לונ              {א}

וטי              {א}

פירק   פר'   ג'  {א}

מינ              {א}

פריז   פרשה  ד'  {א} נפש   כי תחטא                   הה"ד

דפוס   פרשה  ד   {א} נפש   כי תחטא בשגגה מכל מצות יי זש"ה

ג11              {א} <...>

ג31              {א} <...

ירו1   פרשת' ד'  {א}                                 הה"ד

או3    פרשת' ד'  {א} [נפש  כי תחטא בשגגה מכל ...]

או51   פרשתא ד'  {א} נפש   כי תחטא                   הה"ד

ששון   פרשתא ד'  {א} נפש   כי תחטא וגו'              הה"ד

--------------------------------------------------------------------

לונ    עד   ראיתי תחת השמש    מקום    המשפט   שמה  הרשע ומקום

וטי    עוד  ראיתי תחת השמש    <..>קום המשפט   שמה  הרשע וגו'

פירק   ועוד ראיתי תחת השמש    מקום    המ'     וג'

מינ    עוד  ראיתי תחת השמש    מקום    המשפט   שמה  הרשע ומקום

פריז   ועוד ראיתי תחת השמש    מקום    המשפט   שמה  הרשע

דפוס   ועוד ראיתי תחת השמש    מקום    המשפט   וגו'

ג11

ג31                   ..>מ?ש? מקום    ?ה?משפט שמה  הרשע ומקום

ירו1   ועוד ראיתי תחת השמש    מקום    המשפט   וגו'

או3    ועוד ראיתי תחת השמש    מקום    המשפט   שמה  הרשע

או51   ועוד ראיתי תחת השמש    מקום    המשפט   שמה  הרשע

ששון   ועוד ראיתי תחת השמש    מקום    המשפט   שמה  הרשע

--------------------------------------------------------------------

לונ    הצדק        שמה  הרשע ר' אלעזר  ור' יהודה ר'   אלעזר

וטי                          ר' אליעזר ור' יהושע ר'   אליעזר

פירק                         ר' אליעזר ור' יהושע ר'   אליע'

מינ    הצדק        שמה  הרשע ר' אלעזר  ור' יהודה ר'   אלעזר

פריז                         ר' אליעזר ור' אבינא ר'   אליעזר

דפוס                         ר' אליעזר ור' יהושע ר'   אליעזר

ג11

ג31    ה?צ?<..>?ק? ושמה                          <... ..>?ר?

ירו1                         ר' אליעזר ור' יהושע ר'   אליעזר

או3                          ר' אליעזר ור' יהושע ר'   אליעזר

או51                         ר' אליעזר ור' יהושע

ששון                         ר' אליעז' ור' יהושע ר'   אלי'

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ'  מקום המשפט שמה הרשע                            מקום

וטי    אמ'  מקום המשפט שמה הרשע                            מקום

פירק   או'  מקום המשפט שמה הרשע                            מקום

מינ         מקום המשפט שמה הרשע                            מקום

פריז   אומ' מקום המשפט שמה הרשע                            מקום

דפוס   אמר  מקום המשפט שמה הרשע                            מקום

ג11

ג31    אמ'  מקום המשפ' שמ' הר?ש?<..>                       מקום

ירו1   אומ' מקום המשפט                                     מקום

או3    אומר מקום המשפט שמה הרשע                            מקום

או51   אומ' מקום המשפט שמה הרשע      (מקום המשפט שמה הרשע) מקום

ששון   או'  מקום המשפט שמה הרשע                            מקום

--------------------------------------------------------------------

לונ    שסנהדרין   גדולה          שליש' יושבת        וחות(מ)[כ]ת

וטי    סנהדרין    גדולה          שליש' יושבת        וחותמת

פירק   סנהדרין    גדולה    של    ישר'  יושבת        וחותמת

מינ    שסהדרין    גדולה    של    ישר'  יושבת        וחותמת

פריז   סנהדרין    גדולה    של    ישראל יושבת וחותכת

דפוס   שסנהדרי    גדולה                יושבת וחותכת

ג11

ג31    הסנהדר?ין? ?ה?גדולה <...>

ירו1   סנהדרין    גדולה    של    ישראל יושבת וחותכת

או3    שסנהדרי    גדולה    של    ישראל יושבת וחותכת

או51   סנהדרי     גדולה    של    ישראל יושבת וחותכת

ששון   סנהדרי     גדולה    של    יש'   יושבת וחותכת

--------------------------------------------------------------------

לונ    דיניהן         שליש' שמה הרשע שמה   ויבאו     שרי

וטי    דיניהן         שליש' שמה הרשע שמה   ויבאו     שרי

פירק   דיניהן של      ישר'  שמה הרשע שמה   ויבאו     שרי

מינ    דיניהן של      ישר'  שמה הרשע שמה   ויבאו     שרי

פריז   דיניהן של      ישראל שמה הרש'       ויבאו     שרי

דפוס   דיניהם של      ישראל שמה הרשע שמה   ויבאו     שרי

ג11

ג31                         שמה הרשע שמה   ויב<..>או ?ש?רי

ירו1             דיני ישראל שמה הרשע שמה   ויבואו    שרי

או3              דיני ישראל שמה הרשע שמה   ויבואו    שרי

או51   דיניהם של      ישראל שמה הרשע [שמה] ויבואו    שרי

ששון   דיניהן של      יש'   שמה הרשע       ויבאו     שרי

--------------------------------------------------------------------

לונ    מלך בבל וישבו בשער התוך מה   הוא שער התוך ששם חות(מ)[כ]ין

וטי    מלך בבל וישבו בשער התוך מהו      שער התוך ששם חותכין

פירק   מלך בבל ישבי  בשער התוך מאי      שער התוך ששם חותכין

מינ    מלך בבל וישבו בשער התוך מהו      שער התוך ששם חותכין

פריז   מלך בבל וישבו בשער התוך מהו      שער התוך ששם חותכין

דפוס   מלך בבל וישבו בשער התוך                   ששם חותכים

ג11

ג31    מלך בבל וישבו בשער הצדק <...                  ..>ותכין

ירו1   מלך בבל ושבו  בשער התוך מאי      שער התוך ששם חותכין

או3    מלך בבל וישבו בשער התוך מאי      שער התוך ששם חותכין

או51   מלך בבל וישבו בשער התוך מהו      שער התוך ששם חותכין

ששון   מלך בבל וישבו בשער התוך מהו      שער התוך ששם חותכין

--------------------------------------------------------------------

לונ    את ההלכה במתלא אמ'  הנדי תלא   מרא

וטי    את ההלכה במתלא אמ'  הנדי תלא   מרי

פירק   את ההלכה במתלא אמ'  הנדי תליא  מרי

מינ    את ההלכה במתלא אמ'  הנדי תליו  מריו

פריז   את ההלכה במתלא אמרי הנדי תליא  ממי

דפוס   את הלכה  במתלא אמ'  הנרי תליא  מרי

ג11

ג31    את ההלכה

ירו1   את ההלכה במתלא אמרי      בדתלה מארה

או3    את ההלכה במתלא אמרי (כדי תלא   מארי) [באתר' דמארי תלא]

