לונ    {ז} ר' יוחנן ור'    יהוש' בן  לוי ר' יוח'  אמ' חמשה פעמים

וטי    {ז} ר' יוחנן ור'    יהושע בן  לו  ר' יוחנן אמ' חמשה פעמים

מינ    {ז} ר' יוחנן ור'    יהושע בן  לוי ר' יוחנן אמ' חמשה פעמי'

פריז   {ז} ר' יוחנן ור'    יהושע בן  לוי          אמ' חמשה פעמים

דפוס   {ז} ר' יוחנן ור'    יהושע בן  לוי ר' יוחנן אמר חמשה פעמים

ירו1   {ז} ר' יוחנן וריב"ל               ר' יוחנן אמ' ה'   פעמים

או3    {ז} ר' יוחנן ור'    יהושע ב"ל     ר' יוחנן אמ' ה'   פעמי'

או51   {ז} ר' יוחנן וריב"ל               ר' יוחנן אמ' ה'   פעמים

ששון   {ז}          ריב"ל                         אמ' ה"פ

--------------------------------------------------------------------

לונ    כת'      כן   נפש         חמשה פעמים כנגד חמשת סיפרי

וטי    כת'      בו   נפש  נפש    חמשה פעמים כנגד חמשה סיפרי

מינ    כת'      כן   נפש         חמשה פעמים כנגד חמשה       חומשי

פריז   כת'      בו   נפש                    כנגד חמשה סיפרי

דפוס   אמ'  דוד ברכי נפשי את  יי            כנגד חמשה סיפרי

ירו1   כתי'     בו   נפש                    כנגד חמשה       חומשי

או3    כתי'     בו   נפש                    כנגד ה'         חומשי

או51   כתי'     בו   נפש                    כנגד ה'         חומשי

ששון   כתי'          נפש                    בעד

--------------------------------------------------------------------

לונ    תורה ר'    יהושע בן לוי אמ' חמשה פעמים כת'  כאן     כנגד

וטי    תורה ר'    יהושע בן לוי אמ' חמשה פעמים כת'  כן  נפש כנגד

מינ    תורה ר'    יהושע בן לוי אמ' חמשה פעמים כת'  כאן     כנגד

פריז   תורה ר'    יהושע בן לוי אמ' חמשה פעמים כת'  בו  נפש כנגד

דפוס   תורה ר'    יהושע בן לוי                אמר          כנגד

ירו1   תורה רי"בל              אמ' חמשה פעמי' כתי' כאן נפש כנגד

או3    תורה ריב"ל              אמ' ה'   פעמים כתי' בו  נפש כנגד

או51   תורה ריב"ל              אמ' ה'   פעמי' כתי' בו  נפש כנגד

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    חמשה עולמות  שאדם רואה    ברכי נפשי את ייי   וכל קרבי

