לונ    {ח}     מה ראתה נפשו    שלדוד       [לקלס] להקב"ה דוד

וטי    {ח}     מה ראתה נפשו    שלדוד       לקלס   לקב"ה  דוד

מינ    {ח}     מה ראתה נפשו של דוד                להקב"ה דוד

פריז   {ח}     מה ראה                      לקלס   להקב"ה     בנפש

דפוס   {ח} וכי מה ראה          דוד   להיות מקלס

ירו1   {ח}     מה ראה          דוד         לקלס   להקב"ה     בנפש

או3    {ח}     מה ראה          דוד         לקלס   להקב"ה     בנפש

או51   {ח}     מה ראה          דוד         לקלס   להב"ה      בנפש

ששון   {ח}     מה ראה          דוד         לקלס   להב"ה      בנפש

--------------------------------------------------------------------

לונ        אמ'          נפש                           זו  ממלא

וטי        א'           נפש                           זו  ממלא

מינ        אמ'          נפש                           זו  ממלא'

פריז   אלא אמ'   דוד    נפש                           זו  ממלאה

דפוס                    בנפשו להקב"ה אלא דוד אמר הנפש הזו ממלא

ירו1       אמ'   דוד מה נפש                           זו  ממלאי'

או3        אמ'   דוד    הנפש                          הזו ממלאה

או51       אמ'   דוד    הנפש                          זו  ממלאה

ששון       אדע"ה        הנפש                          הזו ממלאה

--------------------------------------------------------------------

לונ    את    הגוף    והקב"ה ממלא את כל העולם דכ'  הלא את השמים

וטי    את    הגוף    והקב"ה מלא  את    עולמו שנ'  הלא את השמים

מינ    את    הגוף    והקב"ה ממלא את כל העולם דכת' הלא את השמים

פריז      כל הגוף    והקב"ה ממלא את    עולמו      הלא את השמים

דפוס   את    הגוף    והקב"ה ממלא את    עולמו שנ'  הלא את השמים

ירו1   את כל הגוף    והקב"ה ממלא את    עולמו שנא' הלא את השמים

או3    את    הגוף    והקב"ה ממלא את    עולמו שנא' הלא את השמים

או51   את    הגוף אף הב"ה   ממלא את    העולם שנ'  הלא את השמים

ששון   את    הגוף אף הב"ה   ממלא את כל העולם שנ'  הלא את השמים

--------------------------------------------------------------------

לונ    ואת הארץ אני  מלא נאם  ייי תבוא הנפש שהוא ממלא  את הגוף

וטי    ואת הארץ אני  מלא נאום ייי תבא  הנפש שהיא ממלא  את הגוף

מינ    ואת הארץ אני  מלא נאם  יי  תבא  הנפש שהוא ממלא  את הגוף

פריז   ואת הארץ אני  מלא          תבא  הנפש שהיא ממלאה את הגוף

דפוס   ואת הארץ וגו'              תבא  הנפש שהיא ממלאה את הגוף

ירו1   ואת הארץ אני  מלא נאם  יי  תבא  הנפש שהיא ממלאה את הגוף

או3    ואת הארץ אני  מלא נאם  יי  תבא  הנפש שהיא ממלאה את הגוף

או51   ואת הארץ אני  מלא נאם  ייי תבוא הנפש שהיא ממלאה את הגוף

ששון   ואת הארץ אני  מלא          תבא  הנפש שהיא ממלאה את הגוף

--------------------------------------------------------------------

לונ    תקלס        להקב"ה שהוא מלא         העולם נפש  זו

וטי    ותקלס       לקב"ה  שהוא מלא   את    עולמו נפש  זו

מינ    תקלס        להקב"ה שהוא ממלא        העולם נפש  זו

פריז         ותשבח להקב"ה שהוא ממלא  את    עולמו נפש  זה

דפוס         ותשבח להקב"ה שהוא ממלא  את כל העולם הנפש הזאת

ירו1   ותקלס       להקב"ה שהוא ממלא  את    עולמו נפש  זו

או3    ותקלס       להקב"ה      שממלא את    העולם נפש  זו

או51   ותקלס       להב"ה       שממלא את    העולם נפש  זו

ששון   ותקלס       להב"ה  שהוא ממלא  את    העו'  נפש  זו

--------------------------------------------------------------------

לונ    סובלת את    הגוף והק'   סובל(ת) את עולמו   דכ'   עד

וטי    סובלת את    הגוף והקב"ה סובל    את עולמו   שנ'   עד

מינ    סובלת את    הגוף והן    סובלות  את עולמו   דכת'  עד

פריז   סובלת את    הגוף והקב"ה סובל    את עולמו   שנ'   עד

דפוס   סובלת את    הגוף והקב"ה סובל    את עולמו   שנ'