או51   את ההלכה במתלא אמרי                  באתרא  דמריה תלא

ששון      ההלכה במתלא אמרי הנאד יתלה  מרא

--------------------------------------------------------------------

לונ        זייניה קבלאי    [רעיא תלא]     (?צ?)[ק]לותיה ורוח

וטי        זייניה קבלאי          תלא      עלותיה        ורוח

פירק       זייניה כול?ב?אי       תלא      קולתיה        ורוח

מינ        זייניה קבל      אי             שלותיה        ורוח

פריז       זייגיה כולבאי         תלא      קולתיה        ורוח

דפוס       זייניה כולבא    רעיא  תלא      קולתיה        ורוח

ג11

ג31                                                     רוח

ירו1       זייניה כולבא    רעיא  תלא      קולתיה        ורוח

או3        זייניה קולבאי   רעיא  תלא      קולותיה       ורוח

או51   ביה זייניה קובלאי         תלא  ביה קלתיה         ורוח

ששון       זייניה כלבא     רעיא  תליה     קולתיה        ורוח

--------------------------------------------------------------------

לונ    הקודש     צווחת וא'    מקום הצדק  שמה  הרשע מקום

וטי    הקודש     צווחת ואומרת מקום הצדק  שמה  הרשע מקום

פירק   הקודש     צווחת ואומרת מקום המשפט [שמה הרשע מקום

מינ    הקדש      צווחת ואמ'   מקום הצדק  שמה  הרשע (מקום) מקום

פריז   הקודש     צווחת ואומרת מקום הצדק  שמה  הרשע מקום

דפוס   הקדש      צווחת ואומרת מקום הצדק  שמה  הרשע במקום

ג11

ג31    הק?ב?<..> צוחת  ואומרת מקום הצדק  <...

ירו1   הקדש      צווחת ואומרת מקום הצדק  שמה  הרשע מקום

או3    הקדש      צווחת ואומרת מקום הצדק  שמה  הרשע מקום

או51   הקדש      צווחת ואומרת מקום הצדק  שמה  הרשע מקום

ששון   הקדש      צווחת ואומרת מקום הצדק  שמה  הרשע מקום

--------------------------------------------------------------------

לונ    המשפט שמה הרשע מקום

וטי

פירק

מינ    המשפט שמה הרשע מקום

פריז

דפוס

ג11                        הרשע א' ר' יהודה בי' סימון מימיו

ג31

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג11    לא לן אדם בירושלים ובידו עוון הכי זה צד תמיד שלשחר היה

ג31

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג11    מכפר על תעב שנעשה ביום בלילה שלבין הערבים היה מכפר על תעב

ג31

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                                                   שכת'

וטי                                                   שכתוב

פירק                                                  שכת'

מינ                                                   שכת'

פריז                                                  שכת'

דפוס                                                  שכתב

ג11    שנעשה ביום מכל מקום לא לן אדם בירוש' ובידו עון הדה

ג31

ירו1                                                  שכתי'

או3                                                   שכתוב

או51                                                  שכתו'

ששון                                                  שכתו'

--------------------------------------------------------------------

לונ    בו  צדק  ילין בה              עתה  מרצחים הא         עבדין

וטי    בו  צדק  ילין בה              עתה                    עבידין

פירק   בה  צדק  ילין בה              עתה                    עבדין

מינ    בו  צדק  ילין בה              עתה  מרצחים הא         עבידין

פריז   בה  צדק  ילין בה              עתה                    עבידין

דפוס   בה  צדק  ילין בה              עתה                    עבידין

ג11    היא צדק  ילין בה צדיק ילין בה ועתה מרצחים וכדון   הא עבידין

ג31        ..>ק ילין בה צדק  ילין בו             מרצ<..>    עבדין

ירו1   בו  צדק  ילין בה              עתה                    עבדין

או3    בו  צדק  ילין בה              עתה                    עבדין

או51   בו  צדק  ילין בו              עתה                    עבידא

ששון   בו  צדק  ילין בה              עתה                    עבירא

--------------------------------------------------------------------

לונ    קטולין שם    הרגו את זכריה  ואת אוריה

וטי    קטולין שם    הרגו את זכריה  ואת אוריה

פירק   קטולין שם    הרגו את זכריה  ואת אוריה

מינ    קטילין שם    הרגו את זכריה  ואת אוריה

פריז   קטולין שם    הרגו את זכריהו ואת אוריה

דפוס   קטולי' שם    הרגו את זכריה  ואת אוריה

ג11    קטולין       הרגו את            אוריה והרגו את זכריה

ג31    קטולין <...>

ירו1   קטולין שמה   הרגו את זכריה  ואת אוריה

או3    קטילין שמה   הרגו את זכריה  ואת אוריה

או51   קטולין שם    הרגו את זכריה  ואת אוריה

ששון   קטולין שם    הרגו את זכריה  ואת אוריה

--------------------------------------------------------------------

לונ    ר'   יהוש'   א'                   מקום   המשפט  שמה הרשע

וטי    ר'   יהושע   אמ'                  מקום   המשפט  שמה הרשע

פירק   ר'   יהוש'   אומ'                 מקום   המשפט] שמה הרשע

מינ    ר'   יהושע   אמ'                  מקום   המשפט  שמה הרשע

פריז   ר'   אבינא   אמ'                  מקום   המשפט  שמה הרשע

דפוס   ר'   יהושע   אומר                 מקום   המשפט  שמה הרשע

ג11    ר'   יהושע   פתר  קריה במעשה העגל מקום   המשפט  שמה הרשע

ג31    <... ..>הוש' אמ'                  מ<..>ם המשפט  שמה הרשע

ירו1   ר'   יהושע   אומ'                 מקום   המשפט  שמה הרשע

או3    ר'   יהושע   אומ'                 מקום   המשפט  שמה הרשע

או51   ר'   יהושע   אומ'                 מקום   המשפט  שמה הרשע

ששון   ר'   יהושע   או'                  מקום   המשפט  שמה הרשע

--------------------------------------------------------------------

לונ    מקום שנעשה  בהן מידת הדין   במעשה העגל  כדכ'   עברו   ושבו

וטי    מקום שנעשתה בהן מידת הדין   במעשה העגל  כדכת'  עברו   ושובו

פירק   מקום שנעשתה     מידת הדין   במעשה העגל  [ד]כת' עברו   ושובו

מינ    מקום שנעשה      מדת  הדין   במעשה העגל  כדכת'  עברו   ושובו

פריז   מקום שנעשתה     מידת הדין   במעשה העגל  דכת'   עברו   ושובו

דפוס   מקום שנעשה      מידת הדין   במעשה העגל  דכתיב  עברו   ושבו

ג11    מקום שעשיתי     מידת הדין         בעגל  שנ'    עברו   ושובו

ג31    מקום שנעשה           הד<..> <...  ..>גל דכ'    עב?רו? ושובו

ירו1   מקום שנעשתה שם       הדין   במעשה העגל  דכתיב  עברו   ושובו

או3    מקום שנעשתה שם  מדת  הדין   במעשה העגל  שנא'   עברו   ושובו

או51   מקום שנעשה      מדת  הדין   במעשה העגל  דכתי'  עברו   ושובו

ששון   מקום שנעשה      מדת  הדין   במעשה העגל  שמה    עבדו

--------------------------------------------------------------------

לונ    משער    לשער         וגו'

