לונ    {ה} ושסע  אתו  בכנפיו  ולא   יבדיל   אמ' ר' יוחנן   הדיוט

וטי    {ה} ושסע  אינו בכנפיו  ולא   יבדיל   א'  ר' יוחנן   הדיוט

מינ    {ה} ושסע  אותו בכנפיו  ולא   יבדיל   א"ר    יוחנן   הדיוט

פריז   {ה} ושסע  אותו בכנפיו  לא    יבדיל   א"ר    יוחנן   ההדיוט

דפוס   {ה} ושיסע אותו בכנפיו  לא    יבדיל   א"ר    יוחנן   ההדיוט

ג11    {ה} ושיסע אותו ב<..>   <..>א י?ב?דיל א'  ר' ?י?וחנן ההדיוט

ג31    {ה}

ירו1   {ה} ושסע  אותו בכנפיו  לא    יבדיל   א"ר    יוחנן   הדיוט

או3    {ה} ושסע  אותו ובכנפיו לא    יבדיל   א"ר    יוחנן   הדיוט

או51   {ה} ושסע  אותו בכנפיו  לא    יבדיל   א"ר    יוחנן   הדיוט

ששון   {ה} ושסע  אותו בכנפיו  לא    יבדיל   א"ר    יוח'    הדיוט

--------------------------------------------------------------------

לונ    הזה   אם   מריח   הוא ריח  כנפיו  נפשו סוללת  עליו  ואת

וטי    הזה   אם   מריח   הוא ריח  כנפיו  נפשו סוללת  עליו  ואת

מינ    הזה   אם   מריח   הוא ריח  כנפיו  נפשו סוללת  עליו  ואת

פריז   הזה   אם   מריח       ריח  כנפיו  נפשו סוללת        ואת

דפוס   הזה   אם   מריח   הוא ריח  כנפי'  נפשו קצה    עליו  ואת

ג11    הז?ה? <... ..>ריח הוא בריח כנפיים נפשו סו?לדת עליו?

ג31

ירו1   זה    אם   מריח   הוא ריח  כנפיו  נפשו סוללת  עליו  ואת

או3    זה    אם   מריח   הוא ריח  כנפיו  נפשו סוללת        ואת

או51   זה    אם   מריח   הוא מריח כנפיו  נפשו סוללת  עליו  ואת

ששון   זה    אם   מריח   הוא ריח  כנפי'  נפשו סוללת  עליו  ואת

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ'  יקרב  לגבי מזבח

וטי    אמר  יקרב  לגבי מזבח

מינ    אמ'  יקרב  לגבי מזבח

פריז        יקריב לגבי מזבח

דפוס   אמר                   והקטיר הכהן את   הכל המזב?ח'?

ג11                          ?א?בל  הקו' אינו כן  אלא      א'

ג31

ירו1   אמרת יקרב  לגבי המזבח

או3    אמרת יקריב לגבי המזבח

או51   אמר  יקרב  ע"ג  המזבח

ששון   או'  יקרב  ע"ג  המזבח

--------------------------------------------------------------------

לונ         וכל  כך למה     כדי     שיהא מזבח      מהודר בקורבנו

וטי         וכל  כך למה     כדי     שיהא מזבח      מהודר בקורבנו

מינ         וכל  כך למה     כדי     שיהא מזבח      מהודר בקרבנו

פריז        וכל  כך למה אלא כדי שלא יהא  המזבח     מהודר בקרבנו

דפוס        וכל  כך למה אלא כדי     שיהא המזבח     מהודר בקרבנו

ג11    הקו'                         יהא  המ?ז?<..> <...> ?בקר?בנו

ג31

ירו1        וכל  כך למה             שיהא מזבח      מהודר בקרבן

או3         וכל  כך למה             שיהא מזבח      מהודר בקרבן

או51        וכל  כך למה             שיהא המזבח     <...> בקרבן

ששון        וכ"כ    למה     כדי     שיהא מזבח      מהודר בקרבן

--------------------------------------------------------------------

לונ       שלעני אגריפס המלך ביקש   להקריב          אלף

וטי       שלעני אגריפס המלך ביקש   להקריב

מינ    של עני   אגריפס המלך ביקש   להקריב          אלף

פריז   של עני   אגריפס המלך ביקש   להקריב          אלף

דפוס   של עני   אגריפס המלך ביקש   להקריב ביום אחד אלף

ג11       שלעני אגריפס המלך <..>קש <...>

ג31             אגריפס המלך בקש    להקריב          אלף

ירו1      עני   אגריפס המלך ביקש   להקריב

או3       עני   אגריפס המלך בקש    להקריב          ארבעים

או51      עני   אגריפס המלך ביקש   להקריב          מ'

