לונ    {ד}                             מה   כת'        למעלה מן

וטי    {ד}                             מה   כת<.. ...> למעלה מן

מינ    {ד}                             מה   כת'        למעלה מן

פריז   {ד} נפש כי תקריב קרבן מנחה      מה   כת'        למעלה מן

דפוס   {ד}                             מה   כתי'       למעלה מן

ג11    {ד}                        גופה מה   כת'        למעלה מן

ג31    {ד}                             <...

ירו1   {ד}                             מה   כתי'       למעלה מן

או3    {ד}                             מה   כתי'       למעלה מן

או51   {ד}                             מה   כתיב       למעלה מן

ששון   {ד}                             מה   כתי'       למעלה מן

--------------------------------------------------------------------

לונ    העינין  והסיר   את  מראתו  בנצתה      אמ'  ר' תנחום בר

וטי    העיניין והסיר   את  מוראתו בנוצתה     א'   ר' תנחום בר

מינ    הענין   והסיר   את  מראתו  בנוצתה     א"ר     תנחו' בן

פריז   העניין  והסיר   את  מוראתו בנוצתה     אמ'  ר' תנחום בר

דפוס   הענין   והסיר   את  מראהו  בנצתה      א"ר     תנחום בר

ג11    העינין  והסי<.. ... ..>תו  בנוצ?ת?<.. ...> ר' תנחום בר

ג31

ירו1   הענין   והסיר   את  מראתו  בנוצתה     א"ר     תנחום בר

או3    הענין   והסיר   את  מוראתו בנוצתה     א"ר     תנחום ב"ר

או51   הענין   והסיר   את  מראתו  בנוצתה     א"ר     תנחום בר'

ששון   הענין   והסיר   את  מוראתו בנוצתה     א"ר     תנחו' בר

--------------------------------------------------------------------

לונ    חנילאי          העוף הזה פורח  וטס           ואוכל מכל

וטי    חניליי          העוף הזה פורח  וטס בכל העולם ואוכל מכל

מינ    ח?כ/נ?ילאי      העוף הזה פורח  וטס           ואוכל מכל

פריז   חנילאי          העוף הזה פורח  וטס בכל העולם ואוכל מכל

דפוס   חנילאי          העוף הזה פורח  וטס בכל העולם ואוכל בכל

ג11    חנילי?י?   <... ..>ף הזה <...> טס            ואוכל מכל

ג31

ירו1   חנילאי          העוף הזה פורח  וטס בכל העולם ואוכל מכל

או3    חנילאי          העוף הזה פורח  וטס בכל העולם ואוכל מכל

או51   חנילאי          העוף הזה פורח  וטס בכל העולם ואוכל מכל

ששון   חנילאי          העוף הזה פורח  וטס בכל העו'  ואוכל

--------------------------------------------------------------------

לונ    צד ואוכל מן   הגוזלות     ומן החמסין אמ' הקב"ה הואיל

וטי    צד ואכל  מן   הגזילות     ומן החמסין א'  הקב"ה הואיל

מינ    צד ואוכל מן   הגזילות     ומן החמסי' אמ' הקב"ה הואיל

פריז   צד ואוכל מן   הגזילות     ומן החמסין א'  הקב"ה הואיל

דפוס   צד ואוכל מן   הגזילה      ומן החמסין אמ' הב"ה  הואיל

ג11    צד וא<.. ..>ן <..>?ג?ז<.. ...            ..>ו' הו?א?<..

