לונ    {ה} דבר אל בני יש'          נפש              למה

וטי    {ה} דבר אל בני יש'          נפש              למה

מינ    {ה} דבר אל בני ישראל [לנפש] נפש              למה

פריז   {ה}

דפוס   {ה} דבר אל בני ישראל לאמר   נפש כי תחטא וגו' מפני מה הוא

ירו1   {ה} דבר אל בני ישראל        נפש              למה

או3    {ה} דבר אל בני ישראל        נפש              למה

או51   {ה} דבר אל בני ישראל        נפש              למה

ששון   {ה} דבר אל בני ישראל        נפש              למה

--------------------------------------------------------------------

לונ    נפש  קיפח  על הנפש תני  ר'  ישמעאל משל   למלך שהיה לו פרדס

וטי    נפש  קיפיה על הנפש תני  ר'  ישמעאל משל   למלך שהיה    פרדס

מינ    נפש  קיפח  כל הנפש תני  לר' ישמעאל משל   למלך שהיה לו פרדס

פריז                      תני  ר'  ישמעאל       למלך שהיה לו פרדס

דפוס        פיקח  על הנפש תני  ר'  ישמעאל משל   למלך שהיה לו פרדס

ירו1   נפש  קיפח  על הנפש תני  ר'  ישמעאל מלב"ו      שהיה לו פרדס

או3    נפש  קיפח  על הנפש תני  ר'  ישמעאל משל   למלך שהיה לו פרדס

או51   הנפש קיפח  על הנפש תאני ר'  ישמעאל משל   למלך שהיה לו פרדס

ששון   הנפש קיפח  על הנפש תני  ר'  ישמע'  משל   למלך שהיה לו פרדס

--------------------------------------------------------------------

לונ    והיו בו ביכורות נאות   הושיב  בו      שני שומרין אחד

וטי    והיו בו בכורות  נאות   הושיב  בו      שני שומרין אחד

מינ    והיו לו בכורות  נאות   הושיב  לו          שומרי' אחד

פריז   והיה בו ביכורות נאות   הושיב  בו      שני שומרים אחד

דפוס   והיה בו ביכורות נאות   והושיב בו המלך     שומרים אחד

ירו1   והיו בו ביכורים נאים   הושיב  בו          שומרים אחד

או3    והיו לו בכורים  נאים   הושיב  בו          שומרים אחד

או51   והיו לו בכורים  [נאים] הושיב  בו          שומרים א'

ששון   והיה לו ביכורים נאים   הושיב  בו      ב'  שומרים א'

--------------------------------------------------------------------

לונ    חיגר ואחד סומא           לשמרו  אמ'  להן  היזהרו    בביכורות

וטי              סומא ואחד חיגר לשמרו  א'   להן  היזהרו    בבכורות

מינ    חיגר ואחד סומא           לשומרו אמ'  להן  הזהרו     בביכורות

פריז   חיגר ואחד סומא           לשומרו א'   להם  הזהרו     בבכורות

דפוס   חיגר ואח' סומא                  ואמ' להן  הזהרו  על בכורות

ירו1             סומא וא'  חיגר לשמרו  אמ'  להם  הזהרו     בבכורים

או3              סומא ואחד חגר         אמ'  להו  הזהרו     בבכורים

או51             סומא וא'  חיגר        אמ'  להם  הזהרו     בבכורים

ששון             סומא וא'  חגר         אמ'  להון הזהרו     בביכורים

--------------------------------------------------------------------

לונ               הניחן והלך לו       אמ' לו חיגר לסומא ביכורות

וטי               הניחן והלך לו       א'  לו חיגר לסומא בכרות

מינ               הניחן והלך לו       אמ' לו חיגר לסומא ביכורות

פריז              הניחן והלך לו       א'  לו חיגר לסומא בכורות

דפוס   הנאות האלו               לימים אמר    חיגר לסומא ביכורות

ירו1                            ואח"כ אמ' לו חיגר לסומא בכורים

או3                             לאח"כ א"ל    חגר  לסומא בכורים

או51                            לאח"כ אמר    החגר לסומא בכורים

ששון                            אח"כ  א"ל    חיגר לסומא ביכורים

--------------------------------------------------------------------

לונ    נאות אני רואה                   הביא ונאכל אמ' לו

וטי    נאות אני רואה       א'  לו      הבא  ונאכל א'  לו

מינ    נאות אני רואה                   הביא ונאכל אמ'

