לונ    {ב}                   חולק עם גנב שונא נפשו א"ל ישמע

וטי    {ב}                   חולק עם גנב שונא נפשו אלה ישמע

מינ    {ב}                   חולק עם גנב שונא נפשו אל  ישמע

פריז   {ב}                   חולק עם גנב שונא נפשו אלה ישמע

דפוס   {ב} ושמע קול אלה הה"ד חולק עם גנב שונא נפשו אלה ישמע

ירו1   {ב}                   חולק עם גנב שונא נפשו

או3    {ב}                   חולק עם גנב שונא נפשו

או51   {ב}                   חולק עם גנב שונא נפשו

ששון   {ב}              הה"ד חולק עם גנב שונא נפשו

--------------------------------------------------------------------

לונ    ולא יגיד מעשה בשלטון        אחד  בקיסרי שהיה מנגיד את הגנבים

וטי    ולא יגיד מעשה בשילטון       אחד  בקיסרי שהיה מנגיד את הגנבין

מינ    ולא יגיד מעשה בשלטון        אחד  בקיסרי שהיה מנגיד את הגנבים

פריז   ולא יגיד מעשה בשלטון        אחד  בקיסרי שהיה מנגיד את הגנבים

דפוס   ולא יגיד מעשה בשלטון        אחד

ירו1            מעשה בשלטון        א'   בקסרי  שהיה מנגיד את הגנבים

או3             מעשה בשלטון        אחד  בקסרי  שהיה מנגד  את הגנבים

או51            מעשה ב(גנב)[שלטון] א'   בקיסרי שהיה מנגיד את הגנבים

ששון            מעה  בישל<..       ...> בקסרין שהיה מנגיד את הגנבים

--------------------------------------------------------------------

לונ         והורג את ה()[ג]בלנין                  היו  בני

וטי         והורג את הקבלנין                      היו  בני

מינ         והורג את הקבלנים                      היו  בני

פריז        והורג את הקבלנין                      היו  בני

דפוס   שהיה הורג  את הקבלנין     ומתיר  את הגנבי' והיו הכל

ירו1        והורג את הקבלנים                      היו  בני

או3         והורג את הקבלנין     המכסים את הגנבה  היו  בני

או51        והורג את הקבלנין                      היו  בני

ששון        והורג את הקבלנין                      היו  בני

--------------------------------------------------------------------

לונ    המדינה מלעיגין עליו    ואומרין  לו עשה  זה  כראוי

וטי    המדינה מלעיגין עליו    ואומרין  לו עשה  זה  כראוי

מינ    המדינה מלעיגין עליו () ואומרי'  לו עשה  זה  כראוי

פריז   המדינה מלעיגין עליו    ואומ'    לו עשה  זה  כראוי

דפוס          מליזין  עליו    שאינו       עושה     כראוי  מה עשה

ירו1   המדינה מלעיגין עליו    ואומרי'     עושה זה  כראוי

או3    המדינה מלעיגין עליו    ואומרי'     עושה זה  כראוי

או51   המדינה מלעיגין עליו    [ואומרי'    עושה זה  כראוי]

ששון   המדינה מלעיגין עליו    ואומרין     עושה זהב <...>

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס   הוציא כרוז במדינה ואמר כל עמא לקומפון מה עשה הביא חולדות

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס   ונתן לפניהן מנות וסתם החורים והיו החולדות נוטלות את המנות

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                        למחר הוציא כרוז במדינה ואמ' כל

