לונ    {ג}                   יעזב  רשע דרכו ואי(ן)[ש] און   מחשבות'

וטי    {ג}                   יעזב  רשע דרכו ואיש      אוון  מחשבותיו

מינ    {ג}                   יעזב  רשע דרכו ואיש      און   מחשבותיו

פריז   {ג} נפש כי תקריב הה"ד יעזב  רשע דרכו

דפוס   {ג}                   יעזוב רשע דרכו ואיש      און   מחשבותיו

ג11    {ג}                   <...>

ג31    {ג}                   <...                     ..>ון מחשבותיו

ירו1   {ג}                   יעזוב רשע דרכו וגו'

או3    {ג}                   יעזוב רשע דרכו

או51   {ג}                   יעזוב רשע דרכו

ששון   {ג}              הה"ד יעזוב רשע דרכו ואיש      און   מחשבותיו

--------------------------------------------------------------------

לונ                 אמ' ר' ביבא  בר     אבינא            כיצד

וטי                 אמ' רב ביבא  בר     אבי   אבינא      כאיזה

מינ                 א"ר    ביבא  בר     אבינא            כיצד

פריז                א"ר    ביבא  בר     אבינא            כיצד

דפוס                אמ' ר' ביבא  בר     אביא             כיצד

ג11    ביום הכפורים     ר' ברכיה בשם ר' אבא   בר    בינה

ג31                 אמ' ר' ביבי  בר     אבונא            כאצד

ירו1                אמ' רב ביבי  בר     אבינא            כיצד

או3                 א"ר    ביבי  בר     אבינא            כיצד

או51                א"ר    ביבי  בר     אבינא            כיצד

ששון                אמ' רב       בר     אבינא            כיצד

--------------------------------------------------------------------

לונ        צריך אדם להתוודות ערב  יום הכיפורים צריך  אדם

וטי    צד  צריך אדם להתודות  ערב  יום הכיפורים צריך

מינ        צריך אדם להתודות  ערב  יום הכפורי'  צריך  אדם

פריז       צריך אדם להתודות  ערב  יום הכיפורים צריך  אדם

דפוס   אדם צריך     להתודות  ערב  יום הכפורים  צריך

ג11                                            צריך  אדם

ג31        צריך אדם לה<..>                     <...> אדם

ירו1       צריך אדם להתודות  עי"ה              צריך

או3        צריך אדם להתודות  ערב  יום הכפורים  צריך

או51       צריך אדם להתודות  ערב  יום הכפורים  צריך

ששון       צרי' אדם להתענות  ערב  י"ה          צרי'

