לונ    {ו}     אם הכהן המשיח יחטא כהן משיח מכפר וצריך מתכפר

וטי    {ו}     אם הכהן המשיח יחטא כהן משיח מכפר וצריך מתכפר

מינ    {ו}     אם הכהן המשיח יחטא כהן משיח מכפר וצריך מתכפר

פריז   {ו}     אם הכהן המשיח יחטא כהן משיח מכפר וצריך מתכפר

דפוס   {ו} ד"א אם הכהן המשיח יחטא כהן משיח מכפר וצריך

ירו1   {ו}     אם הכהן המשיח יחטא כהן משיח מכפר וצריך להתכפר

או3    {ו}     אם הכהן המשיח יחטא כהן משיח מכפר וצריך להתכפר

או51   {ו}     אם הכהן המשיח יחטא כהן משיח מכפר וצריך להתכפר

ששון   {ו}     אם הכהן המשיח יחטא כהן משיח מכפר וצריך להתכפר וצבור

--------------------------------------------------------------------

לונ                                                        מוטב

וטי                                                        מוטב

מינ                                                        מוטב

פריז                                                       מוטב

דפוס        כפרה תני ר' חייא הואיל ומשיח מכפר וציבור מתכפר מוטב

ירו1                                                       מוטב

או3                                                        מוטב

או51                                                       מוטב

ששון   צרי' כפרה תני ר' חייא הואיל ומשיח מכפר וצבור  מתכפר מוטב

--------------------------------------------------------------------

לונ    שיקדם  מכפר למתכפר  דכת' וכפר בעדו ובעד ביתו      היא

וטי    שיקדם  מכפר למיתכפר דתן  וכפר בעדו ובעד ביתו      היא

מינ    שיקדם  מכפר למתכפר  דכת' וכפר בעדו ובעד ביתו      היא

פריז   שיקדם  מכפר למתכפר  דתן  וכפר בעדו ובעד ביתו ביתו זו

דפוס   שיקדים מכפר למתכפר  דתנן וכפר בעדו ובעד ביתו ביתו זו

ירו1   שיקדום מכפר למתכפר  דתנן וכפר בעדו ובעד ביתו      זו

או3    שיקדים מכפר למתכפר  דתנן וכפר בעדו ובעד ביתו      זו

או51   שיקדום מכפר למתכפר  דתנן וכפר בעדו ובעד ביתו ביתו זו

ששון   שיקדים מכפר למתכפר  דתנ' וכפר בעדו ובעד ביתו      זו

--------------------------------------------------------------------

לונ    אשתו     אם הכהן המשיח      וכהן משיח  חטא    אמ"ר

וטי    אשתו     אם הכהן המשיח וגו' וכהן משיח  חטא    אמ'

