לונ    {ה}      אם הכהן המשיח יחטא                זה שבנא

וטי    {ה}      אם הכהן המשיח יחטא                זה שבנא

מינ    {ה}      אם הכהן המשיח יחטא                זה שבנא

פריז   {ה}      אם הכהן המשיח יחטא                זה שבנא

דפוס   {ה} גופא אם הכהן המשיח וגו'                זה שבנא דכתיב

ג7     {ה}         כהן  המשיח יחטא                זה שבנא

ירו1   {ה}      אם הכהן המשיח יחטא                זה שבנה

או3    {ה}      אם הכהן המשיח יחטא לאשמת העם וגו' זה שבנא

או51   {ה}      אם הכהן המשיח יחטא                זה שבנא

ששון   {ה}      אם הכהן המשיח יחטא                זה שבנא

--------------------------------------------------------------------

לונ        לך בא  אל הסכן  הזה אל   שבנא אשר  על הבית     ר' אליעזר

וטי        לך בא  אל הסכן  הזה אל   שבנא אשר  על הבית     ר' אליעזר

מינ        לך בא  אל הסכן  הזה אל   שבנא אשר  על הבית     ר' אליעז'

פריז       לך בא  אל הסכן  הזה אל   שבנא אשר  על הבית     ר' אליעזר

דפוס   ביה לך בוא אל הסוכן הזה וגו'                   אמר ר' אלעזר

ג7         לך נא  אל הסוכן הזה על   שבנא אשר  על הבית     ר' אלעזר

ירו1       לך בא  אל הסוכן הזה      שבנא וגו'             ר' אליעזר

או3        לך בא  אל הסוכן הזה על   שבנא וגו'             ר' אליעזר

או51       לך בוא אל הסוכן הזה אל   שבנא אשר  על הבית     ר' אליעזר

ששון       לך בא  אל הסוכן הזה וגו'                       ר' אליעז'

--------------------------------------------------------------------

לונ    א'   כהן גדול היה ר' יהודה בירבי אמ'  אמרכל      היה

וטי    אמ'  כהן גדול היה    יהודה בירבי אמ'  אמרכל      היה

מינ    אמ'  כהן גדול היה ר' יהודה ב"ר   אמ'  אמרכל      היה

פריז   אומ' כהן גדול היה ר' יהודה ברבי  א'   אמרכל      היה

דפוס        כהן גדול היה ר' יהודה בר'        אמר     כל היה

ג7     אמ'  כהן גדול היה    יהוד' בר'        אומרכול    הוה

ירו1   אומ' כהן גדול היה ר' יהודה       אומ' אמרכלא     היה

או3    אומ' כהן גדול היה ר' יהודה       אומר אמרכלא     היה

או51   אומ' כהן גדול היה ר' יהודה       אומר אמרכלא     היה

ששון   או'  כ"ג      היה ר' יהו'        או'  אמרכלא     היה

--------------------------------------------------------------------

לונ    על דעת'   דר'  אליעזר דאמ' כהן גדול היה דכ'  והלבשתיו כתנתך

וטי    על דעתא   דרבי אליעזר דאמ' כהן גדול היה      והלבשתיו כתנתך

מינ    על דעתיה  דר'  אליעזר אמ'  כהן גדול היה דכת' והלבשתיך כתנתך

פריז   על דעתיה  דר'  אליעזר דא'  כהן גדול היה      והלבשתיו כתנתך

דפוס   על דעתיה  דר'  אלעזר  דאמר כהן גדול היה      והלבשתיו כותנתיך

ג7        אדעתיה דר'  אלעזר  דאמ' כהן גדול

ירו1

או3

או51

ששון   על דעתיה  דר'  אליעזר      כ"ג      היה      והלבשתיו כתנתך

--------------------------------------------------------------------

לונ                                על דעת'   דר'    יהודה

וטי                                על דעתא   דר'    יהודה

מינ                                על דעתיה  דר' בר יהודה

פריז   כמתנתך                      על דעתיה  דר'    יהודה

דפוס                               על דעתיה  דר'    יהודה

ג7            שהיה מבזה את הקרבנות    אדעתיה        דיי?ה/ק?ודה

ירו1

או3

או51

ששון                               על דעתיה  דר'    יהו'