--------------------------------------------------------------------

לונ    לומר מודע           כל מה  שעשיתי

וטי    לומר מודע           כל מה  עשיתי

מינ    לומ' מודע           כל מה  שעשיתי

פריז   לומר מודה       אני כל אשר עשיתי  לפניך

דפוס   לומר מודה       אני כל רע  שעשיתי לפניך

ג11    לאמר מודע           כל מה  שעשיתי       ובדעת רעה הייתי

ג31    לומר מודע           כל     שעשיתי

ירו1   לומ' מודה       אני כל מה  שעשיתי

או3    לומ' מודיע      אני כל מה  שעשיתי

או51   לומ' מוד(יע)[ה] אני כל מה  שעשיתי

ששון   לומ' מודיע      אני כל מה  שעשיתי

--------------------------------------------------------------------

לונ         בדרך  רע    הייתי עומד וכל  מה שעשיתי עוד איני עושה

וטי         בדרך  רע    <...>                     עוד איני עושה

מינ         בדרך  רע    הייתי עומד וכל  מה שעשיתי עוד איני עושה

פריז        בדרך  רע    עשיתי      וכל  מה שעשיתי עוד לא   אעשה

דפוס        בדרך  רע    היתי  עומד וכל  מה שעשיתי עוד לא   אעשה

ג11    עומד ובדרך רחוקה הייתי מהלך כמות    שעשיתי עוד איני עושה

ג31         בדרך  רעה   הייתי עומד וכל  מה <...>

ירו1        בדרך  רעה   הייתי עומד וכל  מה שעשיתי עוד איני עושה

או3         בדרך  רע    הייתי עומד וכל  מה שעשיתי עוד איני עושה

או51        בדרך  רע    הייתי עומד וכל  מה שעשיתי     איני עושה

ששון        בדרך  רע    הייתי עומד וכל  מה שעשיתי עוד לא   אעשה

--------------------------------------------------------------------

לונ          כמהו      יהי  רצון מלפניך יי א'הי

וטי          כמוהו     יהי  רצון מלפניך יי אלהיי

מינ          כמהו      יהי  רצון מלפניך יי אלהי

פריז         כמוהו     יהי  רצון מלפני  יי אלהי

דפוס         כמוהו     יהי  רצון מלפניך יי אלהי

ג11                אלא יהיה רצון מלפניך יי אלה'  ואלה' אבותי

ג31                         רצון מלפניך יי אלהי

ירו1         כמוהו     יהי  רצון מלפניך יי אלהי  ואלהי אבותי

או3          כמוהו     יהי  רצון מלפניך יי אלהי  ואלהי אבותי

או51   [עוד] כמוהו     יהי  רצון מלפניך יי אלהי  ואלהי אבותי

ששון         כמוהו     יהי  רצון מלפניך יי אלהי  ואלהי אבותי

--------------------------------------------------------------------

לונ    שתמחול  לי                 על כל עוונותיי         ותסלח

וטי    שתמחול  לי                 על כל עוונ<..          ...>

מינ    שתמחול  לי                 על כל עונותיי          ותסלח

פריז   שתמחל   לי                 על כל עונותי           ותסלח

דפוס   שתמחול  לי                 על כל עונותי           ותסלח

ג11    שתימחול לכל עוונותי ותעבור על כל פשעיי            ותסלח

ג31                                                      שתסלח

ירו1   שתמחול                     על כל עונותי           ותסלח

או3    שתמחול  לי                 על כל עונותי           ותסלח

או51   שתמחול  לי                 על כל עונותי           ותסלח

ששון   שתמחול  לי                 על כל עונותי(ו) ותמחול ותסלח

--------------------------------------------------------------------

לונ           לי על כל  פשעי   ותכפר לי על כל חטאי  הה"ד

וטי                            ותכפר לי על כל חטאיי הה"ד

מינ           לי על כל  פשעיי  ותכפר לי על כל חטאי  הה"ד

פריז          לי על כל  פשעי   ותכפר לי על כל חטאתי הה"ד

דפוס          לי על כל  פשעי   ותכפר לי על כל חטאתי קרא  הוא דכתיב

ג11                            ותכפר    על כל חטאיי

ג31           לי על כל  עונותי ותכפר לי על כל <...

ירו1          לי על כל  פשעי   ותכפר לי על    חטאתי הה"ד

או3           לי    לכל פשעי   ותכפר לי על כל חטאתי הה"ד

או51   ותמחול לי על כל  פשעי   וכפר  לי על כל חטאתי הה"ד

ששון          לי על כל  פשעי   ותכפר לי על כל חטאתי הה"ד

--------------------------------------------------------------------

לונ    יעזב      רשע דרכו       יעזב     כת'

וטי    יעזוב     רשע דרכו

מינ    יעזב      רשע דרכו       יעזב     כתי'

פריז   יעזב      רשע דרכו

דפוס   יעזוב     רשע דרכוי

ג11    יעזב      רשע דרכו       יעזב     כת'  ואיש <...> מח<..>

ג31    ..>?ע?זוב רשע דרכו       ?י/ו?עזב כתיב

ירו1   יעזוב     רשע דרכו  וגו'

