לונ             {א}

וטי             {א}

מינ             {א}

פריז   פרשה  ו' {א}               ושמעה  קול אלה

דפוס   פרשת  ו  {א} ונפש כי תחטטא ושמעה  קול אלה  והוא עד או ראה

ירו1   פרשתא ו' {א}               ושמעה  קול אלה

או3    פרשת  ו' {א}               ושמעה  קול אלה

או51   פרשתא ו' {א}               [ושמעה קול אלה]

ששון   פרשתא ו' {א}               ושמעה  קול אלה

--------------------------------------------------------------------

לונ                                אל תהי עד חינם

וטי                                אל תהי עד חנם

מינ                                אל תהי עד חנם

פריז               הה"ד            אל תהי עד חנם       וגו'

דפוס   או ידע וגו' זהו  שאמר הכתוב אל תהי עד חנם  ברעך וגו'

ירו1               הה"ד            אל תהי עד חנם  ברעך

או3                הה"ד            אל תהי עד חנם  ברעך

או51                               אל תהי עד חנם  ברעך

ששון               הה"ד            אל תהי עד חנם  ברעך

--------------------------------------------------------------------

לונ                  אילו יש'        ואתם עידי נאם  יי  ואני

וטי                  אלו  יש'        ואתם עדיי נאם  ייי ואני

מינ                  אלו  ישראל      ואתם עידי נאם  יי  ואני

פריז   אל תהי עד חנם אילו ישראל שנ'  ואתם עדי  נאם  יי  ואני

דפוס   אל תהי עד חנם אלו  ישראל שנ'  ואתם עדי  נאם  יי  ואני

ירו1          עד חנם אלו  ישראל שנא' ואתם עדי  וגו'

או3           עד חנם אלו  ישראל      ואתם עדי  נאם  ייי

או51          עד חנם אלו  ישראל      ואתם עדי  נאם  ייי

ששון          עד חנם אלו  יש'        ואתם עדי  נאם  יי  גו'

--------------------------------------------------------------------

לונ    א' ברעך זה הקב"ה       רעך ורע      אביך אל תעזב

וטי    אל ברעך זה הקב"ה       רעך ורע      אביך אל תעזב

מינ    אל ברעך זה הקב"ה       רעך ורע      אביך אל תעזב

פריז   אל ברעך זה הקב"ה       רעך ורע      אביך אל תעזב

דפוס   אל ברעך זה הקב"ה שנאמ' רעך ורע      אביך אל תעזוב וגו'

ירו1      ברעך זה הקב"ה       רעך ורע      אביך    וגו'

