לונ    {ד}                    אמ"ר     אבהו כתיב השמר לך פן תעזב

וטי    {ד}                    אמ'   ר' אבהו כת'  השמר לך פן תעזב

מינ    {ד}                    א"ר      אבהו כת'  השמר לך פן תעזוב

פריז   {ד}                    א"ר      אבהו כת'  השמר לך פן תעזב

דפוס   {ד} מתן אדם ירחיב לו { א"ר      אבהו כתיב השמר לך פן תעזוב

ג7     {ד}                    <...>

ג22    {ד}                    <...>

ירו1   {ד}                    אמ'   ר' אבהו      השמר לך פן תעזוב

או3    {ד}                    א"ר      אבהו      השמר לך פן תעזוב

או51   {ד}                    א"ר      אבהו      השמר לך פן תעזוב

ששון   {ד}                    א"ר      לוי       השמר לך פן תעזוב

--------------------------------------------------------------------

לונ    את הלוי מ(ת)[ה] כת'   בתריה ?כי? ירחיב יי אלהיך את גבולך

וטי    את הלוי מה      כת'   בתריה כי   ירחיב יי אליך

מינ    את הלוי מה      כתי'  בתריה כי   ירחיב יי אלהיך את גבולך

פריז   את הלוי מה      כת'   בתריה כי   ירחיב יי אלהיך את גבולך

דפוס   את הלוי         וכתי' בתריה כי   ירחיב יי       את גבולך

ג7 

ג22

ירו1   את הלוי מה      כתיב  בתריה כי   ירחיב יי אלהיך את גבולך

או3    את הלוי מה      כתיב  בתריה כי   ירחיב יי אלהיך

או51   את הלוי מה      כתי'  בתריה כי   ירחיב יי אלהיך את גבולך

ששון   את הלוי מה      כתיב  בתריה כי   ירחיב יי אלי'ך את גבולך

--------------------------------------------------------------------

לונ                וכי מה עיניין זה לזה     אמ' הקב"ה   לפי מתנתך

וטי    כאשר דבר לך וכי מה עיניין זה לזה     אמ' הקבה    לפי מתנתך

מינ                וכי מה עניין  זה לזה     אמ' הקב"ה   לפי מתנתך

פריז   כאשר דבר לך וכי מה ענין   זה לזה     א'  הקב"ה       מתנתך

דפוס               וכי מה ענין   זה לזה אלא אמ' הקב"ה   לפי מתנתך

ג7 

ג22

ירו1               וכי מה ענין   זה לזה     אמ' הקב"ה   לפי מתנתך

או3                וכי מה ענין   זה לזה     אמ' הקב"ה   לפי מתנתך

או51               וכי מה ענין   זה לזה     א"ר (א)הב"ה לפי מתנתך

ששון               וכי מה ענין   זה לזה         אהב"ה   לפי מתנתך

--------------------------------------------------------------------

לונ    מרחיבין לך ר' הונא בש"ר    אחא                   עבד

וטי    מרחיבין לך ר' חונא בשום    אחא                   עבד

מינ    מרחיבין לך ר' הונא בש'  ר' אחא                   עבד

פריז   מרחיבין לך ר' הונא בשם  ר' אחא                   עבד

דפוס   מרחיבין לך ר'              אחא בשם ר' הושעיא     עבד

ג7 

ג22

ירו1   מרחיבין לך ר' הונא בשם  ר' אחא               אמר עבד

או3    מרחיבין לך ר' חונא בש"ר    אחא               אמ' עבד

או51   מרחיבין לך ר' הונא בש"ר    אחא               אמ' עבד

ששון   מרחיבין לך ר' הונא בש"ר    אחא               אמ' עבד

--------------------------------------------------------------------

לונ            מביא   פר ורבו             טלה   ועבד קודם לרבו

וטי            מביא   פר ורבו מביא        טלה   ועבד קדם  [ל]רבו

מינ            מביא   פר ורבו             טלה   דעבד קודם לרבו

פריז   (כוביא) [מביא] פר ורבו מביא (כולה) [טלה] ועבד קדם  לרבו

דפוס           מביא   פר ורבו מביא        פר    העבד קודם לרבו

ג7 

ג22

ירו1           מביא   פר ורבו             טלה   העבד קדם  לרבו

או3            מביא   פר ורבו מביא        טלה   עבד  קודם לרבו

או51           מביא   פר ורבו מביא        טלה   עבד  קודם לרבו

ששון           מביא   פר ורבו מביא        טלה   ועבד קדם  לרבו

--------------------------------------------------------------------

