לונ    {ב}                (ל)כל עמל האדם לפיהו   וגם הנפש לא תמלא

וטי    {ב}                כל    עמל האדם לפיהו   וגם הנפש לא תימלא

פירק   {ב}                כל    עמל האדם לפי?ה?ו

מינ    {ב}                כל    עמל האדם לפיהו   וגם הנפש לא תמלא

פריז   {ב}                כל    עמל האדם לפיהו

דפוס   {ב} זהו שאמר הכתוב כל    עמל אדם  לפיהו

ירו1   {ב}                כל    עמל אדם  לפיהו

או3    {ב}                כל    עמל חרם  לפיהו

או51   {ב}                כל    עמל האדם לפיהו

ששון   {ב}                כל    עמל אדם  לפיהו

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ'  ר' שמוא' בר אמי        משיסגל אדם למצות ומעשים טובים

וטי    א"ר     שמואל בר אימו       משיסגל אדם למצות ומעשים

פירק   אמ'  ר' שמואל בר אמי     מי שיסגל  אדם מצות  ומעשים טובים

מינ    א"ר     שמואל בר אמי        משיסגל אדם למצות ומעשים טובים

פריז   א"ר     שמואל בר אמי     מי שסיגל  אדם מצות  ומעשים טובים

דפוס   אמ"ר    שמואל בר אמי     מה שסיגל  אדם מצות  ומעשים טובים

ירו1   א"ר     שמואל            מי שיסגל      מצות  ומעשים טובים

או3    א"ר     שמואל            מי שסגל   אדם מצות  ומעשים טובים

או51   א"ר     שמואל               משסיגל אדם מצות  ומעשים טובים

ששון   אר"ש                  כל מי שיסגל      מצות  ומעשי' טובי'

--------------------------------------------------------------------

לונ    איני מספיק להבל שיצא  מפיו   גם הנפש לא תמלא  ר'  ברכיה

וטי    איני מספיק להבל שיצא  מפיו   גם הנפש לא תימלא ר'  ברכיה

פירק   אינו מספיק להבל שיצא  מפיו   גם הנפש לא תמלא  ר'  ברכיה

מינ    איני מספיק להבל שיצא  מפיו   גם הנפש לא תמלא  ר'  ברכיה

פריז   אינו מספיק להבל שיצא  מפיו   גם הנפש לא תמל'  א"ר ברכיה

דפוס   אינו מספיק להבל היוצא מפיו   גם הנפש לא תמלא  ר'  ברכיה

ירו1   אינו מספק  להבל שיצא  מפיו   גם הנפש לא תמלא  ר'  ברכיה

או3    אינו מספיק להבל היוצא מפיו   גם הנפש לא תמלא  ר'  ברכיה

או51   אינו מספיק להבל שיצא  מפי?ו? גם הנפש לא תמלא  ר'  ברכיה

ששון   אינו מספיק להכל היוצא מפיו   גם הנפש לא תמלא  ר'  ברכיה

--------------------------------------------------------------------

לונ    ור' קרוספי     בש'  ר' יוחנן אמ'      כיק?(ו)?פטירון היוצאין

וטי    ור' קריספי     בשם  ר' יוחנן אמ'  כמן פיטורין        היוצאין

פירק   ור' קריספי     בשם  ר' יוחנן א'   כי  קפיטורין       היוצאין

מינ    ור' כרוספדי    בש'  ר' יוחנן אמ'  כי  קפטירון        היוצאי'

פריז   ור' כרוס?נ/פ?י בשם  ר' יוחנן אמ'      מקפיטורין      היוצאין

דפוס   ור' קרציפא     בשם  ר' יוחנן אמ'      כפיטורי'       היוצאין

ירו1   ור' כרוספדאי   בש"ר    יוחנן אמרו     בקפיטורין      היוצאין

או3    ור' כרוספדאי   בש"ר    יוחנן אמר      בקפיטורין      היוצאין

או51   ור' כרוספדאי   בש"ר    יוחנן אמ'      כקפיטורין      היוצאין

ששון   ור' כרוספדאי   בש"ר    יוח'           בקפיטורין      היוצאי'

