לונ    {ז} וסמכו זקני העדה אד ידיהם

וטי    {ז} וסמכו זקני העדה          א"ר    יצחק  אומות העולם אין

מינ    {ז} וסמכו זקני העדה את ידיהם

פריז   {ז} וסמכו זקני העדה          א"ר    יצחק  אומות העולם אין

דפוס   {ז} וסמכו זקני העדה את ידיהם אמר ר' יצחק  אומות העולם אין

ירו1   {ז}                          אמ' ר' יצחק  א"ה         אין

או3    {ז} וסמכו זקני העדה את ידיהם א"ר    יצחק  א"ה         אין

או51   {ז} וסמכו זקני העדה את ידיהם א"ר    יצחק  אומות העולם אין

ששון   {ז} וסמכו זקני העדה          א"ר    אלעז' אומות העו'  אין

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    להם סומכין דכת'  ונפלו סומכי   מצרים אבל יש'   יש להן סומכין

מינ

פריז   להן סמוכין דכת'  ונפלו סומכי   מצרים אבל ישראל יש להן סמוכין

דפוס   להם סומכים שנאמ' ונפלו סומכי   מצרים     ישראל יש להן סומכין

ירו1   להם סומכין דכתי' ונפלו סומכי   מצרים אבל ישראל יש להם סומכין

או3    להם סומכין דכתי' ונפלו סומכי   מצרים אבל ישראל יש להם

או51   להם סומכין דכתי' ונפלו סומכי   מצרים אבל ישראל יש להם

ששון   להם סומכין דכתי' ונפלו ס<..>כי מצרים אבל יש'   יש להם סומכין

--------------------------------------------------------------------

לונ                                        אמ' ר' <..>אלעזר

וטי          וסמכו זקני העדה את ידיהם      א"ר    אלעזר

מינ                                        א"ר    אלעז'

פריז         וסמכו זקני העדה את ידיהם      א"ר    אלעזר

דפוס   שנאמ' וסמכו זקני העדה

ירו1   שנא'  וסמכו זקני העדה את ידיהם וגו' א"ר    אלעזר

או3    דכתי' וסמכו זקני העדה               א"ר    אל[עזר]

או51   דכתיב וסמכו זקני העדה               א"ר    אליעז'

ששון   שנ'   וסמכו זקני העדה

--------------------------------------------------------------------

לונ    אומ'  העול' נקראו עדה ויש'    נקראו עדה אומות העול' נקראו

וטי    אומות העולם נקראו עדה ויש'    נקראו עדה אומות העולם נקראו

מינ    אומות העולם נקראו עדה וישראל  נקראו עדה אומות העולם נקראו

פריז   אומות העולם נקראו עדה וישראל  נקראו עדה אומות העולם נקראו

דפוס   אומות העולם נקראו עדה

ירו1   א"ה         נקראו עדה וישראל  נקראו עדה א"ה         נקראו

או3    א"ה         נקראו עדה

או51   אומות העולם נקראו עדה [וישראל נקראו עדה אומות העולם נקראו

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    עדה           עדת חנף גלמוד יש'    נקראו עדה         וסמכו

וטי    עדה           עדת חנף גלמוד יש'    נקראו עדה         וסמכו

מינ    עדה           עדת חנף גלמוד ישר'   נקראו עדה         וסמכו

פריז   עדה           עדת חנף גלמוד ישראל  נקראו עדה         וסמכו

דפוס        שנאמ' כי עדת חנף גלמוד ישראל  נקראו עדה   שנאמ' וסמכו

ירו1   עדה  שנאמ' כי עדת חנף וגו'  וישראל נקראו עדה         וסמכו

או3         שנא'  כי עדת חנף גלמוד וישראל נקראו [עדה] שנא'  וסמכו

או51   עדה] שנא'  כי עדת חנף גלמוד וישראל נקראו עדה   דכתיב וסמכו

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    זקני העדה את ידיהם אמ"ר יצחק אומ'  העו'  אין להן סומכין

וטי    זקני העדה

מינ    זקני העדה את ידיהם א"ר  יצחק אומות העולם אין להן סומכין

פריז   זקני העדה

דפוס   זקני העדה

ירו1   זקני העדה

או3    זקני העדה

או51   זקני העדה

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    דכת' ונפלו סומכי מצרי  אבל יש'  יש להן סומכין דכ'  וסמכו

וטי

מינ    דכת' ונפלו סומכי מצרי' אבל ישר' יש להם סומכין דכת' וסמכו

פריז

דפוס

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    זקני העדה את ידיהם אומות העולם נקראו אבירים ויש'

וטי                       אומות העולם נקראו אבירים ויש'