וטי    משער    לשער         וגו'

פירק   משער    לשער

מינ    משער    לשער         וגו'

פריז   משער    לשער         וגו'

דפוס   משער    לשער

ג11    משער    לשער   במחנה והרגו איש את אחיו ואיש את רעיהו ואיש

ג31    משע<..> ?ל?שער במחנה וגו'

ירו1   משער    לשער   במחנה

או3    משער    לשער   במחנה וגו'

או51   משער    לשער

ששון   משער    לשער

--------------------------------------------------------------------

לונ             שמה    הרשע שנ'  ויגף  ייי את העם על   אש'

וטי             שמה    הרשע שם   ויגף  ייי את העם וגו'

פירק            שמה    הרשע שם   ויגף  ייי את העם

מינ             שמה    הרשע שנ'  ויגף  יי  את העם על   אשר

פריז            שמה    הרשע      ויגף  יי  את העם

דפוס            שמה    הרשע שם   ויגוף יי  את העם

ג11    את קרובו שמה    הרשע שם   ויגף  יי  את העם על   אשר

ג31             <..>מה <...      ..>ל                  אשר

ירו1            שמה    הרשע שם   ויגף  יי     בעם

או3             שמה    הרשע שנא' ויגוף יי  את העם

או51            שמה    הרשע      ויגוף ייי את העם

ששון            שמה    הרשע      ויגוף יי  את העם

--------------------------------------------------------------------

לונ    עשו את הע'                      ורוח הקודש צווחת ואומ'

וטי                                    ורוח הקו'  צווחת ואומרת

פירק                                   ורוח הקודש צווחת ואומר

מינ    עשו את העגל                     ורוח הקדש  צווחת ואומ'

פריז                                   ורוח הקודש צווחת ואומרת

דפוס                                   ורוח הקדש  צווחת ואומרת

ג11    עשו את העגל אשר עשה אהרן        ורוח הקו'  צוחת  ואו'

ג31    עשו את העגל אשר עשה ...>ן (?ה?) רוח  הקודש <...  ..>שע

ירו1                                   ורוח הקדש  צווחת ואומרת

או3                                    ורוח הקדש  צווחת ואומרת

או51                                   ורוח הקדש  צווחת ואומרת

ששון                                   ורוח הקדש  צווחת ואומרת

--------------------------------------------------------------------

לונ        מקום  הצדק       שמה הרשע

וטי        מקום  הצדק       שמה הרש'

פירק       מקום  הצדק

מינ        מקום  הצדק       שמה הרשע

פריז       מקום  הצדק       שמה הרשע

דפוס       מקום  הצדק       שמה הרשע דבר אחר מקום  המשפט שמה הרשע

ג11    אלא ומקום הצדק <...> שמה הרשע

ג31

ירו1       מקום  הצדק       שמה הרשע

או3        מקום  הצדק       שמה הרשע

או51       מקום  הצדק       שמה הרשע         [מקום המשפט שמה הרשע

ששון       מקום  הצדק       שמה הרשע

--------------------------------------------------------------------

לונ                                                    מקום שצידקתים

וטי                                                    מקום שצידקתים

פירק

מינ                                                    מקום שצדקת[י]ם

פריז

דפוס

ג11                                                    מקום שצידקתי

ג31                                                    מקום <..>צדקתים

ירו1                                                   מקום שצדקתים

או3                                                    מקום שצדקתים

או51   מקום ש<..>ים בהם מדת הדין בדור המ<..> דת?נ?<..> מקום שצדקתים

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ         וקראתי  אותן  א'והות          אני אמרתי א'הים אתם

וטי         וקראתי  אותן  אלוהות     שנ'  אני אמרתי אלהים אתם

פירק

מינ         וקראתי  אותו  אלהו'           אני אמרתי אלהי' אתם

פריז

דפוס

ג11    אתכם וקראתי  אתכם  אלוהות          אני אמרתי אלה   אתם

ג31         וכתבתי  עליהם אלה?ם? אתם

ירו1        וקראתים       אלהים      שנא' אני אמרתי אלהים אתם

או3         וקראתים       אלהים      שנא' אני אמרתי אלהים [אתם]

או51        וקראתים       אלהים      שנ'  אני אמרתי אלהים אתם

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    ובני  עליון כלכם  שמה הרש' שם   הלכו    ואמרו לעגל  אלה

וטי    וגו'              שמה הרשע שם   הלכו    ואמרו לעגל  אלה

פירק                     שמה הרשע

מינ    ובני  עליון כולכם שמה הרשע שם   הלכו    ואמרו לעגל  אלה

פריז

דפוס

ג11    ובני  וג'         שמה הרשע שמה                      אלה

ג31    ו<..> עליון                <...               ..>ל  אלה

ירו1                     שמה הרשע שם   מעילו   ואמרו לעגל  אלה

או3                      שמה הרשע שמה  חללו    ואמרו       אלה

או51                     שמה הרשע שמה  ה<..>כו ואמרו ל<..> אלה

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    א'היך   יש'                   מדבר בדור      המבול

וטי    אלהיך   יש'                   מדבר בדור      המבול

פירק                                 מדבר בדור      המבול

מינ    אלהי[ך] ישראל                 מדבר בדור      המבול

פריז                  ד"א מקום המשפט מדבר בדור      המבו'

דפוס                                 מדבר בדור      המבול

ג11    אלהיך   ישראל

ג31    אלהיך   ישראל                 מדבר בדור <... ..>ל

ירו1   אלהיך   ישראל  ד"א            מדבר בדור      המבול

או3    אלהיך   ישראל  ד"א            מדבר בדור      [ה]מבול

או51   אלהיך   ישראל] ד"א מקום הצדק  מדבר בדור      המבול

ששון                  ד"א מקום הצדק  מדבר בדור      המבול

--------------------------------------------------------------------

לונ    מקום המשפט שמה   הרשע מקום שנעשת  בהן   מידת הדין

וטי    מקום המשפט שמה   הרשע מקום שנעשתה בהן   מידת הדין

פירק   מקום המשפט שמה   הרשע מקום שנעשתה [בהם] מידת הדין

מינ    מקום המשפט שמה   הרשע מקום שנעשי' בהם   מידת הדין

פריז   מקום המשפט מקום            שנעשתה       מידת הדין   בעולם

דפוס   מקום המשפט שמה   הרשע מקום שנעשת  בהן   מידת הדין

ג11

ג31    מקום המש'  <...>                        מידת הד?ין?