--------------------------------------------------------------------

לונ        בירבי דאמ'      אמרכל     היה וממשלתך אתן בידו

וטי        ביר'  אמ'       אמרכל     היה וממשלתך אתן בידו

מינ        ב"ר   דאמ'      אמרכל     היה וממשלתך אתן בידו

פריז       ברבי  א'        אמרכל     היה וממשלתך אתן בידו

דפוס       בר         דהוה אמר    כל היה וממשלתך אתן בידך

ג7     דא'       אמ'       אמרכול    הוה                  שהיה

ירו1                                     וממשלתך אתן בידו

או3                                      וממשלתך אתן בידו

או51                                     וממשלתך אתן בידו

ששון                                     וממשלתך אתן בידו

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס                             תני ר' חייא למה הוא קורא אותו

ג7     מבזה את ההקדשות שנהנה מהן

ירו1

או3

או51

ששון                                         למה     קרא  אותו

--------------------------------------------------------------------

לונ                             ר' ברכיה      מן הני סכני

וטי                             ר' ברכיה  אמ' מן הדא סכני

מינ                             ר' ברכיה      מן הני סבני

פריז                            ר' ברכיה  אמ' מן הדא סכני

דפוס   אמר   כל שהיה מר לכל אמר ר' ברכיה      מן הדה סכנין

ג7                              ר' בירכיה אמ' מן הוא דסכנין

ירו1                            ר' ברכיה  אמ' מן הדא סכני'

או3                             ר' ברכיה  אמ' מן הדא סכני

או51                            ר' ברכיה  אמ' מן הדה סכני

ששון   אמרכל    שהוא מר לכל     ר' ברכיה  אמ' מן הדא סכני

--------------------------------------------------------------------

לונ    היה ועליו נתמנה               קומוס    איספוסורואן

וטי    היה ועליו נתמנא               קמוס     איספיסורואן

מינ    היה ועליו נתמנה  איסיפוס ומאן קומוס

פריז   היה ועלה  ונתמנה              קמוס     איספי       סורואן

דפוס   הוה ועלה  ונמתנה              קומיסטין בבית        המקדש

ג7     הוה ועלה  ונתמנה              קמי      מתיסורין

ירו1   היה ועלה  ונתמנה              קמוס     איספיסורן   (ביסו)

או3    הוה       ונתמנה              קמוס     איספי       סוראן

או51   היה       ונחמנא                       איספיסו     כאן

ששון   היה ועלה  ונתמנה              קמוס     איספיסוראן

--------------------------------------------------------------------

לונ    בירושלם  הוא שהנביא מקנתרן ואו'  לו מה לך פה ומי לך

וטי    בירושלם  הוא שהנביא מקנתרו ואו'  לו מה לך פה ומי לך

מינ    בירושלם  הוא שהנביא מקנתרן ואמ'  לו מה לך פה ומי לך

פריז   בירושלם  הוא שהנביא מקנתרו ואומ' לו מה לך פה ומי לך

דפוס            הוא שהנביא מקנתרו ואומר לו מה לך פה ומי לך

ג7     בירושלים הוא שהנביא מקנתרן וא'   לו מה לך פה ומה לך

ירו1   בירושלם  הוא שהנביא מקנתרו          מה לך פה ומה לך

או3    בירושלם  הוא שהנביא מקנתר           מה לך פה ומי לך

או51   בירושלם  הוא שהנביא מקנתר  ואומ'    מה לך פה ומי לך

ששון   בירושלם  הוא שהנביא מקנתרו          מה לך פה ומי לך

--------------------------------------------------------------------

לונ    פה                          גלוייה     ברגלויי אי   זה

וטי    פה                          גלוייה בר  גלויי   אי   זה

מינ    פה                          גלויה      ברגלויי איזה

פריז   פה                          גלויי  דבר גלויי   איזה

דפוס   פה כי חצבת לך פה קבר אמר לו גלויי  בר  גלויי   אי   זה

ג7     פה                          גללא   אבד גללאי   איזה

ירו1   פה                          גלויי  בר  גלויי   אי   זה

או3    פה                          גלויי  בר  גלויי   אי   זה

או51   פה                          גלויי  בר  גלויי   איזה

ששון   פה                          גלויי  בר  גלויי   אי   ז(ק)[ה]