--------------------------------------------------------------------

לונ    מן הוושט ר' חננ'  אמ'                         כציפרין היוצאין

וטי    מן הוושט ר' חנינא א'                          כציפרין היוצאין

פירק   מן הוושט ר' חנינא א'                          בציפרין היוצאין

מינ    מן הוושט ר' חנניא אמ'                         כצפרין  היוצאין

פריז   מן הוושט ר' חנינה אמ' ולא לפי בתו רבנין אמרין כציפרין היוצאין

דפוס   מן הושט

ירו1   מן הוושט

או3    מן הוושט

או51   מן הושט

ששון   מן הוושט

--------------------------------------------------------------------

לונ    מן הוושט     שמואל אמ' ססול?ס? רטיב והפיך היוצא מן הושט

וטי    מן הוושט שנ' שמואל לא  כסולם   רטיב והפיך היוצא מן הוושט

פירק   מן הוושט     שמואל א'  כסולם   רטוב והפוך היוצא מן הוושט

מינ    מן הוושט     שמואל אמ' בסולם   רטיב והפיך היוצא מן הוושט

פריז   מן הוושט

דפוס                שמואל אמ' כסולם   רטוב והפוך היוצא מן הושט

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ'  ר'       ישמעאל בר   רב יצחק     כל מי שסגל