לונ    דתנן      פר כהן משיח  ופר העדה <..>עומדין לו פר המשיח

וטי    דתנן

מינ    דתנ'      פר     המשיח ופר העדה עומדין     לו פר המשיח

פריז   דתנן

דפוס   דתנן  תמן פר     המשיח ופר העדה עומדים        פר המשיח

ג7 

ג22

ירו1   דכתיב

או3    דתנן

או51   ותנן

ששון   דתנן

--------------------------------------------------------------------

לונ    קודם לפר העדה בכל מעשה    מתן אדם ירחיב לו ולפני גדולים

וטי                              מתן אדם ירחיב לו ולפני גדולים

מינ    קודם לפר העדה בכל מעשה    מתן אדם ירחיב לו ולפני גדולים

פריז                             מתן אדם ירחיב לו ולפני גדולים

דפוס   קודם לפר העדה לכל מעשיו

ג7                       מ?ע?שיו מתן אדם ירחיב לו ול'   ג'

ג22

ירו1                             מתן אדם ירחיב לו וגו'

או3                              מתן אדם ירחיב לו וגו'

או51                             מתן אדם ירחיב לו ?()?

ששון                             מתן אדם ירחיב לו וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ    ינחנו     מעשה בר' אליעזר ור' יהוש'  ורבי עקיבא שהלכו

וטי    ינחנו     מעשה בר' אליעזר ור' יהושע  ור'  עקיבה שהלכו

מינ    ינחנו     מעשה בר' אליעזר ור' יהוש'  ור'  עקיבא שהלכו

פריז   ינחנו     מעשה בר' אליעזר ור' יהושע  ור'  עקיבא שהלכו

דפוס         }   מעשה בר' אליעזר ור' יהושע  ור'  עקיבה שהלכו

ג7     ינח'      מעשה בר' אליעזר ור' יהושוע ור'  עקיבה שהלכו

ג22

ירו1             מעשה בר' אליעזר ור' יהושע  ור'  עקיבא שהלכו

או3              מעשה בר' אליעזר ור' יהושע  ור'  עקיבא שהלכו

או51             מעשה בר' אליעזר ור' יהושע  ור'  עקיבא שהלכו

ששון             מעשה בר' אליעזר ור' יהושע  ור'  עקיבה שהלכו

--------------------------------------------------------------------

לונ    לחולת  אנטוכיא      לעסוק במגבית      חכמים         הוה

וטי    לחולת  אנטוכיא      לעסק  במגבית      חכמים         הוה

מינ    לחולת  אנט[ו]ניא    לעסוק במגבית      חכמי'         הוה

פריז   לחולת  אנטוכיא      לעסק  במגבית      חכמה          הוה

דפוס   לחולות אנטיכיה      לעסק  מגבת   צדקה לחכמים        והוה

ג7     לחולת  אנטוכיא      בעסק  מגבת        חכמים         הוה

ג22

ירו1   לחילתא דאנטוכיא     לעסוק במגבית      חכמה          הוה

או3    לחילתא דאנטוניא     לעשות במגבית      (חכמה) [..קה] הוה

או51   לחילתא דאנטוכיא     לעסוק במגבית      צדקה          הוה

ששון   לחילתא דא<..>א   על עסקי  מגבות       צדקה          הוה

--------------------------------------------------------------------

לונ    תמן חד                 אבא    יודן      שהיה עושה  מצוה

וטי    תמן חד                 אבה    יודן      שהיה עושה  מצוה

מינ    תמן חד                 אבא    יודן      שהיה עושה  מצוה

פריז   תמן חד                 אבא    יודן      שהיה עושה  מצוה

דפוס   תמן חד בר נש והוה שמיה אבא    יודן      והוה יהיב  פרנסה

ג7     תמן חד                 אבא    יודן      שהיה עושה  מצוה

ג22

ירו1   תמן חד                 ואבא   יודן שמו  שהיה עושה  מצוה

או3    תמן חד                 ואבא   יודן שמיה שהיה עושה  מצוה

או51   תמן חד                 [ד]אבא יודן שמיה      עושה  מצוה

ששון   תמן חד                 אבא    יודן      דהוה ע<..> מצוה

--------------------------------------------------------------------

לונ    בעין יפה          וירד        מנכסיו כיון שראה      רבותינו

וטי    בעין יפה          וירד        מנכסיו כיון שראה      רבותיו

מינ    בעין יפה          וירד        מנכסיו כיון שראה      רבו'

