לונ     {ב}                                 יראי יי      הללוה

וטי     {ב}                                 יראי יי      הללוהו

מינ     {ב}                                 יראי יי      הללוהו

פריז    {ב} נפש כי תקריב קרבן מנחה ליי הה"ד יראי יי      הללוהו

דפוס    {ב} נפש כי תקריב קרבן מנחה ליי      יראי יי      הללוהו

ג31     {ב}                                 יראה יי <... ...>מנו

ירו1    {ב}                                 יראי יי      הללוהו

או3     {ב}                                 יראי יי      הללוהו

או51    {ב}                                 יראי יי      הללוהו

ששון    {ב}                                 יראי יי      הללוהו

--------------------------------------------------------------------

לונ     כל זרע       וגו'        יראי יי הללוהו   ר'    יהושע בן

וטי     כל זרע יעקב  כבדוהו      יראי יי הלל<..>ו ר'    יהושע בן

מינ     כל זרע יעקב  כבדוהו וגו' יראי יי הללוהו   ר'    יהושע בן

פריז    כל זרע יעקב  וגו'        יראי יי

דפוס    כל זרע יעקב  כבדוהו      יראי יי          א"ר   יהושע ב"ל

ג31     כל זרע ישראל             יראי יי הללוהו   ר'    יהושע בן

ירו1    כל זרע יעקב  וגו'        יראי יי הללוהו   רי"בל

או3     כל זרע יעקב  כבדוהו      יראי יי          ריב"ל

או51    כל זרע יעקב  כבדוהו      יראי יי הללוהו   ריב"ל

ששון    כל זרע יעקב  כבדוהו      יראי יי הללוהו   ריב"ל

--------------------------------------------------------------------

לונ     לוי   אמ'   אילו  יראי שמים     ר'    ישמעאל בר נחמ'

וטי     לוי   אמ'   אילו  יראי שמים     ר'    ישמעאל בר נחמן

מינ     לוי   אמ'         יראי שמים  הם ר'    ישמע'  בר נחמ'

פריז                אילו  יראי שמים     ר'    שמו'   בר נחמני

דפוס                אלו   יראי שמים     ר'    ישמעאל בר נחמן

ג31     ל<..> א?מ'? אילו  יראה <...>

ירו1          אמ'   אלו   יראי שמים     ר'    ישמעאל בר נחמן

או3           אמ'   [אלו] יראי יי       ר'    ישמעאל בר נחמני

או51          אמ'   אלו   יראי השם      ר'    שמואל  בר נחמני

ששון          אמ'   אלו   יראי השם      רשב"י

--------------------------------------------------------------------

לונ     אמ' אילו גירי ה(ארץ)[צדק]

וטי     א'  אילו גירי הצדק

מינ         אילו גרי  הצדק

פריז    אמ' אילו גירי הצדק

דפוס    אמ' אלו  גירי צדק

ג31                               תלמוד לומ' כל זרע יעקב כבדוהו

ירו1    אמ' אלו  גרי  הצדק

או3     אמ' אלו  גירי הצדק

או51    אמ' אלו  גירי הצדק

ששון    אמ' אלו  גרי  הצדק

--------------------------------------------------------------------

לונ                                     ר'  חזקיה ור' אבהו   בש'

וטי                                     ר'  חזקיה ור' אבהו   בשם

מינ                                     ר'  חזקיה ור' אביהוא בשם

פריז                                    ור' חזקיה ור' אבהו   בשם

דפוס                                    ר'  חזקיה ור' אבהו   בשם

ג31     וגורו מ<.. ..>ל זרע ישראל <...>                      בשום

ירו1                                    ר'  חזקיה ור' אבהו   בש"ר

או3                                     ר'  חזקיה ור' אבהו   בש"ר

או51                                    ר'  חזקיה ור' אבהו   בש"ר

ששון                                    ר'  חזקיה ור' אבהו   בש"ר

--------------------------------------------------------------------

לונ     ר' אלעזר       אם באין הן גירי צדק            אנטינוס

וטי     ר' אליעזר אמ'  אם באין הן גירי צדק            אנטונינוס

מינ     ר' אלעזר       אם באין הן גירי צדק            אנטונינוס

פריז    ר' אלעזר  אמ'  אם באים הם גירי הצדק           אנטונינוס

דפוס    ר' אלע'   אמרי אם באין הן גירי צדק  לעולם הבא אנטונינ'

ג31     ר' אלעזר       אם באין הן גירי צדק            אנט<..>ני?ס/ם?