ירו1   סובלת את    הגוף והקב"ה סובל(ת) את עולמו   שנאמ' עד

או3    סובלת את    הגוף והקב"ה סובל    את עולמו   שנא'  ועד

או51   סובלת את    הגוף והב"ה  סובל    את ע?ו?למו שנ'   ?ו?ד (שיבה)

ששון   סובלת את כל הגוף והב"ה  סובל    את עולמו'  שנ'   ועד  (שיבה)[זקנה]

--------------------------------------------------------------------

לונ    זקנה   אני הוא ועד        שיבה                      [אני

וטי    זיקנה  אני הוא ועד        סיבה                      אני

מינ    זקנה   אני הוא ועד        שיבה

פריז   זקנה   אני הוא ועד        שיבה                      אני

דפוס                                    אני עשיתי ואני אשא ואני

ירו1   זקנה   אני הוא ועד        שיבה

או3    זקנה   אני הוא ועד        שיבה

או51   [זקנה] אני הוא ועד (זקנה) [שיבה]                    אני

ששון          אני הוא ועד        שיבה                      אני

--------------------------------------------------------------------

לונ    אסבול] וגו' תבוא הנפש      שסובלת את הגוף תקלס        להקב"ה

וטי    אסבול  וגו' תבוא הנפש      שסובלת את הגוף תקלס        להקב"ה

מינ           וגו' תבא  הנפש      שסובלת את הגוף תקלס        להקב"ה

פריז   אסבל        תבוא הנפש שהיא סובלת  את הגוף       ותשבח להקב"ה

דפוס   אסבל        תבא  הנפש וכו'

ירו1          וגו' תבא  נפש       שסובלת את הגוף ותקלס       להקב"ה

או3           וגו' תבא  נפש       שסובלת את הגוף ותקלס       להקב"ה

או51   אסבול  וגו' תבוא הנפש שהיא סובלת  את הגוף ותקלס       להב"ה

ששון   אסבול       תבא  נפש  שהיא סובלת  את הגוף ותקלס       להב"ה

--------------------------------------------------------------------

לונ         שסובל את עולמו נפש  זו   מבלה את הגוף והקב"ה מבלה

וטי         שסובל את עולמו נפש  זו   מבלא את הגוף והקב"ה מבלא

מינ         שסובל את עולמו נפש  זו   מכלה את הגוף והקב"ה מכלה

פריז   שהוא סובל  את עולם  נפש  זו   מבלה את הגוף והקב"ה מבלה

דפוס                       הנפש הזאת מבלה את הגוף והקב"ה מבלה

ירו1        שסובל את עולמו נפש  זו   מבלה את הגוף והקב"ה מבלה

או3         שסובל את עולמו נפש  זו   מבלה את הגוף והקב"ה מבלה

או51        שסובל את עולמו נפש  זו   מבלה את הגוף והב"ה  מבלה

ששון   שהוא סובל  את עולמו נפש  זו   מבלה את הגוף והב"ה  מבלה

--------------------------------------------------------------------

לונ    את עולמו        המה יאבדו ואת  תעמד  וכולם כבגד יבלו כלבוש

וטי    את עולמו        המה יאבדו ואתה תעמוד כולם  כבגד יבלו כלבוש

מינ    את עולמו        המה יאבדו ואת  תעמד  וכולם כבגד יבלו בלבוש

פריז   את עולמו  שנ'   המה יאבדו ואתה תעמד

דפוס   את עולמו

ירו1      עולמו  שנאמ' המה יאבדו ואתה תעמוד וגו'

או3    את עולמו  שנא'  המה יאבדו ואתה תעמוד וכולם כבגד יבלו וגו'