פריז   בעין יפה          וירד        מנכסיו כיון שראה      רבותיו

דפוס   בעין טובה פעם אחד ירד         מנכסיו      וראה      רבותינו

ג7     בעין יפה          י?רד/דר? לו מנכסיו כיון ?ש?ראה את רבותינו

ג22

ירו1   בעין יפה          וירד     לו מנכסיו כיון שראה      רבותיו

או3    בעין יפה          וירד        מנכסיו כיון שראה      רבותיו

או51   בעין יפה          וירד     לו מנכסיו כיון שראה      רבותיו

ששון   בעין יפה          וירד        מנכסיו כיון שראה      רב<..>ו

--------------------------------------------------------------------

לונ          עלה לביתו ופניו חולניות

וטי          עלה לביתו ופניו חולניות

מינ          עלה לביתו ופניו חולנית

פריז         עלה לביתו ופניו חולניות

דפוס                                 שם ונכמרו רחמיו הלך לו אצל

ג7           עלה לביתו ופניו חולניות

ג22

ירו1         עלה לביתו ופניו חולניות

או3          עלה לביתו ופניו חולניות

או51         עלה לביתו ופניו חולניות

ששון   (ראה) עלה לביתו ופניו חולניות

--------------------------------------------------------------------

לונ              אמרה לו אשתו מה   לך פניך חולניות  תני  לה

וטי         אמרה אמרה לו אשתו מה   לך פניך חילניות  תני  לה

מינ              אמר' לו אשתו מה   לך פניך חולניות  תני  לה

פריז             אמרה לו אשתו מה   לך פניך חולניות  תני  לה

דפוס   אשתו      אמרה לו אשתו מפני מה פניך חילוניות אמ'  לה

ג7               א'   לו אשתו מה   לך פניך חולניות  אמ'  לה

ג22

ירו1             אמרה לו אשתו מה   לך פניך חולניות  תני  לה

או3              אמרה לו אשתו למה     פניך חולניות  תני  לה

או51             אמרה לו אשתו למה     פניך חולניות  תאני לה

ששון             אמרה לו אשתו למה     פניך חולניות  אמ'  לה

--------------------------------------------------------------------

לונ    עובדה רבותינו כן  ואינו יודע מה אעשה  להן אשתו שהיתה צדקת

וטי    עובדא רבותינו כן  ואיני יודע מה אעשה  להם אשתו שהיתה צדקת

מינ    עובדה רבותינו כן  ואי'  יודע מה אעשה  להן אשתו שהיתה צדקת

פריז   עובדא רבותינו כאן ואיני יודע מה אעשה  להם אשתו שהיתה צדקת

דפוס         רבותיי  כאן ואיני יודע מה לעשות     אשתו שהיתה צדקת

ג7           רבותינו כן  ואיני יודע מה אעשה      אשתו היתה  צדקתא

ג22

ירו1   עובדא רבותי   כאן ואיני יודע מה אעשה  להם

או3    עובדא רבותי'  כאן ואיני יודע מה אעשה  להם

או51   עובדא רבותי   כאן ואיני יודע מה אעשה  להם

ששון         רבותי   כאן ואינו יודע מה לעשו' להם

--------------------------------------------------------------------

לונ         מה אמרה לו      לא  נשתיירה         שדה אחת

וטי         מה אמרה לו      לא  נשתיירה לך      שדה אחת

מינ         מה אמר' לו      לא  נשתיירה         שדה אחת

פריז        מה אמרה לו      לא  נשתיירה לך      שדה אחת

דפוס   ממנו    אמ'  לו      לא  נשתייר  לנו אלא שדה פלוני בלבד

ג7             אמ'  לו      לא  יש      לך      שדה אחת

ג22

ירו1           אמרה לו      לא  נשתיירה לך      שדה אחד

או3            אמרה לו      ולא נשתיירה לך      שדה אחת

או51           אמרה לו אשתו ולא נשתיירה לך      שדה אחת

ששון           אמרה לו      ולא נשתייר  לך      שדה א'