ג31

ירו1   צד ואוכל      מגזל            ומחמס  אמ' הקב"ה הואיל

או3    צד ואוכל      גזל             וחמס   אמ' הקב"ה הואיל

או51   צד ואוכל      גזל             וחמס   אמ' הב"ה  הואיל

ששון                 גזל             וחמס       אהב"ה הואיל

--------------------------------------------------------------------

לונ    והזפק  הזה   מלא גזלות  וחמדין   אל   יקרב    לגבי  מזבח

וטי    והזפק  הזה   מלא גזלות  וחמסין   אל   יקרבן   לגבי  מזבח

מינ    והזפק  הזה   מלא גזילות וחמסים   אל   יקרב    לגבי  מזבח

פריז   והזפק  הזה   מלא גזילות וחמסים   אל   יקרב    לגבי  מזבח

דפוס   והזפק  הזה   מלא גזילו' וחמסין   אל   יקרב    לגבי  המזבח

ג11    ..>זפק הז?ה? מלא <...>  ?ו?חמסים <... ..>?ר?ב <...> המזבח

ג31

ירו1   והזפק  הזה   מלא גזלות  וחמסים   אל   יקרב    ע"ג   המזבח

או3    והזפק  הזה   מלא גזלות  וחמסים   אל   יקרב    לגבי  המזבח

או51   והזפק  הזה   מלא גזילות וחמסים   אל   יקרב    ע"ג   המזבח

ששון   והזפק  הזה   מלא גזלות  וחמסי'   אל   יקרב    ע"ג   המזבח

--------------------------------------------------------------------

לונ    לכך אמ'   והסיר   את מוראתו בנצתה  אבל  בהמה  זה

וטי    לכך נאמר  והסיר   את מוראתו בנו'   אבל  בהמה  זו

מינ    לכך נאמ'  והסיר   את מראתו  בנוצתה אבל  בהמה  זה

פריז   לכך נא'   והסיר   את מוראתו        אבל  בהמה

דפוס   לכך נאמר  והסיר   את מוראתו        אבל  בהמה

ג11    לכך נאמ'  <..>סיר את מו<..         ...> הבהמה הזאת לפי

ג31

ירו1   לכך נאמ'  והסיר   את מראתו  בנוצתה אבל  בהמה  זו

או3    לכך נאמרו והסיר   את מוראתו בנוצתה אבל  בהמה  זו

או51   לכך נאמ'  <...>                    אבל  הבהמה זו

ששון   לכך נאמ'  והסיר   את מוראתו וגו'   אבל  בהמה  זו

--------------------------------------------------------------------

לונ         גדלה  על אבוס         ואינה אוכלת מכל צד ולא מן

וטי         גדלת  על אבוס   בעלה  ואינה אוכלת מכל צד לא  מן

מינ         גדלה  על אבוס         ואינה אוכלת מכל צד ולא מן

פריז        גדולה על אבוס   בעליה ואינה אוכלת מכל צד לא  מן

דפוס        גדילה על אבוס   בעלה  ואינה אוכלת מכל צד לא  מן

ג11    שהיא גדילה על אב?ו?ס בעלה  ואינה אוכלת        לא  מן

ג31

ירו1        גדלה  על אבוס   בעליה ואינה אוכלת מכל צד לא  מן

או3         גדלה  על אבוס   בעליה ואינה אוכלת מכל צד לא  מן

או51        גדילה על אבוס   בעליה ואינה אוכלת מכל צד לא  מן

ששון        גדלה  על אבוס   בעלה  ואינה אוכלת מכל צד לא  מן

--------------------------------------------------------------------

לונ    הגזלות  ולא מן החמסין לפיכך    הוא מקריבה    כולה לכן

וטי    הגזלות  ולא מן החמסין לפיכך    הוא מקריבה    כולה לכך

מינ    הגזילות ולא מן החמסים לפיכך    הוא מקריבה    כולה לכך

פריז   הגזל    ולא מן החמס   לפיכך    הוא מקריבה    כולה לכך

דפוס   הגזלות  ולא מן החמסין לפיכך    הוא מקריבה    כולה לכך

ג11    הגזילות ולא מן החמסים לפי   כך היא קריבה     כולה לכך

ג31

ירו1   הגזלות  ולא מן החמסים לפי'     הוא מקריב     כלה  הה"ד

או3    הגזלות  ולא מן החמסים לפי'     הוא מקריב  את כולה הה"ד

או51   הגזילות ולא מן החמסים לפי'     הוא מקריב  את כולה הה"ד