--------------------------------------------------------------------

לונ    כותל בניתה  כאן ואי   זה עמוד העמדתה כאן        ואי   זה

וטי    כותל בניתה  כאן אי    זה עמוד העמדת  כאן        אי    זה

מינ    כותל בניתה  כאן ואיזה    עמוד העמדתה כאן        ואיזה

פריז   כותל בניתה  כאן איזה     עמוד העמדת  כאן        איזה

דפוס   כותל בנית   כאן אי    זה עמוד העמדת  כאן אפילו  אי    זה

ג7     כותל בניתה  כאן איזה     עמוד העמדתה כאן ואפילו

ירו1   כותל בנית       איזה     עמוד העמדת  כאן        אי    זה

או3    כותל בנית       אי    זה עמוד העמדת  כאן        אי    זה

או51   כותל בנ[י]ת     איזה     עמוד העמדת  כאן        איזה

ששון   כותל בנית   כאן אי    זי עמוד העמדת  כאן        איזה

--------------------------------------------------------------------

לונ    מסמר            קבעת      כן       אמ"ר    אלעזר  צריך

וטי    מסמר            קבעתה     כאן      אמ'  ר' אלעזר  צריך

מינ    מסמר            קבעת      כאן      א"ר     אלעזר  צריך

פריז   מסמר            קבעתיה    כאן      א"ר     אלעזר  צריך

דפוס   מסמר            קבעת      כאן מכאן אמר  ר' אלעזר  צריך

ג7     מסמר לא ?נ?<..> ק()[ב]עתה כאן מיכן אמ'  ר' אלעזר  צריך

ירו1   מסמר            קבעת      כאן      א"ר     אלעזר  צריך

או3    מסמר            קבעת      כאן      א"ר     אליעזר צריך

או51   מסמר            [קבעת     כאן      א"ר     אלעזר  צריך

ששון   מסמר            קבעת      כאן      א"ר     אלעזר  צריך

--------------------------------------------------------------------

לונ    אדם   שיהא לו מסמר  או יתד  קבועה  בבית         הכנסת כדי

וטי    אדם   שיהא לו מסמר  או יתד  קבועה  בבית         הכנסת כדי

מינ    אדם   שיהא לו מסמר  או יתד  קבועה  בבית         הכנסת כדי

פריז   אדם   שיהא לו מסמר  או יתד  קביעה  בבית         הכנסת כדי

דפוס   אדם   שיהא לו מסמר  או יתד  קבועים בבית         הכנסת כדי

ג7     אד<.. ...>    מסמר  או יתד         בבית         הכנסת כדי

ירו1   אדם   שיהא לו מסמר  או יתד  קבועה  בבית         הכנסת כדי

או3    אדם   שיהא לו מסמר  או יתד  קבועה  בבית (המקדש) הכנסת כדי

או51   אדם   שיהא לו מסמר] או יתד  קבועה  בבית         הכנסת כדי

ששון   אדם   שיהא לו יתד   או מסמר תקועה  בבית         הכנס' כדי

--------------------------------------------------------------------

לונ    שיזכה ויקבר באותו מקום     כי חצבת לך פה קבר עשאו  כמין

וטי    שיזכה ויקבר באותו מקום     כי חצבת לך פה קבר עשאו  כמין

מינ    שיזכה ויקבר באותו מקום     כי חצבת לך פה קבר עשאו  כמין

פריז   שיזכה ויקבר באותו מקום     כי חצבת לך פה קבר עשאו  כמן

דפוס   שיזכה ויקבר באותו מקום     כי חצבת לך פה קבר עשאו  כמין

ג7     שיזכה <...>       מקום שנ' כי חצבת לך שם קבר עשאו  <...>

ירו1   שיזכה ויקבר באותו מקום     כי חצבת לך פה קבר עשיתו כמין

או3    שיזכה ויקבר באותו מקום     כי חצבת לך פה קבר עשיתו כמין

או51   שיזכה ויקבר באותו מקום     כי חצבת לך פה קבר עשיתו כמין

ששון   שיזכה ויקבר באותו מקום     כי חצבת לך פה קבר עשיתו כמין

--------------------------------------------------------------------

לונ    שובך ונתן קברו עליו חצבי  מרום קברו ר' ישמעל    בש'

