פריז                                 {ז} שתי מנחות הם אם מנח' על

דפוס    נוסחא אחרינא בסוף פרשה שלישי {ז} שתי מנחות הן אם מנחה על

ירו1                                 {ז} שתי מנחות הן אם מנחה על

או51                                 {ז} שתי מנחות הן אם מנחה על

ששון                                 {ז} שתי מנחות הן אם מנחה על

--------------------------------------------------------------------

פריז    המחבת קרבנך ואם מנחת  מרחשת קרבנך ובשתיהן הוא או'  והבאת

דפוס    המחבת           ומנחת מרחשת       ובשתיהן הוא אומר והבאת

ירו1    המחבת קרבנך ואם מנחת  מרחשת קרבנך ובשתיהן הוא אומר והבאת

או51    המחבת קרבנך ואם מנחת  מרחשת קרבנך ובשתיהם הוא או'  והבאת

ששון    המחבת קרבנך ואם מנחת  מרחשת קרבנך ובשתיהן הוא או'  והבאת

--------------------------------------------------------------------

פריז    את המנחה מה בין מחבת למרחש' שזו תיבלל          בשמן וזו

דפוס    את המנחה מה בין מחבת למרחשת שזו תבלל           בשמן וזו

ירו1    את המנח' מה בין מחבת למרחשת שזו תבלל  וזו תעשה בשמן

או51    את המנחה מה בין מחבת למרחשת שזו תבלל           בשמן וזו

ששון    את המנחה מה בין מחבת למרחשת שזו תבלל  וזו תעשה בשמן

--------------------------------------------------------------------

פריז    תיעשה בשמן כל צרכה  ואמרו חכמים במשנה מרחשת עמוקה מעשיה

דפוס    תעשה  בשמן כל צרכה  ואמרו חכמים במשנה מרחשת עמוקה מעשיה

ירו1               כל צורכה ואמ'        במשנה מרחשת עמוקה ומעשה

או51    תעשה  בשמן כל צורכה ואמ'  חכם   במשנה מרחשת עמוקה מעשיה

ששון               כל צרכה  ואמ'        במשנה מרחשת עמוקה ומעשיה

--------------------------------------------------------------------

פריז    רוחשין מחבת צפה מעשיה  קשין כיצד שלא יאמר אדם בעצמו אלך

דפוס    רוחשין מחבת צפה מעשיה  קשין כדי  שלא יאמר אדם       אלך

ירו1    רוחשין מחבת צפה ומעשיה      כיצד שלא יאמר אדם       אלך

או51    רוחשין מחבת צפה ומעשיה ()   כיצד שלא יאמר אדם       אלך

ששון    רוחשין מחבת צפה מעשיה       כיצד שלא יאמ' אדם       אלך

--------------------------------------------------------------------

פריז    ואעשה דברים מכוערים ודברים שאינן ראויין ואביא מנחה על מחבת

דפוס    ואעשה דברים מכוערים ודברים שאינן ראויין ואביא מנחה על מחבת

ירו1    ואעשה דברים מכוערים ודברים שאינם ראויים ואביא מנחה על המחבת

או51    ואעשה דברי' מכוערי' ודברי' שאינן ראויין ואביא מנחה על מחבת

ששון    ואעשה דברי' מכוערין דברי'  שאינם ראויין ואביא מנחה על מחבת

--------------------------------------------------------------------

פריז    ואהיה אהוב לפני המקום א'  לו  הקב"ה בני מפני מה לא

דפוס    ואהיה אהוב לפני המקום אמר לו  הקב"ה בני מפני מה לא

ירו1    ואהיה אהוב לפני המקום אמ' ליה הקב"ה     מפני מה

או51    ואהיה אהוב לפני המקום אמ' לו  הב"ה      מפני מה

ששון    ואהיה אהוב לפני המקום א"ל     הב"ה      מפני מה

--------------------------------------------------------------------

פריז    בללת מעשיך בדברי תורה שאין שמן אלא תורה ואין שמן אלא מעשים

דפוס    בללת מעשיך בדברי תורה שאין שמן אלא תורה ואין שמן אלא מעשים

ירו1    בללת מעשיך בדברי תורה שאין שמן אלא תורה ואין שמן אלא מעשים

או51    בללת מעשך  בד"ת       שאין שמן אלא תורה ואין שמן אלא מעשים

ששון    בללת מעשיך בד"ת       שאין שמן אלא תורה ואין שמן אלא מעשי'