או3       ברעך    הקב"ה שנא'  רעך ורע      אביך אל תעזוב

או51      ברעך זה הב"ה  שנא'  רעך ורע      אביך אל תעזוב

ששון      ברעך זה הב"ה        רעך ורע וריע אביך אל תעזוב

--------------------------------------------------------------------

לונ       והפתית   בשפתיך מאחר  שפיתתם  אותי בסיני ואמרתם

וטי       והפתית   בשפתיך ומאחר שפתיתם  אתי  בסיני ואמרתם

מינ       והפתית   בשפתיך מאחר  שפיתתם  אותי בסיני ואמרתם

פריז   זה פתית     בשפתיך ומאחר שפתיתם  אתי  בסיני ואמרתם

דפוס      והפיתית  בשפתיך מאחר  שפיתיתם אותו בסיני ואמרתם

ירו1      והתפתית  בשפתיך מאחר  שפתיתם  אותי בסיני ואמרתם

או3       והפתית   בשפתיך מאחר  שפתיתם  אותו בסיני ואמרתם

או51      והפת[י]ת בשפתיך מאחר  שפיתית  אותי בסיני ואמרתם

ששון      והפתית   בשפתיך מאחר  שפתיתם  אותי בסיני ואמרתם

--------------------------------------------------------------------

לונ    כל אשר דבר יי  נעשה ונשמע לסוף ארבעים יום אמרתם לעגל אלה

וטי    כל אשר דבר ייי נעשה ונשמע לסוף ארבעים יום אמרתם לעגל אלה

מינ    כל אשר דבר יי  נעשה ונשמע לסוף ארבעים יום אמרתם לעגל אלה

פריז   כל אשר דבר יי  נעשה ונשמע לסוף ארבעים יום אמרתם לעגל אלה

דפוס   כל אשר דבר יי  נעשה ונשמע לסוף ארבעים יום אמרתם לעגל אלה

ירו1   כל אשר דבר יי  נעשה ונשמע לסוף מ'     יום אמרתם      אלה

או3    כל אשר דבר ייי נעשה ונשמע לסוף מ'     יום אמרתם לעגל אלה

או51   כל אשר דבר ייי נעשה ונשמע לסוף מ'     יום אמרתם לעגל אלה

ששון   כל אשר דבר יי  נעשה       לסוף מ'     יום אמרתם לעגל אלה

--------------------------------------------------------------------

לונ    אלהיך יש'            אמ"ר אחא הדא  רוח   הקו'  פי

וטי    אליך  ישר'           א"ר  אחא הדא  רוח   הקודש פי

מינ    אלהיך ישראל          א"ר  אחא הדא  הקב"ה

פריז   אלהיך ישראל          א"ר  אחא הדא  רוח   הקודש כי

דפוס   אלהיך ישראל      אמר ר'   אחא הדהי רוח   הקדש

ירו1   אלהיך ישראל          א"ר  אחא הדא  רוח   הקדש  פי'

או3    אלהיך ישראל וגו'     א"ר  אחא הדא  רוח   הקדש  פי'