ששון      עני   אגריפס המלך ביקש   להקריב          אלף

--------------------------------------------------------------------

לונ    עולות            ביום   אחד שלח  ואמ' לכהן

וטי    ()[עולו?ה/ת?]    ביום   אחד שלח  ואמר לכהן

מינ    עולות            ביום   אחד שלח  ואמ' לכהן

פריז   עולות            ביום   אחד שלח  ואמר לכהן גדול

דפוס   עולות                       שלח  ואמ' לכהן גדול

ג11                     ?ביום? אחד ?צוה א?ת  הכהן      וא'

ג31    עו<..            ...>                      גדול

ירו1   עולות         מ' ביום   אחד שלח  ואמ' לכהן

או3    עולות            ביום   אחד שלח  ואמ' לכהן

או51   עולות            ביום   א'  שלח  ואמ' לכהן

ששון   עולות            ביום   א'  שלח  ואמ' לכהן

--------------------------------------------------------------------

לונ       אל יקריב אדם   היום        חוץ ממני      בא עני

וטי       אל יקדים אדם   היום ויקריב חוץ ממני      בא עני

מינ       אל יקריב אדם   היום        חוץ ממני      בא עני

פריז      אל יקריב אדם               חוץ ממני      בא עני

דפוס      אל יקריב אדם   היום        חוץ ממני      בא עני

ג11    לו אל יקריב א?ד?ם      ק?ר?בן חוץ ממני היום בא עני

ג31       אל יקריב אדם               חוץ ממנו היום בא עני

ירו1      אל יקדים אדם   היום ויקריב חוץ ממני      בא עני

או3       אל יקדים אדם   היום ויקריב חוץ ממני      בא עני

או51      אל יקדים אדם   היום <...>      ממני      בא עני

ששון      אל יקדים אדם   היום ויקריב חוץ ממני      בא עני

--------------------------------------------------------------------

לונ    אחד ובידו שני תורין  אמ'  לו   הקריב לו את אילו אמ' לו

וטי    אחד ובידו שני תורין  א'   לו   הקריב לי את אילו אמ' לו

מינ    אחד ובידו שני תורין  אמ'  לו   הקריב לי את אילו אמ' לו

פריז   אחד ובידו שתי תורים  אמ'  לו   הקרב  לי את אילו א'  לו

דפוס   אחד ובידו שתי תורים  אמר  לכהן הקרב     את אלו  אמר לו

ג11    אחד ובידו שני תרי?ן? א'   לו   הקרב  לי את אלו  א'  לו

ג31    אחד ובידו שתי ת<..   ...>                       אמר לן

ירו1       ובידו שתי תורין  אמ'  לכהן הקריב לי את אלו  אמ' לו

או3    אחד ובידו שתי תורים  אמ'  לכהן הקריב לי את אלו  א"ל

או51   א'  ובידו שתי תורים  אמ'  לכהן הקרב  לי את אלו  א"ל

ששון   א'  ובידו ב'  תורים  אמ'  לכהן הקרב     את אלו  א"ל

--------------------------------------------------------------------

לונ                                המלך ציוני  ואמ' לי אל יקרב

וטי                                המלך צווני  ואמ' לי אל יקריב

מינ                                המלך ציוני  ואמ' לי אל יקריב

פריז                               המלך ציווני ואמ' לי אל יקרב

דפוס                               המלך צוני   ואמר לי אל יקריב

ג11    אי?ני? יכול שכך צוה    אותי המלך <...>

ג31                כבר צו<..>      המלך        ואמר לי אל יקריב

ירו1                               המלך צוני           אל יקריב

או3                                המלך צוני           אל יקריב

או51                               המלך ציוני          אל יקרב

ששון                               המלך צוני           אל יקריב

--------------------------------------------------------------------

לונ    אדם חוץ ממני היום  אמ'  לו אדני  כהן      ארבעה אני

וטי    אדם חוץ ממני היום  א'   לו אדני  כהן      ארבעה אני

מינ    אדם חוץ ממני היום  אמ'  לו אדני  כהן      ארבעה אני

פריז   אדם חוץ ממני       אמ'  לו אדני  כהן      ארבעה אני

דפוס   אדם חוץ ממני היום  א"ל     אדוני כהן גדול ארבעה אני

ג11                 היום  <...