מינ    אשתו     אם הכהן המשיח      וכהן משיח  חטא    א"ר

פריז   אשתו     אם הכהן המשיח וג'  וכהן משיח  חטא    א"ר

דפוס   אשתו ד"א אם הכהן המשיח יחטא וכהן המשיח חוטא   אמר

ירו1   אשתו     אם הכהן המשיח יחטא וכהן משיח  חוטא   א"ר

או3    אשתו     אם הכהן המשיח יחטא וכהן משיח  חטא    א"ר

או51   אשתו     אם הכהן המשיח יחטא וכהן משיח  ח[ו]טא א"ר

ששון   אשתו     אם הכהן המשיח יחטא וכהן משיח  חטא    א"ר

--------------------------------------------------------------------

לונ       לוי              עליבא     מדינתא דאסיא  פטגריטוס

וטי    ר' לוי              עליבה     מדינתא דאסיא  פטגריטוס

מינ       לוי              עליבא     מדינתא דאסיא  פטגריטוס

פריז      לוי              עליבא     מדינתא דאסיא  פטגריטוס

דפוס   ר' לוי              עלובה היא מדינתא דאסיא  פודגריס

ירו1      לוי              עלובה     מדינתא דאסיא  פרגרוס

או3       לוי              עלובה     מדינתא דאסיא  פרגו[ד]ס

או51      [לוי] (ריש לקיש) עליבא     מדינתא דאסייא פרגוס

ששון      לוי              עלובה     מדינתא דאתיא  (פ)[גו]רגוס

--------------------------------------------------------------------

לונ    ויוזקטטה       דחדא         עייניה וסניגורה   מקטרג   בדיני

וטי    ויזוקטטה       דחדא         עיניה  וסגיגורה   מקטריג  בדיני

מינ    ויוזקטטה       דחדא         עייניה וסנ[י]גורא מקטרג   בדיני

פריז   ויזוקטטה       דחדא         עיניה  וסניגורה   מקטרג   כדי

דפוס   ודאי     קושטא בחדא         עינא   וסניגוריא  מקטרג   בדיני

ירו1   ויזף     עיטא  דחד          עינא   וסניגוריא  מקטרגא  בדיני

או3    ויוזף    עיטא  דחד          עינא   וסניגוריא  מקטרגא  בדיני

או51   ויוזף    עיטא  דחד  (..יטו) עינא   וסניגורא   מקטרגא  בדיני

ששון   ויוזף    עיטא  דחד          עיטו   וסניגוריא  מקטריגא בדיני

--------------------------------------------------------------------

לונ    נפשן  לאשמת                  אמ"ר    יצחק לאשמות

וטי    נפשן  לאשמת                  אמ'  ר' יצחק לאשמות

מינ    נפשו  לאשמת                  א"ר     יצחק לאשמות

פריז   נפשן  ל()[א]שמת              א"ר     יצחק לאשמות

דפוס   נפשות לאשמת     העם לאיש מתן

ירו1   נפשן  לאשמת                  א"ר     יצחק לאשמות

או3    נפשאן לאשמת                  א"ר     יצחק לאשמות

או51   נפשן  לאשמת                  א"ר     יצחק לאשמות

ששון   נפשן  לאשמת                  א"ר     יצחק לאשמות לא[י]ש

--------------------------------------------------------------------

לונ        משל לשושנה    שלדוב שהיה אוכל סדורים    שלדוב   אמ'

וטי        משל לשושנה    שלדוב שהיה אוכל סדורים    שלדוב   אמר

מינ        משל לשושנה של דוב   שהיה אוכל סדורים של דוב     אמ'

פריז       משל לשושנה של דוב   שהיה אוכל סדורים של דוב     אמר

דפוס       משל לשושטה של דוב   שהיה אוכל סדורים של דוב     אמר

ירו1       משל לשושנה של דוב   שהיה אוכל סדורים של ()[ד]וב

או3        משל לשושנה של דוב   שהיה אוכל סרורים של דוב

או51       משל לשושנה של דוב   שהיה אוכל סדורים של דוב

ששון   מתן משל לשושנה של דוב   שהיה אוכל סדורים של דוב     אמ'

--------------------------------------------------------------------

לונ    המלך הואיל      ואוכל סדורים    שלדוב תאכלנו  דוב  כך אמ'

וטי    המלך הואיל      ואכל  סדורים    שלדוב תאכלנו  דוב  כך אמ'

מינ    המלך הואיל      ואוכל סדורים של דוב   תאכלנו  דוב  כך אמ'

פריז   המלך הואיל      ואכל  סדורים של דוב   תאכלנו  דוב  כך א'

דפוס   המלך הואיל והוא אוכל  סדורים של דוב   תאכלנו  הדו' כך אמר

ירו1                                         תאכלוהו דוב  כך אמ'

או3                                          תאכלנו  דוב  כך אמ'

או51                   תאכלו           דוב                כך אמ'