או51   אלהיך וגו'           א"ר  אחא הדה  רוח   הקדש  פי

ששון   אלי'ך ישראל          א"ר  אחא הדא  רוח   הקדש

--------------------------------------------------------------------

לונ    סניגוריא היא מלמדת זכות לכן  ולכן  אומרת ליש'   אל תהי

וטי    סניגוריא היא מלמדת זכות לכן  ולכן  אמרת  לישר'  אל תהי

מינ    סניגוריא היא מלמדת זכות לנו  ולכן  אומרת לישראל אל תהי

פריז   סניגוריא היא מלמדת זכות לכאן ולכאן אומרת לישראל אל תהי

דפוס   סניגוריא היא מלמד  זכות לכאן ולכאן אומרת לישראל אל תהי

ירו1   סניגוריא היא מלמדת זכות לכאן ולכאן אמרה  לישראל אל תהי

או3    סניגוריא היא מלמדת זכות לכאן ולכאן אמרה  לישראל אל תהי

או51   סניגוריא היא מלמדת זכות לכאן ולכאן אמ'   לישראל אל תהי

ששון   סניגוריא היא מלמדת זכות לכאן ולכאן                 תהי

--------------------------------------------------------------------

לונ    עד חינם ברעך         ואומרת להק'   אל תאמר    כאשר עשה

וטי    עד חנם  ברעך         ואומרת להקב"ה אל תאמר    כאשר עשה

מינ    עד חנם  ברעך         ואומרת להקב"ה אל תאמר    כאשר עשה

פריז   עד חנם  ברעך         ואומרת להקב"ה אל תאמר    כאשר עשה

דפוס   עד חנם  ברעך ואחר כך אומר   להקב"ה אל תאמר    כאשר עשה

ירו1   עד חנם  ברעך         ואמרה  להקב"ה אל תאמר    כאשר עשה

או3    עד חנם  ברעך         ואמ'   להקב"ה אל תאמר    כאשר עשה

או51   עד חנם  ברעך         ואמ'   להב"ה  אל תאמר לה כאשר עשה

ששון   עד חנם               ואמרה  להב"ה  אל תאמ'    כאשר עשה

--------------------------------------------------------------------

לונ    לי כן   אעשה לו אמ"ר    פינחס כת'  והמה כאדם עברו

וטי    לי כן   אעשה לו אמר  ר' פינחס כת'  והמה כאדם עברו

מינ    לי כן   אעשה לו א"ר     פנחס  כת'  והמה      עברו באדם

פריז   לי כן   אעשה לו א"ר     מנחם  כת'  והמה כאדם עברו

דפוס   לי כן   אעשה לו אמר  ר' יצחק  כתי' והמה כאדם עברו

ירו1      כן   אעשה לו א"ר     פנחס  כתי' והמה כאדם עברו

או3    לי כן   אעשה לו א"ר     פנחס  כתי' והמה כאדם עברו

או51   לי [כן] אעשה לו א"ר     פינחס כתי' והמה כאדם עברו

ששון   לי כן   אעשה לו א"ר     פנחס  כתי' והמה כאדם עברו

--------------------------------------------------------------------

לונ         ברית ברם הכא כי אל() אנכי ולא איש ראובן הוה ידע לשמעון

וטי         ברית ברם הכא כי אל   אנכי ולא איש ראובן הוה ידע לשמעון

מינ    עברו ברית ברם הכא כי [אל] אנכי ולא איש ראובן היה ידע לשמעון

פריז        ברית ברם הכא כי אל   אנכי ולא איש ראובן הוה ידע לשמעון

דפוס        ברית ברם הכא כי אל   אנכי ולא איש ראובן הוה ידע לשמעון

ירו1        ברית ברם הכא כי אל   אנכי ולא איש ראובן     ידע לשמעון

או3         ברית ברם הכא כי אל   אנכי ולא איש ראובן     ידע לשמעון

או51        ברית ברם הכא כי אל   אנכי ולא איש ראובן     ידע לשמעון

ששון        ברית ברם הכא כי אל   אנכי ולא איש ראובן     ידע לשמעון

--------------------------------------------------------------------

לונ          סהדו     אמ'  ליה אתי את מסהיד לי הדה סהדותא אמ'

וטי          סהדו     א'   ליה אתי את מסהיד לי הדא סהדותא אמ'

מינ          סהדו     אמ'  לי  אתי את מסהיד לי הדא סהדותא אמ'

פריז         סהדו     אמ'  ליה אתי את מסהיד לי הדא סהדותא אמ'

דפוס         סהדו     אמ'  ליה אתי    סהיד  לי הדא סהדותא אמ'

ירו1   צערו  ()[ס]הדו א"ל      תא     סהיד  לי     סהדותא א"ל

או3    צעירו סהדו     וא"ל     תא     סהיד  לי     סהדותא א"ל

או51   צעירו סהדו     א"ל      תא     סהיד  לי     סהדותא א"ל

ששון         סהדו     א"ל      תא     סהיד  לי     סהדותא א"ל

--------------------------------------------------------------------

לונ    ליה אין משנכנס     לדין  חזר בו          ורוח הקו'