ירו1       אלעזר  אמ'  אם באים הם גרי  הצדק           אנטונינוס

או3        אליעזר אמ'  אם באין    גירי הצדק           אנטוניוס

או51       אליעזר אמרי אם באים הם גירי הצדק           אנטונינוס

ששון       אליעזר אמרי אם באים    גרי  הצדק           אנטונינוס

--------------------------------------------------------------------

לונ     בא בראש  כולם מה   תל'   לו'  כל זרע יעקב כבדוהו     אילו

וטי     בא בראש  כולם מה   תל'   לו'  כל זרע יעקב בכבדו      אילו

מינ     בא בראש  כולם מה   ת"ל        כל זרע יעקב כבדוהו     אילו

פריז    בא בראש  כולם מה   ת"ל        כל זרע יעקב כבדוהו אלא אילו

דפוס    בא בראש  כלן  ומה  תלמוד לומ' כל זרע יעקב כבדוהו אלא אלו

ג31     בא <...>

ירו1    בא בראש  כלם  מה   ת"ל        כל זרע יעקב כבדוהו     אלו

או3     בא בראש  כולן מת"ל            כל זרע יעקב            אלו

או51    בא בראש  כולם מת"ל            כל זרע יעקב כבדוהו     אלו

ששון    בא בראש  כולם מת"ל            כל זרע יעקב כבדוהו     אלו

--------------------------------------------------------------------

לונ     עשרת השבטים אם  כן למה נאמ'    וגורו ממנו כל זרע יש'

וטי     עשרת השבטים אם  כן למה נאמר כל וגורו ממנו כל זרע ישר'

מינ     עשרת השבטים אם  כן למה נאמ'    וגורו ממנו כל זרע ישראל

פריז    עשרת השבטים אם  כן למה נאמ'          ממנו כל זרע ישר'

דפוס    עשרת שבטים  אם  כן למה נאמ'               כל זרע ישראל

ג31                                               כל זרע ישראל

ירו1    י'   השבטים א"כ    למה נאמר    וגורו ממנו כל זרע ישראל

או3     עשרת השבטים א"כ    למה נאמר    וגורו ממנו כל זרע ישראל

או51    עשרת השבטים א"כ    למה נאמ'    וגורו ממנו כל זרע ישראל

ששון    עשרת השבטים א"כ    למה נאמ'    וגורו ממנו כל זרע ישראל

--------------------------------------------------------------------

לונ     אמ' ר' בנימן     בר  לוי זה בנימן  שבה    באחרונה

וטי     א'  ר' בנימין                      שבא    באחרונה

מינ     א"ר    בנימין    בן  לוי זה בנימין שבא    באחרונה

פריז    א"ר    בנימן     בר  לוי זה בנימן  שבא    באחרונה

דפוס    א"ר    בנימין    בר  לוי זה בנימין שבא    באחרונה כת'