מינ    זקני העדה את ידיהם אומות העולם נקראו אבירים וישראל

פריז

דפוס

ירו1                      א"ה         נקראו אבירים וישראל

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    נקראו אבירים אומ'  העול' נקראו אבירים       עדת אבירים

וטי    נק'   אבירים אומות העו'  נקר'  אבירים       עדת אבירים

מינ    נקראו אבירים אומו' העולם נקראו אבירים       עדת אבירים

פריז                אומות העולם נקראו אבירים       עדת אבירים

דפוס                אומות העולם נקראו אבירים       עדת אבירים

ירו1   נקראו אבירים אומות העולם נקראו אבירים שנא'  עדת אבירים

או3                 א"ה         נקראו אבירים שנא'  עדת אבירים

או51                אומות העולם נקראו אבירים שנ'   עדת אבירים

ששון                אומות העו'  נקראו אבירים דכתי' עדת אבירים

--------------------------------------------------------------------

לונ    בעגלי  עמים ישר'     נקרא' אבירים שנ'   שמעו אלי אבירי

וטי    בעגלי  עמים יש'      נקר'  אבירים שנ'   שמעו אלי אבירי

מינ    בעגלי  עמים ישר'     נקראו אבירים שנ'   שמעו אלי אבירי

פריז   במעגלי עמים ישראל    נקראו אבירים שנ'   שמעו אלי אבירי

דפוס   כעגלי  עמים וישראל   נקראו אבירים       שמעו אלי אבירי

ירו1   בעגלי  עמי  ישראל    נקראו אבירים דכתי' שמעו אלי אבירי

או3    בעגלי  עמים [ו]ישראל נקראו אבירים שנא'  שמעו לי  אבירי

או51   בעגלי  עמים ישראל    נקראו אבירים שנ'   שמעו אלי אבירי

ששון   בעגלי  עמים ויש'     נקראו אבירים שנ'   שמעו אלי אבירי

--------------------------------------------------------------------

לונ    לב אומ'  העו'  נקראו אדירים ויש'   נקר'  אדירים אומ'

וטי    לב אומות העולם נקר'  אדירים ויש'   נק'   אדירים אומ'

מינ    לב אומות העולם נקראו אדירים וישראל נקראו אדירים אומות

פריז   לב אומות העולם נקראו אדירים וישראל נקראו אדירים אומות

דפוס   לב                                              אומות

ירו1   לב אומות העולם נקראו אדירים וישראל נקראו אדירים א"ה

או3    לב                                              א"ה

או51   לב                                              אומו'

ששון   לב                                              אומו'

--------------------------------------------------------------------

לונ    העו'  נקר'  אדירים             אתה   ובנות הגוים אדירים

וטי    העו'  נק'   אדירים             אתה   ובנות גוים  אדירים

מינ    העולם נקראו אדירים             אתה   ובנות הגוים אדירים

פריז   העולם נקראו אדירים             אתה   ובנות גוים  אדירים

דפוס   העולם נקראו אדירים             אתה   ובנו'       אדירי'

ירו1         נקראו אדירים        שנא' אתה   ובנות גוים  אדירים

או3          נקראו אדירי(') (לב) שנא' (אתה) ובנות גוים  אדירים

או51   העולם נקראו אדירים        שנא'       ובנות גוים  אדירים

ששון   העו'  נקראו אדירים        שנ'  אתה   ובנות גוים  אדי<..>ם

--------------------------------------------------------------------

לונ         יש'    נקר'  אדי'        ואדירי כל חפצי בם אומ'

וטי    וגו' ישר'   נק'   אדירים      ואדירי כל חפצי בם אומות

מינ         ישר'   נקראו אדירים      ואדירי כל חפצי בם אומות

פריז   וג'  ישראל  נקראו אדירים      ואדירי כל חפצי בם אומות

דפוס        וישראל נקראו אדירי'      אדירי  כל חפצי בם

ירו1        וישראל נקראו אדירים      ואדירי כל חפצי בם א"ה

או3         ישראל  נקראו אדירים שנא' ואדירי כל חפצי בם

או51        וישראל נקראו אדירים שנא' ואדירי כל חפצי בם

ששון        ויש'   נקראו אדירים שנ'  ואדירי כל חפצי בם

--------------------------------------------------------------------

לונ    העו'  נק'   חכמ'  ויש'   נקר'  חכמ'  אומ'  העו'  נק'

וטי    הע'   נק'   חכמים ויש'   נקר'  חכמים אומות העו'  נקר'