או3    יעזוב     רשע דרכו  וגו'

או51   יעזוב     רשע דרכו  וגו'

ששון   יעזוב     רשע דרכו  וכו'

--------------------------------------------------------------------

לונ                           ר' יצחק     ור'  יוסי      בר'

וטי                           ר' יצחק     ור'  יוסי<...>

מינ                           ר' יצחק     ור'  יוסי      ב"ר

פריז                          ר' יצחק     ור'  יוסי      בר'

דפוס                          ר' יצחק     ור'  יוסי      בר

ג11    ויש<..> אל יי             <...>?ק? ור'  יוסה      בן

ג31    וישוב   אל יי וירחמיהו ר' יצחק     <...

ירו1                          ר' יצחק     ור'  יוסי      בר

או3                           ר' יצחק     ור'  יוסי      בר

או51                          ר' יצחק     בר'  יוסי      בר

ששון                          ר' יצח'     בש"ר יוסי      בר

--------------------------------------------------------------------

לונ    חנינא  ר'   יצחק אמ'  כאדם     שהוא מלחים

וטי                                        מלחים

מינ    חנינא  ר'   יצחק אומר כאדם     שהוא מלחים

פריז   חנינא  ר'   יצחק אמ'  כאדם     שהוא מלעים   שתי כרעי המטה

דפוס   חנינה  ר'   יצחק אמר  כאדם     שהוא מלחים

ג11    חני<.. ...>                    שהוא מלחם

ג31                          ..>?א?דם שהוא מל<..>ם

ירו1   חנינא            אמרי כאדם     שהוא מלחים

או3    חנינא            אמ'  כאדם     שהוא מלחי'

או51   חנינא            אמ'  באדם     שהוא מלח[ים]

ששון   חנינ'            או'  כאדם     שהוא מל<..>

--------------------------------------------------------------------

לונ          שני נסרים                  ומדביקן  זה    בזה

וטי                    שתי    כרעי מיטה ומדביקן  זה    בזה

מינ                    שתיקרע      מיטה ומדביקן  זה    בזה

פריז   מלחים שתי נסרים                  ומדביקים זה    לזה

דפוס         שתי נסרי'                  ומדביקן  זה    לזה

ג11          שני <..>ם                  ומדבקן   זה    <...>

ג31          שני נסרים (שתי   כרעי מטה) ומדביקן  זו    לזו

ירו1                   שתי    כרעי המטה ומדביקן  זה    בזה

או3                    שתי    כרעי המטה ומדביקן  זה    בזה   הה"ד

או51                   שתי    כרעי המטה ומדביקן  זה    לזה

ששון                   שתי    כרעי המטה ומדביקן  זה עם זה

--------------------------------------------------------------------

לונ                        ר'   יוסי בר' חנינה אמ'       כאדם

וטי    וישב  אל יי וירחמהו

מינ    וישב  אל יי וירחמהו

פריז                       ר'   יוסי בר' חנינא א'        כאדם

דפוס                       ר'   יוסי בר  חנינא (אמר) אמר כאדם

ג11                        ר'   יוסה בן  חנינה           כאדם

ג31                        <...

ירו1   וישב  אל יי וירחמהו

או3    וישוב אל יי וירחמהו

או51   וישוב אל יי וירחמהו

ששון   וישוב אל יי וירחמהו

--------------------------------------------------------------------

לונ    שהוא מלחים שתי  (ק)[כ]רע[י] מיטה ומדביקן    זה   בזה וישב

וטי

מינ

פריז   שהוא מלעים שתי  כרעי        המטה ומדביקן    זה   לזה וישוב

דפוס   שהוא מלעים שתי  כרעי        המטה ומדביקן    זה   לזה וישוב

ג11    שהוא מלחם  ארבע כרעי        המטה ומדב?ק?<.. ...> לזו

ג31         ..>ים שתי  כרעי        מטה  ומדביקן    זו   לזו

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    אל יי וירחמהו                                   רבנין

