לונ    {ו} תני     חזקיה  שה פזורה יש'   נמשלו  יש'   בשה

וטי    {ו} [תני ר' חזיקיה שה פזורה יש'   נמשלו  יש'   בשה

מינ    {ו} תני     חזקיה  שה פזורה ישראל נמשלו        בשה

פריז   {ו} תני     חזקיה  שה פזורה ישראל נמשלו  ישראל לשה  פזור'

דפוס   {ו} תני     חזקיה  שה פזורה ישראל נמשלו  ישראל לשה

ירו1   {ו} תני     חזקיה  שה פזורה ישראל נמשלו  ישראל לשה

או3    {ו} תני     חזקיה  שה פזורה ישראל נמשלו  ישראל לשה

או51   {ו} תאני    חזקיה  שה פזורה ישראל [נמשלו ישראל לשה]

ששון   {ו} תני     חזקיה  שה פזורה       נמשלו  יש'   לשה

--------------------------------------------------------------------

לונ    מה שה אחד מאיבריה לוחה כל

וטי          אחד מאיבריה לוקה כל

מינ    מה שה אחד מאיבריה לוקה כל

פריז   מה שה אחד מאיבריה לוקה וכל

דפוס   מה שה הזה         לוקה          על ראשו או באחת מאבריו

ירו1   מה שה אחד מאיבריה לוקה וכל גופה

או3    מה שה אחד מאיבריה לוקה וכל גופה

או51   מה שה א'  מאיבריה לוקה וכל גופה

ששון   מה שה א'  מאיבריה לוקה וכל גופה

--------------------------------------------------------------------

לונ        איבריה מרגישין אף       יש'   כך

וטי        איבריה מרגישין אף       יש'   כך

מינ        איבריה מרגישין אף       ישראל כן

פריז       איבריה מרגישין אף כך    ישראל

דפוס   וכל אבריו  מרגישין    כך הן ישראל    אחד מהן חוטא וכולן

ירו1              מרגיש   אף       ישראל כן

או3               מרגיש   אף       ישראל

או51              מרגיש   אף       ישראל

ששון              מרגיש   אף       יש'   כך

--------------------------------------------------------------------

לונ            האיש אחד יחטא וגו'                תני  ר'

וטי            האיש אחד יחטא וגו']               תני  ר'

מינ            האיש אחד יחטא וגו'                תני  ר'

פריז           האיש אחד יחטא ועל   כל העדה תקצף  תני  ר'

דפוס   מרגישין האיש אח' יחטא                     תני  ר'