וטי    שובך ונתן קברו עליו חוצבי מרום קברו ר' ישמעאל   בשום

מינ    שובך ונתן קברו עליו חצבי  מרום קברו ר' ישמע'    בשם

פריז   שובך ונתן קברו עליו חוצבי מרום קברו ר' ישמעאל   בשם

דפוס   שובך ונתן קברו עליו חצבי  מרום קברו ר' שמואל    בשם

ג7          ונתן קברו עליו חצבי  מקום קברו ר' שמ?ו?<.. ...>

ירו1   שובך ונתן קברו עליו חוצבי מרום קברו ר' ישמעאל   בשם

או3    שובך ונתן קברו עליו חוצבי מרום קברו ר' ישמעאל   בשם

או51   שובך ונתן קברו עליו חוצבי מרום קברו ר' ישמעאל   בשם

ששון   שובך ונתן קברו עליו חוצבי מרום קברו ר' ישמע'    בשם

--------------------------------------------------------------------

לונ    מר עוקבא     ממרום נחצבה עליו גזירה שלא תהא  לו קבורה בארץ

וטי    מר עוקבא     ממרום נחצבב עליו גזירה שלא תהא  לו קבורה בארץ

מינ    ר' עקיבא     ממרום נחצבה עליו גזירה שלא תהא  לו קבורה בארץ

פריז   מר עוקבא     ממרום נגזרה עליו גזירה שלא תהא  לו קבורה בארץ

דפוס   מר עקבן  אמ' משמי' נחצב  עליו       שלא תהיה לו קבורה בארץ

ג7 

ירו1   מר עוקבא     ממרום נחצבה עליו גזירה שלא תהא  לו קבורה בארץ

או3    מר עוקבא אמר ממרום נחצבה עליו גזירה שלא תהא  לו קבורה בארץ

או51   מר עוקבא אמ' ממרום נחצבה עליו גזירה שלא תהא  לו קבורה בארץ

ששון   מר עוקבא אמ' ממרום נחצבה לו   גזירה שלא תהא  לו קבורה בארץ

--------------------------------------------------------------------

לונ    יש'   חקקי  בסלע משכן לו ארון דכיף הנה יי    מטלטלך

וטי    יש'   חוקקי בסלע משכן לו ארון דכיף הנה יי    מטלטלך

מינ    ישר'  חקקי  בסלע משכן    ארון דסף  הנה [אני] ?מ?מטלטלך

פריז   ישראל חוקקי בסלע משכן לו ארון דכיף הנה יי    מטלטלך

דפוס   ישראל חוקקי בסלע משכן לו ארון      הנה יי    מטלטלך

ג7 

ירו1   ישראל חקקי  בסלע משכן לו ארון דכיף הנה יי    מטלטלך

או3    ישראל חוקקי בסלע משכן לו ארון דכיף הנה יי    מטלטלך

או51   ישראל חוקקי בסלע משכן לו ארון דכיף הנה יי    מטלט[ל]ך

ששון   יש'   חוקקי בסלע משכן לו ארון דכיף הנה יי    מטלטלך

--------------------------------------------------------------------

לונ    טלטלה גבר טילטול אחר טילטול טלטלה גבר אמ"ר      שמואל

וטי    טלטלה גבר טילטול אחר טילטול טלטלה גבר אמ'    ר' ישמעאל

מינ    טלטלה גבר טילטול אחר טילטול טלטלה גבר א"ר       שמואל

פריז   טלטלה גבר שילטול אחר שילטול טלטלה גבר א"ר       ישמעאל

דפוס   טלטלה גבר טילטול אחר טילטול           אמר    ר' שמואל

ג7 

ירו1   טלטלה גבר טלטול  אחר טלטול  טלטלה גבר א"ר       ישמעאל

או3    טלטלה גבר טלטול  אחר טלטול  טלטלה גבר א"ר       ישמעאל

או51   טלטלה גבר טלטול  אחר טלטול  טלטלה גבר א"ר       ישמעאל

ששון   טלטלה גבר טלטול  אחר טלטול  טלטלה גבר ארשב"ן

--------------------------------------------------------------------

לונ    בר נחמ'  כהדין תרנגלא       דגלי           מאתר לאתר מזוקר

וטי    בר נחמן  כהדין תרנגלא       דגלי           מאתר לאתר מזוקר

מינ    בר נחמני בהדין תרנגלא       דגלי           מאתר לאתר מזוקר

פריז   בר נחמן  כהדין תרנגלא       דגלי           מאתר לאתר מזוקו'