ששון   המלך הואיל      נאכל  סדורים של דוב   תאכלהו  דוב  כך

--------------------------------------------------------------------

לונ    הקב"ה הואיל ושבנא נהנה  מן ההקדשות תאכלנו אש  אמ"ר

וטי    הקב"ה הואיל ושבנא ניהנה מן ההקדשות תאכלנו אש  א"ר

מינ    הקב"ה הואיל ושבנה נהנה  מן ההקדשות תאכלנו אש  א"ר

פריז   הקב"ה הואיל ושבנא נהנה  מן ההקדשות תאכלנו אש  א"ר

דפוס   הקב"ה הואיל והוא  נהנה  מן ההקדשות תאכלנו האש אמר

ירו1   הקב"ה הואיל ושבנא נהנה  מן ההקדשות תאכלנו אש  א"ר

או3    הקב"ה הואיל ושבנא אוכל  מן ההקדשות תאכלהו אש  א"ר

או51   הב"ה  הואיל ושבנא אוכל  מן ההקדשות תאכלו  אש  א"ר

ששון   אהב"ה הואיל ושבנא אוכל  מן ההקדשות תאכלהו אש  א"ר

--------------------------------------------------------------------

לונ       איבו  מעשה בטבח     בציפורי שהיה מאכיל  את יש'   נבלות

וטי       איבו  מעשה בטבח אחד בציפורי שהיה מאכיל  את יש'   נבילות

מינ       אייבו מעשה בטבח     בציפורי שהיה מאכיל  את ישראל נבילות

פריז      איבו  מעשה בטבח אחד בציפרי  שהיה מאכיל  את ישראל נבילות

דפוס   ר' אייבו מעשה בטבח אחד בציפורי שהיה מאכיל  את ישראל נבילות

ירו1      איבו  מעשה בטבח אחד בציפורי שהי  המאכיל          נבלות

או3       איבו  מעשה בטבח אחד בציפורי שהיה מאכיל           נבלות

או51      איבו  מעשה בטבח א'  בציפורי שהיה מאכיל           נבלות

ששון      איבו  מעשה בטבח א'  בציפורי שהיה מאכיל           נבלות

--------------------------------------------------------------------

לונ    וטרפות           פעם אחת       ערב  יום הכיפורים היה

וטי    וטר[י]פות        פעם אחד       ערב  יום הכיפורים היה

מינ    וטריפות          פעם אחת       ערב  יום הכפורי'  היה

פריז   וטרפות           פעם אחת       ערב  יום הכפורים  היה

דפוס   וטריפות          פעם אחת       ערב  יום הכפורים      אכל

ירו1   וטרפות    לישראל פעם אחת       ערב  יום הכפורים  היה

או3              לישראל פעם אחת (עלה)                   היה א(ו)כל

או51   וטרפות    לישראל פעם אחת היה   [ערב יום הכפורים]