ג31     אמ' ר' בנימ<..>ן בן  לוי זה בנימין הבא    <...>

ירו1    א"ר    בנימן     ב"ר לוי זה בנימין שבא    באחרונה

או3     א"ר    בנימין    בר  לוי זה בנימין שבא    באחרונה

או51    א"ר    בנימין    בר' לוי זה בנימין שבא בא באחרונה

ששון    א"ר    בנימין    ב"ל     זה בנימין שבא    באחרונה

--------------------------------------------------------------------

לונ     כי לא בזה ולא שיקץ  ענות עני וגו' בנוהג שבעו'    שני בני

וטי     כי לא בזה ולא שיקץ  ענות עני וגו' בנוהג שבעולם   שני בני

מינ     כי לא בזה ולא שקץ   ענות עני וגו' בנוהג שבעולם   שני בני

פריז    כי לא בזה ולא שקץ   ענות עני      בנוהג שבעולם   שני בני

דפוס    כי לא בזה ולא שיקוץ ענות עני      בנוהג שבעולם   שני בני

ג31                         ענות עני וג'  בנוהג שבעול?ם? שני בני

ירו1    כי לא בזה ולא שקץ   וגו'          בנוהג שבעולם   ב'  בני

או3     כי לא בזה ולא שקץ   ענות עני וגו' בנוהג שבעולם   שני בני

או51    כי לא בזה ולא שקץ   ענות עני      בנוהג שבעולם   שני בני

ששון    כי לא בזה ולא שקץ   ענות עני      בנוהג שבעו'    ב'  בני

--------------------------------------------------------------------

לונ     אדם נכנסין אצל הדיין   אחד עני ואחד עשיר אצל מי הדיין

וטי     אדם נכנסין אצל הדיין   אחד עני ואחד עשיר אצל מי הדיין

מינ     אדם נכנסין אצל הדי[י]ן אחד עני ואחד עשיר אצל מי הדיין

פריז    אדם נכנסין אצל הדיין   אחד עני ואחד עשיר אצל מי הדיין

דפוס    אדם נכנסי' אצל הדיין   אחד עני ואחד עשיר אצל מי הדיין

ג31     אדם נכנסין אצל <...>                         מי הד?י?יאן

ירו1    אדם נכנסים אצל דיין    א'  עני וא'  עשיר אצל מי הדיין

או3     אדם נכנסין אצל דיין    אחד עני ואחד עשיר אצל מי הדיין

או51    אדם נכנסין אצל דיין    א'  עני וא'  עשיר אצל מי הדיין

ששון    אדם נכנסין אצל דיין    א'  עני וא'  עשיר אצל מי הדיין

--------------------------------------------------------------------

לונ     הופך    פניו לא אצל עשיר  ברם     הכא לא הסתיר פניו ממנו

וטי     הופך    פניו לא אצל העשיר בדם     הכה לא הסתיר פניו ממנו

מינ     הופך    פניו לא אצל עשיר  ברם     הכא לא הסתיר פניו ממנו

פריז    הופך את פניו לא אצל העשיר ברם     הכא לא הסתיר פניו ממנו

דפוס    הופך את פניו לא אצל העשיר ברם     הכא לא הסתיר פניו ממנו

ג31     הופך    פניו לא אצל העשיר ברם     הכא לא הסתיר

ירו1    הופך    פניו לא אצל עשיר  ברם     הכא לא הסתיר פניו ממנו

או3     הופך    פניו לא אצל עשיר  ברם     הכא לא הסתיר פניו ממנו

או51    הופך    פניו לא אצל עשיר  ברם ברם הכא לא הסתיר פניו ממנו

ששון    הופך את פניו לא אצל העשיר ברם     הכא לא הסתיר פניו ממנו

--------------------------------------------------------------------

לונ     ושועו  אליו שמע ר'   חגי  גזר תענית  נחית מיטרא אמ'

וטי     ובשועו אליו שמע ר'   חגאי גזר תענית  נחת  מיטרא א'

מינ     ובשו'  עליו שמע ר'   חגי  גזר תענית' נחית מיטרא אמ'

פריז                    ר'   חגי  גזר תעניתא נחת  מיטרא אמ'

דפוס    ובשועו אליו שמע ר'   חגי  גזר תעניתא נחת  מטרא  אמ'

ג31                     <...                 ..>ת מטרא  אמר

ירו1    ובשועו אליו שמע ר'   חגי  גזר תעניתא נחת  מטרא  אמ'

או3     ובשועו אליו שמע ר'   חגי  גזר תעניתא נחת  מטרא  אמ'

או51    ובשועו אליו שמע ר'   חגי  גזר תעניתא נחת  מיטרא אמ'

ששון    ובשועו אליו שמע ר'   חגי  גזר תענית' ואתא מיטר' אמ'

--------------------------------------------------------------------

לונ         לאו משום דאנא כדאי     אלא  משום דכת'  כי לא בזה ולא

וטי         לאו משום דאנא כדאי     אלא  משום דכת'  כי לא בזה ולא

מינ         לאו משום דאנא כדאי     אלא  משו' דכת'  כי לא בזה ולא

פריז        לאו משום דאנא כדיי     אלא  משום דכת'  כי לא בזה ולא

דפוס        לאו משום דאנא כדיי     אלא  משום דכתב  כי לא בזה ולא

ג31         לא  משום דאנא כדאי     אילא            כי לא בזה ולא

ירו1        לאו משום דאנא כדאי     אלא  משום       כי לא בזה ולא

או3     להו לאו משום דאנא כדי      אלא  משום דכתי' כי לא בזה ולא

או51        לאו משום דאנא בר   הכי אלא  משום דכתיב כי לא בזה ולא

ששון        לאו משום דאנא כדי      אלא  משום דכתי'    לא בזה ולא

--------------------------------------------------------------------

לונ     שקץ  ענות עני כשם  שלא בזה את  תפילתי     כן לא בזה את

וטי     שיקץ ענות עני כשם  שלא בזה אתה תפילתי     כך לא בזה את

מינ     שקץ  ענות עני כשם  שלא בזה את  תפלתי      כך לא בזה את

פריז    שקץ  ענות עני כשם  שלא בזה את  תפלתו      כך לא בזה את

דפוס    שיקץ ענות עני וכשם שלא בזה את  תפילתו     כך לא בזה את

ג31     <...                           ..>תם  למן כך לא בזה את

ירו1    שקץ  ענות עני כשם  שלא בזה     תפלתי      כך לא בזה

או3     שקץ  ענות עני כשם  שלא בזה     תפלתי         לא בזה

או51    שקץ  ענות עני כשם  שלא בזה     תפלתי         לא בזה

ששון    שקץ  ענות עני כשם  שלא בזה     תפלתי      כך לא בזה

--------------------------------------------------------------------

לונ     קרבני          נפש  כי תקריב

וטי     קרבני          נפש  כי תקריב <...>

מינ     קרבני          נפש  כי תקריב

פריז    קרבנו          נפש  כי תקריב

דפוס    קרבנו     שנא' נפש  כי תקריב וגו'

ג31     קרבנ?ו/ן?      נפש  כי תקריב קרבן  מנחה

ירו1    קרבני          נפש  כי תקריב

או3     קרבני          נפש  כי תקריב

או51    קרבני          נפש  כי תקריב

ששון    קרבנו          ונפש כי תקריב וגו'