ירו1           האיש א'  יחטא וגו'                תני  רשב"י

או3            האיש אחד יחטא                     תני  רשב"י

או51                                             תאני רשב"י

ששון           האיש אחד יחטא ועל   כל העדה יקצוף תני  רשב"י

--------------------------------------------------------------------

לונ    שמע'  בן יוחי                     שהיו נתונין בספינה ונטל

וטי    שמעון בן יוחאי משל      לבני  אדם שהיו נתונין בספינה ונטל

מינ    שמעו' בן יוחי                     שהיו נתוני' בספינה ונטל

פריז   שמע'  בן יוחי  משל לשני בני   אדם שהיו נתונים בספינה נטל

דפוס   שמעון בן יוחאי משל      לבני  אדם שהיו יושבין בספינה נטל

ירו1                  משל      לבני  אדם שהיו        בספינה ונטל

או3                   משל      לבני  אדם שהיו        בספינה ונטל

או51                  משל      לשבני אדם שהיו מהלכי' בספינה ונטל

ששון                  משל      לבני  אדם שהיו        בספינה ונטל

--------------------------------------------------------------------

לונ    אחד מהן מקדח        והתחיל קודח  תחתיו אמרו לו חביריו למה

וטי    אחד מהן מקריח       והתחיל קוריח תחתיו אמרו לו חביריו למה

מינ    אחד מהם מקדח        והתחיל קודח  תחתיו אמרו לו חביריו למה

פריז   אחד מהם מקדח        והתחיל קודח  תחתיו אמרו לו חביריו למה

דפוס   אחד מהן מקדיח       והתחיל קודח  תחתיו אמרו לו חבריו  מה

ירו1   אחד מהם מקדיח והולך והתחיל קודח  תחתיו אמרו לו חביריו מה

או3    א'  מהם מקדיח והולך ומתחיל קודח  תחתיו אמרו לו חביריו מה

או51   א'  מהם מקדיח       והתחיל מקודח תחתיו אמרו לו חביריו מה

ששון   א'  מהם מקדח        והתחיל קודח  תחתיו אמרו לו חביריו מה

--------------------------------------------------------------------

לונ    את       עושה  כן אמ' להן מה  איכפת לכם ?(?לאו?)? לא

וטי    אתה      עושה  כך א'  להם מה  אכפת  לכם           לא

מינ    את       עושה  כן אמ' להם מה  איכפת לכם לאו       לא

פריז   אתה      עושה  כך א'  להם מה  איכפת לכם           לא

דפוס   את  יושב ועושה    אמ' להן מה  אכפת  לכם           לא

ירו1   את       עושה     אמ' להם מה  איכפת לכם           לא

או3    אתה      עושה     אמ' להם מה  איכפת לכם           לא

או51   אתה      עושה     אמ' להם מאי איכפת לכם           לא

ששון   את'      עושה     אמ' להם מה  איכפת לכו           לא

--------------------------------------------------------------------

לונ    תחתי  אני קודח  אמרו לו מפני שאתה             מיציף   עלינו

וטי    תחתאי אני קוריח אמרו    מה   את               מציף    עלינו

מינ    תחתי  אני קודח  אמרו לו מפני שאתה             מציף    עלינו

פריז   תחתי  אני קודח  אמרו    מפני שאת              מציף    עלינו

דפוס   תחתי  אני קודח  אמרו לו           שהמי' עולין ומציפין עלינו

ירו1   תחתי  אני קודח  אמרו לו      אתה              מציף    עלינו

או3    תחתי  אני מקדיח אמרו לו      את               מציף    עלינו

או51   תחתי  אני קודח  אמרו לו      את               מציף    עלינו

ששון   תחתי  אני קודח  אמרו         את               מציף    עלינו

--------------------------------------------------------------------

לונ    את הספינה כך אמר איוב ואף    אמנם שגיתי אתי  תלין משוגתי

וטי    את הספינה כך אמ' איוב     כי אמנם שגיתי אותי תלין משוגתי

מינ    את הספינה כך אמ' איוב ואף    אמנם שגיתי אתי  תלין משוגתי

פריז   את הספינה כך א'  איוב אף     אמנם שגיתי אתי  תלין משוגתי

דפוס   את הספינה כך אמ' איוב ואף    אמנם שגיתי אתי  תלין משוגתי

ירו1   את הספינה כך אמ' איוב האף    אמנם שגיתי וגו'

או3    את הספינה כך אמ' איוב אפ     אמנם שגיתי אתי  תלין משוגתי

או51   את הספינה כך אמ' איוב אף     אמנם שגיתי אתי  תלין משוגתי

ששון   את הספינה כך אמ' איוב ואף    אמנם שגיתי אתי  תלין משוגתי

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמרו לו חביריו כי  יוסיף על חטאתינו פשע בינינו יספוק בינותינו

וטי    אמרו לו חביריו וכי יוסיף על חטאתו   פשע בינינו יפסיק בינותינו

מינ    אמרו לו חביריו כי  יוסף  על חטאתינו פשע בינינו יספיק בינותינו

פריז   אמרו לו חברו   כי  אוסיף על חטאתו   פשע בינו   יספיק בינינו

דפוס   אמ'  לו חביריו וכי יוסיף על חטאתו   פשע בינינו יספוק

ירו1   אמרו לו חביריו כי  יוסיף על חטאתו   פשע בינינו יספוק בינותינו

או3    אמרו לו חביריו כי  יוסיף על חטאתו   פשע בינינו יספוק בינותינו

או51   אמרו לו חביריו כי  יוסיף על חטאתו   פשע בינינו יספוק בינותינו

ששון   אמרו לו חביריו כי  יוסיף על חטאתו   פשע בינינו יספוק בינותינו

--------------------------------------------------------------------

לונ    את  מספיק                עוונותיך           אמ' ר'