ירו1   מקום המשפט שמה   הרשע מקום שנעשתה בהם   מדת  הדין

או3    מקום המשפט שמה   הרשע מקום שנעשתה בהם   מדת  הדין

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    בדור המבול כדתנן דור  המבול  אין להן חלק   בארץ לעולם הבא

וטי    בדור             דור  המבול  אין להן חלק        לעולם הבא

פירק   בדור המבול       [דור המבול] אין להן חלק        לעולם הבא

מינ    בדור המבול כדתנן דור  המבול  אין להם חלק        לעולם הבא

פריז   בדור המבול                   אין להם חלק        לעולם הבא

דפוס   בדור המבול כדתנן דור  המבול  אין להם חלק        לעולם הבא

ג11

ג31    בדור המבול דתנן  דור  המבול  אין להם ח?ל?ק      <...>

ירו1   בדור המבול דתנן  דור  המבול  אין להם חלק        לעה"ב

או3               דתנן  דור  המבול  אין להם חלק        לעה"ב

או51                    דור  המבול  אין להם חלק        לעה"ב

ששון                    דור  המבול  אין להם חלק        לעה"ב

--------------------------------------------------------------------

לונ    ואין  עומדין בדין שמה הרשע שם וימח את כל היקום

וטי    ואין  עומדין בדין שמה הרשע שם וימח את כל היקום

פירק   ואינן עומדין בדין שמה הרשע שם וימח את כל היקום

מינ    ואין  עומדין בדין שמה הרשע    וימח את כל היקום

פריז   ואינן עומדים בדין שמה הרשע    וימח את כל היקום

דפוס   ואינן עומדין בדין שמה הרשע שם וימח את כל היקום

ג11

ג31                      שמה הרשע    וימח את כל היקום וכל'

ירו1   ואין  עומדין בדין שמה הרשע שם וימח את כל היקום

או3    ואין  עומדין בדין שמה הרשע    וימח את כל היקום וגו'

או51   ואינן עומדין בדין שמה הרשע    וימח את כל היקום

ששון   ואין  עומדי  בדין שמה הרשע    וימח את כל היקום

--------------------------------------------------------------------

לונ                                         ורוח הקודש       צווחת

וטי                                         ורוח הקו'        צווחת

פירק                                        ורוח הקודש אומרת וצווחת

מינ                                         ורוח הקדש        צווחת

פריז                                        ורוח הקודש       צווחת

דפוס                                        ורוח הקדש        צווחת

ג11

ג31    מתלא אמ' הן דתלא <...> <... ..>?תי?ה ורוח הקדש        צוחת

ירו1                                        ורוח הקדש        צווחת

או3                                         ורוח הקדש        צווחת

או51                                        ורוח הקדש        צווחת

ששון                                        וריח הקדש        צווחת

--------------------------------------------------------------------

לונ    וא'    מקום הצדק  שמה הרשע   מקום ש(ה))צדיק[ת]ים וכתבתי

וטי    ואומרת מקו' הצר   שמ' הרש'   מקום שצידקתים       וכתבתי

פירק          מקום הצדק  שמה הרשע   מקום שצדקתים

מינ    ואומרת מקום הצדק  שמה הרשע   מקום שהצדיקים       וכתבתי

פריז   ואומרת מקום הצדק  שמה הרשע   מקום שצדקתם

דפוס   ואומרת מקום הצדק  שמה הרשע   מקום שהצדקתים       דכתי'

ג11

ג31    ואומ'  מקום המשפט שמה הרש<.. ...> <...           ..>הם

ירו1   ואומרת מקום הצדק  שמה הרשע   מקום שצדקתים        וכתבתי

או3    ואומרת מקום הצדק  שמה הרשע   מקום שצדקת[י]ם      וכתבתי

או51   ואומרת מקום הצדק             מקום שצידקתים

ששון   ואומרת מקום הצדק  שמה הרשע   מקום שצדקתי         וכתבתי

--------------------------------------------------------------------

לונ    עליהם בתיהם שלום מפחד              ולא  שבט אל'וה עליהם

וטי    עליהם בתיהם שלום מפחד              וגו'

פירק         בתיהם שלום מפחד

מינ    עליהן בתיהם      מפחד              ולא  שבט עליהן

פריז         בתיהם שלום מפחד

דפוס         בתיהם שלום מפחד

ג11

ג31          בתיהם שלום ?מ?פחד מן המזיקין ולא  שבט אלוה  ע<..

ירו1   עליהם בתיהם שלום מפחד

או3    עליהם בתיהם שלום [מפחד]

או51         בתיהם שלום מפחד

ששון   עליהם בתיהם שלום מפחד

--------------------------------------------------------------------

לונ    שמה  הרשע שם ויאמרו לא' סור ממנו וד'     דרכיך   לא חפצ'

וטי    שמה  הרשע שם ויאמרו לאל סור ממנו וגו'

פירק   שמה  הרשע    ויאמרו לאל סור ממ'

מינ    שמה  הרשע שם ויאמרו     סור ממנו         דרכיך   לא חפצתי

פריז   שמה  הרשע    ויאמרו לאל סור ממנו

דפוס   שמה  הרשע    ויאמרו לאל סור ממנו

ג11

ג31    ...> <...                        ..>?עת? ?דר?כיך לא תפצ?נו?

ירו1   שמה  הרשע שם ויאמרו לאל סור ממנו

או3    שמה  הרשע    ויאמרו לאל סור ממנו וגו'

או51   שמה  הרשע    ויאמרו לאל סור ממנו

ששון   שם   הרשע    ויאמרו לאל סור ממנו וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ    מה    שדי כי נעבדנו וגו'

וטי    מה    שדי כי נעבדנו וגו'

פירק

מינ    מה    שדי כי נעבדנו וגו'