ג31    אדם חוץ ממני <...>

ירו1   אדם חוץ ממני היום  אמ'  לו אדוני כהן      ארבעה אני

או3    אדם חוץ ממני היום  א"ל     אדוני כהן      ארבעה אני

או51   אדם חוץ ממני היום  א"ל     אדוני כהן גדול       אני

ששון   אדם חוץ ממני היום  א"ל     אדוני כהן      ד'    אני

--------------------------------------------------------------------

לונ    צד בכל יום        אני      מקריב שנים             ומתפרנס

וטי    צד בכל יום        אני      מקריב שנים             ומתפרנס

מינ    צד בכל יום        אני      מקריב שנים             ומתפרנס

פריז   צד בכל יום        אני      מקריב שנים             ומתפרנס

דפוס   צד בכל יום        ואני     מקריב שנים             ומתפרנס

ג11                                     ..>ום שנים       <...>

ג31    צד בכל יום   <... ?..>?אני מקריב שנים             ומתפרנס

ירו1   צד בכל יום        אני      מקריב שנים  ובשנים אני מתפרנס

או3    צד בכל [יום]      אני      מקריב שנים  ובשנים אני מתפרנס

או51   צד בכל יום        אני      מקריב שנים  וב'    אני מתפרנס

ששון   צד בכל יום        אני      מקריב ב'    ובב'   אני מתפרנס

--------------------------------------------------------------------

לונ    בשנים אם  אי   אתה     מקריבן     אתה חותך    פרנסתי

וטי    בשנים אמ' אי   אתה     מקריבן     אתה חותך    פרנסתי

מינ    בשנים אם  אי   אתה     מקריבן     אתה חותך    פרנסתי

פריז   משנים ואם אי   אתה     מקריבם הרי אתה חותך את פרנסתי

דפוס   משנים אם  אי   אתה     מקריבן     אתה חותך    פרנסתי

ג11          אם  אין  ?[...]? <...>                  פרנסתי

ג31    בשנים אם  א?ן? א<..    ...>                          ה?י/נ?מאני

ירו1         אם  אינך         מקריבן     אתה חותך    פרנסתי

או3          אם  אינך         מקריב      אתה חותך    פרנסתי

או51         אם  אינך         מקריב      אתה חותך    פרנסתי

ששון         אם  אינך         מקריבן     את  חותך    פרנסתי

--------------------------------------------------------------------

לונ    נטלן  והקריבן     מראה לו לאגריפס   המלך בחלום קרבנו

וטי    נטלן  והקריבן     נראה לו לאגריפס        בחלום קרבנו

מינ    נטלו  והקריבו     נראה לו לאגריפס   המלך בחלום קרבנו

פריז   נטלן  והקריבן     נראה לו לאגריפס        בחלום קרבנו

דפוס   נטלן  והקריבן     נראה לו לאגריפס        בחלום קרבן

ג11    <...>                     ?ל?אגריפס      <...>

ג31    נט<.. ..>קריבן לו נראה    לאגריפס        בחלום קרבנו

ירו1   נטלן  והקריבן     נראה    לאגריפס        בחלום

או3    נטלן  והקריבן     נראה    לאגריפס   המלך בחלום קרבן

או51   נטלן  והקריבן     נראה    לאגריפס        בחלום קרבן

ששון   נטלן  והקריבן     נראה    לאגריפס        בחלום קרבן

--------------------------------------------------------------------

לונ          שלעני קדמך   שלח  ואמ'  לכהן      לא כך אמרתי

וטי          שלעני קדמך   שלח  ואמר  לכהן      לא כך אמרתי

מינ    של    עני   קדמך   שלח  ואמ'  לכהן      לא כך אמרתי

פריז   של    עני   קדמך   שלח  ואמ'  לכהן      לא כך צויתיך

דפוס   של    עני   קדמך   שלח  ואמ'  לכהן גדול לא כך צויתיך