--------------------------------------------------------------------

לונ    לך מכור אותה  ותן      להן הלך ועשה כן   כשהוא נותן  להן

וטי    לך מכור חצייה ותן אותה להם הלך ועשה כן   כשהוא נותן  להם

מינ    לך מכור אותה  ותן      להן הלך ועשה כן   כשהוא נותן  להן

פריז   לך מכור חציה  ותן      להם הלך ועשה כן   כשהוא נותן  להם

דפוס   לך מכור חציה      ותנה להן הלך ומכר חציה       ונתנה להן

ג7        מכור חציה  תן  אותה להן הלך ועשה כן         כשנתן להן

ג22

ירו1      מכור חציה  ותן אותה להם     ועשה כן

או3    לך מכור חצייה ותן      להם הלך ועשה כן   כשהוא נותן  להם

או51      מכור חציה  ותן      להם הלך ועשה כן   כשהוא נותן  להם

ששון   לך מכור חציה  ותן      להם הלך ועשה כן   כשהוא נותן  להם

--------------------------------------------------------------------

לונ                 אמרו  לו   המקום   ימלא           חסרונך

וטי                                    ימלא     המקום חסרונך

מינ                 אמרו  לו   המקום   ימל()[א]       חסרונך

פריז                                   ימלא           חסרונך המקום

דפוס   נתפללו  עליו ואמרו      המקום   ימלא           חסרונך

ג7     ניתפללו עליו אמ'   לו   המקום   ימלא           חסרונך

ג22

ירו1                אמרו  לו   המקום   ימלא           חסרונך

או3                 אמרו  לו   המקום   ימלא           חסרונך

או51                אמרו  לו   המקום   ימלא           חסרונך

ששון                אמרו  <... ..>מקום ימלא           חסרונך

--------------------------------------------------------------------

לונ    הלכו להם     רבות'              יצא לחרוש

וטי    הלכו להם     רבותינו            יצא לחרוש

מינ    הלכו להן     רבו'               יצא לחרוש

פריז   הלכו להם להם רבותינו            יצא לחרוש

דפוס                         לאח' ימים הלך לחרוש בחצי שדהו

ג7     הלכו להן     רב?ותי'?

ג22

ירו1   הלכו לו      רבותיו             ובא לחרוש (חצי שדהו)

או3    הלכו להם     רבותי'             יצא לחרוש

או51   הלכו להם     רבותינו            יצא לחרוש

ששון   הלכו להם     רבותיו             יצא לחרוש

--------------------------------------------------------------------

לונ    עם כשהו        חורש  חצי שדהו האיר לו    הקב"ה      בעיניו

וטי    עם כשהוא       חורש  חצי שדהו האיר לו    הקב"ה      ובעיניו

מינ    עם כשהו        חורש  חצי שדהו האיר לו    הקב"ה      בעיניו

פריז   עם כשהוא       חורש  חצי שדהו האיר לו    הקב"ה      בעיניו

דפוס   עם כשהוא       חורש

ג7        וכשהוא      חורש  חצי שדהו האיר עיניו הק?ב"ה?

ג22

ירו1      כשהוא  יוצא לחרוש חצי שדהו האיר לו    הקב"ה      בעיניו

או3       כשהוא  יוצא לחרוש חצי שדהו האיר לו    הקב"ה      עיניו

או51      כשהוא  יוצא לחרוש חצי שדהו האיר לו    הב"ה       עיניו

ששון                            שדהו האיר לו    הב"ה    את עיניו

--------------------------------------------------------------------

לונ    ונבקעה הארץ לפניו ונפלה  פרתו    ונשברה       ירד

וטי    ונבקעה הארץ לפניו ונפלה  פרתו    ונשברה       ירד

מינ    ונבקעה הארץ לפניו ונפלה  פרתו    ונשברה       ירד

פריז   ונבקעה הארץ לפניו ונפלה  פרתו    ונשברה       ירד

דפוס   נפתחה  הארץ לפניו ונפלה  פרתו שם ונשברה       ירד

ג7     נבקעה  ארץ  לפניו ונפלה  פרתו    ונשתברה      י?רד/דר?