דפוס   בר נחמן  כהדן  תרנגולא דהוא גלה  ומזיהר מן אתר  לאתר

ג7 

ירו1   בר נחמן  כהדין תרנגולא      דגלי           מאתר לאתר

או3    בר נחמן  בהדין תרנגולא      דגלי           מאתר לאתר

או51            כהדין תרנגולא      דגלי           מאתר לאתר מזוקר

ששון            כהדין תרנגולא      דגלי           מאתר לאתר מזוקר

--------------------------------------------------------------------

לונ          ועטך  עטה שלקה בצרעת היך       דא'  אמ'  ועל שפם

וטי          ועטך  עטה שלקה בצרעת היך  מה   דאת  אמר  ועל שפם

מינ          ועטך  עטה שלקה בצרעת הה"ד                ועל שפם

פריז         ועטך  עטה שלקה בצרעת היך  מה   דאת  אמר  ועל שפם

דפוס         ועטך  עטך שלקה בצרעת כמה       דתמר      ועל שפם

ג7 

ירו1         ועטך  עטה שלקה בצרעת היך  מה   דאת  אמר  ועל שפם

או3          ועטך  עטה שלקה בצרעת היך  כד"א           ועל שפם

או51         ועוטך עטה שלקה בצרעת היך  כד"א           ועל שפם

ששון   לזוקר ועטך  עטה שלקה בצרעת היך            מדא' ועל שפם

--------------------------------------------------------------------

לונ    יעטה צנוף יצנפך  צנפה       גלו  בתר גלו  כדור מה  כדור

וטי    יעטה צנוף יצנפך  צנפה       גלו  בתר גלו  כדור מה  כדור

מינ    יעטה צנוף יצנפך  צנפה       גלו' בתר גלו' כדור מה  כדור

פריז   יעטה צנוף יצנפך  צנפה       גלו  בתר גלו  כדור מה  כדור

דפוס   יעטה צנף  יצנפך  צניפה      גלות בתר גלות כדור מה  הבדור

ג7 

ירו1   יעטה צנוף יצנופך       כדור גלו  בתר גלי  כדור מה  הדור

או3    יעטה צנוף יצנפך        כדור גלו  בתר גלו  כדור מהו כדור

או51   יעטה צנף  יצנפך  צנפה  כדור גלו  בתר גלו  כדור מה  הדור

ששון   יעטה צנוף יצנופך       כדור גלות בתר גלות כדור מה  הדור

--------------------------------------------------------------------

לונ    הזה מתלקט  ביד      ליד ואינו נופל לארץ כך      אל ארץ

וטי    הזה מתלקט  מיד      ליד ואינו נופל לארץ כך      אל ארץ

מינ    הזה מתלקט  מיד      ליד ואינו נופל לארץ כך      אל ארץ

פריז   הזה מתלקט  מיד      ליד ואינו נופל לארץ כך      כל ארץ

דפוס   הזה שמתלקט בידי'        ואין  מגיע לארץ כך הוא  אל ארץ

ג7 

ירו1   הזה מתלקט  מיד   אל יד  ואינו נופל לארץ כך והוא אל ארץ

או3    הזה מתלקט  מיד   אל יד  ואינו נופל לארץ כך והוא אל ארץ

או51   הזה מתלקט  מיד   אל יד  ואינו נופל לארץ כך והוא אל ארץ