--------------------------------------------------------------------

פריז    טובים וכן   הוא אומ' לריח שמניך טובים לריח מעשיך טובים

דפוס    טובים וכן   הוא אומר לריח שמניך טובים

ירו1    טובים וכה"א          לריח שמניך טובים

או51    טובים וכה"א          לריח שמניך טובים

ששון    טובים וכה"א          לריח שמניך טובים וגו'

--------------------------------------------------------------------

פריז    שמן תורק שמך שבדיני שבאנו    ללמד  תורתך        שפכת

דפוס    שמן וגו'     שכרינו שבאנו    ללמוד תורתך        שפכת

ירו1    שמן תורק שמך        כשבאנו   ללמוד תורה         הרקת

או51    שמן תורק שמך        [כ]שבאנו ללמוד       (הפכת) [הרקת]

ששון                        כשבאנו   ללמוד תורתך        הרקת

--------------------------------------------------------------------

פריז    לנו תורה כשמן המורק מכלי    לכלי ואין קולו נשמע לכך נאמ'

דפוס    לנו תורה כשמן המורק מכלי    לכלי ואין קולו נשמע לכך נאמר

ירו1    לנו תורה כשמן המורק מכלי אל כלי  ואין קולו נשמע לכך נאמר

או51    לנו תורה כשמן המורק מכלי אל כלי  ואין קולו נשמע לכך נאמ'

ששון    לנו תורה כשמן המורק              ואין קולו נשמע לכך נאמ'

--------------------------------------------------------------------

פריז    שמן תורק   שמך על כן עלמות אהבוך אפלו  אומות העולם מכירים

דפוס    שמן ת?ו?רק שמך על כן וגו'        ואפי' אומות העולם מכירין

ירו1    שמן תורק   שמך על כן עלמות אהבוך אפי'  אומות העולם מכירין

או51    שמן תורק   שמך על כן עלמות אהבוך אפי'  אומו' העולם מכירין

ששון    שמן תורק   שמך על כן עלמות אהבוך אפי'  אומות העו'  מכירין

--------------------------------------------------------------------

פריז    בחכמה בבינה  בדיעה         בהשכל  ומגיעים לגופה של תורתך

דפוס    בחכמה ובבינה ובדיעה        ובהשכל מגיעים  לגופה של תורתך

ירו1    בחכמה ובבינה               ובהשכל מגיעין  לגופה של תורתך

או51    בחכמה        ובדעת  ובבינה ובהשכל מגיעין  לגופה של תורתך

ששון    בחכמה               ובבינה ובהשכל מגיעין  לגופה של תורתך

--------------------------------------------------------------------

פריז    היו אוהבים אותך אהבה גמורה בין כשהוא טוב להם בין כשהוא

דפוס    היו אוהבים אותך אהבה גמורה בין כשהוא טוב     בין כשהוא

ירו1    היו אוהביך אותך אהבה גמורה בין שהוא  טוב להם בין שהוא

או51    היו אוהבין אותך אהבה גמורה בין שהוא  טוב להם בין שהוא

ששון    היו אוהבים אותך אהבה גמורה בין שהוא  טוב להם בין שהוא

--------------------------------------------------------------------

פריז    רע להם לכך נא'  על כן עלמות אהבוך              ד"א

דפוס    רע להם לכך נאמר       עלמות אהבוך

ירו1    רע להם לכך נאמר על כן עלמות אהבוך (אמרו חכמים) ד"א

או51    רע להם לכך נאמר       עלמות אהבוך              ד"א

ששון    רע להם לכך נאמ' על כן עלמות אהבוך              ד"א

--------------------------------------------------------------------

פריז    על כן עלמות אהבוך אמרו חכמים חמשים שנה נקרא עולם שנ'

דפוס

ירו1    על כן עלמות אהבוך אמרו חכמים חמשים שנה נקרא עולם שנאמ'

או51    על כן עלמו' אהבוך אמרו חכמי' נ'    שנה נקרא עולם שנ'

ששון    על כן עלמות אהבוך            נ'    שנה נקרא עולם שנ'