ששון   הגזלות  ולא מן החמסי' לכך      הוא מקריב  את כולה הה"ד

--------------------------------------------------------------------

לונ    נאמ'  והקריב הכהן את הכל המזבח

וטי    נאמ'  והקריב הכהן את כל  המזבחה

מינ    נאמ'  והקריב הכהן את הכל המזבח

פריז   נאמ'  והקריב הכהן את הכל המזבחה

דפוס   נאמר  והקריב הכהן את הכל המזבחה

ג11    ?נא?'                           והקרב והכרעים ירחץ במים

ג31

ירו1         והקריב הכהן את הכל

או3          והקריב הכהן את הכל

או51         והקריב הכהן את הכל

ששון         והקריב הכהן את הכל

--------------------------------------------------------------------

לונ                  לפי   שהנפש הוו גוזלת וחומסת

וטי                  לפיכך שהנפש הזו גוזלת וחומסת

מינ                  לפי   שהנפש הזו גוזלת וחומסת

פריז                 לפי   שהנפש הזו וזלת  וחומסת

דפוס                 לפי   שהנפש הזו גוזלת וחומסת

ג11    והנפש ?ה?<..> לפי   שהיא      גוזלת וחומסת ואוכלת ?מכל?

ג31

ירו1                 לפי   שהנפש     גוזלת וחומסת

או3                  לפי   שהנפש     גוזלת וחומסת

או51                 לפי   שהנפש     גוזלת וחומסת

ששון                 לפי   שהנפש     גוזלת וחומסת

--------------------------------------------------------------------

לונ                       בוא   וראה כמה צער  כמה  יגיע   עד שיצא

וטי                       בוא   וראה כמה צער  וכמה יגיע   עד שיצא

מינ                       בוא   וראה כמה צער  כמה  יגיע   עד שיצא

פריז                      בוא   וראה כמה צער  וכמה יגיעה  עד שיצא

דפוס                      בוא   וראה כמה צער  וכמה יגיעה  עד שיבא

ג11    <... ..>כל הגזילות <...>                           עד ש<..

ג31

ירו1                      בא    וראה כמה צערה      ויגעה  עד שיוציא

או3                       בא    וראה כמה צער       ויגיעה עד שיוצא

או51                      בא    וראה כמה צער       ויגע   עד <...>

ששון                      בא    וראה כמה צער       ויגיעה עד שיצא

--------------------------------------------------------------------

לונ          ממנה            מפומא לוושטא מוושטא  לאיסטומכא

וטי          ממנה            מפומא לוושטא מוושטא  לאיסטומכא

מינ          ממנה            מפומא לוושטה ומוושטה לאיסטומכה

פריז         ממנה            מפומא לושטא  מושטא   לאיסטומכא

דפוס   מאכלה ממנה            מפומא לוושטא מוושט'  לאיסטומכא

ג11          ...>

ג31

ירו1         ממנה            מפומא לושטא          לאסתומכא

או3          ממנה            מפומא לושטא  מושטא   לאצטומכא

או51                               לושטא  מושטא   לאצטומכא

ששון         ממנה מאכלה נכון מפומא לוושטא מוושטא  לאיצטומכא

--------------------------------------------------------------------

לונ    ומיסטומכא           למסיסא   לבית  מסייא

וטי    ומאיסטומכא למיסיסא  וממסיסא  לבית  כסייא

מינ    ומאיסטומכה          למסיסא   ומבית מסיסא לבית מסייה ומבית

פריז   ומאיסטומכא למסיסא   וממסיסא  לבית  כסייא

דפוס   מאיסטומכ'  להמסיסא  מהמסיסא  לבית  כסייא

ג11               לימס<..> <...