וטי    א"ר     שמואל        בר   בר יצחק     כל    משיסגל

פירק   אמ'  ר' שמואל        בר   רב יצחק     כל מי שיסגל

מינ    א"ר           ישמעאל בר"ר    יצחק     כל מי שסגל

פריז   א"ר     שמ'          בר'     יצחק     כל מה שסיגל

דפוס   אמ'  ר' שמואל        בר   רב יצחק     כל מה שיסגל

ירו1   א"ר     שמואל        בר   רב יצחק     כל מי שסיגל

או3    א"ר     שמואל        בר   רב יצחק     כל מי שסגל

או51        ר' שמואל        בר   רב יצחק אמ' כל מי שסגל

ששון   אר"ש                 בר   רב יצחק     כל מי שיסגל

--------------------------------------------------------------------

לונ    אדם למצות  ומעשים    טוב'  לפיו ולא לפי בנו    ולא לפי

וטי        למצות  ומעשים    טובים לפיו ולא לפי בנו    ולא לפי

פירק   אדם למצות  ול[מ]עשים טובים לפיו ולא לפי בנו    ולא לפי

מינ    אדם למינות ומעשי'    טובים לפיך ולא לפי בנו    ולא לפי

פריז   אדם מצות   ומעשים    טובים לפיו ולא לפי בנו    ולא לפי

דפוס   אדם מצות   ומעשים    טובים לפיו ולא לפי בנו    ולא לפי

ירו1       מצות   ומעשים    טובים לפיו לא  לפי בנו    ולא לפי

או3        מצות   ומעשים    טובים לפיו לא  לפי בניו   ולא לפי

או51       תשובה  ומעשים    טובים לפיו ולא לפי בנ?י?ו ולא לפי

ששון       מצות   ומעשי'    טובי' לפיו לא  לפי בנו    ולא לפי

--------------------------------------------------------------------

לונ    בתו  רבנין          אמ'   לפיהו     לרוח רע     שהנפש הזאת

וטי    בתו  רבנן           אמרין לפיהו     לריח רע לפי שהנפש הזאת

פירק   בתו  רבנין          אמרין לפיהו ולא לריח רע לפי שהנפש הזו

מינ    בתו  רבנין          אמ'   לפיהו     לרוח רע     שהנפש הזאת

פריז   בתו  רבנין          אמרין לפיהו ולא לריח רע לפי שנפש  הזאת

דפוס   בתו  ורבנין         אמרי  לפיהו ולא לריח רע לפי שהנפש הזו

ירו1   בתו  רבנין  (לפיהו) אמרי  לפיהו     לריח רע לפי שהנפש הזאת

או3    ביתו ורבנין         אמרי' לפיהו     לריח רע לפי שהנפש הזאת

או51   ביתו רבנין          אמרי  לפיהו     לריח רע לפי שהנפש הזאת

ששון   בתו  רבנין          אמרי  לפיהו     לריח רע לפי שהנפש

--------------------------------------------------------------------

לונ    ידעת  כל           שהגיע לעצמה יגיעה לפיכך אינה שביעה

וטי    יודעת כל    שיגיעה       לעצמה יגיעה לפיכך אינה שביעה

פירק   יודעת כל    שיגיעה       לעצמה יגיעה לפיכך אינה שביעה

מינ    יודעת כל           שהגיע לעצמה יגיעה לפיכך אינה שביעה

פריז   יודעת כל    שיגעה        לעצמה יגעה  לפיכך אינה שביעה לא

דפוס   יודעת כל    שיגיעה       לעצמה יגיעה לפיכך אינה שביעה

ירו1   יודעת כל    שיגעה        לעצמה יגעה  לפי'  אינה שבעה

או3    יודעת כל    שיגעה        לעצמה יגעה  לפי'  אינה שבעה

או51   יודעת כל מי שיגעה        לעצמה יגעה  לפיכך אינה שביעה

ששון   יודעת כל    שיגעה        לעצמה יגעה  לפי'  אינה שבעה

--------------------------------------------------------------------

לונ    ממצות     ומעשים  טוב'  אמ'  ר' לוי     לעירני  שהיה

וטי    ממצות     וממעשים טובים א"ר     לוי     לעירוני שהיה

פירק   למצות     ולמעשים טובים אמ'  ר' לוי     לעירוני שהיה

מינ    ממצות     וממעשי' טובים א"ר     לוי     לעירני  שהיה

פריז   מצות  ולא מעשים   טובים א"ר     לוי     לעירוני שהיה

דפוס   למצות     ומעשים  טובים אמ"ר    לוי משל לעירוני שהיה

ירו1   ממצות     ומעשים  טובים א"רל        משל לעירוני שהיה

או3    ממצות     ומעשים  טובים א"ר     לוי     לעירוני שהיה

או51   ממצות     וממעשים טובים אר"ל            לעירוני שהיה

ששון   ממצות     ומעשי'  טובי' אר"ל            לעירוני שהיה

--------------------------------------------------------------------

לונ    נשוא  בת מלכים אפעלפי       שמא     כילה כל מערם  עולם

וטי    נסוי  בת מלכים אפעלפי       שמאכילה      כל מעדני עולם

פירק   נסוי  בת מלכים אף     על פי שמאכילה      כל מעדני עולם

מינ    נשוא  בת מלכים אע"פ         שמא     כילה כל מעדני עולם

פריז   נשואי בת מלכים אע"פ         שמאכילה      כל מעדני עולם

דפוס   נשוי  בת מלכים אע"פ         שמאכילה      כל מעדני עולם

ירו1   נשוי  בת מלכים אע"פ         שמאכילה      כל מעדני עולם

או3    נשוי  בת מלכים אע"פ         שמאכילה      כל מעדני עולם

או51   נשוי  בת מלכים אע"פ         שמאכילה      כל מעדני עולם

ששון   נשאוי בת מלכים אע"פ         שמאכילה      כל מעדני עולם

--------------------------------------------------------------------

לונ    אינו יוצא    ידי חובתו למה     שהיא                  בת

וטי    אינו יוצא    ידי חובתו למה     שהיא                  בת

פירק   אינו יוצא    ידי חובתו למה     שהיא                  בת

מינ    אינו יוצא    ידי חובתו למה     שהוא                  בת

פריז   אינו יוצא    ידי חובתו למה     שהיא                  בת

דפוס   אינו יוצא    ידי חובתו למה לפי שהיא                  בת

ירו1   אינו יוצא בה ידי חובתו למה     שהיא  למעלה ממנו שהיא בת

או3    אינו יוצא    ידי חובתה     לפי שהיא                  בת

או51   אינו יוצא    ידי חובתו         [שהיא                 בת

ששון   אינו יוצא    ידי חובתו     לפי שהיא                  בת