ששון   הזה מתלקט  מיד      ליד ואינו נופל לארץ כך הוא  אל ארץ

--------------------------------------------------------------------

לונ    רחבת ידים זו כסיפיא  המקום שמה תמות ושמה מרכבות כבודך

וטי    רחבת ידים זו כסיפייה המקום שמה תמות שמה  מרכבות כבודך

מינ    רחבת ידים זו בסיפיא  המקום שמה תמות ושמה מרכבות כבודך

פריז   רחבת ידים זו כספיה   המקום שמה תמות שמה  מרכבות כבודך

דפוס   רחבת ידים זו כספיא         שמה תמות ושמה מרכבות כבודך

ג7 

ירו1   רחבת ידים זו כסיפיא  המקום שמה תמות ושמה מרכבות כבודך

או3    רחבת ידים זו כסיפוא  המקום שמה תמות ושמה מרכבות כבודך

או51   רחבת ידים זו כסיפיא  המקום שמה תמות ושמה מרכבות כבודך

ששון   רחבת ידים זו כסיפיא  המקום שמה תמות ושמה מרכבות גאונך

--------------------------------------------------------------------

לונ    על דעת'    דר' אליעזר      דאמ' כהן  גדול היה שהיה נהנה

וטי    על דעתא    דר' אליעזר      דאמ' כהן  גדול היה שהיה נהנה

מינ    על [דעתיה] דר' אליעזר היה  דאמ' כהן  גדול היה שהיה נהנה

פריז   על דעתי'   דר' אליעזר      דא'  כהן  גדול היה שהיה נהנה

דפוס   על דעתיה   דר' אלעזר  דהוא אמר  כהן  גדול היה שהיה נהנה

ג7 

ירו1   על דעתיה   דר' אליעזר      דאמר כהן  גדול היה שהיה נהנה

או3    על דעתיה   דר' אלעזר       דאמ' כ"ג       היה שהיה נהנה

או51   על דעתיה   דר' אליעזר      דאמ' כה"ג      היה שהיה נהנה

ששון   על דעתיה   דר' אליעז'      דאמ' ר"ג       היה שהיה נהנה

--------------------------------------------------------------------

לונ    מן הקורבנות על דעת'  דר'  יהוד'  בר'        דאמ' אמרכל

וטי    מן הקורבנות על דעתא  דר'  יהודה  בירבי      דאמ' אמרכל

מינ    מן הקרבנות  על דעתי' דר'  אליעזר כר'        דאמ' אמרכל

פריז   מן הקרבנות  על דעתיה דר'  יהודה  ברבי       דא'  אמרכל

דפוס   מן הקרבנות  על דעתיה דר'  יהודה  בר'   דהוא אמר  אמרפל

ג7 

ירו1   מן הקרבנות  על דעתיה דר'  יהודה  ב"ר        דאמר אמרכל

או3    מן הקרבנות  על דעתיה דר'  יהודה  בר'        דאמ' אמרכלא

או51   מן הקרבנות  על דעתיה דר"ש        ב"ר        דאמ' אמרכלא

ששון   מן הקרבנות  על דעתיה דר'  יהודה             דאמ' אמרכלא

--------------------------------------------------------------------

לונ    היה שהיה נהנה  מן ההקדישות קלון בית אדוניך על דעת'

וטי    היה שהיה נתונה מן ההקדשות  קלון בית אדניך  על דעתא

מינ    היה שהיה נהנה  מן ההקדשות  קלון בית אדוניך על דעתי'