פריז   נאות אני רואה       אמ' לו סומא הבא  נאכל  אמ' לו חיגר

דפוס   נאות אני רואה בפרדס אמר לו סומא הבא  ונאכל אמר לו חיגר

ירו1   נאים אני רואה       אמ' לו      הבא  ונאכל אמ' לו

או3    נאים אני רואה       א"ל         הבא  ונאכל א"ל

או51   נאים אני רואה       א"ל         הבא  ונאכל א"ל

ששון   נאים אני רואה       א"ל         הבא  ונאכל א"ל

--------------------------------------------------------------------

לונ    וכי יכול   אני         להלך  אמ' לו סומא וכי רואה אני

וטי    וכי יכול   אני         להלך  א'  לו סומא וכי רואה אני

מינ    וכי יכול   אני         להלך  אמ' לו סומא וכי רואה אני

פריז   וכי יכול   אני         להלוך אמ' לו סומא וכי רואה אני

דפוס   וכי יכולני             להלך  אמר    סומא וכי רואה אני

ירו1   וכי יכול   אני         להלך  אמ' לו סומא וכי רואה אני

או3    וכי יכול   אני (לעשות) להלוך א"ל    סומא וכי רואה אני

או51   וכי יכול   אני         להלוך א"ל    סומא וכי רואה אני

ששון   וכי יכול   אני         להולך א"ל    סומא וכי רואה אני

--------------------------------------------------------------------

לונ    מה עשו רכב חיגר על  גבי סומא ונטלו    הביכורות ואכלום הלכו

וטי    מה עשו רכב חיגר על  גבי סומא ונטלו את הבכורות  ואכלום והלכו

מינ    מה עשו רכב חיגר על  גבי סומא נטלו     הביכורות ואכלום הלכו

פריז   מה עשו רכב חיגר על  גבי סומא ונטל  את הבכורות  ואכלום והלכו

דפוס          רכב חיגר על  גבי סומא ואכלו את הביכורות        והלכו

ירו1   מה עשו רכב חיגר ע"ג     סומא ונטלו את הבכורים  ואכלום והלכו

או3    מה עשו רכב חגר  ע"ג     סומא ונטלו את הבכורים  ואכלום

או51   מה עשו רכב חגר  על      סומא ונטלו את הבכורים  ואכלום והלכו

ששון   מה עשו רכב חיגר על      סומא ונטלו את הביכורי' ואכלום

--------------------------------------------------------------------

לונ    וישבו להם                       לימים בא   המלך

וטי    וישבו     זה  במקומו וזה במקומו לימים בא   המלך

מינ    וישבו להם                       לימים בא   המלך

פריז   וישבו     זה  במקומו וזה במקומו לימים בא   המלך

דפוס   וישבו להם איש במקומו            לימים נכנס המלך באותו

ירו1   וישבו     זה  במקומו וזה במקומו לימים בא   המלך

או3    וישבו     זה  במקומו וזה במקומו לימים בא   המלך

או51   וישבו     זה  במקומו וזה במקומו לימי' בא   המלך

ששון   וישב      זה  במקומו וזה במקומו לימים בא   המלך

--------------------------------------------------------------------

לונ          אמ'  להן היכן     ביכורות        אמ' לו סומא

וטי          א'   להן היכן     בכרות          א'  לו סומא

מינ          אמ'  להן היכן     ביכורות        אמ' לו סומא

פריז         ואמ' להם היכן     הבכורות        אמ' לו סומא

דפוס   הפרדס אמ'  להן היכן הם  הביכורות הנאות אמ' לו סומא  אדני

ירו1         אמ'  להם היכן הוא הבכורו'        אמ' לו סומא

או3          אמ'  להם היכן הם  הבכורות        אמ' לו הסומא

או51         א"ל      היכן הם  הבכורים        א"ל    סומא

ששון         א"ל      היכן הם  הביכורי'       א"ל    סומא

--------------------------------------------------------------------

לונ         וכי     רואה אני  אמ' לו חיגר אני       וכי

וטי         וכי     רואה אני  א'  לו חיגר           וכיכול אני

מינ         וכי אני רואה להלך

פריז        וכי     רואה אני  אמ' לו חיגר           וכי

דפוס   המלך וכי     רואה אני  אמ' לו חיגר אדני המלך וכי

ירו1        וכי     רואה אני  אמ' לו חיגר           וכי

או3         וכי אני רואה      א"ל    חגר            וכי    אני

או51        וכי אני רואה      א"ל    חגר            וכי    אני

ששון        וכי     רואה אני  א"ל    חיגר           וכי

--------------------------------------------------------------------

לונ    יכול אני להלך              מלך  שהיה פיקח מה עשה

וטי             להלך              מלך  היה  פיקח מה עשה

מינ                        מה עשה המלך שהיה פיקח

פריז   יכול אני להלוך             מלך  שהיה פקח  מה עשה

דפוס   יכול אני להלוך אותו        המלך שהיה פיקח מה עשה להן

ירו1   יכול אני להלך              מלך  שהיה פקח  מה עשה

או3    יכול     להלוך             המלך היה  פקח  מה עשה

או51   יכול     להלוך             המלך היה  פקח  מה עשה

ששון   יכול אני להלוך             המלך היה  פקח  מה עשה

--------------------------------------------------------------------

לונ    הרכיב חיגר  על  גבי סומא ודן  אותם כאחד

וטי    הרכיב חיגר  על  גבי סומא ודן  אותן כאחד

מינ    הרכיב החיגר על  גבי סומא ודן  אותם כאחד

פריז   הרכיב חיגר  על  גבי סומא ודן  אותם כאחד

דפוס   הרכיב חיגר  על  גבי סומא                והתחילו מהלכין

ירו1   הרכיב חיגר  ע"ג     סומא ודנן      כ"א

או3    הרכיב חגר   ע"ג     סומא ודנן      כאחד

או51   הרכיב חגר   ע"ג     סומא ודנן      כא'

ששון   הרכיב חיגר  על      סומא ודנן      כאחד

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ' להם כך עשיתם ואכלתם             כך לעתיד לבוא