וטי    את  מפסיק                עוונותיך           א"ר

מינ    את  מספיק                עונותינו           א"ר

פריז   את  מספיק                עונותיך            א"ר

דפוס   אתה מספיק      בינינו את עונותיך            אמר ר'

ירו1   אתה       מספר                    עונותינו  א"ר

או3    אתה       מספר                    עונותינו  א"ר

או51   אתה       מספר                    עונותיינו א"ר

ששון   אתה מספק                          עונותינו  א"ר

--------------------------------------------------------------------

לונ            אילא גוי אחד שאל את ר' יהושע  בן  קרחה אמ' לו כת'

וטי    אילאסאה      גוי אחד שאל את ר' יהושע  בן  קרחה א'  לו כת'

מינ            אילא גוי אחד שאל את ר' יהושוע בן  קרחה אמ' לו כת'

פריז   איליאסא      גוי אחד שאל את ר' יהושע  בן  קרחה א'  לו כת'

דפוס   אלעשא            אחד שאל את ר' יהושע  בן  קרחה        כתיב

ירו1   אליסה        גוי א'  שאל את ר' יהושע  בן  קרחה        כתי'

או3    אליסה        גוי אחד שאל את ר' יהושע  בן  קרחה        כתו'

או51   אליסה        גוי א'  שאל את ר' יהושע  בן  קרחה        כתיב

ששון   אליסה        גוי א'  שאל את ר' יהושע  ב"ק             כתו'