ג11    [..ל]       קדמך   שילח <...>                 ואמרתי

ג31          שלעני <...>                             אמרתי

ירו1         עני   קדמך   שלח  ואמ'  לכהן      לא    אמרתי

או3          עני   קדמך   שלח  ואמ'  לכהן      לא    אמרתי

או51         עני   קדמך   שלח  ואמ'  לכהן      לא    אמרתי

ששון         עני   הקדימך שלח  ואמ'  לכהן      לא    אמרתי

--------------------------------------------------------------------

לונ    לך אל   יקריב    אדם חוץ ממני  היום אמ' לו אדני  המלך בא

וטי    לך אל   יקריב    אדם חוץ ממני  היום אמ' לו אדני  המלך בא

מינ    לך אל   יקריב    אדם חוץ ממני  היום אמ' לו אדני  המלך בא

פריז      אל   יקריב    אדם חוץ ממני  היום א'  לו אדני  המלך בא

דפוס      אל   יקריב    אדם חוץ ממני  היום אמ' לו אדוני המלך בא

ג11    לך א<.. ...>

ג31    לך אל   יקריב    אדם חוץ מ<..> היום אמר לו אדני  המלך <...>

ירו1   לך אל   יקדים    אדם חוץ ממני  היום אמ' לו אדוני המלך בא

או3    לך אל   יקריב לך אדם חוץ ממני  היום א"ל    אדוני המלך בא

או51   לך אל   יקריב    אדם חוץ ממני  היום א"ל    אדוני המלך בא

ששון   לך אל   יקריב    אדם חוץ ממני  היום א"ל    אדוני המלך בא

--------------------------------------------------------------------

לונ    עני אחר ובידו שני ת?ר?ין אמ'  לי הקריב לי  את אילו

וטי    עני אחד ובידו שני תורין  א'   לי הקריב לי  את אלו

מינ    עני אחד ובידו שתי תורי'  אמ'  לי הקריב לי  את אילו

פריז   עני אחד ובידו שתי תורים  אמ'  לי הקרב  לי  את אילו

דפוס   עני אחד ובידו שתי תורים  אמר  לי הקרב  אלי את אלו

ג11

ג31

ירו1   עני אחד ובידו שתי חורים  ואמ' לי הקריב לי  את אלו

או3    עני אחד ובידו שתי תורים  ואמ' לי הקריב לי  את אלו

או51   עני אחד ובידו שתי תורים  ואמ' לי הקרב  לי  את אלו

ששון   עני א'  ובידו ב'  תורי'  אמ'  לי הקרב  לי  את אלו

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ'   לו המלך ציוני  ואמ' לי  אל יקריב    אדם חוץ ממני

וטי    אמרתי לו המלך ציווני ואמר לי  אל יקריב    אדם חוץ ממני

מינ    אמ'   לו המלך ציוני  ואמ' לי  אל יקריב    אדם חוץ ממני

פריז   אמרתי לו המלך ציוני  ואמ' לי  אל יקריב לו אדם חוץ ממני

דפוס   אמרתי לו המלך צוני   ואמר לי  אל יקריב    אדם חוץ ממני

ג11          לה <... ..>?ה?

ג31    וכל'

ירו1   אמרתי לו המלך צוני   ואמ' לי  אל יקרב     אדם חוץ ממני

או3    אמרתי לו המלך צווני  כך   וכך

או51   אמרתי    המלך ציוום  כך   וכך

ששון   אמרתי לו המלך צוני   כך

--------------------------------------------------------------------

לונ    היום אמ' לי ארבעה אני צד       בכל יום אני  מקריב שני[ם]

וטי         א'  לי ארבעה אני צד       בכל יום אני  מקריב שנים

מינ    היום אמ' לי ארבעה אני צד       בכל יום אני  מקריב שני

פריז        אמ' לי ארבעה אני צד       בכל יום אני  מקריב שנים

דפוס   היום אמר    ארבעה אני צד       בכל יום ואני מקריב שנים

ג11

ג31

ירו1   היום אמ' לו ארבעה אני צד       בכל יום אני  מקריב שנים

או3         אמר לי       אני צד ארבעה בכל יום אני  מקריב שנים

או51        א"ל    ד'    אני צד       בכל יום אני  מקריב ב'