פריז   היה שהיה נהנה  מן ההקדשות  קלון בית אדניך  על דעתיה

דפוס   היה

ג7 

ירו1   היה

או3    היה

או51   היה

ששון   היה שהיה נהנה  מן ההקדשות  קלון בית אדוניך על דעתיה

--------------------------------------------------------------------

לונ    דר' אליעזר דאמ' כהן גדול היה שהיה מבזה את הקרבנות  על דעתיה

וטי    דר' אליעזר דאמ' כהן גדול היה שהיה מבזה את הקורבנות על דעתא

מינ    דר' אליעז' דאמ  כהן גדול היה שהיה מבזה את הקרבנות  על דעתי'

פריז   דר' אליעזר דאמ' כהן גדול היה שהיה מבזה    הקרבנות  על דעתיה

דפוס

ג7 

ירו1

או3

או51

ששון   דר' אליעז' דאמ' כ"ג      היה שהיה מבזה את הקרבנות  על דעתיה

--------------------------------------------------------------------

לונ    דר' יהודה בר'   דאמ' אמרכל  היה  שביזה    לשני אדוניו

וטי    דר' יהודה בירבי דאמ' אמרכל  היה  שביזה    לשני אדניו

מינ    דר' יהודה ב"ר   דאמ' אמרכל  היה  שביזה    לשני אדוניו

פריז   דר' יהודה ברבי  דא'  אמרכל  היה  שביזה    לשני אדניו

דפוס                               שהיה מבזה  את שתי  אדוניו ואי

ג7 

ירו1                                    שביזה    שני  אדוניו

או3                                     שביזה    שני  אדוניו

או51                                    שביזה    שני  אדוניו

ששון   דר' יהו'        דאמ' אמרכלא היה  שביזה    שני  אדוניו

--------------------------------------------------------------------

לונ          זה חזקיה  וישעיה  ר' ברכיה בש"ר    אבה בר  כהנא

וטי          זה חזקיה  וישעיה  ר' ברכיה בשם  ר' אבה בר  כהנה

מינ          זה חזקיה  וישעיה  ר' ברכיה בשם  ר' אבא בר  כהנא

פריז         זה חזקיה  וישעיה  ר' ברכיה בשם  ר' אבא בר  כהנא

דפוס   זה זה זה ישעיה  וחזקיה  ר' ברכיא בשם  ר' אבא בר' כהנא

ג7 

ירו1            חזקיהו וישעיהו ר' ברכיה בש"ר    אבא ב"כ

או3             חזקיהו וישעיהו ר' ברכיה בש"ר    אבא

או51            חזקיהו וישעיהו ר' ברכיה בר'     אבא בר  כהנא

ששון            חזקיה  וישעיה  ר' ברכיה בש"ר    אבא בר  כהנא

--------------------------------------------------------------------

לונ        מה עשו שבנא ויואח כתבו  איגרת        ותחבוה בחץ והושיטוה

וטי        מה עשו שבנא ויואח כתבו  איגרת        ותחבוה בחץ והושיטוה

מינ        מה עשו שבנא ויואח כתבו  אגרת         ותהמה  כחץ והושיטוה

פריז       מה עשו שבנא ויואח כתבו  אגרת         ותחבוה בחץ והושיטוה

דפוס   אמר מה עשו שבנא ויואח נטלו  אגרת  וכתבוה ותחבוה בחץ והושיטוה

ג7 

ירו1   אמ' מה עשו שבנא ויואח כתבו  אגרת         ותחבוה בחץ והושיטוה

או3        מה עשו שבנא ויואח כתיבו אגרת         ותחבוה בחץ והושיטוה

או51   אמ' מה עשו שבנא ויואח כתבו  אגרת         ותחבוה בחץ והושיטוה

ששון   אמ' מה עשו שבנא ויואח כתבו  אגרת         ותחבוה בחץ והושיטוה

--------------------------------------------------------------------

לונ    לסנחריב              בעד החלון                   וכתוב

וטי    לסנחריב              בעד החלון                   וכתבו

מינ    לסנחריב              בעד החלון                   וכתו'