וטי    א'  להם    עשיתם ואכלה              כך לעתיד לבוא

מינ    אמ' להם כך עשיתם ואכלתם             כך לעתיד לבא

פריז   א'  להם כך עשיתם ואכלתם             כך לעתיד לבא

דפוס   אמ' להן כך עשיתם ואכלתם את הבכורו'  כך לעתיד לבא

ירו1   אמ' להם כך עשיתם ואכלתם את הביכורו' כך לעתיד לבא

או3    אמ' להם כך עשיתם ואכלתם את הבכורות  כך עתיד       הקב"ה

או51   א"ל     כך עשיתם ואכלתם את הבכורות  כך עתיד       הב"ה

ששון   אמ' להם כך עשיתם ואכלתם את הבכורים  כך עתיד       הב"ה

--------------------------------------------------------------------

לונ                           אמ'  הק'   לנפש למה     חטאת לפני

וטי                     הקב"ה אומר       לנפש למה     חטאת

מינ                           אמ'  הקב"ה      למה     חטאת לפני

פריז                    הקב"ה אומ'       לנפש למה     חטאת

דפוס                    הקב"ה אומר       לנפש מפני מה חטאת לפני

ירו1                    הקב"ה אומ'       לנפש למה     חטאת

או3    לעשות לגוף ולנפש       אומ'       לנפש למה     חטאת

או51   לעשות לגוף ולנפש       אומ'       לכם  למה     חטאת

ששון   לעשות לגוף ולנפש       אומ'       לגוף למה     חטאת

--------------------------------------------------------------------

לונ          אומרת לפניו רבו'     שלעו'   אני הוא שחטאתי לפניך

וטי    והיא  אומרת לפניו רבונו    שלעו'   אני היא שחטאתי לפניך

מינ          אומר' לפניו רבונו של עולם    אני הוא שחטאתי לפניך

פריז   והנפש אומרת לפניו רבון     העולמים אני הוא שחטאתי לפניך

דפוס         אמ'   לפניו רבון     העולמים אני לא  חטאתי

ירו1   והיא  אומר' לפניו רשב"ע

או3    והיא  אומרת לפניו רבון     העולמים

או51         אומרת לפניו רבו'     העולמים

ששון         אומ'        רבו'     ש"ע

--------------------------------------------------------------------

לונ    הגוף     חטא

וטי    הגוף     שחטא

מינ    הגוף     חטא  מיום  שיצאתי ממנו                       מושלך

פריז   הגוף     חטא  מיום  שיצאתי ממנו לא  חטאתי

דפוס   הגוף הוא שחטא משעה  שיצאתי ממנו

ירו1   הגוף     חטא  מיום  שיצאתי ממנו שמא חטאתי

או3    הגוף     חטא  מיום  שיצאתי ממנו שמא חטאתי

או51   הגוף     חטא  [מיום שיצאתי ממנו שמא חטאתי]

ששון   הנפש     חטאה שמיום שיצאה  ממני            הריני כאבן מושלך

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    אני לפניך

פריז

דפוס             כצפור טהורה פורחת באויר אני מה חטאתי לפניך אומ'

ירו1                                                        אומ'

או3                                                         אומ'

או51                                                        אומ'

ששון       לפניך                                            אומ'

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז                                 והגוף או'

דפוס          לגוף מפני מה חטאת לפני       אמ'   לפניו רבון

ירו1          לגוף למה     חטאת      והיא  אומר' לפניו רבש"ע

או3           לגוף למה     חטאת            אומ'  לפניו רבון

או51   ל(נפש) לגוף למה     חטאת            אומ'  לפניו רבו'

ששון          לנפש למה     חטאת      והיא  אומרת       רבו'

--------------------------------------------------------------------

לונ                                        מיום  שיצאתי ממנו

וטי                                        מיום  שיצאתי ממנו

מינ                         הגוף     חטא   מיום  שיצאתי ממנו

פריז                        נשמה     חטאת  מיום  שיצאת  ממני

דפוס   העולמים אני לא חטאתי נשמה היא שחטאה משעה  שיצתה  ממני

ירו1                        הנפש     חטאה  מיום  שיצאה  ממני הריני

או3    העולמים              הנפש     חטאת  מיום  שיצאתה ממני הריני

או51   העולמי'              הנפש     חטאה  שמיום שפירשה ממני הריני

ששון   ש"ע                  הגוף     חטא   מיום  שיצאתי ממנו

--------------------------------------------------------------------

לונ            מושלך  אני לפניך כחרס על גבי אשפה

וטי         לא מושלך  אני לפניך כחרס על גבי אשפה

מינ            מושלך  אני לפניו כחרם על גבי אשפה

פריז        לא מושלך  אני לפניך כחרס

דפוס   כאבן    שהושלך                על גבי קרקע אני נשלך שמא

ירו1   כאבן    מושלך      לפניך

או3    כאבן    מושלך      לפניך

או51   כאבן    המוטל                        בקבר

ששון                                                      וכי

--------------------------------------------------------------------

לונ                מה          הקב"ה עושה

וטי                מה עושה     הקב"ה

מינ                מה עשה      הקב"ה

פריז               מה עשה      הקב"ה      להם

דפוס   חטאתי לפניך מה          הקב"ה עושה להן

ירו1                       אמ' הקב"ה          אני אדינכם ביחד

או3                        אמ' הקב"ה              אדינכם ביחד

או51                       אמ' הב"ה               אדינכם ביחד

ששון   חטאתי                   אהב"ה              אדינכם ביחד

--------------------------------------------------------------------

לונ    מחזיר    נשמה         לגוף ודן  אותן  כאחד הה"ד

וטי    מחזיר    נשמה         לגוף ודן  אותן  כאחד הדא  היא דכ'

מינ    מחזיר    נשמה         לגוף ודן  אותם  כאחד הה"ד

פריז   מחזיר את הנשמה        לגוף ודן  אותם  כאחד הה"ד

דפוס   מביא     נשמה  וזורקה בגוף ודן  שניהן כאחת שנ'