ששון        אמ' לי ד'    אני צד       בכל יום אני  מקריב ב'

--------------------------------------------------------------------

לונ                             ומתפרנס בשנים    אם אי   אתה

וטי                             ומתפרנס משנים    אם אי   אתה

מינ    תורים                    ומתפרנס בשנים    אם אי   אתה

פריז                            ומתפרנס משנים    אם אי   אתה

דפוס                            ומתפרנס משנים    אם אי   אתה

ג11

ג31                                           עד אם אין  אתה

ירו1                 ובשנים אני מתפרנס           אם אינך

או3    מהם   בכל יום            ומתפרנס בשנים    אם אינך

או51                            ומתפרנס בשנים    אם אינך

ששון                 ובב'   אני מתפרנס           אם אינך

--------------------------------------------------------------------

לונ    מקריבן אתה חותך    פרנסתי        לא       היה   לו    להקריב

וטי    מקריבן אתה חותך    פרנסתי        לא       היה   לי    להקריבן

מינ    מקריבן אתה חותך    פרנסתי        לא       היה   לו    להקריב

פריז   מקריבם     חותך    פרנסתי        ולא      היה   לי    להקריבן

דפוס   מקריב  אתה חותך    פרנסתי        לא       היה   לי    להקריבן

ג11

ג31    מקריבן אתה חותך    פרנסתי   ממני לא       הי?ה? <...>

ירו1   מקריבן אתה חותך    פרנסתי        והקרבתים לו

או3    מקריב  אתה חותך את פר[נ]סתי      והקרבתים

או51   מקריבן אתה חותך    פרנסתי        והקרבתים

ששון   מקריב  אתה חותך    פרנסתי        והקרבתים לו

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ'   לו יפה עשתה כל   מה שעשיתה מעשה   בשור אחד

וטי    <...>                     שעשיתה מעשה   בשור אחד

מינ    אמ'   לי יפה עשתה כל   מה שעשיתה מעש'   בשור אחד

פריז   א'    לו יפה עשית כל   מה שעשית  מעשה   בשור אחד

דפוס   אמ'   לו יפה עשית כל   מה שעשית  מעשה   בשור אחד

ג11                 ע<.. ...>           מ<..>ה בשור אח?ד?

ג31                           מה שעשיתה מעשה   בשור א<..>

ירו1   אמר   לי יפה עשית                מעשה   בשור א'

או3    א"ל      יפה עשית                מעשה   בשור אחד

או51   א"ל      יפה עשית                מעשה   בשור א'

ששון   א"ל      יפה עשית                מעשה   בשור א'

--------------------------------------------------------------------

לונ    שהיו   מושכין אותו לקרבן   ולא  היה  נמשך   בא עני אחר

וטי    שהיו   מושכין      לקרבן   ולא  היה  נמשך   בא עני אחד

מינ    שהיו   מושכין אותו לקרבן   ולא  היה  נמשך   בא עני אחד

פריז   שהיו   מושכין אותו לקרבן   ולא  היה  נמשך   בא עני אחד

דפוס   שהיו   מושכין      לקרבן   ולא       נמשך   בא עני

ג11    שה?יו? מושכין אותו ל?קרבן? ולא  היה  נ?מש?ך בא עני א<..

ג31    שהיו   מושכין אותו לקרבן   נ<.. ...>

ירו1   שהיו   מושכין אותו לקרבן   ולא  היה  נמשך   בא עני א'

או3    שהיו   מושכין אותו לקרבן   ולא  היה  נמשך   בא עני אחד

או51   שהיו   מושכין אותו לקרבן   ולא  היה  נמשך   בא עני א'

ששון   שהיו   מושכין אותו לקרבן   ולא  היה  נמשך   בא עני א'