--------------------------------------------------------------------

פריז    וחנה לא עלתה כי אמרה לאישה וג'  וישב שם על עולם חמשים שנה

דפוס

ירו1    וחנה לא עלתה               וגו' וישב שם עד עולם חמשים שנה

או51    וחנה לא עלתה כי אמרה לאשה  וגו' וישב שם עד עולם נ'    שנה

ששון    וחנה לא עלתה               וגו' וישב שם עד עולם נ'    שנה

--------------------------------------------------------------------

פריז    ולהלן הוא או' ורצע אדניו את אזנו במרצע ועבדו לעולם חמשים

דפוס

ירו1

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

פריז    שנה הלא שמענו חמשים שנה חמשים שנה שנאמרו בשמואל הנביא

דפוס

ירו1                                             כשמואל הנביא

או51                                             דשמואל הנביא [ורצח

ששון                                      שנאמרו בשמואל הנביא ורצע

--------------------------------------------------------------------

פריז                                            נקרא עולם חמשים

דפוס

ירו1

או51    אדוניו את אזנו במרצע ועבדו לעולם נ' שנה

ששון    אדוניו את אזנו במרצע ועבדו לעולם נ' שנה

--------------------------------------------------------------------

פריז    שנה           שנאמרו בעבד   עברי נקרא עולם

דפוס

ירו1                  שנאמ'  (ובעבד עק)  נקרא עולם

או51        (שנאמרו)] שנאמרו בעבד   עברי נקרא עולם [לכן אמר על

ששון                  שנאמרו בעבד   עברי נקרא עולם לכן  אמ' על

--------------------------------------------------------------------

פריז                    נמצא  מיום שנברא העול' ועד עכשיו תשעים

דפוס

ירו1                    נמצא  מיום שנברא העולם ועד עכשיו צ'