מינ    העולם נקראו חכמים וישראל נקראו חכמי' אומות העולם נקראו

פריז   העולם נקראו חכמים וישראל נקראו חכמים אומות העולם נקראו

דפוס                                        אומו' העולם נקראו

ירו1         נקראו חכמי' וישראל נקראו חכמים א"ה         נקראו

או3                                         א"ה         נקראו

או51                                        אומות העולם נקראו

ששון                                              א"ה   נקראו

--------------------------------------------------------------------

לונ    חכמי'      והאבדתי חכמ'  מאדום      ויש'   נק'   חכמ'

וטי    חכמ'       והאבדתי חכמים מאדום      ויש'   נקר'  חכמ'

מינ    חכמים      והאבדתי חכמים מאדום      וישראל נקראו חכמים

פריז   חכמים      והאבדתי חכמים מאדום      וישראל נקראו חכמים

דפוס   חכמים      והאבדתי חכמים מאדום      ישראל  נקראו חכמי'

ירו1   חכמים      והאבדתי חכמים מאדום      וישראל נקראו חכמים

או3    חכמים שנא' והאבדתי חכמים מאדום וגו' ישראל  נקראו חכמי'

או51   חכמים שנ'  והאבדתי חכמים מאדום      ישראל  נקראו חכמים

ששון   חכמי' שנ'  והאבדתי חכמי' מאדום      ויש'   נקראו <..>כמים

--------------------------------------------------------------------

לונ         וחכמים יצפנו ד'

וטי         וחכמים יצפנו דעת אומות העו'  נקראו תמימים ויש'

מינ         וחכמים יצפנו דעת

פריז        וחכמים יצפנו דעת אומות העולם נקראו תמימים וישראל

דפוס        וחכמים יצפנו דעת

ירו1        וחכמים יצפנו דעת א"ה         נקראו תמימים וישראל

או3    שנא' וחכמי' יצפנו דעת

או51   שנא' וחכמים יצפנו דעת

ששון   שנ'  וחכמים יצפנו דעת

--------------------------------------------------------------------

לונ                 אומ'  העו'  נק'   תמימים      ותמימים כיורדי

וטי    נק'   תמימים אומות העו'  נק'   תמימים      ותמימים כיורדי

מינ                 אומות העולם נקראו תמימים      ותמימים ביורדי

פריז   נקראו תמימים אומות העולם נקראו תמימים      ותמימים כיורדי

דפוס                אומו' העול' נקראו תמימי'      ותמימי' כיורדי

ירו1   נקראו תמימים א"ה         נקראו תמימים      ותמימי' כיורדי

או3                 א"ה         נקראו תמימים שנא' ותמימים כיורדי

או51                אומות העולם נקראו תמימים שנא' ותמימים כיורדי

ששון                א"ה         נקראו תמימים שנ'  ותמימים כיורדי

--------------------------------------------------------------------

לונ    בור   ויש'   נק'   תמימ'       ותמימים ינחלו טוב

וטי    בור   ויש'   נקר'  תמי'        ותמימים ינחלו טוב אומות

מינ    בור   וישראל נקראו תמימים      ותמימים ינחלו טוב

פריז   בור   וישראל נקראו תמימים      ותמימים ינחלו טוב אומות

דפוס   בור   וישראל נקראו תמימי'      ותמימי' ינחלו טוב

ירו1   בור   וישראל נקראו תמימים      ותמימים ינחלו טוב אומו'

או3    בו[ר] וישראל נקראו תמימים שנא' ותמימים ינחלו טוב

או51   בור   ישראל  נקראו תמימים שנ'  ותמימים ינחלו טוב

ששון   בור   ויש'   נקראו תמימי' שנ'  ותמימים ינחלו טוב

--------------------------------------------------------------------

לונ                                         אומ'   העו'  נק'

וטי    העו'  נקר'  אישים ויש'   נקר'  אישים אומ'   העו'  נקר'

מינ                                         אומות  העולם נקראו

פריז   העולם נקראו אישים וישראל נקראו אישים אומות  העולם נקראו

דפוס

ירו1   העולם נקראו אישי' וישראל נקראו אישים א"ה          נקראו

או3

או51                                        [אומו' העולם נקראו

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    אישים דכ'  את אישים פעלי  און  יש'    נק'   אישים

וטי    אישים      את אישים פעלי  אוון יש'    נקראו אישים

מינ    אישים דכת' את אישים פעלי  און  וישראל נקראו אישים דכת'

פריז   אישים      את אישים פועלי און  וישראל נקראו אישים

דפוס

ירו1   אישי'      את אישים פועלי און  וישראל נקראו אישים

או3

או51   אישים שנא' את אישים פועלי און  וישראל נקראו אישים שנא'

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    אליכם אישים אקרא  אומ'  העו'

וטי    אליכם אישים אקרא  אומות העו'  נק'   צדיקים ויש'   נקראו

מינ    אליכם אישים אקרא  אומות העולם

פריז   אליכם אישים אקרא  אומות העולם נקראו צדיקים וישראל נקראו

דפוס                     אומו' העול'