--------------------------------------------------------------------

לונ        ובידו   אגורה        של    טרקיסימה       והושיטה לו

וטי        ובידו   אגו<..  ...>       שלטרקיסימה     והושיטה לו

מינ        ובידו   אגוד'        של    סרקיסימה       והושיטה לו

פריז       ובידו   אגודה        של    טמוקסימא       והושיטה לו

דפוס       ובידו   אגדה    אחת  של    טרוקסימא       והושיט  לו

ג11        ..בי?ד? <...>        <...> שליטרוקסי?מו?ן ונתנה   לו

ג31                        אחת        של?ט?רקסימון   הושיטה  לו

ירו1       ובידו   אגודה        של    טרמקסיא        והושיט  לו

או3    אחד ובידו   אג[ו]דה      של    טרקמסימא       והושיט  לו

או51       ובידו   אגודה        של    טרקמסימא       והושיט  לו

ששון       ובידו                      טרקסימא        והושיט  לו

--------------------------------------------------------------------

לונ         האכילה       וגעש           והוציא  מחט   [מחוטמו]

וטי         ואכלה        וגעש           והוציא  מחט

מינ         האכילה       וגעש           והוציא  מחט

פריז        ואכלה   והיה נגעש           והוציא  מחט

דפוס        ואכלה        וגעש    השור   והוציאה מחט

ג11         ו?אכ?לה      ג?ע?<.. ..>שור והוציא  מ?ח?ט <...>

ג31    נטלה ואכלה        געש            והוציא  מח?ט?