ירו1   מחזיר    הנשמה        לגוף ודנם       כאחת הה"ד

או3    מחזיר    הנשמה        לגוף ודנם       כאחד הה"ד

או51   מחזיר    הנשמה        לגוף ודנם       כא'  הה"ד

ששון   מחזיר    הנשמה        לגוף ודנם       כאחד הה"ד

--------------------------------------------------------------------

לונ    יקרא  אל השמים מ'                      יקרא אל השמים

וטי    יקרא  אל השמים מעל  ואל  הארץ לדין עמו יקרא אל השמים

מינ    ויקרא אל השמים וגו'                    יקרא את השמים

פריז   יקרא  אל השמים מעל

דפוס   וקרא  אל השמי' מעל  וגו'               וקרא אל השמים

ירו1   יקרא  אל השמים מעל  ואל  הארץ לדין עמו יקרא אל השמים

או3    יקרא  אל השמים מעל

או51   יקרא  אל השמים מעל  ואל  הארץ לדין עמו      אל השמים

ששון   יקרא  אל השמים מעל  ואל  הארץ לדין עמו

--------------------------------------------------------------------

לונ        להביא    את הנשמה ואל הארץ             להב'  את הגוף

וטי    מעל להביא    את הנשמה ואל הארץ             להביא    הגוף

מינ        להביא    את הנשמה ואל הארץ             להביא את הגוף

פריז             זו    נשמה  ואל הארץ לדין עמו זה          הגוף

דפוס   מעל להבי'    את הנשמה ואל הארץ             להביא את הגוף

ירו1   מעל להביא    את הנשמה ואת הארץ             להביא את הגוף

או3        להביא       הנשמה ואל הארץ             להביא את הגוף

או51   מעל       זו    הנפש  ואל הארץ          זה          הגוף

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    ואחר   כך לדין עמו        עימו תני  ר'      חייא

וטי    ואחר   כך לדין עמי  ולדין עמו  תני  ר'

מינ    ואח"כ     לדין עמו        עמו  תני  ר'      חייא

פריז             לדין עמו  לדון  עמו  תני  ר'      חייא

דפוס             לדין עמו             תני  ר'      חייא משל

ירו1   ואח"כ     לדין עמו             תני  ר'  לוי

או3    ואח"כ     לדין עמו             תני  ר'  לוי

או51   [ואח"כ    לדין עמו]            תאני ר'  לוי

ששון                                  תני  ר"ל

--------------------------------------------------------------------

לונ    לכהן שהיו      לו שתי נשים אחת בת    כהן ואחת בת יש'

וטי    לכהן שהיו      לו שתי נשים אחת בת    כהן ואחת בת יש'

מינ    לכהן שהיו      לו שתי נשים אחת בת    כהן ואחת בת ישראל

פריז   לכהן שהיו שהיו לו שתי נשים אחת בת    כהן ואחת בת ישראל

דפוס   לכהן שהיו      לו ב'  נשי' א'  כהנו'     א'   בת ישראל

ירו1   לכהן שהיו      לו שתי נשים אחת בת    כהן ואחת בת ישראל

או3    לכהן שהיו      לו שתי נשים אחת בת    כהן ואחת בת ישראל

או51   לכהן שהיו      לו שתי נשים אחת בת    כהן ואחת בת ישראל

ששון   לכהן שהיו      לו ב'  נשים א'  בת    כהן וא'  בת יש'

--------------------------------------------------------------------

לונ    ומסר להן    עיסה       שלתרומה וטימאוה

וטי    ומסר להן    עיסה       שלתרומה וטימאוה

מינ    ומסר להן    עיסה  על   תרומה   וטמאוה

פריז   ומסר להם    עיסה  של   תרומה   וטמאוה

דפוס   ומסר להן את העיסה של   תרומה   וטמאוה  אמ' להן מי טמא את

ירו1   ומסר להם    עיסה  של   תרומה   וטמאוה

או3    ומסר להם    עיסה  [של] תרומה   וטמאוה

או51   ומסר להם    עיסה  של   תרומה   וטמאוה

ששון   ומסר להן    עיסה  של   תרומה   וטמאוה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס   העיסה זו אומרת זו טמאתה וזו אומרת זו טמאתה מה עשה הכהן

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                   והיה   מידין עם בת    כהן ומניח את בת יש'

וטי                   והיה   מדין  עם בת    כהן ומניח את בת יש'