או51    כן עלמות אהבוך] <...>      שנברא העולם ועד עכשו  תשעים

ששון    כן עלמות אהבוך  נמצא  מיום שנברא העולם ועד עכשיו צ"ו

--------------------------------------------------------------------

פריז    וששה עולמים           וחמש שנה   לכך נאמ' על כן עלמות אהבוך

דפוס

ירו1    ושש  עולמות (ושש שנה) וחמש שנה   לכך            עלמות אהבוך

או51    וז'  עולמו'           וחמש <...> לכך            עלמות אהבוך

ששון         עולמות           וה'  שנים  לכך            עלמות אהבוך

--------------------------------------------------------------------

פריז    קרא אדם ולא שנה עדיין בחוץ עומד

דפוס    קרא אדם ולא שנה עדיין בחוץ עומד שנה ולא קרא עדיין בחוץ

ירו1    קרא אדם ולא שנה עדיין בחוץ עומד שנה ולא קרא עדיין בחוץ

או51    קרא אדם ולא שנה עדיין בחוץ עומד שנה ולא קרא עדיין בחוץ

ששון    קרא אדם ולא שנה עדיין בחוץ עומד שנה ולא קרא עדיין בחוץ

--------------------------------------------------------------------

פריז         קרא ושנה          ושימש תלמידי חכמים דומה כמי שנעלמו

דפוס    עומד קרא ושנה      ולא שימש  תלמידי חכמים דומה למי שנעלמו

ירו1    עומד     שנה  וקרא ולא שמש   ת"ח          דומה כמי שנעלמו

או51         קרא ושנה      ולא שמש   ת"ח          דומה כמי שנעלמו

ששון    עומד קרא ושנה      ולא שימש  ת"ח          דומה כמי שנעלמו

--------------------------------------------------------------------

פריז    ממנו סיתרי דברי תורה שנ'   כי אחרי שובי נחמתי וגו' אבל

דפוס    ממנו סתרי       תורה שנאמר כי אחרי שובי נחמתי      אבל

ירו1    ממנו סתרי       תורה שנאמ' כי אחרי שובי נחמתי      אבל

או51    ממנו סתרי       תורה שנ'   כי אחרי שובי נחמתי      אבל

ששון    ממנו סתרי       תורה שנ'   כי אחרי שובי נחמתי      אבל

--------------------------------------------------------------------

פריז          קרא   אדם תורה נביאים וכתובים ושנה משנה מדרש הלכות

דפוס          קרא   אדם תורה נביאים וכתובים ושנה משנה מדרש הלכות

ירו1          קרא   אדם תורה נביאים וכתובים ושנה      מדרש הלכות

או51    (שנה) [קרא] אדם      נביאים וכתובי' ושנה      מדרש הלכות

ששון          קרא   אדם תורה נביאי' וכתובי' ושנה      מדרש הלכות

--------------------------------------------------------------------

פריז    ואגדות ושימש תלמ'   חכמ'  אפלו מת עליו או נהרג עליו הרי

דפוס    ואגדות ושמש  תלמידי חכמים אפי' מת עליו או נהרג עליו הרי

ירו1    ואגדות ושמש  ת"ח          אפי' מת עליו או נהרג עליו הרי

או51    ואגדות ושמש  תלמידי חכמי' אפי' מת עליו או נהרג עליו הרי

ששון    והבדות ושימש ת"ח          אפי' מת עליו או נהרג עליו הרי

--------------------------------------------------------------------

פריז    הוא בשמחה    לעולם לכך נא'  על כן עלמות אהבוך מרחשת

דפוס    הוא בשמחה    לעולם לכך נאמר על כן עלמות אהבוך מרחשת

ירו1        בשמחה    לעולם לכך נאמ'       עלמות אהבוך מרחשת קרבנך

או51        בשמחה כל ימיו  לכך נאמ' על כן עלמות אהבוך מרחשת (יש

ששון        בשמחה    לעולם לכך נאמ'       עלמות אהבוך מרחשת קרבנך

--------------------------------------------------------------------

פריז        עמוקה מעשה     רוחשין   כיצד יש    באדם תורה      נוהר

דפוס        עמוקה מעשיה    רוחשין   כיצד יש בו באדם תורה יהיה נזהר

ירו1        עמוקה ומעשיה   רוחשין   כיצד יש בו באדם תורה      נזהר

או51    בו) עמוקה [ו]מעשיה [רוחשין] כיצד יש בו באדם תורה      נזהר

ששון        עמוקה ומעשיה   רוחשין   כיצד יש בו באדם תורה      נזהר

--------------------------------------------------------------------

פריז    בעצמו שלא יבא  לידי עון וחטא א'   לו הקב"ה בני ברוך אתה

דפוס          שלא יבא  לידי עון וחטא אמ'  לו הקב"ה     ברוך אתה

ירו1    בעצמו שלא יבא  לידי עון וחטא אומר לו הקב"ה בני ברוך אתה

או51    בעצמו שלא יבוא לידי עון וחטא אומר לו הב"ה  בני ברוך אתה

ששון    בעצמו שלא יבא  לידי עון וחטא א"ל     הב"ה  בני ברוך אתה

--------------------------------------------------------------------

פריז    ותחיה לך קורת רוח בעולם ויטמינו דברי תורה בפיך לעולם אשרי

דפוס    ותהיה לך קורת רוח       ויטמנו  דברי תורה בפיך לעולם אשרי

ירו1    תהיה  לך קורת רוח בעולם ויטמנו  ד"ת       בפיך לעולם אשרי

או51    ותהיה לך קורת רוח בעולם ויטמנו  ד"ת       בפיך בעולם אשרי

ששון    ויהיה לך קורת רוח בעולם ויטמנו  ד"ת       בפיך בעולם אשרי

--------------------------------------------------------------------

פריז    אדם שיש בו      תורה ושמורים בידו ויודע להשיבו בהם תשובה

דפוס    אדם שיש בו דברי תורה ושמורים בידו ויודע להשיב  בהן תשובה

ירו1    אדם שיש בו      תורה ושמורים בידו ויודע להשיב  בהם תשובה

או51    אדם שיש בו      תורה ושמורים בידו ונודע להשיב  בהן תשובה

ששון    אדם שיש בו      תורה ושמורים בידו ויודע להשיב  בהן תשובה

--------------------------------------------------------------------

פריז    שלימה במקומה  עליך הוא   אומ' מים עמוקים עצה בלב איש ואומ'

דפוס    שלימה במקומה  עליו הכתוב אומר מים עמוקים עצה בלב איש ואומר

ירו1    שלימה ובמקומה עליו הכתוב אומ' מים עמוקים עצה בלב איש ואומר

או51    שלימה במקומה  עליו הכתו' אומ' מים עמוקים עצה בלב איש ואו'

ששון    שלימה במקומה  עליו הכתו' או'  מים עמוקים עצה בלב איש ואו'

--------------------------------------------------------------------

פריז    ממעמקים קראתיך יי ואומ' תפלה לעני כי יעטף

דפוס    ממעמקים קראתיך יי ואומר תפלה לעני כי יעטף

ירו1    ממעמקים קראתיך יי ואומ' תפלה לעני כי יעטוף וגו'

או51    ממעמקים קראתיך יי ואו'  תפלה לעני כי יעטוף ולפני יי ישפוך

ששון    ממעמקים קראתיך יי ואו'  תפלה לעני כי יעטוף

--------------------------------------------------------------------

פריז

דפוס

ירו1

או51    שיחו

ששון