ששון   וטרפות    ליש'   פעם א'        ערב  י"ה          היה

--------------------------------------------------------------------

לונ    שתה     ונשתכר עלה  לראש הגג נפל  ומת התחילו הכלבים

וטי    שתה     ונשתכר עלה  לראש הגג נפל  ומת התחילו הכלבים

מינ    שתה     ונשתכר עלה  לראש הגג נפל  ומת התחילו הכלבים

פריז   שותה    ונשתכר עלה  לראש הגג ונפל ומת התחילו הכלבים

דפוס   ושתה    ונשתכר ועלה לראש הגג ונפל ומת התחילו הכלבים

ירו1   שותה    ונשתכר עלה  לראש הגג ונפל ומת התחילו הכלבים

או3    וש(ו)תה ונשתכר עלה  לראש הגג ונפל ומת התחילו הכלבים

או51   שותה    ונשתכר עלה  לראש הגג ונפל ומת התחילו הכלבים

ששון   שתה     ונשתכר עלה  לראש הגג נפל  ומת התחילו הכלבים

--------------------------------------------------------------------

לונ    מלקקין    בו  אתון ושאלון  לר' חנינה מהו לעברא   יתיה מן

וטי    מלקקין    בו  אתון שאלון   לר' חנינא מהו לעברא   יתיה מן

מינ    מלקקין    בו  אתון ושאלון  לר' חנינא מהו לעברא   יתיה מן

פריז   מלקקין    בו  אתון שאלון   לר' חנינה מהו לעברא   יתיה מן

דפוס   מלקקין את דמו אתון ושיילון לר' חנינא מהו לאעברא  יתיה מן

ירו1   מלקקין    בו  אתון שאלון   לר' חנינא מהו לעבריה       מן

או3    מלקקין    בו  אתון שאלון   לר' חנינא מהו לעבריה       מן

או51   מלקקין    בו  אתון שאלון   לר' חנינא מהו לעבורה       מן

ששון   מלקקין    בו  אתון שאלון   לר' חנינ' מהו למעבריה      מן

--------------------------------------------------------------------

לונ    קדמיהון אמ' להון      ואנשי קדש  תהיון לי ובשר בשדה טרפה

וטי    קדמיהון א'  להון      ואנשי קודש תהיון לי ובשר בשדה טרפה

מינ    קדמיהון אמ' להון      ואנשי קדש  תהיון לי ובשר בשדה טריפה

פריז   קדמיהון א'  להון      ואנשי קדש  תהיון לי ובשר בשדה טרפה

דפוס   קדמיהון אמר להון כתיב ואנשי קדש  תהיון לי ובשר בשדה טריפה

ירו1   קדמיהון אמ' להון      ואנשי קדש  תהיון לי ובשר בשדה טריפה

או3    קדמיהון אמ' להון      ואנשי קדש  תהיון לי ובשר בשדה טרפה

או51   קדמיהון א"ל           ואנשי קדש  תהיון לי ובשר בשדה טריפה

ששון   קדמיהון אמ' להון      ואנשי קדש  תהיו  לי ובשר בשדה טריפה

--------------------------------------------------------------------

לונ    וגו'                               זה שהיה גוזל את

וטי    לא   תאכלו וגו'                    זה שהיה גוזל את

מינ    וגו'                               זה שהיה גוזל את

פריז   לא   תאכלו וג'                     זה שהיה גוזל את

דפוס   לא   תאכלו לכלב תשליכון אותו       זה שהיה גוזל את

ירו1   וגו'                               זה שהיה גוזל

או3    לא   תאכלו לכלב תשליכון אותו          שהיה גוזל

או51   לא   תאכלו לכלב תשליכון אותו       זה שהיה גוזל

ששון   לא   תאכלו לכלב תשליכון אותו <...>         גוזל

--------------------------------------------------------------------

לונ    הכלבים ומאכיל את יש'    נבלות  וטרפות  ארפון להון מן דידהון

וטי    הכלבים ומאכיל את יש'    נבילות וטריפות ארפון להון מן דילהון

מינ    הכלבים ומאכיל את ישר'   נבילות וטריפו' ארפון להון מן דידהון

פריז   הכלבים ומאכיל את ישראל  נבילות וטרפות  ארפון להון מן דילהון

דפוס   הכלבים ומאכיל את ישראל  נבילות וטריפות ארפון להון    מדידהון

ירו1   לכלבים ומאכיל    לישראל נבלות  וטרפות  ארפון להון    מדילהון

או3    לכלבים ומאכיל    לישראל נבלות  וטרפות  ארפון להון מן דילהון

או51   לכלבים ומאכיל    לישראל נבלות  וטרפות  ארפון להון מן דילהון

ששון   לכלב   ומאכיל    ליש'   נבלות  וטרפות  ארפון להון מן דילהון

--------------------------------------------------------------------

לונ    אינון אכלין והביא  את הפר אל פתח אהל מועד אמ"ר    יצחק

וטי    אינון אכלין והביא  את הפר אל פתח אהל מועד א"ר     יצחק

מינ    אילון אכלין והביא  את הפר    פתח אהל מועד א"ר     יצחק

פריז   אינון אכלין והביא  את הפר אל פתח אהל מועד א"ר     יצחק

דפוס   אינון אכלי' והביא  את הפר אל פתח אהל מועד אמר  ר' יצחק

ירו1         אכלין והביא  את הפר אל פתח אהל מועד אמ'  ר' יצחק

או3          אכלין והביאו את הפר    פתח אהל מועד א"ר     יצחק

או51         אכלין והביא  אל הפר אל פתח אהל מועד א"ר     יצחק

ששון   אינון אכלין והביא  את הפר אל פתח אהל מועד א"ר     יצח'

--------------------------------------------------------------------

לונ    משל           למלך שכיבדו   אוהבו     בדורון נאה ובקילוסין

וטי    משל           למלך שכיבדו   אוהבו     בדורון נאה ובקילוסין

מינ    משל           למלך שכ[י]בדו אוהבו (ל) בדורון נאה ובקילוסין

פריז   משל           למלך שכיבדו   אוהבו     בדורון נאה ובקילוסין

דפוס   משל לאוהבו של מלך  שכבדו              בדורון     ובקלוסין

ירו1   מ"ל                שכבדו    אוהבו     בדורון נאה ובקילוסין

או3    משל           למלך שכבדו    אוהבו     בדורון נאה ובקלוסי'

או51   משל           למלך שכבדו    אוהבו     בדורון נאה ובקילוסי'

ששון   משל           למלך שכבדו    אוהבו     בדורון נאה ובקילוסין

--------------------------------------------------------------------

לונ    נאה  אמ' המלך הניחו דורון  על פתח    פלטין         כל מי

וטי    נאין א'  המלך הניחו דורון  על פתח    פלטין         כל מי

מינ    נאה  אמ' המלך הניחו דורון  על פתח    פלטין         כל מי

פריז   נאין א'  המלך הניחו הדורון על פתח    פלטין         כל מי

דפוס   נאה  אמר המלך הניחו אותו   על פתח    פלטין         כל

ירו1   נאים אמר המלך הניחו דורון  על פתח    פלטרין    שלי כל מי

או3    נאים אמ' המלך הניחו דורון  על פתח    פלטרין    שלי כל מי

או51   נאים אמ' המלך הניחו הדורון על פי[תח] פלטרין    שלי כל מי

ששון   נאין אמ' המלך הניחו הדורון על הפתח   (ה)פלטרין     כל מי

--------------------------------------------------------------------

לונ    שיצא  ונכנס יהא רואה אותו    שנאמ' והביא את הפר   וגו'

וטי    שיצא  ונכנס יהא רואה אותו    שנ'   והביא את הפר   וגו'

מינ    שיצא  ונכנס יהא רואה אותו    שנ'   והביא את הפר   וגו'

פריז   שיצא  ונכנס יהא רואה אותו    שנ'   והביא את הפר   וגו'

דפוס   שיצא  ונכנס יהא רואה אותו כך       והביא את הפר   אל

ירו1   שיוצא ונכנס     רואה אותו שם       והביא את הפר   אל

או3    שיוצא ונכנס     רואה אותו שם       והביא את הפר   אל

או51   שיוצא ונכנס     רואה אותו שם       והביא את הפר   אל

ששון   שיוצא ונכנס     רואה אותו שם שנ'   והביא את <...> אל

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס   פתח אהל מועד

ירו1   פתח אהל מועד וגו'

או3    פתח אהל מועד וגו'

או51   פתח אהל מועד

ששון   פתח אהל מועד וגו'