ג22

ירו1   ונבקעה הארץ לפניו ונפלה  פרתו    ונשברה  רגלה ירד

או3    ונבקעה הארץ לפניו ונפלה  פרתו    ונשברה  רגלה ירד

או51   ונבקעה הארץ לפניו ונפלה  פרתו    ונשברה  רגלה ירד

ששון   ונבקעה הארץ לפניו ו<..>ה פרתו    ונשברה       ירד

--------------------------------------------------------------------

לונ    להעלותה                   ומצא  תחתיה סומא אמ'     לטובתי

וטי    להעלותה                   ונמצא תחתיה סימה אמ'     לטובתי

מינ    להעלותה                   ומצא  תחתיה סומא אמ'     לטובתי

פריז   להעלותה                   ונמצא תחתיה סימה א'      לטובתי

דפוס   להעלותה והאיר הקב"ה עיניו ומצא  שם    שימה אמ'     לטובתי

ג7     להעלותה                   מצא   תחתיה סומא אמ'     ל?טוב?תו

ג22

ירו1   להעלותה                   ומצא  תחתיה סימא אמ'     לטובתי

או3    להעלותה             (מת)  מצא   תחתיה סימא אמר     לטובתי

או51   להעלותה                   מצא   תחתיה סימא אמ'     לטובתי

ששון   להעלותה                   מצא   תחתיה סימא א'  אמ' לטובתי

--------------------------------------------------------------------

לונ    נשברה רגל   פרתי       כשחזרו רבות'       שאלון  עליה

וטי    נשברה       פרתי       כשחזרו רבנן        שאלון  עליה

מינ    נשברה רגל   פרתי       כשחזרו רבותי'      שאלין  עליה

פריז   נשברה       פרתו       כשחזרו רבנן        שאלון  עליה

דפוס   נשברה רגל   פרתי       בחזירת רבותינו לשם שאלו   עליו

ג7     נשברה       פרתו       בחזירת רבותי       שאילין להון

ג22

ירו1   נשברה רגל   פרתי לימים כשחזרו רבותינו     שאלון  עליה

או3    נשברה       פרתי לימים כשחזרו רבותי'      שאלון  עליה

או51   נשברה [רגל] פרתי לימים כשחזרו רבותינו     שאלון  עלי(ה)[ו]

ששון   נשברה       פרתי לימים כשחזרו רבותיו      שאלו   על

--------------------------------------------------------------------

לונ          ההוא אבה יודן מה    עביד אמרי      מן  יכיל למיחמי

וטי          ההוא אבא יודן

מינ          ההוא אבא יודן מה    עביד אמרי      מן  יכיל למיחמי

פריז         ההוא אבא יודן

דפוס   ואמ'  מה   אבא יודן       עביד אמרו להן

ג7     אמרון ההוא אבא יודן מה    עביד אמ'  להון מאן יכול למיחמא

ג22

ירו1              אבא יודן            אמרי ליה

או3               אבא יודן

או51              אבא יודן <...>

ששון              אבא יודן            אמרו לו

--------------------------------------------------------------------

לונ        אפיה דאבא יודן                    אבא יודן דעיזיא

וטי                                          אבה יודן דעיזיה

מינ        אפיה דאבא יודן                    אבא יודן דעיזיא

פריז                                         אבא יודן דעיזיה

דפוס                      הוא אבא יודן דעבדי אבא יודן דעיזין

ג7     סבר אפין דאבא יודן                    אבא יודן ?ד?עיזיא

ג22

ירו1                                         אבא יודן דעיזיא

או3                                          אבא יודן דעיזיא

או51                                         אבא יודן דעזיא

ששון                                         אבא יודן דעזייא

--------------------------------------------------------------------

לונ    אבא יודן   דחמריא אבא יודן דגמליא

וטי    אבה יודן   דחמריה אבה יודן דגמליה

מינ    אבא יודן   דחמריא אבא יודן דגמליא

פריז   אבא        דחמריה אבא יודן דגמליה

דפוס   אבא יודן                   דגמלי  אבא   יודן  דתורי  מן

ג7     אבא י?ו?דן חמריא  אבא יודן דגמליא חז?ר? ?א?בא י?וד?ן לכמ?ות?