פריז                                          ד"א     מקום

דפוס                            מדבר בסדומיים דבר אחר מקום

ג11

ג31    <...>

ירו1   מה    שדי כי נעבדנו                    ד"א     מקום

או3    מה    שדי כי נעבדנו וגו'               ד"א

או51                                          ד"א     מקום

ששון                                          ד"א     מקום

--------------------------------------------------------------------

לונ          מדבר בסדומיים מקום המשפט שמ' הרשע מקום שנעשתה בהן

וטי          מדבר בסדומיים מקום המשפט שמה הר'  מקום שנעשתה בהן

פירק         מדבר בסדומיים מקום המשפט שמה הרשע מקום שנעשתה

מינ          מדבר בסדומיים מקום המשפט שמה הרשע מקום שנעשתה

פריז   המשפט מדבר בסדומיים

דפוס   המשפט

ג11

ג31

ירו1   המשפט מדבר בסדומיים מקום                     שנעשתה בהם

או3          מדבר בסדומיים מקום המשפט שמה הרשע מקום שנעשתה בהם

או51   המשפט מדבר בסדומיים

ששון   המשפט מדבר בסדומיים

--------------------------------------------------------------------

לונ    מידת   הדין כסדומים  כדתנן אנשי  סדום      אין להן חלק

וטי    מידת   הדין בסדומיים כדתנן אנשי  סדום      אין להם חלק

פירק   [מידת] הדין בסדומיים כדתנן אנשי  סדום      אין להן חלק

מינ    מדת    הדין בסדומיים כדתנן אנשי  סדום      אין להם חלק

פריז                        כדתנן אנשי  סדום      אין להם חלק

דפוס

ג11

ג31

ירו1   מדת    הדין          כדתנן אנשי  סדום      אין להם חלק

או3    מדת    הדין          כדתנן ואנשי סדום רעים אין להם חלק

או51                        כדתנן אנשי  סדום      אין להם חלק

ששון                        כדתנ' אנשי  סדום      אין להם חלק

--------------------------------------------------------------------

לונ    לעו'  הבא אבל       עומדין בדין שמה    הרשע שם        המטיר

וטי    לעולם הבא אבל       עומדין בדין שמה    הרשע שם   וייי המטיר

פירק   לעולם הבא אבל       עומדין בדין שמה    הרשע שם   וייי המטיר

מינ    לעולם הבא אבל       עומדין בדין שמ' שם הרשע שם        המטיר

פריז   לעולם הבא     ואינן עומדין בדין שמה    הרשע      ויי  המטיר

דפוס                                   שמה    הרשע שם   ויי  המטיר

ג11

ג31

ירו1   לעה"ב     אבל       עומדין בדין שמה    הרשע שם   ויי  המטיר

או3    לעה"ב     אבל       עומדין בדין שמה    הרשע      ויי  המטיר

או51   לעה"ב     אבל       עומדין בדין שמה    הרשע [שם] וייי המטיר

ששון   לעה"ב     אבל       עומדין בדין

--------------------------------------------------------------------

לונ    על סדם  ועל עמרה  גפר'  וא'  וגו' ורוח הקו'  צווחת

וטי    על                      וגו'      ורוח הקו'  צווחת

פירק   על סדום                           ורוח הקודש צווח'

מינ    על סדום ועל עמורה גפרית ואש       ורוח הקדש  צווחת

פריז   על סדום                           ורוח הקודש צווחת

דפוס   על סדום                           ורוח הקדש  צווחת

ג11

ג31

ירו1   על סדום ועל עמורה       וגו'      ורוח הקודש צווחת

או3    על סדום ועל עמורה       וגו'      ורוח הקדש  צווחת

או51   על סדום ועל עמורה גפרית ואש       ורוח הקדש  צווחת

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    ואומ'                   מקום הצדק שמה הרשע מקום שצדקתם

וטי    ואומרת מק' הצ' שמ' הרש' מקום                    שצידקתם

פירק   ואומ'                   מקום הצדק שמה הרשע מקום שצדק?ת?ם

מינ    ואומר'                  מקום הצדק שמה הרשע מקום שצדקתם

פריז   ואומרת                  מקום הצדק שמה הרשע מקום שצידקתים

דפוס   ואומר'                  מקום הצדק שמה הרשע מקום שהצדקתים

ג11

ג31

ירו1   ואומרת                  מקום הצדק שמה הרשע מקום שצדקתים

או3    ואומרת                  מקום הצדק שמה הרשע מקום שצדקתים

או51                           מקום הצדק שמה הרשע מקום שצדקתים

ששון                           מקום הצדק          מקום שצידקתי'

--------------------------------------------------------------------

לונ    וכתבתי בארצם        ארץ ממנה יצא לחם ותחתיה נהפך כמו אש

וטי    וכתבתי בארצם        ארץ ממנה יצא לחם ותחתיה נהפך כמו אש

פירק   וכתבתי בארצכם       ארץ ממנה יצא לחם

מינ    וכתבתי בארצם        ארץ ממנו יצא לחם ותחתיה נהפך כמו אש

פריז   וכתבתי בארצכם       ארץ ממנה יצא לחם וגו'

דפוס   וכתבתי בארצם        ארץ ממנה יצא לחם

ג11

ג31

ירו1   וכתבתי        עליהם ארץ ממנה יצא לחם

או3    וכתבתי        עליהם ארץ ממנה יצא לחם וגו'

או51   וכתבתי בארצם        ארץ ממנה יצא לחם וגומ'

ששון   וכתבתי              ארץ ממנה יצא לחם וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ    מקום ספיר אבניה ועפר'  זהב    לו אמרו      כשהיה אחד

וטי    מקום ספיר אבניה ועפרות זהב    לו אמרו      כשהיה אחד

פירק   מקום ספיר אבנים                  אמרו      כשהיה אחד

מינ    מקום ספיר אבניה ועפרות זהב זה לו אמרו      כשהיה אחד

פריז   מקום ספיר אבניה וגו'             אמרו      כשהיה אחד

דפוס   מקום ספיר אבניה ועפרות זהב    לו אמרו      כשהיה אחד

ג11

ג31

ירו1   מקום ספיר אבניה וגו'             אמרו      כשהיה א'

או3    מקום ספיר אבניה וגו'             אמרו      כשהיה אחד

או51   מקום ספיר אבניה וגו'             אמרו בשעה שהיה  א'

ששון   מקום ספיר אבניה וגו'             אמרו בשעה שהיה  א'

--------------------------------------------------------------------

לונ    מהן הולך אצל הג[נ]ן וא'   לו תן לי     באיסר      ירק כשהוא

וטי    מהן הולך אצל הגנן   ואומר לו תן לי     באיסר      ירק כשהוא

פירק   מהן הולך אצל הגנן   ואומ' לו תן לי     בא(ו)[י]סר ירק כשהוא

מינ    מהן הולך מצל הגן    ואמ'  לו תן לי     באיסר      ירק כשהוא

פריז   מהם הולך אצל הגנן   ואו'  לו תן לי     באיסר      ירק כשהוא

דפוס   מהן הולך אצל הגנן   ואמ'  לו תן לי     באיסר      ירק כשהוא

ג11

ג31

ירו1   מהם הולך אצל הגנן   ואומ'    תן לי ירק בכאיסר         כשהוא

או3    מהם הולך אצל הגנן   ואומ' לו תן לי ירק באיסר          כשהוא

או51   מהם הולך אצל ה?ג?נן ואומ' לו תן לי     באיסר      ירק וכשהוא

ששון   מהם הולך אצל הגנן   א"ל      תן לי     בדינר      ירק וכשהוא

--------------------------------------------------------------------

לונ    נותן לו והיה משכשכו מוצא     בעפרו  זהב לקיים מה   שנ'

וטי    נותן לו      מכשכשו ומוצא    בעפרו  זהב לקיים מה   שנ'

פירק   נותן לו      משכשכו ומוצא    בעפרו  זהב לקיים מה   שנ'

מינ    נותן לו והיה משכשכו מוצא     בעפרות זהב לקיים מה   שנ'