וטי    חמשה עולמות  שאדם רואה    ברכי נפשי את ייי   וכל קרביי

מינ    חמשה עולמות  שאדם רואה    ברכי נפשי את יי    וכל קרבי

פריז   חמשה עולמו'  שאדם דר   בו ברכי נפשי את יי    וכל קרבי

דפוס   חמשה עולמות  שאדם רואה    ברכי נפשי את יי    וכל קרבי

ירו1   ה'   עולמות  שאדם רואה    ברכי נפשי את יי    וכל קרבי

או3    חמשה עולמות  שאדם רואה    ברכי נפשי את יי    וכל קרבי

או51   ה'   עולמו'  שאדם רואה    ברכי נפשי את ?ייי? וכל קרבי

ששון   ד'   העולמות שאדם רואה    ברכי נפשי את יי    וכל קרבי

--------------------------------------------------------------------

לונ    וגו'         בשעה      ששרוי  במעי אמו      ברכי נפשי את

וטי    את   שם קדשו בשעה      ששרוי  במעי אמו      ברכי נפשי את

מינ    וגו'         בשעה      ששרוי  במעי אמו      ברכי נפשי את

פריז   את   שם קדשו בשעה שאדם שרוי   במעי אמו      ברכי נפשי את

דפוס   את   שם קדשו בשעה שהוא נתון   במעי אמו      ברכי נפשי את

ירו1   את   שם קדשו           כששרוי במעי אמו אומ' ברכי נפש  את

או3    את   שם קדשו           כששרוי במעי אמו אמ'  ברכי נפשי את

או51   את   שם קדשו           כששרוי במעי אמו אמ'  ברכי נפשי את

ששון   את   שם קדשו           כששכוי במעי אמו אומ' ברכי נפשי את

--------------------------------------------------------------------

לונ    ייי                     ואל תשכחי כל גמוליו בשעה שהוא

וטי    ייי                     ואל תשכחי כל גמוליו בשעה שהוא

מינ    יי                      ואל תשכחי כל גמוליו בשעה שהוא

פריז   יי                      ואל תשכחי כל גמולי  בשעה שיוצא

דפוס   יי                      ואל תשכחי כל גמוליו בשעה שהוא

ירו1   יי                      ואל תשכחי כל גמוליו בשעה שיוצא

או3    יי  וכל קרבי את שם קדשו ואל תשכחי כל גמוליו בשעה שיצא

או51   ייי                     ואל תשכחי כל גמוליו בשעה שיצא

ששון   יי                      ואל תשכחי כל גמוליו בשעה שיוצא

--------------------------------------------------------------------

לונ    יוצא ממעי אמו         לא תנשייאן         כל גמוליא  טיבא

וטי    יוצא ממעי אימו        לא אינשיין         כל גמולייא טבייא

מינ    יוצא ממעי אמו         לא תשיאן           כל גמוליא  טיבא

פריז        ממעי אמו         לא אינשין          כל גמיליא  טבייא

דפוס   יוצא ממעי אמו  אמ' לה לא תנשיי              גמליי   טבייה

ירו1        ממעי אמו  א"ל    לא אנשייאן         כל גמוליא  טביא

או3         ממעי אמו         לא אנשיין          כל גמולייא טבייא

או51        ממעי אמו  אמ'    לא (אשכחן)[אנשיין] כל גמוליא  וטביא

ששון        ממעי אמו  אמ'    לא אנשיין          כל גמולייא טבא

--------------------------------------------------------------------

לונ    דעבדית עימך  ברכי נפשי את ייי          בכל מקומות ממשלתו

וטי    דעבדית עימיך ברכי נפשי את ייי          בכל מקומות ממשל'

מינ    דעבדית עימך  ברכי נפשי את יי           בכל מקומות ממשלתו

פריז   דעבדית עמך   ברכי נפשי את יי           בכל מקומות ממשלתו

דפוס   דגמלית עמיך  ברכו         יי  כל מעשיו בכל מקומות ממשלתו

ירו1   דעבדת  עמי   ברכי נפשי את יי

או3    דעבדת  עמי   ברכי נפשי את יי

או51   דעבדת  עמי   ברכי נפשי את ייי

ששון   דעבדת  עמי   ברכי נפשי את יי

--------------------------------------------------------------------

לונ                    בשעה שהוא עומד  על עקימה שלו ויצא

וטי                    בשעה שהוא עומד  על עוקמה שלו ויצא

מינ                    בשעה שהוא יוצא  על עקימה שלו ויצא

פריז                   בשעה שהוא עומדה על עוקמא שלו ויוצא

דפוס   ברכי נפשי את יי בשעה      שעומד על קומי  שלו ויוצא

ירו1                   בשעה      שעומד על עוקמה שלו ויוצא

או3                    בשעה      שעומד על עוקמא שלו ויוצא

או51                   בשעה      שעומד על עומקא שלו ויוצא

ששון                   בשעה      שעומד על עוקמה שלו ויוצא

--------------------------------------------------------------------

לונ    מפרקמטיא שלו ברכי נפשי את ייי     א'הי  [גדלת] מאד הוד

וטי    מפרקמטיא שלו ברכי נפשי את ייי ייי אלהיי גדלת   מאד הוד

מינ    בפרגמטיא שלו ברכי נפשי את יי      אלוהי גדלת   מאד הוד

פריז   מפרקמטיא שלו ברכי נפשי את יי  יי  אלהי  גדלת   מאד הוד

דפוס   לפרגמ'       ברכי נפשי את יי      אלהי  גדלת   מאד

ירו1   בפרקמטיא שלו ברכי נפשי את יי  יי  אלהי  גדלת   מאד וגו'