ג22

ירו1   אבא יודן   דחמריא אבא יודן דגמליא

או3    אבא יודן   דחמריא אבא יודן דגמליא

או51   אבא יודן   דחמריא אבא יודן דגמליא

ששון   אבא יודן   דחמריא אבא יודן דגמליא

--------------------------------------------------------------------

לונ                                            בא  אצלו

וטי                                            בא  אצלן

מינ                                            בא  אצלן

פריז                                           בא  אצלן

דפוס   יכל  למחמי סבר אפוי דאבא יודן כיון ששמע יצא לקראתן

ג7     שהיה                                    בא  אצלן

ג22

ירו1                                           בא  אצלם

או3                                            בא  אצלם

או51                                           בא  אצלם

ששון                                           בא  אצלם

--------------------------------------------------------------------

לונ                              ואמ' להן נעשת   תפילתכם  עלי

וטי                              ואמ' להן נעשת   תפילתכם  עלי

מינ                              ואמ' להן נעשית  תפילתכן  עלי

פריז                             ואמ' להם נעשת   תפלתכם   עלי

דפוס   אמרי ליה מה אבא יודן עביד אמ'  להן עשתה   תפלתכם

ג7                               ואמ' להן עשתה   <..>?כ?ם

ג22

ירו1                             ואמר להם נעשית  תפלתכם   עלי

או3                              אמ'  להם נעשית  תפלתכם   עלי

או51                             אמ'  להם נעישית תפלתכם   עלי

ששון                             אמ'  להם נעשית  תפלתכם   עלי

--------------------------------------------------------------------

לונ    פירות ופירי   פירות אמרו לו      אפעלפי       שנתן  אדם

וטי    פירות ופ[י]רי פירות אמ'  לו      אף     על פי שנתן  אדם

מינ    פירות ופירי   פירות אמרו         אע"פ         שנתן  אדם

פריז   פירות ופירי   פירות אמרו לו      אע"פ         שנתן  אדם

דפוס   פירות ופרי    פירות א'   לו חייך אע"פ         שנתנו

ג7     פירות ופירי   פירות אמ'  לו      אף     על פי <...>

ג22

ירו1   פירות ופירי   פירות אמרו לו      אע"פ         שנתן

או3    פירי  פירות         אמרו לו      אע"פ         שנתן

או51   פירי          פירות אמרו לו      אע"פ         שנתן

ששון   פירות ופירי   פירות אמרו לו      אע"פ         שנתן

--------------------------------------------------------------------

לונ    אחד    יותר ממך לך    כתבנו בראש  טומוס נטלוהו והושיבוהו

וטי    אחר    יותר ממך לך    כתבנו בראש  טמוס  נטלוהו והושיבוהו

מינ    אחד    יותר ממך לך    כתבנו בראש  טומוס נטלוהו והושיבוהו

פריז          יותר ממך לך    כתבנו בראש  טמום  נטלוהו והושיבוהו

דפוס   אחרי'  יותר ממך לך    כתבנו בראש        נטלוהו והושיבוהו

ג7     ראשונה יתן  ממך לו    כתבנו תחילה       <...   ..>יבוהו

ג22

ירו1   אחר    יותר ממך לך בת בנו   בראש  טימוס נטלהו  והושיבוהו

או3    אחר    יותר ממך לך    כתבנו ברא   טימוס נטלוהו והושיבוהו

או51   אחר    יותר ממך לך    כתבנו בראש  טימוס נטלוהו והושיבוהו

ששון   אחר    יותר ממך לך    כתבנו בראש  טימוס נטלוהו והושיבוהו

--------------------------------------------------------------------

לונ    אצלם וקראו עליו          מתן אדם ירחיב לו

וטי    אצלם וקראו עליו          מתן אדם ירחיב לו ולפני גדולים

מינ    אצלם וקראו עליו          מתן אדם ירחיב לו

פריז   אצלם וקראו עליו          מתן אדם ירחיב לו ולפני גדולים

דפוס   אצלם וקראו עליו זה הפסו' מתן אדם ירחיב לו

ג7     אצלן וקרא  עליה          מתן אדם י?ר?' ל' ו?ו'?

ג22

ירו1   אצלם וקראו עליו          מתן אדם ירחיב לו ולפני גדולים

או3    אצלם וקראו עליו          מתן אדם ירחיב לו וגו'