ג31

ירו1   מאיסטומכא  להמסיסא  ומהמסיסא לבית  הכסיא

או3    ומאצטומכא  להמסיסא  ומהמסיסא לבי   כסיא

או51   ומאצטומכא  להמסיסה  ומהמסיסה <...>

ששון   ומאיצטומכא להמסיסא  ומהמסיסא לבית  כסיא

--------------------------------------------------------------------

לונ                     ומבית ?כ/מ?סייא לכרסא  ומכרסא  לכנת

וטי                     ומבית כסייא     לכרסא  ומיכרסא לבנת

מינ    מסייה לבית כסייה ומבית כסייא     לכרסא  ומכרסא  לבנת

פריז                    ומבית כסייא     לכריסא ומכריסא לבני

דפוס                    מבית  כסייא     לכרסא  מכרסא   לבי

ג11

ג31

ירו1                    ומבית כסיא                     לבית

או3                     ומבי  כסיא                     לבי

או51

ששון                    ומבי  כסיא      לכרסא  ומכרסא  לבי

--------------------------------------------------------------------

לונ    מעיה ומכנת  מעיה לכדובא   קטינא      ומכדובא  קטינא

וטי    מעיא ומיבנת מעיה לכרוכא   קטינא      ומיכרוכא קטינא

מינ    מעיה ומבנת  מעיה לכרובא   קטינא      ומכרובא  קטינא

פריז   מעיא ומבנתא      לכ<..>כת קטינא      ומכמובת  קטינא

דפוס   מעיא מבי    מעיא לכרוכת   קטינא      ומכרוכת  קטינא

ג11

ג31                              ..>?י?ה מן כרוכה    <...>

ירו1   מעיא ומבית  מעיא לכרוכא   קטינא      ומכרוכא  קטינא

או3    מעיא ומבי   מעיא לכרובא   קטינא      ומכרובא  קטינא

או51                             קטנה       ומכרוכא  קטנא

ששון   מעיא ומבי   מעיא לכרוכא   קטינא      ומכרוכא  קטינה

--------------------------------------------------------------------

לונ    לכ?ד/ר?ובא עוביא  ומכדובא  עוביא לסיני

וטי    לכרוכא     עובייא ומיכרוכא שנייא לסני

מינ    לכרובא     עוביה  ומכרובה  עוביה לסיני

פריז   לכריכא     עביא   ומכריכא  עביא  לסניא  ומסניא דיבא

דפוס   לכרוכ'     עוביא  ומכרוכא  עוביא לסניא

ג11

ג31

ירו1   לכרוכא     עביא                  לכשניא

או3    לכרוכא     עביא   [ומכרוכא עביא] לסניא

או51   לכרוכה     עביא   <...>

ששון   לכרוכה     עביא   ומכרוכא  עביא  לסניא

--------------------------------------------------------------------

לונ          דידבא              ומסיני   דידבא לפטיטרכא

וטי          דידבא              ומיסני   דידבא לפטיטרכא

מינ          דידבא              ומסיני   דידבא לפטיטרכא

פריז   לסיני דידבא              וממסני   דידבא לפטיט     רבה

דפוס         דיבי               ומסניא   דיבי  לפטריטבא

ג11                ..>חוליית?א? ..>וליתא       לעיזקתה

ג31                                            לפי       טרכא

ירו1         דיבי               ומסניא   דיבי  לפטיתריכא

או3          דריכא              ומסניא   דריכא לפיטירקא

או51

ששון         דיבי               ומסניא   דיבי  לפטיכריכא

--------------------------------------------------------------------

לונ        ומפטיטרכא      לכדא      בוא       וראה   כמה   צער

וטי        ומפטיטרכא      לבדא      בוא       וראה   כמה   צער

מינ        ומפטיטרכא      ל?בר/כד?א בוא       וראה   כמה   צער

פריז       ומפטיט     רבה לברא      בוא       וראה   כמה   יגיעה

דפוס       ומפטריטבא      לברא      בוא       וראה   כמה   צער

ג11    ומן עזקתה          לבר?ה?              ור<..> ?כמ?ה צער

ג31        <...>טרכה      לברא      ?ב?וא כמה ורא?ה? כמה   צער

ירו1       ומפטיתריכא     לברא      בא        וראה   כמה

או3        ומפטיטרקא      לברא      בא        וראה   כמה

או51                      לברא      בוא       וראה   כמה

ששון       ומפטיכריכא     לברא      בא        וראה   כמה

--------------------------------------------------------------------

לונ    וכמה   יגיע עד       שיצא   מאכלה ממנה

וטי    וכמה   יגיע עד       שיצא   מאכלה ממנה

מינ    וכמה   יגיע עד       שיצא   מאכלה ממנה

פריז   וכמה   צער  עד       שיצאה  מאכלה ממנה

דפוס   וכמה   יגיע עד       שיצא   מאכלה ממנה

ג11    וכמה   יגע  עד ?ש?לא <...>  מ<..>

ג31    ו<...>                      מאכלה הימ<..>ה

ירו1          יגע  עד       שיצאה  מאכל

או3           יגע  עד       שהוציא המאכל

או51          יגע  עד       שיוציא המאכל

ששון          יגע  עד       שיצא   המאכל