    דאתי    כדתנן              יפה         שעה אחת

דפוס    דאתי    כדתנן              יפה         שעה אחת בתשובה ומעשי'

ג31

ג5      דאתי    כדתנן              ?י?פה       שעה אחת

ירו1    דאתי    כדתנן היא היה אומר יפה         שעה אחת בתשובה ומעשים

או3     דאתי כך תנן   הוא היה אומ' יפה         שעה אחת בתשובה ומעשים

או51            דתנן  הוא היה אומ' יפה   (אחת) שעה אחת בתשובה ומעשים

ששון    דאתי    דתנן  הוא היה אומ' יפה         שעה אחת תשובה  ומעשים

--------------------------------------------------------------------

לונ     הטוב  בעולם הזה מכל   חיי העו'  הבא יפה  שעה אחת    שלקורת

וטי     הטוב  בעולם הזה <...>     העולם הבא יפה  שעה אחת    קורת

מינ     הטוב  בעולם הזה מכל   חיי העולם הב' יפה  שעת     של קורת

פריז                                                     של קורת

דפוס    טובי' בעולם הזה מכל   חיי העולם הבא יפה  שעה אחת של קורת

ג31

ג5                                                          שלקרת

ירו1    טובים בעולם הזה מכל   חיי העה"ב     ויפה שעה אחת של קורת

או3     טובים בעה"ז     מכל   חיי העה"ב     ויפה שעה אחת של קורת

או51    טובים <...>                              שעה אחת של קורת

ששון    טובי' בעה"ז     מכל   חיי העה"ב     ויפה שעה א'  של קורת

--------------------------------------------------------------------

לונ     רוח בעו'  הבא מכל חיי    העולם הזה ר'   יצחק פת(ח)[ר]

וטי     רוח לעולם הבא מכל חיי    העולם הזה ר'   יצחק פתר

מינ     רוח בעולם הבא מכל חיי    העולם הזה ר'   יצחק פתח

פריז    רוח לעולם הבא מכל חיי    העולם הזה ר'   יצחק פתר

דפוס    רוח בעולם הבא מכל חיי    העולם הזה ר'   יצחק פתר

ג31                                        ר'   יצחק פתר

ג5      רוח לעולם הבא מכל <..>יי העולם הזה <...      ..>פתר

ירו1    רוח בעה"ב     מכל חיי    העולם הזה ר'   יצחק פתר

או3     רוח בעה"ב     מכל חיי    העה"ז     ר'   יצחק פתר

או51    רוח בעה"ב     מכל חיי    העה"ז     ר'   יצחק פתר

ששון    רוח בעה"ב     מכל חיי    העה"ז     ר'   יצחק פתר

--------------------------------------------------------------------

לונ     קריה  בשבט    ראובן   ובשבט גד בשעה שנכנסו שבט  ראובן ושבט

וטי     קרייה <...>   ראובן   ובשבט גד בשעה שנכנסו שבט  ראובן ושבט

מינ           בשבט    ראובן   ובשבט גד בשעה שנכנסו שבט  ראובן ושבט

פריז    קריא  בשבט    ראובן   ובשבט גד בשעה שנכנסו

דפוס    קריא  בשבט    ראובן   ובשבט גד בשעה שנכנסו

ג31     קריא  בשבט    ר<..>בן <...>

ג5      קרייה <..>שבט ראובן   ובשבט גד בשעה שנכנסו <...