וטי    ליה     משנכס      לדין  חזר בו          ורוח הקודש

מינ    ליה     משנכנס     לדין  חזר בו          ורוח הקדש

פריז   ליה     משנכנס     לדין  חזר בו          ורוח הקודש

דפוס   ליה אין כשנכנס     לדיין חזר בו ואמ'  לו רוח  הקדש

ירו1       אין משכנס      לדין  חזר בו והיתה    רוח  הקדש

או3        אין ()[מ]שנכנס לדין  חזר בו          ורוח הקדש

או51       אין משנכנס     לדין  חזר בו היתה     רוח  הקדש  צווחת

ששון       אין משנכנס     לדין  חזר בו והיה     רוח  הקדש

--------------------------------------------------------------------

לונ    אומ'   לו    והפתית  בשפתיך        מאחר

וטי    אומרת  לו    והפתית  בשפתיך        מאחר

מינ    אומרת  לו    והפתית  בשפתיך        מאחר

פריז   אומרת     זה פתית    בשפתיך        מאחר

דפוס                והפיתות בשפתיך        מאחר

ירו1   אומרת  לו    והפיתית בשפתיך        מאחר שהכנסתו לדין

או3    אומרת        והפתית  בשפתיך        מאחר שהכנסתו לדין

או51   ואומרת       והפיתית בשפתיך        מאחר שהכנסתו לדין

ששון   אומרת        והפתית  בשפתי(תיך)[ך] מאחר שהכנסתו לדין

--------------------------------------------------------------------

לונ    שפיתית  אותו בשפתיך והכנסתו      לדין חזרת  בך מחר   אתת

וטי    שפיתיתה אתו  בשפתיך והכנסתה אתו  לדין חזרתה בך מחר   אתת

מינ    שפיתית  אותו בשפתיך והכנסתו      לדין חזרת  בך מחר   אתת

פריז   שפיתיתה אתו  בשפתיך והכנסתה אתי  לדין חזרת  בך מחר   אתת

דפוס   שפיתית       בשפתיך והכנס'  אותי לדין חזרת  בך למחר  אתי

ירו1   ופתית   אותו                          חזרת  בך מחר   אתי

או3    הפתית        בשפתיך                   חזרת  בך מחר   אתת

או51   הפיתית       בשפתיך                   חזרת  בך מחר   אתת

ששון   ופתית   אותו                          חזרת  בך ולמחר אתת

--------------------------------------------------------------------

לונ    סהדו   לראובן גבי       שמעון מה יעשה                אמ'

וטי    סהדו   לראובן גבי       שמעון מה יעשה                א'

מינ    סהדו   לראובן גבי       שמעון מה יעשה

פריז   סהדו   לראובן גבי       שמעון מה עשה                 א'

דפוס   סהדו   לראובן גבי       שמעון מה יעשה כאשר עשה לו אל תאמר

ירו1   סהדותא לראובן גבי       שמעון מה יעשה

או3    סהדותא לראובן גבי       שמעון מה עשה                 א[ו]מ'

או51   סהדותא לראובן לגבי      שמעון מה עשה                 אומר

ששון   סהדותא לראובן (על)[גבי] שמעון מה עשה                 אומ'

--------------------------------------------------------------------

לונ    כאשר עשה    כן אעשה לו אם תאמר אשיב לאיש מפעלו והלא

וטי    כאשר עשה לי            אם תאמר אשיב לאיש כפעלו והלא

מינ    כאשר עש'    כן אעשה לו אם תאמר אשיב לאיש כפעלו והלא

פריז   כאשר עשה לי            אם תאמר אשיב לאיש כפעלי והלא

דפוס   כאשר עשה לי כן אעשה לו         אשיב לאיש כפעלו והלא

ירו1   כאשר עשה    כן אעשה לו                         והלא

או3    כאשר עשה לי כן אעשה לו                         והלא

או51   כאשר עשה לי כן אעשה לו                         והלא

ששון   כאשר עשה    כן אעשה לו                         והלא

--------------------------------------------------------------------

לונ    כבר נתנה  תורה  אפופסין   והוא עד או ראה או ידע אם   לא

וטי    כבר נתנה  תורה  אפופסים   הוא  עד או ראה או ידע ואם  לא

מינ    כבר נתנה  תורה  אפופסין   והוא עד או ראה או ידע אם   לא

פריז   כבר נתנה  תורה  אפופסים   והוא עד או ראה או ידע אם   לא

דפוס   כבר נתנה  תורה  איפופסין  והוא עד או ראה או ידע אם   לא

ירו1   כבר ניתנה התורה אפופסין   והוא עד או ראה או ידע וגו'

או3    כבר ניתנה תורה  איפופוסים והוא עד או ראה או ידע אם   לא

או51   כבר נתנה  התורה איפופוסין והוא עד או ראה או ידע אם   לא

ששון   כבר נתנה  התורה איפופיסים והוא עד או ראה או ידע אם   לא

--------------------------------------------------------------------

לונ    יגיד ונשא עונו

וטי    יגיד וגו'

מינ    יגיד ונשא עונו

פריז   יגיד וג'

דפוס   יגיד ונשא עונו

ירו1

או3    יגיד ונשא עונו

או51   יגיד ונשא עונו

ששון   יגיד ונשא עונו וגו'