או51   אצלם וקראו עליו          מתן אדם ירחיב לו ולפני גדולים

ששון   אצלם וקראו עליו          מתן אדם ירחיב לו ולפני גדולים

--------------------------------------------------------------------

לונ          היינו דכת' בברכת יש' תרום קרת   ר' חייה בר אבא

וטי    ינחנו                                 ר' חייא בר אבא

מינ          היינו דכת' בברכת ישר תרום קרת   ר' חייא בר אבא

פריז   ינחנו                                 ר' חייא בר אבא

דפוס                                       { ר' חייא בר אבא

ג7                                         { ר' חייא בר אבה

ג22                                        {

ירו1   ינחנו                                 ר' חייא בר אבא

או3                                          ר' חייא בר אבא

או51   ינחנו                                 ר' חייא בר אבא

ששון   וגו'                                  ר' חייא בר אבא

--------------------------------------------------------------------

לונ        עביד פסקא  למיתן בהדין בי  מדרשא דטיבריא קם

וטי        עביד פסיקא למיתן בהדין בי  מדרשא דטברייא קם

מינ        עביד פסקא  למיתן       בי  מדרשא דטבריא  קם

פריז       עבוד פסיקא למיתן בהדין בי  מדרשא דטבריא  קם

דפוס       עבד  פסיקה למיתן       בבי מדרשא דטבריה     והוה תמן

ג7     הוה עמיל פסיקא ליתמי בהדין בית מדרשא דטיבריא קם

ג22        עביד פסיקא ליתמי בהדא  בית מדרשא דטיבריה קם

ירו1       עבד  פסוקא למיתן       בבי מדרשא דטבריה  קם

או3        עבד  פסוקא למיתן       בבי מדרשא דטבריא  קם

או51       עבד  פסוקא למיתן       בבי מדרשא דטבריה  קם

ששון       עבד  פסקא  למיתן       בבי מדרשא דטביריא קם

--------------------------------------------------------------------

לונ    חד           מדכי  פלו'    ופסק     ריטלא    דדהב   נטלו

וטי    חד           מדבי  סלוני   ופסק     ריטלא    דידהב  נטלו

מינ    חד           מדבי  פלו'    ופסק     ריטלא    דדהב   נטלו

פריז   חד           מדבי  סלוני   ופסק     דישלא

דפוס   חד בר נש מן  בנוי  דסילכא  ופסק חדא ליטרא    דדהב   נטלו

ג7     חד       מן  בית   סיליאני פסק      ליטרא    דידהב  נטלו

ג22    חד       זמן דבית  סילואני ופסק     ליטרא    דידהיב נטלו

ירו1   חד           מרבי  סילוא   ופסק     ריטלא    דדהב   נטלו

או3    חד           מדבי  סילוני  ופסק     ליטרא של זהב    נטלו

או51   חד           מדבי  סילום   ופסק     ליטרא    דדהב   נטלו

ששון   חד           מדברי סילוא   ופסק     ריטלא    דדהב   נטלו

--------------------------------------------------------------------

לונ    ר' חייה  בר אבה והושיבו אצלו וקרא עליו           מתן אדם

וטי    ר' חייא  בר אבא והושיבו אצלו וקרא עליה           מתן אדם

מינ    ר' חייא  בר אבא והושיבו אצלו וקרא עליו           מתן אדם

פריז                                וקרא עליה           מתן אדם

דפוס   ר' חייא  בר אבא והושיבו אצלו וקרא עליו הפסוק הזה מתן אדם

ג7     ר' חייא  בר אבא והושיבו אצלו וקרא עליו           מתן אדם

ג22    ר' חייא  בר אבא והושיבו אצלו וקרא עליו       הזה מתן אדם

ירו1   ר' חנינא        והושיבו אצלו וקרא עליו           מתן אדם

או3    ר' חייא         והושיבו אצלו וקרא עליה           מתן אדם

או51   ר' חייא         והושיבו אצלם וקרא עליו           מתן אדם

ששון   ר' חייא         והושיבו אצלו וקרא עליו           מתן אדם

--------------------------------------------------------------------

לונ    ירחיב לו וגו'                 ריש            לקיש אזל

וטי    ירחיב לו                      ר'    שמעון בן לקיש אזל

מינ    ירחיב לו וגו'                 ריש            לקיש אזל

פריז   ירחיב לו

דפוס   ירחיב לו                    } ר'    שמעון בן לקיש אזל

ג7     יר'   ל'                    } ריש            לקיש א?ז?יל

ג22    וג'                         }

ירו1   ירחיב לו ולפני גדולים ינחנו   ר'    שמעון בן לקיש אזל

או3    ירחיב לו                      רשב"ל               אזל

או51   ירחיב לו ולפני גדולים ינחנו   רשב"ל               אזל

ששון   ירחיב לו וגו'                 רשב"ל               אזל

--------------------------------------------------------------------

לונ    לבוצרה הוה   תמן חד                 אבא יודן רמויה חס

וטי    לבוצרה הוה   תמן חד                 אבא יודן רמויה חס