פריז   נותן לו      משבטו  ומוצא    בעפרו  זהב לקיים מה   שנ'

דפוס   נותן לו      משכשכו ומוצא    בעפרו  זהב לקיים מה   שנא'

ג11

ג31

ירו1   נותן         משכשכו ומוצא    בו     זהב לקיים מה   שנאמ'

או3    נותן לו      מכשכשו ומוציא   לו     זהב הה"ד

או51   נותן לו      מכשכשו ומוצ?י?א בעפרו  זהב לקיים מש"נ

ששון   נותן לו      מכשכשו ומוצא    בעפרו  זהב לקיים מה   שנ'

--------------------------------------------------------------------

לונ    ועפרות זהב לו שמה הרשע שם  אמרו עמד   ונשכח      את הרגל

וטי    ועפרות זהב לו שמה הרשע שם  אמרו נעמד  ונשכח      את הרגל

פירק   ועפרות זהב לו שמה הרשע שם  אמרו נעמוד ונשכח תורת    הרגל

מינ    ועפרות זהב לו שמה הרשע שם  אמרו עמד   ונשכח      את הרגל

פריז   ועפרות זהב לו שמא          אמרו נעמוד ונשכח תורת    רגל

דפוס   ועפרות זהב לו שמה הרשע שם  אמרו נעמוד ונשכח תורת    הרגל

ג11

ג31

ירו1   ועפרות זהב לו שמה הרשע שמה אמרו נעמוד ונשכח      את הרגל

או3    ועפרות זהב לו שמה הרשע שם  אמרו נעמוד ונשכח      את הרגל

או51   ועפרות זהב לו שמה הרשע שמה אמרו נעמוד ונשכח         רגל

ששון   ועפרות זהב לו שמה הרשע שם  אמרו נעמוד ונשכה         הרגל

--------------------------------------------------------------------

לונ       מביננו                  יד  עני ואביון לא החזיקה

וטי    את מבינותינו               יד  עני ואביון לא החזיקם

פירק      מבינותינו               ויד עני ואביון לא החזיקה

מינ       מביננו                  יד  עני ואביון לא החזיקה

פריז                מארצנו        ויד עני ואביון לא החזיקה

דפוס      מבינותינו               ויד עני ואביון לא החזיקה

ג11

ג31

ירו1      מבינותינו         שנאמ' יד  עני ואביון לא החזיקה שמה

או3       מבינותינו         שנא'  יד  עני ואביון לא החזיקה שמה

או51                מארצינו ההד   ויד עני ואביון לא החזיקה שמה

ששון                מארצנו        ויד עני ואביון לא החזיקה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז                                               ד"א מקום

דפוס

ג11                                                א'

ג31

ירו1   הרשע שם פרץ נחל מעם גר

או3    הרשע שם פרץ נחל מעם גר                 וגו'

או51   הרשע שם פרץ נחל מעם גר הנשכחים מני רגל וגו' ד"א מקום

ששון                                               ד"א מקום

--------------------------------------------------------------------

לונ                    ר' יהודה בר'    סימ'  פתח קרייה בשטים

וטי                    ר' יהודה בר  ר' סימון פתח קרייא בשיטים

פירק                   ר' יהודה בר     סימון פתר קרייה בשיטים

מינ                    ר' יהודה ב"ר    סימ'  פתח קרייה בשיטים

פריז   המשפט           ר' יהודה בר'    סימון פתר קריא  בשיטים

דפוס                   ר' יהודה בר     סימון פתר קריא  בשיטי'

ג11                    ר' יהודה בי'    סימון פתר קריה  בשיטים

ג31

ירו1                   ר' יהודה בר'    סימון פתר קרייה בשטים

או3                    ר' יהודה ב"ר    סימון פתר קריה  בשטים

או51   המשפט שמה  הרשע ר' יהודה בר'    סימון פתר קרייה בשטים

ששון   המשפט וגו'      ר' יהו'  בר'    סימון פתר קרייה בשטים

--------------------------------------------------------------------

לונ    מקום המשפט שמה  הרשע מקום  שנעשתה בהן מידת הדין בשטים

וטי    מקום המשפט שמה  הרשע מין   שנעשת  בהן מידת הדין בשיטים

פירק   מקום המשפט שמה  הרשע מקום  שנעשתה     מידת הדין בשי(ש)[ט]ים

מינ    מקום המשפט שמה  הרשע מקום  שנעשתה בהן מדת  הדין בשיטים

פריז   מקום המשפט           מקובה שנעשתה     מדת  הדין בשטים

דפוס   מקום המשפט שמה  הרשע מקו'  שנעשה      מידת הדין בשיטי'

ג11    מקום המשפט שמה  הרשע מקום  שעשיתי     מידת הדין בשטים

ג31

ירו1   מקום המשפט שמה  הרשע מקום  שנעשית בהם מדת  הדין בשטים

או3    מקום המשפט שמה  הרשע מקום  שנעשתה בהם מדת  הדין

או51   מקום המשפט שמה  הרשע מקום  שנעשתה בהם מדת  הדין

ששון   מקום המשפט מקום            שנעשית     מדת  הדין

--------------------------------------------------------------------

לונ    דכ'                   קח את כל ראשי העם            וגו'

וטי    דכת'                  קח את כל ראשי העם            וגו'

פירק   דכת'                  קח את כל ראשי העם

מינ    דכת'                  קח את כל ראשי העם            וגו'

פריז   דכת'                  קח את כל ראשי העם

דפוס   דכתי'                 קח את כל ראשי העם

ג11          ויאמר יי אל משה קח את כל ראשי העם והוקע אותם ליי

ג31

ירו1   דכתיב                 קח את כל ראשי העם והוקע אותם ליי

או3    שנא'                  קח את כל ראשי העם והוקע אותם וגו'

או51   שנא'                  קח את כל ראשי העם והוקע אותם וגו'

ששון   דכתי'                 קח את כל ראשי העם והוקע      וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ        שמה      הרש' שם ויהיו המתים  במגפה      ורוח הקו'

וטי        שמה      הרשע שם ויהיו המתים  במגפה      ורוח הקו'

פירק       שמה      הרשע שם ויהיו המתים  במגפה      ורוח הקודש

מינ        שמה      הרשע שם ויהיו המתים  במגפ'      ורוח הקדש

פריז       שמ'  חד          ויהיו המתים  במגפה וגו' ורוח הקודש

דפוס       שמה      הרשע שם ויהיו המתים  במגפה      ורוח הקדש

ג11    נגד השמש שמה הרשע שם ויהיו המיתים במגפה וג'  ורוח הקו'