מינ                   והיה   מידין עם בת    כהן ומניח את בת ישראל

פריז                  והיה   מדין  עם בת    כהן ומניח    בת ישראל

דפוס   הניח לבת ישראל והתחיל מדיין עם הכהנת

ירו1                  והיה   מדין  עם בת    כהן ומניח את בת ישראל

או3                   והיה   מדין  עם בת    כהן ומניח    בת ישראל

או51                  והיה   מדיין עם בת    כהן ומניח    בת ישראל

ששון                  והיה   מדיין עם בת    כהן ומניח    בת יש'

--------------------------------------------------------------------

לונ    אומרות לו אדונינו כהן לשנינו      מסרת  כאחת  למה

וטי    אומרות לו אדונני  כהן לשנינו      מסרתה כאחד  למה

מינ    אומרות לו אדוננו  כהן לשנינו      מסרת  כאחת  למה

פריז   אמרה   לו אדוננו  כהן לשנינו      מסרת  כאחת  למה

דפוס   אמרה   לו אדוני   כהן                         מפני מה מה

ירו1   אמרה   לו אדני    כהן לשנינו      מסרת  כאחד  ולמה

או3    אמרה   לו אדוננו  כהן לשנינו      מסרת  כאחת  למה

או51   אמרה   לו אדונינו כהן לשנינו נתתה את    העיסה למה

ששון   אמרה   לו אדוננו  כהן לשנינו      מסרת  כאחד  למה

--------------------------------------------------------------------

לונ    את                   מידין  עימי ותניח את זו

וטי    את                   מדין   עימי ומניח את זו

מינ    את                   מידין  עמי  ותניח את זו

פריז   את                   מדין   עמי  ומניח את זו

דפוס   אתה מניח את בת ישראל ומדיין עמי              והלא לשנינו

ירו1   אתה                  מדין   עמי

או3    אתה                  מדין   עמי

או51   אתה                  מדיין  עמי

ששון   אתה                  מדיין  עמי

--------------------------------------------------------------------

לונ               אמ'  לה

וטי               א'   לה

מינ               אמ'  לה

פריז              אמ'  לה

דפוס   מסרתה כאחת אמר  לה  זו בת ישראל ואינה למודה מבית אביה

ירו1              אמ'  לה

או3               אמ'  לה

או51              [אמ' לה]