ירו1        ואכלה        וגעש           והוציא  מחט

או3         ואכלה        וגעש           והוציא  מחט

או51        ואכלה        וגעש           והוציא  מחט

ששון        ואכלה        וגעש           והוציא  מחט

--------------------------------------------------------------------

לונ    ונמשך   לקרבן  נראה    לבעל  השור  בחלומו         קרבנו

וטי    ונמשך   לקרבן  נראה    לבעל  השור  בחלומו         קרבנו

מינ    ונמשך   לקרבן  נרא'    לבעל  השור  בחלומו         קרבנו

פריז   ונמשך   לקרבן  נראה לו לבעל  השור  בחלום          קרבנו

דפוס   ונמשך   לקרבן  נראה    לבעל  השור  בחלומו         קרבנו

ג11    ?ונמ?שך ?לקרבן נראה    לבעל? <...>        ואמר לו קורבנו

ג31    <...>                        השור  בחלומו         קרבנו

ירו1   ונמשך   לקרבן  נראה    לבעל  השור  בחלומו         קרבנו

או3    ונמשך   לקרבן  נראה    לבעל  השור  בחלום          קרבן

או51   ונמשך   לקרבן  נראה    לבעל  השור  בחלום          קרבן

ששון   ונמשך   לקרבן  נראה    לבעל  השור  בחלום          קרבן

--------------------------------------------------------------------

לונ    של עני   קדמך מעשה  באשה  אחת        שהביאה קומץ אחת

וטי       שלעני קדמך מעשה  באשה  אחת        שהביאה קומץ אחד

מינ    של עני   קדמך מעשה  באשה  אחת        שהביאה קומץ

פריז   של עני   קדמך מעשה  באשה  אחת        שהביאה קומץ

דפוס   של עני   קדמך מעשה  באשה  אחת        שהביאה קומץ

ג11       שלעני קדמך מעש?ה <...> אחת שהיתה  מקרבת  קומץ אחד

ג31       שלעני קדמך מעשה  באשה  אחת ?ש?<.. ...>

ירו1   של עני   קדמך מעשה  באשה  אחת        שהביאה קומץ אחד

או3       עני   קדמך מעשה  באשה  אחת        שהביאה קומץ אחת

או51      עני   קדמך מעשה  באשה  אחת        שהביאה קומץ

ששון      עני   קדמך מעשה  באשה  א'         שהביאה קומץ

--------------------------------------------------------------------

לונ       שלסולת      והיה כהן         מבזה   (כהן מבזה) עליה

וטי       שלסולת      והיה כהן         מבזה   בהן  ממבזה על<..>

מינ    של סולת        והיה כהן         מבזה              עליה

פריז   של סולת        והיה כהן         מבזה              עליה

דפוס   של סולת        והיה כהן         מבזה              עליה

ג11       שלסו?ל?<..> והיה הכהן        מבזה

ג31                        כהן  (מ..ה) [מבזה]            עליה

ירו1   של סלת                          ובזה   הכהן

או3    של סולת                         ובזה   הכהן

או51   של סולת        והיה כהן         מבזה              עליה

ששון   של סולת        והיה כהן         מבזה              עליה

--------------------------------------------------------------------

לונ    ואמ'      ראו    מה   הן מקריבות  מה    זה  לאכל   מה

וטי    ואמ'      ראו    מה   הן מקריבות  מה    בזה לאכל   מה

מינ    ואמ'      ראו    מה   הן מקריבות  מה    זה  לאכול  מה

פריז   וא'       ראו    מה   הן מקריבות  מה    בזה לאכול  ומה

דפוס   ואמר      ראו    מה   הן מקריבו'  מה    בזה לאכול  מה

ג11    וא'   לה                          מה    בזה לאכל   מה

ג31    ואמר  להן רא<..> ?מה?    מקריבות  מה    בזה להקריב

ירו1   ואמ'      ראו    מה      הקריבה   מה    בזה לאכול  מה

או3    ואמר      ראו    מה      הקריבה   מה    בזה לאכל   מה

או51   ואומ'     [ראו]  מה      [הקריבה] <...>     לאכול  ומה

ששון   ואמ'  לה                          מה    בזה להקריב ומה

--------------------------------------------------------------------

לונ    בזה          להקריב נראה  לכהן בחלום אל תבזה עליה כאילו

וטי    בזה          להקריב נראה  לכהן בחלום אל תבזה עליה כאילונפ<..>

מינ    בזה          להקריב נראה  לכהן בחלום אל תבזה עליה כאילו

פריז   בזה          להקריב נראה  לכהן בחלום אל תבזה      כאילו

דפוס   בזה          להקריב נראה  לכהן בחלו' אל מבזה עליה כאלו

ג11    ב?ז?<..>     <...>

ג31                        <...>            אל תבזה עליה כאיל<..

ירו1   בזה          להקריב נראה  לכהן בחלום אל תבזה      כאלו

או3    בזה          להקריב נראה  לכהן בחלום אל תבזה      כאילו

או51   בזה      כדי להקריב נראה  לכהן בחלום אל תבזה      כאלו

ששון   כזה      כדי לאכול  נראה  לכהן בחלום אל תבזה עליה כאלו

--------------------------------------------------------------------

לונ    נפשה  הקריבה

וטי          הקריבה והלא  דברים קל  וחומר ומה   אם  מי שאינו

מינ    נפשה  הקריבה

פריז   נפשה  הקריבה והרי  דברים קל  וחומר       ואם מי שאינו

דפוס   נפשה  הקריבה והרי  דברים קל  וחומר ומה   אם  מי שאינו

ג11

ג31    ..>שה הקריבה והלוא דברים קל  וחומר <...>

ירו1   נפשה  הקריבה והלא  דברים ק"ו       ומה       מי שאינו

או3    נפשה  הקריבה והלא  דברים ק"ו       ומה       מי שאינו

או51   נפשה  הקריבה והלא  דברים ק"ו       ומה       מי שאינו

ששון   נפשה  הקריבה והלא  דברי' ק"ו       ומה       מי שאינו

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    מקריב נפש כתוב בו נפש               מי שהוא מביא  נפש <...>

מינ

פריז   מקריב נפש כת'  בו נפש               מי שהוא מקריב נפש על

דפוס   מקריב נפש כתיב בו נפש               מי שהוא מקריב נפש על

ג11

ג31              כתוב בו נפשה כ()[י ת]קריב מי שהוא מקריב נפש על

ירו1   מקריב נפש כתוב בו נפש                       המביא נפש עאכ"ו

או3    מקריב נפש כתוב בו נפש               מי      שמביא נפש עאכ"ו

או51   מקריב נפש כתו' בו נפש                       המביא נפש עאכ"ו

ששון   מקריב נפש כתו' בו נפש                       המביא נפש עאכ"ו

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    אחת כמה וכמה הא?ו/י?י כילו  נפשה הקריבה

מינ

פריז   אחת כמה וכמה          כאילו נפשה הקריבה

דפוס   אחת כמה וכמה          כאלו  נפשה הקריבה

ג11

ג31    אחת                   כ<..  ...> הקריבה

ירו1                הוי      כאלו  נפשה הקריבה

או3                 הוי      כאילו נפשה הקריבה

או51                הוי      כאילו נפשה הקריבה

ששון                הוי      כאילו נפשה הקריבה