--------------------------------------------------------------------

לונ    מלכים כך  כל מה שיפעל    אדם  עם נפשו   אינו   יוצא ידי

וטי    מלכים כך  כל מה שיפעל    אדם  עם נפשו   אינו   יוצא ידי

פירק   מלכים לכך כל מה שיפעל    אדם  עם נפשו   אינו   יוצא ידי

מינ    מלכים כך  כל מה שיפעל    אדם  עם נפשו   אינו   יוצא ידי

פריז   מלכים כך  כל מה שיפעל    אדם  עם נפש[ו] אינו   יוצא ידי

דפוס   מלכים כך  כל מה שיפעל    אדם  עם נפשו   אינו   יוצא ידי

ירו1   מלכים כך  כל מה שיפעל    אדם  עם נפשו   אינו   יוצא ידי

או3    מלכים כך  כל מה שיפעל    אדם  עם נפשו   אינו   יוצא ידי

או51   מלכים כך  כל מה שיפע<..>      עם נפש    אי<..>      ידי

ששון   מלכים כך  כל מה שיפעל    האדם עם נפשו   אינו   יוצא ידי

--------------------------------------------------------------------

לונ    חובתו  למה שהוא מלמעלה       שלשה הן כפויי טובה אילו

וטי    חובתו  למה שהיא מלמעלה       שלשה הן כפויי טובה ואילו

פירק   חובתו  למה שהיא מלמעלה       שלשה    כפוי  טובה

מינ    חובתו  למה שהוא מלמעלה       שלשה הן כפויי טובה אילו

פריז   חובתו  למה שהיא למעלה  ממנו  שלשה    כפויי טובה

דפוס   חובתו  למה שהיא מלמעלה       שלשה    כפויי טובה

ירו1   חובתו  למה שהיא למעלה  ממנו  ג'   הם כפויי טובה ואלו

או3    חובתו  למה שהיא מלמעלה       שלשה הן כפויי טובה ואלו

או51   חובתו] למה שהיא למעלה  ממנו  שלשה    כפויי טובה

ששון   חובתו  למה שהיא למעלה  הימנו ג'   הן כפויי טובה

--------------------------------------------------------------------

לונ    הן הארץ האשה  והנפש הארץ מנ'         ארץ        לא

וטי    הן הארץ והאשה והנפש הארץ מנ'         ארץ        לא

פירק   מן הארץ והאשה והנפש      מנ'         [הארץ] ארץ לא

מינ    הן הארץ והאשה והנפש הארץ מניין       ארץ        (לע)לא

פריז   הם הארץ והאשה והנפש הארץ       שנ'   ארץ        לא

דפוס   הן הארץ והאשה והנפש הארץ       שנאמ' ארץ        לא

ירו1   הן הארץ והאשה והנפש הארץ מנין  שנאמ' ארץ        לא

או3    הן הארץ והאשה והנפש הארץ       דכתי' ארץ        לא

או51   הן הארץ והאשה והנפש הארץ מנין  שנ'   ארץ        לא

ששון      הארץ והאשה והנפש הארץ מנין  שנ'   ארץ        לא

--------------------------------------------------------------------

לונ    שבעה מים [האשה] מנין        אכלה ומחתה פיה ואמרה לא פעלתי

וטי    שבעה מים האשה   מנ'         אכלה ומחתה פיה ואמרה לא פעלתי

פירק   שבעה מים האשה   מנין        אכלה ומחתה פיה

מינ    שבעה מים                                   וגו'

פריז   שבעה מים האשה   מנין        אכלה ומחתה פיה וגו'

דפוס   שבעה מים האשה   מנין        אכלה ומחתה פיה

ירו1   שבעה מים אשה    מנין        אכלה ומחתה פיה וגו'

או3    שבעה מים אשה         כדכתי' אכלה ומחתה פיה ואמרה לא פעלתי

או51   שבעה מים האשה   מנין        אכלה ומחתה פיה ואמרה לא פעלתי

ששון   שבעה מים אשה    מנין שנ'    אכלה ומחתה פיה וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ    און                  נפש  מנ'          וגם  הנפש לא תמלא

וטי    אוון                 נפש  מנ'          גם   הנפש לא תימלא

פירק                        הנפש מנין         גם   הנפש לא תמלא

מינ                         נפש  מניין        וגם  הנפש לא תמלא

פריז                        הנפש מנין              הנפש לא תמל'

דפוס                        הנפש מנין         גם   הנפש לא תמלא

ירו1        (הן הארץ והאשה) נפש  מנין  שנא'   גם   הנפש לא תמלא

או3    און                  נפש        כדכתי' גם   הנפש לא תמלא

או51   און                  הנפש מנין  שנ'    [גם] הנפש לא תמלא

ששון                        נפש  מנין  שנ'    וגם  הנפש לא תמלא

--------------------------------------------------------------------

לונ                                                 שלשה

וטי                                                 שלשה

פירק                                                שלשה

מינ    האשה מניין אכלה ומחתה פיה ואמרה לא פעלתי און שלשה (נותנין)

פריז                                                שלשה

דפוס                                                שלשה

ירו1                                                ג'

או3                                                 ג'

או51                                                ג'

ששון                                                ג'

--------------------------------------------------------------------

לונ    נוטלין בשפע  ונותנן

וטי    נוטלין בשפע  ונותנין בשפע  ואילו הן הארץ הים  והמלכות

פירק   נוטלין בשופע ונותנין בשופע          הארץ והים והמלכות

מינ    נוטלין בשפע  ונותנן

פריז   ניטלים בשופע ונותנין בשופע          הארץ והים והמלכות

דפוס   נוטלין בשופע ונותנים בשופע          הארץ והים והמלכות

ירו1   נוטלין בשופע ונותנין בשופע ואלו  הן ארץ  ים   ומלכות

או3    נוטלין בשופע ונותנין בשופע ואלו  הן הארץ וים  ומלכות

או51   נוטלין בשופע ונותנין בשופע          הארץ והים והמלכות

ששון   נוטלין בשופע ונותנין בשופע ואלו  הן ארץ  וים  ומלכות

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    ר'  יהושע דסנין   בשם          ר'    לוי     שלשה פעמים