--------------------------------------------------------------------

לונ    בתורתכם אחרי רבים להטות   ואנו רבים   מכם מפני מה אי  אתם

וטי    בתורתכם אחרי רבים להטות   ואנו רבים   מכם מפני מה אי  אתם

מינ    בתורתכם אחרי רבים להטות   ואנו רבים   מכם מפני מה אי  אתם

פריז   בתורתכם אחרי רבים להטות   ואנו רבים   מכם מפני מה אין אתם

דפוס   בתורתכם אחרי רבים להטות   ואנו מרובים מכם מפני מה אין אתם

ירו1   בתורתכם אחרי רבים להטות   ואנו רבים   מכם מפני מה אי  אתם

או3    בתורתכם אחרי רבים [להטות] ואנו רבים   מכם מפני מה אי  אתם

או51   בתורתכם אחרי רבים להטות   ואנו רבים   מכם מפני מה אי  אתם

ששון   בתורתכם אחרי רבים להטות   ואנו רבים   מכם מפני מה אין אתם

--------------------------------------------------------------------

לונ    משוים עימנו לעבו'  זר' אמ' לו יש לך  בנים אמ' לו  הזכרתני

וטי    משוין עמנו  לעבודה זרה א'  לו יש לך  בנים א'  לו  הזכרתני

מינ    משוים עמנו  לעבודה זרה אמ' לו יש לכם בנים אמ' לו  הזכרתני

פריז   משוים עמנו  לע"ז       א'     יש לך  בנים א'  לו  הזכרתני

דפוס   משוין עמנו  בע"ז       אמר לו יש לך  בנים אמר לו  הזכרתני

ירו1   משוים עמנו  לע"ז       אמ' לו יש לך  בנים אמ' לו  הזכרתני

או3    משוים עמנו  לע"ז       א"ל    יש לך  בנים אמ' ליה הזכרתני

או51   משוים עמנו  לע"ז       א"ל    יש לך  בנים א"ל     הזכרתני

ששון   משוים עמנו  לע"ז       א"ל    יש לך  בנים א"ל     הזכרתני

--------------------------------------------------------------------

לונ    צרתי אמ' לו למה אמ' לו                 בשעה שהן יושבין

וטי    צרתי א'  לו למה א'  לו                 בשעה שהן יושבין

מינ    צרתי אמ' לו למה אמ' לו                 בשעה שהן יושבין

פריז   צערי א'  לו למה א'  לו                 בשעה שהם יושבים

דפוס   צרתי אמר לו למה אמר לו הרבה בנים יש לי בשעה שהן יושבין

ירו1   צרתי אמ' לו למה אמ' לו                 בשעה שהם יושבים

או3    צרתי א"ל    למה                        בשעה שהם יושבין

או51   צרתי א"ל    למה א"ל                    בשעה שהם יושבים

ששון   צרתי א"ל    למה א"ל                    בשעה שהם יושבין

--------------------------------------------------------------------

לונ    על שולחנו זה מברך לאל'וה  פלוני וזה מברך לא'וה   פלוני

וטי    על שולחני זה מברך לאלוה   פל'   וזה מברך לאלוה   פל'

מינ    על שולחנן זה מברך לאלהיו  פלו'  וזה מברך לאלהיו  פלו'

פריז   על שולחני זה מברך לאלוה   פלני  וזה מברך לאלוה   פלני

דפוס   על שולחני זה מברך לאלהי   פלוני וזה מברך לאלהי   פלוני

ירו1   על שלחני  זה מברך לאלוה   פלוני וזה מברך לאלוה   פלוני

או3    על שולחני זה מברך לאלוה   פלוני וזה מברך לאלוה   פלוני

או51   על שולחני א' מברך לאל[ו]ה פלוני וזה מברך לאל[ו]ה פלוני

ששון   על שולחני א' מברך לאלוה   פלו'  וא' מברך לאלוה   פלו'

--------------------------------------------------------------------

לונ    ואינן עומדין     עד שמפצעין     מוחיהן אילו על אילו  אמ'

וטי    ואין  עומדין     עד שמפצעין     מוחיהם אילו של אילו  אמ'

מינ    ואינן עומדין     עד שמצפצפין    מוחיהם אילו על אילו  אמ'

פריז   ואינן עומדים     עד שמפצעים  את מוחיהם אילו    לאילו א'

דפוס   ואינם עומדין משם עד שמפצעין  את מוחן   אלו  את אלו   אמר

ירו1   ואין  עומדין     עד שמפצעין     מוחיהן               אמ'

או3    ואין  עומדין     עד שמפציעין    מוחיהם               אמ'