ששון              אמ'  לה

--------------------------------------------------------------------

לונ           בת כהן                   ואת למודה מבית אביך זו

וטי        את בת כהן                   ואת למידה מבית אביך זו

מינ           בת כהן                   ואת למודה מבית אביך זו

פריז       את בת כהן  ולמודה מבית אביך                     זו

דפוס   אבל את בת כהנת                  ואת למודה מבית אביך

ירו1       את בת כהן                   ואת למודה מבית אביך וזו

או3        את בת כהן                   ואת למודה מבית אביך

או51       את בת כהן                   ואת למודה מבית אביך

ששון       את בת כהן                   ואת למודה מבית אביך

--------------------------------------------------------------------

לונ    בית יש'   ואינה למודה מבית אביה  לפיכך אני

וטי    בת  יש'   ואינה למידה מבית אביהי לפיכך אני

מינ    בת  ישראל ואינה למודה מבית אביה  לפיכך אני

פריז   בת  ישראל ואינה למודה מבית אביה  לפיכך אני         מדין

דפוס                                    לפיכך אני מניח את בת

ירו1   בת  ישראל ואינה למודה מבית אביה  לפי'  אני

או3                                     לפי'  אני

או51                                    לפי'  אני

ששון                                    לפי'  אני

--------------------------------------------------------------------

לונ          מידין      עימיך    לעתיד לבוא

וטי          מדין       עימיך    לעתיד לבוא

מינ          מידין      עמך      לעתיד לבא

פריז   עמה   ומדין  אני עימך  כך לעתיד לבא

דפוס   ישראל ומדיין     עמך   כך לעתיד לבוא הנפש והגוף עומדין

ירו1         מדיין      עמך   כך לעתיד לבא

או3          מדין       עמך   כך לעתיד לבא

או51         מדיין      עמך   כך לעתיד לבוא

ששון         מדיין      עמך   כך לעתיד לבא

--------------------------------------------------------------------

לונ                                                      הקב"ה

וטי                                                      הקב"ה

מינ                                                      הקב"ה

פריז                                                     הקב"ה

דפוס   בדין מה הקב"ה עושה מניח הגוף ומדיין עם הנשמה

ירו1                                                אומ' הקב"ה

או3                                                      הקב"ה

או51                                                     הב"ה

ששון                                                     אהב"ה

--------------------------------------------------------------------

לונ    א'   לנפש למה חטאת לפני אמרה  לפניו רבו'     שלעו'   אני

וטי    אומר לנפש למה חטאת לפני אמרה  לפניו רבון     העולמים אני

מינ    אמ'  לנפש למה חטאת לפני אמר'  לפניו רבו'  של עולם    אני

פריז   אומ' לנפש למה חטאת לפני אומרת לפניו רבונו של עולם    אני

דפוס                           ואומר לפניו רבון     העולמי' שנינו