או3    בפרקמטיא שלו ברכי נפשי את יי  יי  אלהי  גדלת   מאד הוד

או51   בפרקמטיא שלו ברכי נפשי את ייי ייי אלהי  גדלת   מאד הוד

ששון   בפרקמטיא שלו ברכי נפשי את יי  יי  אלהי  גדלת   מאד הוד

--------------------------------------------------------------------

לונ    והדר לבשת  בשעה             שנפטר לבית עולמו

וטי    והדר לבשתה בשעה שהולכת נפשי       לבית עולמו

מינ    והדר לבשת  בשעת             שנפטר לבית עולמו

פריז   והדר       בשעה שהולכת            לבית עולמה

דפוס              בשעת                              פטירתו

ירו1              בשעה שהולכת הנפש       לבית עולמה

או3    והדר לבשת  בשעה שהולכת הנפש       לבית עולמה

או51   והדר לבשת  בשעה שהולכת הנפש       לבית עולמה

ששון   והדר לבשת  בשעה שהולכת הנפש       לבית עולמה

--------------------------------------------------------------------

לונ                    ואחת לעתיד לבוא      יתמו חטאים מן ה[א]רץ

וטי                    אחת  לעתיד לבוא      יתמו חטאים מן הארץ

מינ                    ואחת לעתיד לבא       יתמו חטאים מן הארץ

פריז                   ואחד לעתיד לבא       יתמו חטאים מן הא'

דפוס   של אדם מן העולם ואחת לעתיד לבוא      יתמו חטאים מן הארץ

ירו1                   ואחת לעתיד לבוא      יתמו חטאים מן הארץ

או3                    ואחת לעתיד לבא       יתמו חטאים מן הארץ

או51                   וא'  לעתיד לבוא שנא' יתמו חטאים מן הארץ

ששון                   ואחת לעתיד לבא       יתמו חטאים מן הארץ

--------------------------------------------------------------------

לונ    ורשעים עוד  וגו'                          ר'     שמואל

וטי    ורשעים עוד  אינם ברכי נפשי את ייי  הללויה אמ"ר   שמואל

מינ    ורשעים עוד  אינם                          ר'     שמואל

פריז   ורשעים עוד  אינם ברכי נפשי את יי   הללויה ר'     שמואל

דפוס   וגו'             ברכי נפשי את יי   הללויה ר'     שמואל

ירו1   ורשעים עוד  אינם וגו'                     א"ר    שמואל

או3    וגו'                                      א"ר    שמואל

או51   [ו]גו'                                    א"ר    שמואל

ששון   ורשעים וגו'      ברכי נפשי את וגו'        ארשב"ן

--------------------------------------------------------------------

לונ    בר נחמ'  בש'  ר' נתן   אמ' מאה ועשרים מזמורות אמ'   דוד

וטי    בר נחמני בשם  ר' נתן       מאה ועשרים מזמורות <...> דוד

מינ    בר נחמן  בשם  ר' נתן       מאה ועשרי' מזמורי' אמ'   דוד

פריז   בר נחמן                א'  מאה ועשרים מזמורות א'    דוד

דפוס   בר נחמן  בשם  ר' יוחנן אמ' מאה ועשרים מזמורי' אמ'   דוד

ירו1   בר נחמני בשם  ר' נתן       ק"כ        מזמורים אמ'

או3    בר נחמני בש"ר    נתן       מאה ועשרים מזמורות אמ'   דוד

או51   בר נחמני בש"ר    נתן       ק"כ        מזמורות אמ'   דוד

ששון                              כ"ד        מזמורות אמ'   דוד

--------------------------------------------------------------------

לונ    ובכולם לא  (א)חתם בהן הללויה   עד שראה במפלתן    שלרשעים

וטי    וכולם  לא  חתם    בהם הללו[י]ה עד שראה במפלתם    שלרשעים

מינ    ובכולם לא  אחתם   בהו הללויה   עד שראה במפלתן של רשעים

פריז   ומכולם לא  חתם    בהם הללויה   עד שראה במפלתן של רשעים

דפוס          ולא חתם    בהם הללויה   עד שראה במפלתן של רשעים

ירו1   וכלם   לא  חתם    בהם הללויה   עד שראה במפלת     רשעים

או3    וכולם  לא  חתם    בהם הללויה   עד שראה במפלתן של רשעים

או51   ובכלם  לא  כתי'   בהם הללויה   עד שראה במפלתן של רשעים

ששון   ובכולן לא  כתי'   בהם הללויה   עד שראה במפלתן של רשעי'

--------------------------------------------------------------------

לונ             דכ'  יתמו חטאים מן הא'

וטי    הדא  היא דכת' יתמו חטאים מן הארץ וגו'

מינ             דכת' יתמו חטאים מן הארץ

פריז   הה"ד          יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם אותה שעה

דפוס            שנא' יתמו חטאים מן הארץ וגו'

ירו1   הה"ד          יתמו חטאים מן הארץ וגו'

או3    הה"ד          יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם וגו'

או51   הה"ד          יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם

ששון   הה"ד          יתמו חטאים מן הארץ וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז   ברכי נפשי את יי  הללויה

דפוס

ירו1

או3

או51   ברכי נפשי את ייי הללויה

ששון