מינ    לבוצרה הוה   תמן חד                 אבא יודן רמויא חס

פריז

דפוס   לבוצרה והוה  תמן חד בר נש והוה שמיה אבא יודן רמיי  וחס

ג7     לבוצרה הו?ה? תמן חד                 אבא אסן  רמיא  חס

ג22

ירו1   לבצרה  הוה   תמן חד                 אבא יודן רמאה  חס

או3    לבצרה  הוה   תמן חד                 אבא יודן רמאה  ח"ו

או51   לבצרה  הוה   תמן חד                 אבא יודן רמיה  ח"ו

ששון   לבצרה  הוה   תמן חד                 אבא      רמיא  ח"ו

--------------------------------------------------------------------

לונ    ושלום לא היה רמוי   אלא   שהיה מרמה  במצות   הוה חמי  מה

וטי    ושלום לא הוה רמוי   אלא   שהיה מרמה  במצוות  הוה חאמי מה

מינ    ושלום לא היה רמוי   אלא   שהיה מרמיה במצות   הוה חמי  מה

פריז

דפוס   ושלום לא הוה רמיי   אלא   דהוה מרמי  במצוותה

ג7     ושלום לא היה רמ?י?י ?א?לא שהיה מרמי  במצות   הוה חמי  מה

ג22

ירו1   ושלום לא היה רמאי   אלא   שהיה מרמה  במצות   הוה חמי  מה

או3          לא היה רמאי   אלא   מרמה במצות הוה     חמי      מה

או51         לא הוה רמאי   אלא        מרמה  במצות   הוה חמי  מה

ששון         לא הוה רמאי   אלא   שהיה מרמה  במצות   הוה חמי  מה

--------------------------------------------------------------------

לונ    ציבור  פסיק ופסק     לקבל ציבורא

וטי    ציבור  פסיק ופסיק    לקבל ציבורא

מינ    ציבור  פסיק ופסק     לקבל צבורא

פריז

דפוס                                    כדהוון פסקין כל עמה הוה

ג7     ציבורא פסיק ופסיק כל קבל  ציבורא

ג22

ירו1   ציבורא פסיק ופסיק    לקבל צבורא

או3    ציבורא פסיק ופסיק    לקבל ציבורא

או51   ציבורא פסיק ופסיק    לקבל ציבורא

ששון   צבורא  פסיק ופסיק    לקבל צבורא

--------------------------------------------------------------------

לונ                       נטלו ר'    שמע'  בן לקיש      והושיבו

וטי                       נטלו ר'    שמעון בן לקיש      והושיבו

מינ                       נטלו ר'    שמעו' בן לקיש      והושיבו

פריז

דפוס   פסק כל קובל כולהון נטלו ר'    שמעון בן לקיש      והושיבו

ג7                        נטלו ריש            לקיש      והושיבו

ג22

ירו1                      נטלו ר"ש         בן לקיש      והושיבו

או3                       נטלו רשב"ל                    והושיבו

או51                      נטלו רשב"ל               אצלו והושיבו

ששון                      נטלו רשב"ל                    והושיבו

--------------------------------------------------------------------

לונ    אצלו קרא  עליו           מתן אדם ירחיב לו

וטי    אצלו וקרא עליה           מתן אדם ירח'  לו וגו'

מינ    אצלו קרא  עליו           מתן אדם ירחיב לו

פריז

דפוס   אצלו וקרא עליו הפסו' הזה מתן אדם ירחיב לו

ג7     אצלו וקרא עליו           מתן אדם ירח'  לו

ג22

ירו1   אצלו וקרא עליו           מתן אדם ירחיב לו ולפני גדולים

או3    אצלו וקרא עליה           מתן אדם ירחיב לו

או51        וקרא עליו           מתן אדם ירחיב לו

ששון   אצלו וקרא עליו           מתן אדם ירחיב לו וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס         < ר' חייא בר אבא     עבד  פסיקה למיתן       בבי

ג7           < ר' חייא בר אבה הוה עמיל פסיקא ליתמי בהדין בית

ג22          <                    עביד פסיקא ליתמי בהדא  בית

ירו1   ינחנו

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס   מדרשא דטבריה  והוה תמן חד בר נש מן  בנוי דסילכא  ופסק חדא

ג7     מדרשא דטיבריא קם       חד       מן  בית  סיליאני פסק

ג22    מדרשא דטיבריה קם       חד       זמן דבית סילואני ופסק

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס   ליטרא דדהב   נטלו ר' חייא בר אבא והושיבו אצלו וקרא עליו

ג7     ליטרא דידהב  נטלו ר' חייא בר אבא והושיבו אצלו וקרא עליו

ג22    ליטרא דידהיב נטלו ר' חייא בר אבא והושיבו אצלו וקרא עליו

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס   הפסוק הזה מתן אדם ירחיב לו > < א"ר אבהו כתיב השמר לך

ג7               מתן אדם יר'   ל' >

ג22          הזה מתן אדם וג'      >

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

דפוס   פן תעזוב את הלוי וכתי' בתריה כי ירחיב יי את גבולך וכי מה

דפוס   ענין זה לזה אלא אמ' הקב"ה לפי מתנתך מרחיבין לך ר' אחא בשם

דפוס   ר' הושעיא עבד מביא פר ורבו מביא פר העבד קודם לרבו דתנן

דפוס   תמן פר המשיח ופר העדה עומדים פר המשיח קודם לפר העדה לכל

דפוס   מעשיו >