ירו1    קריה  בשבט    ראובן   ובשבט גד בשעה שנכנסו שבט  ראובן ושבט

או3     קריא  בשבט    ראובן   ושבט  גד בשעה שנכנסו שבט  ראובן ושבט

או51    קריה  בשבט    ראובן   ושבט  גד בשעה <...>  שבט  ראובן ושבט

ששון    קרייה בשבט    ראובן   ובשבט גד בשעה שנכנסו שבט  ראובן ושבט

--------------------------------------------------------------------

לונ     גד לארץ וראו     כמה   בית    זרע יש בה כמה   בית  נטע

וטי     גד לארץ ורא?י/ו? כמה          זרע יש בה כמה   <... ..>ע

מינ     גד לארץ וראו     כמה   בית    זרע יש בה כמה   בית  נטע

פריז       לארץ וראו     כמה          זרע יש בה וכמה       נטע

דפוס       לארץ וראו     כמה          זרע יש בה כמה        נטע

ג31        לארץ ראו      כ<..>        זרע יש בה כמה        נעיטה

ג5                             ..>בית זרע יש בה <..>ה      נטע

ירו1    גד לארץ וראו     כמה          זרע יש בה כמה   אילן נטוע

או3     גד לארץ וראו     כמה          זרע יש בה כמה   בית  נטוע

או51    גד לארץ וראו     כמה          זרע יש בה כמה   אילן נטוע

ששון    גד לארץ וראו     כמה          זרע יש בה כמה   אילן נטוע

--------------------------------------------------------------------

לונ     יש בה    אמרו  טוב  מלא       כף נחת     בארץ      ממלא

וטי     יש בה    אמרו  טוב  מלא       כף נחת     בארץ      ממלא

מינ     יש בה    אמרו  טוב  מלא       כף נחת     בארץ      ממלא

פריז    יש בה    אמרו  טוב  מלא       כף נחת     בארץ הזאת ממלא

דפוס    יש בה    אמרו  טוב  מלא       כף נחת     בארץ הזאת ממלא

ג31     יש ב<..> אמרו  טוב  <...>

ג5      יש בה    אמרו  טוב

ירו1    יש בה    אמרו  טוב  מלא       כף נחת     בארץ      ממלא

או3     יש בה    אמרו  טוב  מלא       כף נחת     בארץ      ממלא

או51    יש בה    אמ<.. ...>

ששון    יש בה    אמרו  טוב  מלא       כף נחת רוח בארץ      ממלא

 

לונ     חפנים     בעבר הירדן אלא ורעות רוח                הה"ד

וטי     חפנים     בעבר הירדן אלא ורעות רוח רעותהון  <...> הה"ד

מינ     חפנים     בעבר הירדן אלא ורעות רוח                הה"ד

פריז    חפנים עמל בעבר הירדן אלא ורעות רוח רעותהון  הוות  הה"ד

דפוס    חפנים     בעבר הירדן אלא ורעות רוח רעותהון  הוות  הה"ד

ג31               בעבר הירדן

ירו1    חפנים עמל בעבר הירדן אלא ורעות רוח רעותהון  הוות  הה"ד

או3     חפנים עמל בעבר הירדן אלא ורעות רוח רעותהון  הוא   הה"ד

או51              בעבר הירדן אלא ורעות רוח ריעותהון הוות  הה"ד

ששון    חפנים     בעבר הירדן אלא ורעות רוח רעותהון  הות   הה"ד

--------------------------------------------------------------------

לונ     יותן את הארץ הזאת  לעבד'  לאחוזה וגו' חזרו ואמרו לאו אנן

וטי     יותן את הארץ הזאת  וגו'               חזרו ואמרו לאו אנן

מינ     יותן את הארץ הזאת  לעבדיך לאחוזה וגו' חזרו ואמרו לא  אנן

פריז    יותן את הארץ הזאת  לעבדיך             חזרו ואמרו לאו אנו

דפוס    יותן את הארץ הזאת  לעבדיך             חזרו ואמרו לאו אנן

ג31                                           חזרו ואמרו לא  אנן

ירו1    יותן את הארץ הזאת  וגו'               חזרו ואמרו לאו אנן

או3     יותן את הארץ הזאת  וגו'               חזרו ואמרו לאו אנן

או51    יותן את הארץ <...>                    חזרו ואמרו לאו אנן

ששון    יותן את הארץ הזאת  לעבדיך וגו'        חזרו ואמרו לאו אנן

--------------------------------------------------------------------

לונ     בחדן בחרנן לן

וטי          בחרנן לן

מינ     בחרו בחרנו לו

פריז         בחרנן לן

דפוס         בחרנן לן

ג31          בחרנן יתה לא הדא היא <...> תעברינן את הירדן אילא ורעות

ירו1         בחרנן לך

או3          בחרנן לן

או51         בחרנן לן

ששון         בחרנא לן

--------------------------------------------------------------------

לונ                 ד'  א'  טוב מלא כף נחת  זה קומץ   מנחה

וטי                 דבר אחר טוב מלא כף נחת  זה קמץ    מנחה

מינ                 ד"א     טוב מלא כף נחת  זה קומץ   מנחה

פריז                ד"א     טוב מלא כף נחת  זה קומץ   מנחה

דפוס                ד"א     טוב מלא כף נחת  זה קומץ   מנחת

ג31     רעותהון הות ד"א     טוב מ'  כ' <...