וטי                        למחר הוציא כרוז במדינה ואמר כל

מינ                        למחר הוציא כרוז במדינה ואמ' כל

פריז                       למחר הוציא כרוז        ואמר כל

דפוס   ומוליכן אותן לחורים למחר הוציא כרוז        ואמר כל

ירו1                       למחר הוציא כרוז במדינה ואמ' כל

או3                        למחר הוציא כרוז במדינה ואמ' כל

או51                       למחר הוציא כרוז במדינה ואמר כל

ששון                       למחר הוציא כרוז במדינה ואמ' כל

--------------------------------------------------------------------

לונ    עמא       לקמפון  הביא חולדות ונתן לפניהם מנות  וסיתם את

וטי    עמא       לקמפון  הביא חלדות  ונתן לפני   המנות וסיתם את

מינ    עמא       לקמפון  הביא חולדות ונתן לפניהם מנות  וסיתם את

פריז   עמא       לקמפון  הביא חלדות  ונתן לפני   המנות וסיתם את

דפוס   עמא       לקומפון הביא חולדות ונתן לפניהן מנות  וסתם  את

ירו1   עמא       לקמפון  הביא חולדות ונתן לפניהם מנות  וסתם  את

או3    עמא       ליקמפון הביא חולדות ונתן לפניהם מנות  וסתם  את

או51   עמא       ליקמפין הביא חולדות ונתן לפניהם מנות  וסתם  את

ששון   עמא יפקון לקומפון הביא חולדות ונתן לפניהם מנות  וסתם  את

--------------------------------------------------------------------

לונ    החורין והיו         נוטלות את המ()נות

וטי    החורים והיו         נוטלות את המנות

מינ    החורין והיו         נוטלות את המנות

פריז   החורים והיו         נוטלות את המנות   וסיתם את החורים והיו

דפוס   החורים והיו החולדות נוטלות את המנות

ירו1   החורין והיו         נוטלין את המנות

או3    החורים והיו         נוטלות את המנות

או51   החורין והיו         נוטלות את המנות

ששון   החורי' והיו         נוטלות את המנות

--------------------------------------------------------------------

לונ                    ומוליכות אותן לחורין  ומוציאות אותן מסותמות

וטי                    ומוליכין אותן לחוררים ומוצאות  אותן מסותמות

מינ                    ומוליכות אותן לחורין  ומוציאות אותן מסותמות

פריז   נוטלות את המנות ומוליכין אותן לחורים  ומוצאות  אותן מסותמות

דפוס                   ומוליכות אותן לחורים  ומוצאות  אותן מסותמות

ירו1                   ומוליכות אותם לחורים  ומוצאו'  אותם מסותמו'