ירו1   אליכם אישים אקרא  א"ה         נקראו צדיקי' וישראל נקראו

או3                      א"ה

או51   אליכם אישים אקרא] אומות העולם

ששון                     א"ה

--------------------------------------------------------------------

לונ                       נק'   צדיקים      ואנשים צדיקים המה

וטי    צדיקים אומ'  העו'  נק'   צדיקים                    המה

מינ                       נקראו צדיקים דכת' ואנשים צדיקי' המה

פריז   צדיקים אומות העולם נקראו צדיקים             צדיקים המה

דפוס                      נקראו צדיקי'                    המה

ירו1   צדיקי' א"ה         נקראו צדיקים             צדיקי' המה

או3                       נקראו צדיקים שנא' ואנשי  צדיקים המה

או51                      נקראו צדיקים שנא' ואנשים צדיקים המה

ששון                      נקראו צדיקים שנ'  ואנשים צדיקים המה

--------------------------------------------------------------------

לונ    ישפטו       יש'    נק'    צדיקים      ועמך כולם צדיקים

וטי    ישפטו אתכם  יש'    נק'    צדי'        ועמך כולם צדיקים

מינ    ישפטו       ישראל  נקראו  צדיקים שנ'  ועמך כולם צדיקים

פריז   ישפטו אתכם  ישראל  נקראו  צדיקים      ועמך כלם  צדיקים

דפוס   ישפטו אתכם  וישראל נקראו  צדיקי'      ועמך כולם צדיקי'

ירו1   ישפטו       וישראל נקראו  צדיקי'      ועמך כלם  צדיקי'

או3    ישפטו אותהם וישראל נקראו  צדיקים שנא' ועמך כולם צדיקים

או51   ישפטו אותהם וישראל נקראו  צדיקים      ועמך כולם צדיקים

ששון   ישפטו אתהם  ויש    שנקראו צדיקים שנא' ועמך כולם צדיקים

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס                  אומו' העולם נקראו אישי' אישים פועלי

ירו1   לעולם ירשו ארץ

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי                                            אומ'  העו'

מינ

פריז                                           אומות העולם

דפוס   און וישראל נקראו אישי' אליכם אישים אקרא

ירו1                                           א"ה

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                                     אומ'  העו'  נק'   גיבורים

וטי    נק'   גבורים ויש'   נקר'  גבורים אומ'  העו'  נק'   גבורים

מינ                                     אומות העולם נקראו גבורים

פריז   נקראו גבורים וישראל נקראו גבורים אומות העולם נקראו גבורים

דפוס                                    אומות העולם נקראו גבורים

ירו1   נקראו גבורי' וישראל נקראו גבורים א"ה         נקראו גבורים

או3                                     א"ה         נקראו גבורים

או51                                    אומות העולם נקראו גבורים

ששון                                    א"ה         נקראו גבורים

--------------------------------------------------------------------

לונ          מ(ת)[ה] תתהלל ברעה הגיבור ויש'   נק'   גיבורים

וטי          מה      תתהלל ברעה הגיבור יש'    נק'   גיבורים

מינ          מה      תתהלל ברעה הגבור  וישראל נקראו גבורים

פריז         מה      תתהלל ברעה הגבור  וישראל נקראו גבורים

דפוס         מה      תתהלל ברעה הגיבור וישראל נקראו גיבורים

ירו1         מה      תתהלל ברעה הגבור  וישראל נקראו גבורים

או3    שנאמ' מה      תתפלל ברעה הגבור  וישראל נקראו גבורים  שנא'

או51   שנ'   מה      תתהלל ברעה הגבור  וישראל נקראו גבורים  שנא'

ששון   שנ'   מה      תתהלל ברעה הגבור  ויש'   נקראו גבורים  שנ'

--------------------------------------------------------------------

לונ    גיבורי כח עושי דברו

וטי    גיבורי כח עושי דברו

מינ    גבורי  כח עושי דברו

פריז   גבורי  כח עושי דברו

דפוס   גיבורי כח עושי דברו

ירו1   גבורי  כח עושי דברו

או3    גבורי  כח עושי דברו

או51   גבורי  כח עושי דברו

ששון   גבורי' כח עושי דברו א"ה נקראו אישים את אישים פועלי און

--------------------------------------------------------------------

 

ששון   ויש' נקראו אישים שנ' אליכם אישים אקרא א"ה נקראו עדה וישר'

ששון   נקראו עדה א"ה נקראו עדה כי עדת חנף גלמוד ויש' נקראו עדה

ששון   שנ' וסמכו זקני העדה