או51   את עולמו  שנא'  המה יאבדו ואתה תעמוד וכלם  כבגד יבלו

ששון   את עולמו' שנ'   המה יאבדו ואתה תעמוד

--------------------------------------------------------------------

לונ    וגו'           תבוא הנפש      שמבלה את הגוף תקלס  להקב"ה

וטי    תחליפם ויחלופו תבוא הנפש שהיא מבלא  את הגוף תקלס  להקב"ה

מינ                   תבא  הנפש      שמכלה את הגוף תקלס  להקב"ה

פריז                  תבוא הנפש שהיא מבלה  את הגוף ותהדר להקב"ה

דפוס                  תבא  הנפש שהיא מבלה  את הגוף ותקלס להקב"ה

ירו1                  תבא  נפש  שהיא מבלה  את הגוף ותקלס להקב"ה

או3                   תבא  נפש       שמבלה את הגוף ותקלס להקב"ה

או51                  תבוא הנפש      שמבלה את הגוף ותקלס להב"ה

ששון                  תבא  נפש       שמבלה את הגוף ותקלס להב"ה

--------------------------------------------------------------------

לונ    שהוא מבלה  את עולמו                      נפש זו אינה

וטי    שהוא מבלה  את עולמו                      נפש זו אינה

מינ    שהוא מכלה  את עולמו                      נפש זו אינה

פריז   שהוא מבלה  את עולמו                      נפש זו אינה

דפוס   שהוא מבלה  את עולמו המה יאבדו ואתה תעמוד

ירו1   שהוא מבלה     עולמו                      נפש    אינה

או3         שמכלה את עולמו                      נפש זו אינה

או51   שהוא מבלה  את עולמו                      נפש זו אינה

ששון        שמבלה את עולמו                      נפש זו אינה

--------------------------------------------------------------------

לונ    אוכלת בגוף והקב"ה אין לפניו אכילה דכ'  אם ארעב לא אומר

וטי    אוכלת בגוף והקב"ה אין לפניו אכילה      אם ארעב לא אמר

מינ    אוכלת כגוף והקב"ה אין לפניו אכילה דכת' אם ארעב לא אומר

פריז   אוכלת בגוף והקב"ה אין אכילה לפניו שנ'     ארעב לא אומר

דפוס

ירו1   אוכלת      והקב"ה אין לפניו אכילה שנא' אם ארעב לא אומ'

או3    אוכלת      והקב"ה אין לפניו אכילה שנא' אם ארעב לא אומר

או51   אוכלת      והב"ה  אין לפניו אכילה שנ'  אם ארעב לא אומר

ששון   אוכלת      והב"ה  אין לפניו אכילה שנ'  אם ארעב לא אומר

--------------------------------------------------------------------

לונ    לך   כי   לי תבל ומלו'  תבוא הנפש ש[אינה] אוכלת  בגוף תקלס

וטי    לך   וגו'               תבוא הנפש שאינה   אוכלת  בגוף תקלס

מינ    לך   כי   לי תבל ומלואה תבא  הנפש         שאוכלת הגוף תקלס

פריז   לך                      תבא  נפש  שאינה   אוכלת  בגוף ותרומם

דפוס

ירו1   לך                      תבא  הנפש שאינה   אוכלת       ותקלס

או3    לך                      תבא  נפש  שאינה   אוכלת       ותקלס

או51   לך                      תבוא נפש  שאינה   אוכלת       ותקלס

ששון   וגו'                    תבא  הנפש שאינה   אוכלת       ותקלס

--------------------------------------------------------------------

לונ    להקב"ה שאין  לפניו אכילה נפש  זו   יחידה בגוף והקב"ה

וטי    להקב"ה שאין  לפניו אכילה נפש  זו   יחידה בגוף והקב"ה

מינ    להקב"ה שאין  לפניו אכילה נפש  זו   יחידה בגוף והקב"ה

פריז   להקב"ה שאין  לפניו אכילה נפש  זו   יחידה בגוף והקב"ה

דפוס                            הנפש הזאת יחידה בגוף והקב"ה

ירו1   להקב"ה שאינו       אוכל  נפש  זו   יחידה      והקב"ה

או3    להקב"ה שאין  לפניו אכילה נפש  זו   יחידה      והקב"ה

או51   להב"ה  שאין  לפניו אכילה נפש  זו   יחידה      והב"ה

ששון   להב"ה  שאין  לפניו אכילה נפש  זו   יחידה      והב"ה

--------------------------------------------------------------------

לונ    יחיד בעולמו

וטי    יחיד בעולמו

מינ    יחיד בעולמו

פריז   יחיד בעולמו שנ'            יי  אל'ינו יי  אחד תבא  נפש

דפוס   יחיד בעולמו                                   תבא  הנפש

ירו1   יחיד        שנא'           יי             אחד תבא  הנפש

או3    יחיד        שנא' שמע ישראל יי  אלהינו יי  אחד תבא  נפש

או51   יחיד בעולמו שנ'  שמע ישראל ייי אלהינו ייי אחד תבוא הנפש

ששון   יחיד        שנ'  שמע ישראל יי  אלי'נו יי  אחד תבא  נפש

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז   זו שהיא יחידה בגוף ותהלל להקב"ה שהוא יחיד בעולמו