או51   ואין  עומדין     עד שמפצחין     מוחיהן               א"ל

ששון   ואין  עומדין     עד שמפצעין     מוחיהם               א"ל

--------------------------------------------------------------------

לונ    ליה ומשוי  את  עימהן אמ' ליה לאו        עד שאתה א'   לי

וטי    לו  ומשוי  את  עימהן אמ' לו  לאו א'  לו עד שאתה או'  לי

מינ    לו  ומשוי  את  עמהן  אמ' ליה לאו        עד שאתה אמ'  לי

פריז   לו  ומשוה  את  עמהם  א'  לו  לאו א'  לו עד שאתה או'  לי

דפוס   לו  ומשווה אתה עמהן  אמר לו  לא  א"ל    עד שאתה

ירו1   לו  ומשוה  את  עמהם  אמ' לו  לאו אמ' לו עד שאתה אומ' לי

או3    ליה ומשוה  את  עמהם  א"ל     לאו א"ל    עד שאתה אומ' לי

או51       ומשוה  את  עמהם  א"ל     לאו א"ל    עד שאתה אומ' לי

ששון       ומשוה  את  עמהם  א"ל     לאו א"ל    עד שאתה או'  לי

--------------------------------------------------------------------

לונ    להשוות עמ?ך/ן?             לך והשוה     עם בניך נדחף  והלך

וטי    להשוות עימך                לך והשוי  את עם בניך נידחף והלך

מינ    להשוות עמך                 לך והשווה את    בניך נדחף  והלך

פריז   להטות  עמך                 לך והשוה     עם בניך נדחף  והלך

דפוס                  משווה אותנו לך השווה  את    בניך נדחף  והלך

ירו1   להשוות עמך                 לך והשוה     עם בניך נדחף  והלך

או3    להשוות עמך                 לך והשווה    עם בניך נדחף  והלך

או51   להשוות עמך                 לך והשוה     עם בניך נדחף  והלך

ששון   להשוות עמך                 לך והשווה    עם בניך נדחף  והלך

--------------------------------------------------------------------

לונ    לו           אמרו לו תלמידיו ר' לזה דחיתה בקנה

וטי    לו           אמרו לו תלמידיו ר' לזה דחיתה בקנה

מינ    לו           אמרו    תלמידיו ר' לזה דחיתה בקנה

פריז   לו           אמרו לו תלמידיו ר' לזה דחית  בקנה

דפוס   לו כיון שיצא א"ל     תלמידיו ר' לזה דחית  בקנה רצוץ

ירו1                אמרו לו תלמידיו ר' לזה דחית  בקנה רצוץ

או3                 אמרו לו תלמידיו ר' לזה דחית  בקנה רצוץ

או51                אמרו לו תלמידיו ר' לזה דחית  בקנה רצוץ

ששון                אמרו לו תלמידיו ר' לזה דחית  בקנה

--------------------------------------------------------------------

לונ    לנו  מה את  מישיב אמ' להן אין אנו מישיב אתכם         ריקנין

וטי    ולנו מה את  משיב  א'  להן אין אני משיב  אתכם         דיקנין

מינ    לנו  מה את  משיב  אמ' להן אין אנו משיב  אתכם         ריקנין

פריז   ולנו מה את  משיב                        אתכם         ריקנים

דפוס   לנו  מה אתה משיב  א"ל

ירו1   לנו  מה אתה משיב  אמ' להם אני     משיב  לכם          ריקנין

או3    לנו  מה אתה משיב  אמ' להם אני     משיב  (להם) [אתכם] ריקנין

או51   לנו  מה אתה משיב  אמ' להם אני     משיב  לכם          ריקנין

ששון   לנו  מה אתה משיב  א"ל     אין אני משיב  לכם          הקנין

--------------------------------------------------------------------

לונ    בעשו כת'  שש נפשות        וכת'  בו נפשות הרבה       דכת'

וטי    בעשו כת'  שש נפשות        וכת'  בו נפשות הרבה

מינ    בעשו כת'  שש נפשו'        וכת'  בו נפשות הרבה       דכת'

פריז   בעשו כת'  שש נפשות        וכת'     נפשות הרבה

דפוס                                                       דכתי'

ירו1   בעשו כתי' שש נפשות היו לו וכתיב בו נפשות       ביתו דכתי'

או3    בעשו כתי' שש נפשות היו לו וכתי' בו נפשות הרבה       שנא'

או51   בעשו כתי' שש נפשות היו לו וכתי' בו נפשות הקרבה      דכתי'

ששון   בעשו כתי' שש נפשות        וכתי' בו נפשות הרבה       שנ'

--------------------------------------------------------------------

לונ    ויקח עשו  את נשיו ואת בניו   ואת  בנותיו וא' כל נפשות ביתו

וטי    ויקח עשו  את נשיו ואת בניו   ואת  בנותיו ואת כל נפשות ביתו

מינ    ויקח עשיו את נשיו ואת בניו   ואת  בנותיו ואת כל נפשות ביתו

פריז   ויקח עשו  את נשיו ואת                        כל נפשות ביתו

דפוס   ויקח עשו  את נשיו ואת בניו   וגו'

ירו1   ויקח עשו  את נשיו ואת בנותיו ואת             כל נפשות ביתו

או3    ויקח עשו  את נשיו ואת בניו   ואת  בנותיו ואת כל נפשות ביתו

או51   ויקח עשו  את נשיו ואת בניו   ואת  בנותיו ואת כל נפשות ביתו

ששון   ויקח עשו  את נשיו ואת בנותיו ואת             כל נפשות ביתו

--------------------------------------------------------------------

לונ    יעקב        שבעים נפש וכתוב בו  נפש אחת ?ד/ו?כ' בשבעים

וטי    יעקב        שבעים נפש וכת'  בו  נפש     אחת     בשבעים

מינ    יעקב        שבעים נפש וכת'  בו  נפש אחת וכת'    בשבעי'