פריז   (לסנהדרין) [לסנחריב] בעד החלון                   וכתבו

דפוס                        בעד החלון ונתנוה לסנחריב מה כתבו

ג7 

ירו1   לסנחריב              בעד החלון                   וכתוב

או3    לסנחריב              בעד החלון                   וכתוב

או51   לסנחריב              בעד החלון                   וכתוב

ששון   לסנחריב              בעד החלון                   וכתו'

--------------------------------------------------------------------

לונ    בו   אנו וכל בני ירוש'  מבקשין        לך      וחזקיה  וישעיה

וטי    בה   אנו ובל בני ירושלם מבקשין        לך      וחזקיהו וישעיה

מינ    בו   אני וכל בני ירושלם מבקשי'        לך      וישעיה  וחזקיה

פריז   בה   אנו וכל בני ירושלם מבקשין        לך      וחזקיה  וישעיה

דפוס   בה   אנו וכל בני ישראל  מבקשים להשלים לך      ישעיה   וחזקיה

ג7 

ירו1   בה   אני וכל בני ישראל  מבקשים        לך      וחזקיהו וישעיהו

או3    עליה אני וכל בני ירושלם מבקשים        לך      חזקיהו  וישעיהו

או51   בה   אני וכל בני ירושלם מבקשים        לך (לך) חזקיהו  וישעיהו

ששון   בה   אני וכל בני ירושלם מבקשין        לך      וחזקיה  וישעיהו

--------------------------------------------------------------------

לונ             אין   מבקשין        לך והוא      שדוד

וטי             אין   מבקשין        לך והוא      שדויד

מינ             אין   מבקשים        לך והוא      שדוד

פריז            אין   מבקשין        לך והוא      שדוד

דפוס            אין   מבקשים להשלים לך הוא  שצפה דוד   ברוח

ג7 

ירו1            אינם  רוצים         לך הוא       שדוד

או3             אינם  מבקשים        לך הוא       שדוד

או51   (במקשים) [אינם רוצים]        לך הוא       שדוד

ששון            אינם  רוצין         לך הוא       שדוד

--------------------------------------------------------------------

לונ          אמ'  כי הנה הרשעים ידרכון קשת

וטי          או'  כי הנה הרשעים ידרכון קשת כוננו חצם על   יתר

מינ          אמ'  כי הנה הרשעים ידרכון קשת וגו'

פריז         או'  כי הנה הרשעים ידרכון קשת כוננו חצם על   יתד

דפוס   הקודש ואמ' כי הנה הרשעים ידרכון קשת

ג7 

ירו1         אומ' כי הנה הרשעים ידרכון קשת וגו'

או3          אומ' כי הנה הרשעים        קשת כוננו חצם על   יתר

או51         אומ' כי הנה הרשעים ידרכון קשת כוננו חצם על   יתר

ששון         אומ' כי הנה הרשעים ידרכון קשת כוננו חצם וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ    כי   הנה הרשעים ידרכון קשת זה שבנה ויואח כוננו חצם  על

וטי         הנה הרשעים ידרכון קשת זה שבנא ויואח כוננו חצם  על

מינ    כי   הנה הרשעים ידרכון קשת זה שבנא ויואח כוננו חיצם על

פריז        הנה הרשעים ידרכון קשת זה שבנא ויואח כוננו חצם  על

דפוס                              זה שבנא ויואח כוננו חצם  על

ג7 

ירו1

או3    וגו'

או51   וגו'

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    יתר על דמתחו גירא לירות במו אפל  לישרי לב לשני ישרי לב

וטי    יתר על דמתחו גירא לירות במו אופל לישרי לב לשני ישרי לב

מינ    יתר על דמתחו גירא לירות כמו אופל לישרי לב לשני ישרי לב

פריז   יתד על דמתחו גירא לירות כמו אפל  לישרי לב

דפוס   יתר על מתחי  גירא לירות במו אופל לישרי לב לשני ישרי לב

ג7 

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ        זה       חזקיה וישעיה

וטי        זה       חזקיה וישעיה

מינ        זה       חזקיה וישעיה

פריז       זה       חזקיה וישעיה

דפוס   ואי זה זה זה ישעי' וחזקיה

ג7 

ירו1

או3

או51

ששון