דפוס      שהיא יחידה בגוף ותקלס להקב"ה שהוא יחיד בעולמו שנ' שמע

ירו1      שהיא יחידה      ותקלס להקב"ה שהוא יחיד

או3       שהיא יחידה      ותקלס להקב"ה שהוא יחיד

או51      שהיא יחידה      ותקלס להב"ה  שהוא יחיד

ששון           יחידה      ותקלס להב"ה  שהוא יחיד

--------------------------------------------------------------------

לונ                           נפש זו טהורה בגוף והק'   טהור

וטי                           נפש זו טהורה בגוף והקב"ה טהור

מינ                           נפש זו טהורה בגוף והקב"ה טהור

פריז                          נפש זו טהורה בגוף והקב"ה טהור

דפוס   ישראל יי אלקינו יי אחד

ירו1                          נפש זו טהורה      והקב"ה טהור

או3                           נפש זו טהורה      והקב"ה טהור

או51                          נפש זו טהורה      והב"ה  טהור

ששון                          נפש זו טהורה      והב"ה  טהור

--------------------------------------------------------------------

לונ    בעולמו      טהור עינים מראות ברע וגו' תבוא הנפש שהיא

וטי    בעולמו      טהור עינים מראות רע       תבוא הנפש שהיא

מינ    בעולמו      טהור עינים מראות ברע וגו' תבא  הנפש שהיא

פריז   בעולם  שנ'  טהור עינים מראות ברע      תבוא נפש       זו

דפוס

ירו1                                         תבא  הנפש שהיא

או3           שנא'                           תבא  נפש  שהיא

או51                                         תבוא נפש  שהיא

ששון                                         תבא  נפש  שהיא

--------------------------------------------------------------------

לונ    טהורה       בגוף תקלס  להק'   שהוא טהור      בעולמו

וטי    טהורה יחידה בגוף תקלס  להקב"ה שהוא      יחיד בעולמו

מינ    טהורה       בגוף תקלס  להקב"ה שהוא טהור      בעול'

פריז                    ותקלס להקב"ה שהוא טהור

דפוס

ירו1   טהורה            ותקלס להקב"ה שהוא טהור

או3    טהורה            ותקלס להקב"ה שהוא טהור

או51   טהורה            ותקלס להב"ה  שהוא טהור

ששון   טהורה            ותקלס להב"ה  שהוא טהור

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס   הנפש הזאת אינה אוכלת בגוף והקב"ה אין לפניו אכילה תבא הנפש

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס   שאינה אוכלת בגוף ותקלס להקב"ה שאין לפניו אכילה האוכל בשר

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                נפש  זו  רואה ואינה נראת        והקב"ה

וטי                נפש  ייי רואה ואינה נראת        והקב"ה

מינ                נפש  זו  רואה ואינה נראית       והקב"ה

פריז               נפש  זו  רואה ואינה נראית       והקב"ה

דפוס   אבירים וגו' הנפש הזו רואה ואינה נראת        והקב"ה

ירו1               נפש  זו  רואה ואינה נראי'       והקב"ה

או3                נפש  זו  רואה ואינה נראית (תבא) והקב"ה

או51               נפש  זו  רואה ואינה נראית       והב"ה

ששון               נפש  זו  רואה ואינה נראית       והב"ה

--------------------------------------------------------------------

לונ    רואה ואינו נראה דכת' אם יסתר איש במסתרים ואני לא אראנו

וטי    רואה ואינו נראה      אם יסתר איש במסתרים ואני לא אראנו

מינ    רואה ואינו נראה דכת' אם יסתר איש במסתרים ואני לא אראנו

פריז   רואה ואינו נראה שנ'

דפוס   רואה ואינו נראה

ירו1   רואה ואינו נראה

או3    רואה ואינו נראה

או51   רואה ואינו נראה

ששון   רואה ואינו נראה

--------------------------------------------------------------------

לונ    נאם ייי הלא את השמים וגו'

וטי    נאם ייי

מינ    נאם יי  הלא את השמים וגו'

פריז                             כי לא יראני האדם וחי ואו' אם

דפוס

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                                              תבוא הנפש