פירק   ר'  יהושע דסכנין  בשם          ר'    לוי     שש   פעמים

מינ

פריז   ר'  יהושע דסכנין  בשם          ר'    לוי א'  ששה  פעמים

דפוס   ר'  יהושע דסכנין  בשם          ר'    לוי     שש   פעמים

ירו1   ר'  יהושע דסכנין  בשר"ל                      ששה  פעמי'

או3    ר'  יהושע דסיכנין בשר"ל                  אמ' ר'   פעמי'

או51   [ר' יהושע דסכנין  ב'    <...>] ריב"ל     אמ' ששה  פעמים

ששון   ר'  יהוש' דסכנין  בשר"ל אמ'                  ששה  פעמי'

--------------------------------------------------------------------

לונ                         כנגד ששת ימי בראשית אמ' לה הקב"ה לנפש

וטי    כתוב כן  נפש  נפש    כנגד ששת ימי בראשית א'  לה הקב"ה לנפש

פירק   כת'  כן  נפש  נפש    כנגד ששת ימי בראשית אמ' לה הקב"ה לנפש

מינ                         כנגד ששת ימי בראשית אמ' לו הק'   לנפש

פריז   כתבן     נפש  נפש    כנגד ששת ימי בראשית אמ' לה הקב"ה לנפש

דפוס   כתיב כאן נפש         כנגד ששת ימי בראשית אמר לה הקב"ה לנפש

ירו1   כתי' כאן הנפש נפש    כנגד ששת ימי בראשית אמ' לה הקב"ה לנפש

או3    כתי' כאן הנפש נפש    כנגד ששת ימי בראשי' אמ' לה הקב"ה לנפש

או51   כתי' כאן נפש  [הנפש] כנגד ששת ימי בראשית אמ' לה הב"ה  לנפש

ששון   כתי' כאן נפש  הנפש   כנגד ששת ימי בראשית אמ' לה הב"ה  לנפש

--------------------------------------------------------------------

לונ    כל מה שבראתי בששת ימי בראש'  לא בראתי אלא לזכותך

וטי    כל מה שבראתי בששת ימי בראשית לא בראתי אלא לזכותך

פירק   כל מה שבראתי בששת ימי בראשית לא בראתי אלא בזכותך

מינ    כל מה שבראתי בששת ימי בראשית לא בראתי אלא לזכותך

פריז   כל מה שבראתי בששת ימי בראשית לא בראתי אלא         בשבילך

דפוס   כל מה שבראתי בששת ימי בראשית לא בראתי אלא בזכותך

ירו1   כל מה שבראתי בששת ימי בראשית לא בראתי אלא         בשבילך

או3    כל מה שבראתי בששת ימי בראשית לא בראתי אלא לזכותך

או51   כל מה שבראתי בששת ימי בראשית לא בראתי אלא         בשבילך

ששון   כל מה שבראתי בששת ימי בראשית לא בראתי אלא לזכותיך

--------------------------------------------------------------------

לונ    את   יוצא  וחוטא         וגוזלת וחומסת נפש כי תחטא בשגגה

וטי    את   יוצא  וחוטאת        וגוזלת וחומסת נפש כי תחטא בשגגה

פירק   ואת  יוצאה וחוטאת                      נפש כי תחטא

מינ    את   יוצא  וחוטא         וגוזלת וחומסת נפש כי תחטא בשגג'

פריז   ואת  יוצאה וחוטאה                      נפש כי תחטא

דפוס   ואת  יוצאת וחוטאת                      נפש כי תחטא

ירו1   ואת  יוצאה וחוטפת        וגוזלת וחומסת נפש כי תחטא בשגגה

או3    ואתה יוצאה וחוטפת        וגוזלת וחומסת נפש כי תחטא בשגגה

או51   ואת  יוצאת וחוטאת                      נפש כי תחטא

ששון   ואת  יוצאת וחוטפת וחומסת וגוזלת        נפש כי תחטא בשגגה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז           נפש כי תחטא

דפוס   דבר אחר נפש כי תחטא

ירו1

או3

או51

ששון