וטי                                                    <...>

מינ                                                    רבנין

פריז   אל יי וירחמהו                                   רבנן

דפוס   אל יי וירחמהו                                   רבנין

ג11                  ואל אלהינו    <...> <..>לוח       רבנן

ג31                  ואל אלהנו  כי ירבה  לסלוח   <...>

ירו1                                                   רבנין

או3                                                    רבנין

או51                                                   רבנין

ששון                                                   רבנן

--------------------------------------------------------------------

לונ    ור'    שמע'   בן יוחי

וטי                                       כל הכפרות הראה  לו

מינ

פריז   ור'    שמע'   בן יוחאי  רבנן  אמרי כל הכפרות הראה  לו

דפוס   ור'    שמעון  בן יוחאי  רבנין אמרי כל הכפרות הראה  לו

ג11    <...   ..>עון בן יוח<.. ...>          הכפרות הר<.. ...>

ג31                                          הכפרות הראה  לו

ירו1   ורשב"י                             כל הכפרות הראה

או3    ורשב"י                  רבנין אמרי כל הכפרות הראה

או51   ורשב"י                  רבנן  אמרי כל הכפרות הראה

ששון   ורשב"י                  רבנן  אמרי כל הכפרות הראה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    הקב"ה לאבינו  אברהם                חוץ מעשירית האיפה

מינ                                                         ור'

פריז   הקב"ה         לאברהם               חוץ מעשירית האיפה ור'

דפוס   הקב"ה         לאברם      אבינו ע"ה חוץ מעשירית האיפה ור'

ג11          לאבי<.. ...>                 חוץ מעשירית האיפה ר'

ג31    הקב"ה         ל()אב?ר?הם           חוץ מעשירית האפה  ר'

ירו1   הקב"ה         לאברהם     אבינו     חוץ מעשירית האיפה רשב"י

או3    הקב"ה         לאברהם     אבי'      חוץ מעשירית האיפה רשב"י

או51   הב"ה          לאברהם               חוץ מעשירית האיפה רשב"י

ששון   הב"ה          לאברהם               חוץ מעשירית האיפה רשב"י

--------------------------------------------------------------------

לונ                        אמ'  אף עשירית האיפה       הראהו הקב"ה

וטי                                <...>  האיפה       הראהו הקב"ה

מינ    שמעון   בן    יוחי  אמ'  אף עשירית האיפה             הקב"ה

פריז   שמע'    בן    יוחי  או'  אף עשירית האיפה

דפוס   שמעון   בן    יוחאי אומר אף עשירית האיפה הראה  לו    הקב"ה

ג11    שמעון   בן    יוחי  אמ'  אף עשירית האיפה הראהו       הקו'