וטי                                              תבוא הנפש

מינ                                              תבא  הנפש

פריז   יסתר איש איש במסתרים ואני לא אראנו נאם יי תבא  נפש  זו

דפוס                                             תבא  הנפש

ירו1                                             תבא  הנפש

או3                                              תבא  נפש

או51                                             תבוא נפש

ששון                                             תבא  נפש

--------------------------------------------------------------------

לונ         שרואה ואינה נראת  תקלס  להקב"ה      שרואה ואינו נראה

וטי         שרואה ואינה נראת  תקלס  להקב"ה      שרואה ואינו נראה

מינ         שרואה ואינה נראת  תקלס  להקב"ה      שרואה ואינו נראה

פריז   שהיא רואה  ואינה נראית ותברך להקב"ה שהוא רואה  ואינו נראה

דפוס   שהיא רואה  ואינה נראת  ותקלס להקב"ה שהוא רואה  ואינו נראה

ירו1        שרואה ואינה נראית ותקלס להקב"ה      שרואה ואינו נראה

או3         שרואה ואינה נראית ותקלס להקב"ה      שרואה ואינו נראה

או51        שרואה ואינה נראית ותקלס להב"ה       שרואה ואינו נראה

ששון        שרואה ואינה נראית ותקלס להב"ה       שרואה ואינו נראה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס   עיני יי המה משוטטי' בכל הארץ הנפש הזו טהורה בגוף והקב"ה

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס   טהור בעולמו תבא הנפש שהיא טהורה בגוף ותקלס להקב"ה שהוא

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                                     נפש  זו   ישינה

וטי                                     נפש  זו   אינה   ישינה

מינ                                     נפש  זו   [אינה] ישינ'

פריז                                    נפש  זו   אינה   ישינה

דפוס   טהור בעולמו טהור עינים מראות ברע הנפש הזאת אינה   ישינה

ירו1                                    נפש       אינה   ישנה

או3                                     נפש  זו   אינה   ישנה

או51                                    נפש  זו   אינה   ישנה

ששון                                    נפש  זו   אינה   ישנה

--------------------------------------------------------------------

לונ    בגוף והק"ב           אין  לפניו      שינה        דכ'  הנה

וטי    בגוף והקב"ה          אין  לפניו      ישינה            הנה

מינ    בגוף והקב"ה          אין  לפניו      שינה        דכת'

פריז        והקב"ה אינו ישן שאין            שינה  לפניו שנ'  הנה

דפוס   בגוף והקב"ה          אין  לפניו      שינה

ירו1        והקב"ה אינו ישן                 שנא'             הנה

או3         והקב"ה אינו ישן                 שנא'             הנה

או51        והב"ה  אינו ישן                 שנא'             הנה

ששון        והב"ה  אינו ישן            (תב) שנ'              הנה

--------------------------------------------------------------------

לונ    לא ינום ולא ישן  וגו'       תבוא הנפש שהיא אינה  ישינה

וטי    לא ינום ולא יישן וגו'       תבוא הנפש      שאינה ישינה

מינ    לא ינום ולא יישן וגו'       תבא  הנפש שהי' אינ'  ישינה

פריז   לא ינום ולא יישן וגו'       תבא  הנפש      שאינה ישינה

דפוס                               תבא  הנפש      שאינה ישינה

ירו1   לא ינום ולא יישן שומר ישראל תבא  הנפש      שאינה ישנה

או3    לא ינום ולא יישן            תבא  נפש       שאינה ישנה

או51   לא ינום ולא יישן שומר ישראל תבוא נפש       שאינה ישינה

ששון   לא ינום ולא ישן  שומר ישראל תבא  נפש       שאינה ישנה

--------------------------------------------------------------------

לונ         תקלס  להקב"ה שאין  לפניו ישינה הנה לא ינום ולא יישן

וטי    בגוף תקלס  להקב"ה שאין  לפניו שינה  הנה לא ינום ולא יישן

מינ         תקלס  להקב"ה שאין  לפניו ישינה הנה לא ינום ולא יישן

פריז        ותפאר להקב"ה שאין  לפניו שינה

דפוס   בגוף ותקלס להקב"ה שאין  לפניו שינה  הנה לא ינום ולא ישן

ירו1        ותקלס להקב"ה שאינו       ישן

או3         ותקלס להקב"ה שאינו       ישן

או51        ותקלס להב"ה  שאינו       ישן

ששון        ותקלס להב"ה  שאינו       ישן

--------------------------------------------------------------------

לונ         סליק פירק?(ו)?א

וטי    וגו' סליק פירקא      פרשתא

מינ    וגו' סליק פרשתא

פריז

דפוס

ירו1

או3

או51

ששון