ג31

ירו1   נגד השמש שמה הרשע שם ויהיו המתים  במגפה וגו' ורוח הקדש

או3        שמה      הרשע שם ויהיו המתים  במגפה      ורוח הקדש

או51       שמה      הרשע שם ויהיו המתים  במגפה      ורוח הקדש

ששון       שמה      הרשע שם ויהיו המתים  במגפה וגו' ורוח הקדש

--------------------------------------------------------------------

לונ    צווחת ואומר'     ומקום הצדק שמ' הרש' מקום שצידקתם

וטי    צווחת ואומרת     מין   הצדק שמ' הרש' מקום שצידקתים

פירק   צווחת ואומרת     מקום  הצדק שמה הרשע מקום

מינ    צווחת ואומר'     ומקום הצדק שמה הרשע מקום שצדקתם

פריז   צווחת ואומרת     מקום  הצדק שמה הרשע מקום

דפוס   צווחת ואומרת     מקום  הצדק שמה הרשע מקום

ג11    צווחת וא'    אלא מקום  הצדק שמה הרשע מקום שצידקתי  אתכם

ג31

ירו1   צווחת ואומרת     מקום  הצדק שמה הרשע מקום שצדקתים

או3    צווחת ואומרת     מקום  הצדק שמה הרשע מקום שצדקתים

או51   צווחת ואומרת     מקום  הצדק שמה הרשע מקום שצידקתים

ששון   צווחת ואומרת     מקום  הצדק שמה הרשע מקום

--------------------------------------------------------------------

לונ    מקללתו    שלבלעם והפכתי להם את הקללות             לברכות

וטי    מקללתו    שלבלעם והפכתי להן את הקללות             לברכות

פירק                    שהפכתי        קללת          בלעם לברכה

מינ    מקללתו של בלעם   והפכתי להם את הקללות             לברכות

פריז                    שהפכתי        קללת          בלעם לברכה

דפוס                    שהפכתי        קללת          בלעם לברכה

ג11    מקללתו    שלבלעם

ג31

ירו1   מקללתו של בלעם   והפכתי לכם את הקללות             לברכות

או3    מקללתו של בלעם   והפכתי להם את הקללות             לברכות

או51   מקללתו של בלעם   והפכתי להם את הקלל[ו](ה)[ת]      לברכ[ו](ה)[ת]

ששון                    שהפכתי        קללת          בלעם לברכה

--------------------------------------------------------------------

לונ    כדכ'   ויהפך  ייי א'היך לך את [הקללה] (ה)[ל]ברכה

וטי    כדכת'  ויהפך  ייי אל'יך לך את הקללה   לברכה      וגו'

פירק   שנ'    ויהפך  ייי א'יך  לך                       וג'

מינ    כדכת'  ויהפך  יי  אלהיך לך את הקללה   לברכה

פריז   W      ויהפך  יי  אלהיך לך את הקללה   לברכה

דפוס   דכתיב  ויהפוך יי  אלהיך לך את הקללה   לברכה

ג11

ג31

ירו1   כדכתי' ויהפך  יי  אלהיך לך את הקללה   לברכה

או3    דכתי'  ויהפוך יי  אלהיך לך את הקללה   לברכה      וגו'

או51   דכתיב  ויהפוך ייי אלהיך לך את הקללה   לברכה

ששון   שנ'    ויהפוך יי  אלי'ך לך את הקללה   לברכה

--------------------------------------------------------------------

לונ                                       שמה הרשע שם וישב יש'

וטי                                        שמה הרשע    וישב יש'

פירק                                       שמה הרשע    וישב ישר'

מינ                                        שמה הרשע שם וישב ישראל

פריז                                       שמה הרשע    וישב ישראל

דפוס                                       שמה הרשע    וישב ישראל

ג11    ולא אבה יי אלהיך לשמוע אל בלעם וגו' שמה הרשע שם

ג31

ירו1                                       שמה הרשע שם וישב ישראל

או3                                        שמה הרשע שם וישב ישראל

או51                                       שמה הרשע    וישב ישראל

ששון                                       שמה הרשע שם וישב ישראל

--------------------------------------------------------------------

לונ    בשט'                         ר' לוי ור' יצחק ר'  לוי

וטי    בשיטים וגו'                  ר' לוי ור' יצחק ר'  לוי

פירק   בשיטים                       ר' לוי ור' יצחק ר'  לוי

מינ    בשיטים                       ר' לוי ור' יצחק ר'  לוי

פריז   בשטים                        ר' לוי ור' יצחק

דפוס   בשטים                        ר' לוי ור' יצחק

ג11           ויצמד ישראל לבעל פעור ר' לוי ור' יצחק ר'  לוי

ג31

ירו1   בשטים                        ר' לוי ור' יצחק ר"ל

או3    בשטים  וגו'                  ר' לוי ור' יצחק ר'  לוי

או51   בשטים                        ר' לוי ור' יצחק ר'  לוי

ששון   בשטים                        ר' לוי ור' יצחק ר"ל

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ'  שני דברים בימין ושני דברים ביד שני דברים בימין תורה

וטי    א'   שני דברים בימין ושני דברים ביד שני דברים בימין תורה

פירק   אמ'  שני דברים בימין ושני דברים ביד שני דברים בימין תורה

מינ    אומ' שני דברים בימין                                תורה

פריז   א'   שני דברים בימין ושני דברים ביד שני דברים בימי' תורה

דפוס   אמרו שני דברים בימין ושני דברים ביד שני דברים בימין תורה

ג11    או'  שני דברים ביד   ושני דברים               בימין

ג31

ירו1   אמ'  שני דברים בימין ושני דברי' ביד ב'  דברים בימין תורה

או3    אמר  ב'  דברים בימין ושני דברים ביד שני דברים בימין תורה

או51   אמ'  שני דברים בימין ושני דברים ביד שני דברים בימין תורה

ששון   אמ'  ב'  דברי' בימין וב'  דברי' ביד ב'  דברי' בימין תורה

--------------------------------------------------------------------

לונ    וצדקה תורה מנ'        מימינו אש   דת למו וצדקה מנ'

וטי    וצדקה תורה מנין       מימינו אש   דת למו וצדקה מנין

פירק   וצדקה תורה מנין       מימינו אש   דת למו צדקה  מנין

מינ    וצדקה תורה      שנ'   מימינו אש   דת למו וצדקה מעין

פריז   וצדקה תורה מנין       מימינו אשדת    למו צדקה  מנין

דפוס   וצדקה תורה מנין       מימינו אש   דת למו צדקה  מנין

ג11

ג31

ירו1   וצדקה תורה מנין שנא'  מימינו אש   דת למו וצדקה מנין

או3    וצדקה תורה      דכתי' מימינו אש   דת למו וצדקה

או51   וצדקה תורה מנין דכתי' ממינו  אש   דת למו צדקה  מנין

ששון   וצדקה תורה מנין שנ'   מימינו אשדת    למו צדקה  מנין

--------------------------------------------------------------------

לונ    דכ'   צדק מלאה ימינך שני  דברים ביד

וטי          צדק מלאה ימינך שני  דברים ביד

פירק         צדק מלאה ימינך שני  דברים     בימין תורה וצדקה תורה

מינ          צדק מלאה ימינך שנ'  דברים ביד

פריז         צדק מלאה ימינך שני  דברים ביד

דפוס   דכתיב צדק מלאה ימינך שני  דברים ביד

ג11                         שני  דב'   ביד

ג31

ירו1   שנאמ' צדק מלאה ימינך וב'  דברי' ביד

או3    דכתי' צדק מלאה ימינך ושני דברים ביד

או51         צדק מלאה ימינך שני  דברים ביד

ששון   שנ'   צדק מלאה ימינך ב'   דברי' ביד

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק   מנין מימינו אש דת למו צדקה מנין צדק מלאה ימינ?[י]?ך שני