פריז   יעקב        שבעים נפש וכת'  בו  נפש אחת שנ'

דפוס   וביעקב      שבעי' נפש וכתי' ביה נפש אח' דכתי'

ירו1   ביעקב  כתיב שבעים נפש וכתיב בו  נפש אחת         בשבעים

או3    ביעקב                                   כתיב    בשבעים

או51   וביעקב                                  כתי'    בשבעים

ששון   ביעקב                                   כתי'    בשבעים

--------------------------------------------------------------------

לונ    נפש ירדו אבותי' במצ'   וגו'

וטי        ירדו אבותיך מצר'

מינ    נפש ירדו אבותיך במצרים

פריז                                               יוצאי ירך יעקב

דפוס                                   ויהי כל נפש יוצאי ירך יעקב

ירו1   נפש ירדו אבותיך מצרימה

או3    נפש ירדו אבותיך מצרימה בנפש אחד

או51   נפש ירדו אבותיך מצירמה בנפש א'

ששון   נפש ירדו אבותיך        נפש  אחת

--------------------------------------------------------------------

לונ              אלא [עשו] על   ידי שעבד א'הות  הרבה   כת'

וטי              אלא עשו   על   ידי שעבר אלוהות הרבה   כת'

מינ              אלא עשו   על   ידי שעבד אלוהות הרבה   כת'

פריז   שבעים נפש אלא עשו   על   ידי שעבד אלוהות הרבה   כת'

דפוס   וגו'      אלא עשו   שהוא     עובד לאלהות הרבה   כתי'

ירו1             אלא עשו   על   ידי שעבד אלוהות [הרבה] כתיב

או3              אלא עשו   ע"י      שעבד אלוהות הרבה   כתי'

או51             אלא עשו   ע"י      שעבד אלוהות הרבה   כתי'

ששון             אלא עשו   ע"י      שעבד אלוהות הרבה   כתי'

--------------------------------------------------------------------

לונ    בו  נפשות הרבה     יעקב על ידי שלא  עבד      א'הות  הרבה

וטי    בו  נפשות הרבה     יעקב על ידי שלא  עבד      אלוהות הרבה

מינ    בו  נפשות הרבה     יעקב על ידי שלא  עבד      אלוהו' הרבה

פריז   בו  נפשות הרבה     יעקב על ידי שלא  עבד      אלוהות הרבה

דפוס   ביה נפשות הרבה אבל יעקב        שהוא עוב'     לאלוה

ירו1   בו  נפשות הרבה     יעקב על     שלא  עבד      אלוהות הרבה

או3        נפשות הרבה     יעקב        שלא  עבד  אלא אלוה

או51   בו  נפשות הרבה     יעקב        שלא  עבד  אלא אלוה

ששון   בו  נפשות הרבה     יעקב        שלא  עבד  אלא

--------------------------------------------------------------------

לונ        כתוב בו נפש אחת דכת' ויהי כל נפש יוצאי ירך יעקב שבעים

וטי        כת'  בו נפש אחת      ויהי כל נפש יוצאי ירך יעקב שבעים

מינ        כת'  בו נפש אחת כת'  ויהי כל נפש יוצאי ירך יעקב שבעי'

פריז       כתוב בו נפש אחת      ויהי כל נפש יוצאי ירך יעקב שבעים

דפוס   א'  כתי' בו נפש אחת      ויהי כל נפש וגו'

ירו1       כתי' בו נפש אחת      ויהי כל נפש יוצאי ירך יעקב ע'

או3    אחד כתוב בו נפש אחת      ויהי כל נפש יוצאי ירך יעקב שבעים

או51   א'  כתו' בו נפש א'       ויהי כל נפש יוצאי ירך יעקב שבעים

ששון   אחד כתי' בו נפש א'       ויהי כל נפש יוצאי ירך יעקב שבעים

--------------------------------------------------------------------

לונ    נפש

וטי    נפש

מינ    נפש

פריז   נפש

דפוס

ירו1   נפש

או3    נפש

או51   נפש

ששון   נפש