ג31    ?ש?<..> <...>

ירו1                       אמ'  אף עשירית האיפה הראהו

או3                        אמ'  אף עשירית האיפה

או51                       אומ' אף עשירית האיפה הראהו

ששון                       או'  אף עשירית האיפה

--------------------------------------------------------------------

לונ    לאבינו אברהם       נאמ'   כאן  אלה  ונאמ' להלן

וטי                       נאמר   כאן  אלה  ונאמר להלן

מינ    לאבינו אברהם       נאמר   כאן  אלה  ונאמ' להלן

פריז                      נאמר   כאן  אלה  ונ'   להלן

דפוס          לאברם אבינו נאמר   כאן  אלה  ונאמר להלן

ג11    לאבינו אברהם       נא'    כאן  אלה  ונא'  להלן ויקח

ג31                       ?נא?מר כ?ן? מאלה ונאמר להלן ויקח

ירו1                      נאמר   כאן  אלה  ונאמ' להלן

או3                       נאמר   כאן  אלה  ונאמר להלן

או51                      נאמ'   כאן  אלה  ונא'  להלן

ששון                      נאמ'   כאן  אלה  ונאמ' להלן

--------------------------------------------------------------------

לונ       את        כל אלה     מה   אלה האמור להלן עשירית האיפה

וטי       את        כל אלה     מה   אלה האמור להלן <...>

מינ       את  (אלה) כל אלה     מה   אלה האמו' להלן עשירית האיפה

פריז      אלה       מה אלה              האמור להלן עשירית האיפה

דפוס                   אלה     מה   אלה האמור כאן  עשירית האיפה

ג11    לו את        כל אלה     מה   אלה הא'   להלן עשירית האיפה

ג31    לו את        כל א?ל?<.. ...>

ירו1      את        כל אלה     מה   אלה האמור כאן  עשירית האיפה

או3       את        כל אלה     מה   אלה האמור כאן  עשירית האיפה

או51      את        כל אלה     מה   אלה האמור כאן  עשירית האיפה

ששון      את        כל אלה     מה   אלה האמו' כאן  עשירית האיפה

--------------------------------------------------------------------

לונ    אף אלה האמור כאן  עשירית האיפה נפש  כי תקריב קרבן מנחה

וטי    אף אלה האמור כן   עשירית האיפה

מינ    אף אלה האמור כאן  עשירית האיפה נפש  כי תקריב קרבן מנחה

פריז   אף אלה האמור כאן  עשירית האיפה

דפוס   אף אלה האמור להלן עשירית האיפה

ג11    אף אלה הא'   כן   עשירית האפה

ג31

ירו1   אף אלה האמור להלן עשירית האיפה

או3    אף אלה האמור להלן עשירית האיפה

או51   אף אלה האמור כאן  עשירית האיפה

ששון   אף אלה האמור בכאן עשירית האיפה ונפש כי תקריב קרבן מנחה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי        ולאלהינו כי ירבה לסלוח ר' יהודה בר  ר' סימון  בשם

מינ

פריז   ואל אלהינו   כי ירבה לסלח  ר' יהודה בר'    סימון  בשם

דפוס   ואל אל'ינו   כי ירבה לסלוח ר' יהודה בר     סימון  בשם

ג11                               ר' יהודה בי'    סימון  בשם

ג31

ירו1   ואל אלהינו   כי ירבה לסלוח ר' יהודה בר     סימון  בש"ר

או3    ואל אלהינו   כי ירבה לסלוח ר' יהודה בר     סי<..> בש"ר

או51   ואל אלהינו   כי ירבה לסלוח ר' יהודה בר'    סימון  בש"ר

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    ר' <...>        הקב"ה היתיר לנו סליחה אחת           משלו

מינ

פריז   ר' זעירא     אף הקב"ה התיר  לנו סליחה אחת           משלו

דפוס   ר' זעירה     אף הקב"ה וותר  לנו סליחה אחת           משלו

ג11    ר' זעורה     אף                 סליחה אחת התיר הקו' משלו

ג31

ירו1      זעירא אמ' אף הקב"ה התיר  לנו סליחה אחת           משלו

או3       זעירא אמ' אף הקב"ה התיר  לנו סליחה אחת           משלו

או51      זעירא אמ' אף הקב"ה התיר  לנו סליחה אחת           משלו

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    ואיזו זו זו    עשירית האיפה נפש כי תקריב קרבן מנחה

מינ

פריז   ואיזו זו זו    עשירית האיפה

דפוס   ואי   זו זו    עשירי' האיפה נפש כי תקריב קרבן

ג11    ואי   זו זו    עשירית האיפה נפש כי תקריב קרבן מנחה ל<..>

ג31

ירו1   ואי   זו זו    עשירית האיפה נפש כי תקריב קרבן מנחה ליי

או3    ואי   זו זו זו עשירית האיפה נפש כי תקריב קרבן מנחה

או51   ואי   זו זו    עשירית האיפה נפש כי תקריב קרבן מנחה

ששון