ירו1        לנפש למה חטאת      אומרת לפניו רבון     העולמי' אני

או3    אומ' לנפש למה חטאת      אומרת לפניו רבון     העולמים אני

או51   אומ' לנפש למה חטאת      אומרת לפניו רבון     העולמים אני

ששון        לנפש למה חטאת      אומרת לפניו רבו'     העו'    אני

--------------------------------------------------------------------

לונ    והגוף חטאנו כאחד למה     את  מדיין   עימי ותניח את זו

וטי    והגוף חטאנו כאחד למה     את  מ[י]דין עימי ומניח את זה

מינ    והגוף חטאנו כאחד למה     את  מידין   עמי  ותניח את זו

פריז   והגוף חטאנו כאחד למה     את  מדין    עמי  ומניח את זה

דפוס   כאחת  חטאנו      מפני מה אתה              מניח  את הגוף

ירו1   והגוף חטאנו כאחד למה     אתה מדיין   עמי  ומניח    לזה

או3    והגוף חטאנו כאחד למה     אתה מדין    עמי  ומניח    לו

או51   והגוף חטאנו כאחד למה     אתה מדיין   עמי  ומניח    לזה

ששון   והגוף חטאנו כאחד למה     את  מדיין   עמי  ומניח    לזה

--------------------------------------------------------------------

לונ               אמ'  לה

וטי               א'   לה

מינ               אמ'  לה

פריז              אמ'  לה

דפוס   ומדיין עמי אמר  לה הגוף מן התחתונים הוא ממקום שהן חוטאין

ירו1              אומ' לה

או3               אומר לה

או51              אומ' לה

ששון              אמ'  לה

--------------------------------------------------------------------

לונ        את   מן העיליונים ממקום שאין  חוטאין      וגוף  מן

וטי        את   מן העליונים  ממקום שאינן חוטאין      וגוף  מן

מינ        [את] מן העליונים  ממקום שאין  חוטאים      וגוף  מן

פריז       את   מן העליונים  ממקום שאין  חוטאין      והגוף מן

דפוס   אבל את   מן העליוני'  ממקום שאין  חוטאין לפני

ירו1       את      מהעליונים ממקום שאין  חוטאין      והגוף מן

או3        את   מן העליונים  ממקום שאין  חוטאין      והגוף

או51       את      מהעליונים ממקום שאין  חוטאין      ןהגוף

ששון       את   מה עליוני'   ממקום שאין  חוטאין      והגוף

--------------------------------------------------------------------

לונ    התחתונים  ממקום שחוטאין לפיכך       אני              מדיין

וטי    התחתונים  ממקום שחוטאין לפיכך       אני              מדיין

מינ    התחתונים  ממקום שחוטאין לפיכך       אני              מדיין

פריז   התחתוני'  ממקום שחוטאין לפיכך       אני              מדין

דפוס                                 לפיכך אני מניח את הגוף ומדיין

ירו1   התחתונים  ממקום שחוטאין לפי'        אני              מדיינך

או3    מהתחתונים ממקום שחוטאין לפי'        אני              מדינך

או51   מהתחתונים ממקום שחוטאין לפי'        אני              מדיינך

ששון   מהתחתוני' ממקום שחוטאין לפי'        אני              מדיינך

--------------------------------------------------------------------

לונ    עימיך

וטי    עימיך

מינ    עמך

פריז   עמך

דפוס   עמך

ירו1

או3

או51

ששון