ירו1                ד"א     טוב מלא כף וגו'    קומץ   מנחת

או3                 ד"א     טוב מלא כף נחת            מנחת

או51                ד"א     טוב מלא כף נחת     [קומץ] מנחת

ששון                ד"א     טוב מלא כף נחת     קומץ   מנחת

--------------------------------------------------------------------

לונ     נדבה      שלעני ממלא חפנ'  עמל             זו קטרת   סמים

וטי     נדבה      שלעני ממלא חפנים עמל             זה קטורת  הסמים

מינ     נדבה   של עני   ממלא חפנים עמל             זו קטרת   סמים

פריז    נדבה   של עני   ממלא חפנים עמל                קטורת  סמים

דפוס    נדבה   של עני   ממלא חפנים עמל   ורעות רוח זה קטרת   סמי'

ג31                                                   ..>ורת סמים

ירו1    נדבת      עני   ממלא חפנים עמל                קטרת   סמים

או3               עני   ממלא חפנים עמל                קטרת   סמים

או51    [נדבת]    עני   ממלא חפנים <...>                     [סמים]

ששון    נדבת      עני   ממלא חפנים                    קטורת  סמים

--------------------------------------------------------------------

לונ     דקה        שלציבור  אמר הקב"ה חביב עלי קומץ מנחה נדבה

וטי     דקה        שלציבור  א'  הקב"ה חביב עלי קומץ מנחה נדבה

מינ     דקה   של   ציבור    אמ' הקב"ה חביב עלי קומץ מנחה נדבה של

פריז    דקה   של   ציבור    א'  הקב"ה חביב עלי קומץ מנחה נדבה של

דפוס    דקה   של   צבור

ג31     דקה   הבאה משלציבור

ירו1    דקה   של   צבור

או3     דקה   של   ציבור

או51    <...> של   ציבור

ששון    דקה

--------------------------------------------------------------------

לונ     שלעני ממלא חפנים קטרת  סמים דקה של ציבור     שזו  טעונה

וטי     שלעני ממלא חפנים קטורת סמים דקה של ציבור     שזו  טעונה

מינ     עני   ממלא חפנים קטרת  סמים דקה של ציבור     שזו  טעונה

פריז    עני   ממלא חפנים קטרת  סמים דקה של צבור      שזו  טעונה

דפוס                                                 שהוא טעונה

ג31                                              למה שזו  טעונה

ירו1                                                 שזו  טעונה

או3                                                  שזו  טעונה

או51                                                 שזו  טעונה

ששון                                                 שזו  טעונה

--------------------------------------------------------------------

לונ     כפרה   וזו אינה טעונה כפרה              והוה זו

וטי     כפרה   וזו אינה טעונה כפרה              והיה זו

מינ     כפרה   וזו אינה טעונה כפרה              והוה זו

פריז    כפרה   וזו אינה טעונה כפרה

דפוס    כפרה   וזו אינה טעונה כפרה

ג31     ?כ?פרה וזו <...

ירו1    כפרה   וזו אינה טעונה כפרה              ואי  זו היא זו

או3     כפרה   וזו אינה טעונה      ואי זו טעונה ואי  זו זו  זו

או51    כפרה   וזו אינה טעונה כפרה              ואי  זו היא זו

ששון    כפרה   וזו אינה טעונה כפרה              ואי  זו     זו

--------------------------------------------------------------------

לונ     עשירית האיפה נפש  כי יקריב קרבן מנחה ליי

וטי     עשירית האיפה נפש  כי תקריב קרבן מנחה ליי

מינ     עשירי' האיפה נפש  כי יקריב קרבן מנחה ליי

פריז

דפוס

ג31     ..>ת   האפה  נפש  כי תקריב קרבן מנחה לה'

ירו1    עשירית האיפה ונפש כי תקריב קרבן מנחה ליי

או3     עשירית האיפה ונפש כי תקריב      מנחה ליי

או51    עשירית האיפה נפש  כי תקריב      מנחה ליי

ששון    עשירית האיפה ונפש כי תקריב קרבן מנחה ליי