או3                    ומולכות  אותם לחורין  ומוצאות  אותם סתומות

או51                   ומוליכות אותן לחורים  ומוצאות  אותן סתומות

ששון                   ומוליכות אותם לחורין  ומוצאות  אותן מסותמות

--------------------------------------------------------------------

לונ    ומחזירות    אותן  למקומן לומר      שהכל     מן הקבלנין

וטי    ומחזירות    אותן  למקומן לומר      שהכל     מן הקבלנין

מינ    ומחזירות    אותן  למקומן לומ'      שהכל     מן הקבלנים

פריז   ומחזירות    אותן  למקומן לומר      שהכל     מן הקבלין

דפוס   ומחזירות את המנות למקומן לומר שאין הכל  אלא מן הקבלנין

ירו1   ומחזירו'    אותם  למקומן לומ'      שהכל     מן הקבלנין

או3    ומחזירין    אותן  למקומן לומ'      שהכל     מן הקבלנין

או51   ומחזירות    אותן  למקומן לומ'      שהכל     מן הקבלנין

ששון   ומחזירות    אותן  למקומן לומר               מן הקבלנין

--------------------------------------------------------------------

לונ    הרי מן המלכות  ומן המעשה מנין  ראובן גנב לשמעון ולוי

וטי    הרי מן המלכות  מן  המעשה מנין  ראובן גנב לשמעון ולוי

מינ    הרי מן המלכות  ומן המעשה מנין  ראובן גנב לשמעון ולוי

פריז   הרי מן המלכות  מן  המעשה מנין  ראובן גנב לשמעון ולוי

דפוס   הרי מן השלטון  מן  המעשה מניין ראובן גנב לשמעון ולוי

ירו1   הרי מן הממלכות     ממעשה מנזן  ראובן גנב לשמעון ולוי

או3    הרי מן המלכות      ממעשה מנין  ראובן גנב לשמעון ולוי

או51   הרי מן המלכות      ממעשה מנין  ראובן גנב לשמעון ולוי

ששון   הרי מן המלכות      ממעשה מנין  ראובן גנב לשמעון ולוי

--------------------------------------------------------------------

לונ       ידע ביה אמ' לו  אל תפרסמני ואנן         מפלגינן

וטי       ידע ביה א'  ליה לא תפרסמני ואנן         מפלגינן

מינ       ידע ביה אמ' לו  אל תפרסמני ואנן         מפלגינן

פריז      ידע ביה אמ' ליה לא תפרסמנו ואנן         מפלגינן

דפוס      ידע ביה אמר ליה אל תפרסמני ואנא יהיב לך פלגא

ירו1      ידע ביה         אל תפרסמני              ונפלוג

או3       ידע     אמ' ליה אל תפרסמני              ונפלוג

או51      ידע ביה א"ל     אל תפרסמני              וניפלוג

ששון   () ידע ביה א"ל     אל תפרסמנו              ונפלוג

--------------------------------------------------------------------

לונ    למחר הדין נכנס  לבית הכנסת שמע   קול      מכריז ואמ'

וטי    למחר הדין נכנס  לבית הכנסת שמע   קול      מכריז ואמ'

מינ    למחר הדין נכנס  לבית הכנסת שמע   קול      מכריז ואמ'

פריז   למחר הדין נכנס  לבית הכנסת שמע   קול      מכריז ואמ'

דפוס   למחר      נכנסו לבית הכנסת ושמעו קול החזן מכריז       מאן

ירו1   למחר      נכנס  לבית הכנסת שמע   קול      מכריז ואומ'

או3    למחר      נכנס  לבית הכנסת שמע   קול      מכריז ואומ'

או51   למחר      נכנס  לב"ה       שמע   קול      מכריז ואומר

ששון   למחר      נכנס  לבית הכנס' ושמע  קול      מכריז ואו'

--------------------------------------------------------------------

לונ                                                    והוא עד

וטי                                                    הוא  עד

מינ                                                    והוא עד

פריז                                                   הוא  עד

דפוס   גנב לשמעון ולוי קאים תמן הלא נתנה תורה איפופסין והוא עד

ירו1                                                   והוא עד

או3                                                    והוא עד

או51                                                   והוא עד

ששון                                                   והוא עד

--------------------------------------------------------------------

לונ    או ראה או   ידע      מה יעשה ישתוק      כבר נתנה

וטי    או ראה או   ידע      מה יעשה ישתוק והלא כבר נתנה

מינ    או ראה או   ידע      מה יעשה ישתוק      כבר נתנה

פריז   או ראה או   ידע      מה יעשה ישתוק והלא כבר נתנה

דפוס   או ראה או   ידע

ירו1   או ראה וגו'          מה יעשה ישתוק והלא כבר נתנה  התורה

או3    או ראה או   ידע וגו' מה יעשה ישתוק והלא כבר ניתנה תורה

או51   או ראה או   ידע וגו' מה יעשה ישתוק והלא כבר נתנה  תורה

ששון   או ראה או   ידע וגו' מה יעשה ישתוק והלא כבר נתנה  תורה

--------------------------------------------------------------------

לונ    אפופסין והוא עד או ראה או ידע

וטי    אפופסים והוא עד או ראה

מינ    אפופסין והוא עד או ראה או ידע

פריז   אפופסין והוא עד או ראה

דפוס

ירו1   אפופסין והוא עד או ראה או ידע

או3    אפופסין והוא עד או ראה או ידע

או51   אפופסין והוא עד או ראה או ידע וגו'

ששון   אפופסין והוא עד או ראה או ידע וגו'