מינ

פריז

דפוס

ג11

ג31

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                   נפש ומשפט נפש מנ'   דכ'   אשר בידו נפש כל

וטי                   נפש ומשפט נפש מנ'         אשר בידו נפש כל

פירק   דברים ביד      נפש ומשפט נפש מנין        אשר בידו נפש כל

מינ                   נפש ומשפט נפש מניין דכת'  אשר בידו נפש כל

פריז                  נפש ומשפט נפש             אשר בידו נפש כל

דפוס                  נפש ומשפט נפש       שנאמר אשר בידו נפש כל

ג11                                             אשר בידו נפש כל

ג31

ירו1             שנא' נפש ומשפט נפש מנין  שנא'  אשר בידו נפש כל

או3                   נפש ומשפט נפש       דכתי' אשר בידו נפש כל

או51                  נפש ומשפט נפש       דכתיב אשר בידו נפש כל

ששון                  נפש ומשפט נפש             אשר בידו נפש כל

--------------------------------------------------------------------

לונ    חי משפט             ותאחז במשפט ידי           נתתה  במקום

וטי    חי משפט  מנ'        ותאחז במשפט ידי           נתתה  במקום

פירק   חי משפט  מנין       ותאחז במשפט ידי           נתונה במקום

מינ    חי משפט             ותאחז במשפט ידי           נתתה  במקום

פריז   חי משפט       דכת'        במשפט ידי     והנפש נתונה במקום

דפוס   חי משפט       דכתיב ותאחז במשפט ידי ידי       נתונה במקום

ג11    חי וגו'       וכת'  ותאחז במשפט ידי

ג31

ירו1   חי ומשפט מנין שנא'  ותאחז במשפט ידי           נתתה  ממקום

או3    חי ומשפט            ותאחז במשפט ידי           נתת   מקום

או51   חי משפט       דכתיב ותאחז במשפט ידי     והנפש נתונה במקום

ששון   חי משפט       דכתי' ותאחז במשפט ידי     והנפש נתונה במקום

--------------------------------------------------------------------

לונ    משפט וחטא     יצאה  ממקום משפט וחטא

וטי    משפט וחיטא    יצאה  ממקום משפט וחוטא

פירק   משפט וחוטא    יצאה  במקום משפט וחוטא

מינ    משפט וחטא     יצאה  במקום משפט וחטא

פריז   משפט וחוטאה   יוצאה במקום משפט וחוטא

דפוס   משפט ונפש     יוצאה ממקום משפט וחוטאה

ג11                                          שני דברים בימין מימינו

ג31

ירו1   משפט ()[ואת]  יוצאה ממקום משפט וחוטא'

או3    משפט וחוטא    יוצאה ממקום משפט וחוטא

או51   משפט וחוטא    יוצאה ממקום משפט וחוטא

ששון   משפט וח[ו]טאה יוצאה ממקום משפט וחוטאה

--------------------------------------------------------------------

לונ                                   אמ'  ר'      אמ' לה

וטי                                   א"ר     יצחק א'  לה

פירק                                  אמ'  ר' יצחק אמ' לה

מינ                                   א"ר     לוי  אמ' לה

פריז                                  א"ר     יצחק א'  לה

דפוס                                  אמ"ר    יצחק אמ' לה

ג11    אש דת למו וכת' צדק מלאה ימיניך א'   ר' יצחק

ג31

ירו1                                  א"ר     יצחק אמ' לה

או3                                   א"ר     יצחק אמ' לה

או51                                  א"ר     יצחק אמ' לה

ששון                                  א"ר     יצח' אמ' לה

--------------------------------------------------------------------

לונ    הק'   לנפש אני כתבתי עליך                           רק

וטי    הקב"ה לנפש אני כתבתי עלייך                          רק

פירק   הקב"ה לנפש אני כתבתי עליך                           רק

מינ    הקב"ה לנפש אני כתבתי עליך                           רק

פריז   הקב"ה לנפש אני כתבתי עליך                           רק

דפוס   הקב"ה לנפש אני כתבתי עליך                           רק

ג11                               מקום שצויתי אותך ואמ' לך רק

ג31

ירו1   הקב"ה לנפש אני כתבתי עליך                           רק

או3    הקב"ה לנפש אני כתבתי עליך                           רק

או51   הב"ה  לנפש אני כתבתי עליך                           רק

ששון   הב"ה  לנפש אני כתבתי עליך                           רק

--------------------------------------------------------------------

לונ    חזק לבלתי אכל  [הדם]                     ואת     יוצאה

וטי    חזק לבלתי אכול הדם   וגו'                ואת     יוצא

פירק   חזק לבלתי אכל  הדם                       ואת     יוצאת

מינ    חזק לבלתי אכול                           ואת     יוצאה

פריז   חזק לבלתי אכול הדם   כי     הדם הוא הנפש ואת     יוצאת

דפוס   חזק לבלתי אכול הדם                       ואת     יוצאת

ג11    חזק לבלתי אכל  הדם   כי     הדם הוא הנפש ואת נפש יוצאה

ג31

ירו1   חזק לבלתי אכול הדם                       ואת     יוצאה

או3    חזק לבלתי אכל  אדם   וגו'                ואת     יוצאה

או51   חזק לבלתי אכול הדם   כי     הדם הוא הנפש ואת     יוצאת

ששון   חזק לבלתי אכול הדם   [וגו']              ואת     יוצאת

--------------------------------------------------------------------

לונ    וחוטא  וגוזלת וחומסת נפש כי     תחטא בשג'

וטי    חוטא   וגוזלת וחומסת נפש כי     תחטא בשגגה

פירק   וחוטא                נפש כי     תחטא בשגגה

מינ    וחוטא  וגוזלת וחומסת נפש כי תחת תחטא בשגגה

פריז   וחוטאת               נפש כי     תחטא בשגגה

דפוס   וחוטאת               נפש כי     תחטא בשגגה דבר  אחר  נפש

ג11                                               מפני הדין וחוטא

ג31

ירו1   וחוטא  וגוזלת וחומסת נפש כי     תחטא

או3    וחוטאת וגוזלת וחומסת נפש כי     תחטא

או51   וחוטאת               נפש כי     תחטא בשגגה

ששון   וחוטאת וגוזלת וחומסת נפש כי     תחטא בשגגה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס   כי     תחטא  וגו'

ג11    וחוזרת למקום הדין <...>

ג31

ירו1

או3

או51

ששון