לונ    {ה} ר' פינחס פתר קרייה ביש'   לפני הר סיני נפש  כי תחטא

וטי    {ה} ר' פינחס פתר קרייא ביש'   לפני הר סיני נפש  כי תחטא

מינ    {ה} ר' פנחס  פתר קריה  בישר'  לפני הר סיני נפש  כי תחטא

פריז   {ה} ר' פנחס  פתר קריא  בישראל לפני הר סיני נפש  כי תחטא

דפוס   {ה} ר' פנחס  פתר קריה  בישראל לפני הר סיני ונפש כי תחטא

ירו1   {ה} ר' תנחו' פתר קרייה בישראל לפני הר סיני נפש  כי תחטא

או3    {ה} ר' תנחום פתר קרייה בישראל לפני הר סיני נפש  כי תחטא

או51   {ה} ר' תנחום פתר קרייה בישראל לפני הר סיני נפש  כי תחטא

ששון   {ה} ר' תנחו' פתר קרייה ביש'   לפני הר סיני נפש  כי תחטא

--------------------------------------------------------------------

לונ    וארא והנה חטאתם ליי  אלהיכם ושמעה קול א'  ואת קולו שמע

וטי    וארא והנה חטאתם ליי  אליכם  ושמעה קול אלה ואת קולו שמענו

מינ    וארא והנה חטאת' ליי  אלהיכם ושמעה קול אלה ואת קולו שמע

פריז   וארא והנה חטאתם ליי  אלהיכם ושמעה קול אלה ואת קולו שמענו

דפוס   וארא והנה חטאתם             ושמעה קול אלה ואת קולו שמענו

ירו1        והנה חטאתם חטאה גדולה  ושמעה קול אלה ואת קולו שמעת

או3         והנה חטאתם חטאה גדולה  ושמעה קול אלה ואת קולו שמעת

או51        והנה חטאתם חטאה גדולה  ושמעה קול אלה ואת קולו שמענו

ששון        והנה חטאתם חטאה גדולה  ושמעה קול אלה ואת קולו שמענו

--------------------------------------------------------------------

לונ    מתוך האש אמ"ר    יוחנן     קופרא      מסאות  נתנו ביניהן

וטי    מתוך האש א"ר     יוחנן     קופרא      מסאות  נתנו ביניהם

מינ    מתוך האש א"ר     יוחנן     קופרא      מסאות  נתנו בידיהם

פריז   מתוך האש א"ר     יוחנן     קופרא      מסאות  נתנו ביניהם

דפוס   מתוך האש אמ'  ר' יוחנן או' דקמסיות           נתנו ביניהם

ירו1   מתוך האש א"ר     יוחנן     קופרא      מסאות  נתנו ביניהם

או3    מתוך האש א"ר     יוחנן     קופר       אמסאות נתנו ביניהן

או51   מתוך האש א"ר     יוחנן     קופראמסאות        נתנו בי<..>ן

ששון   מתוך האש א"ר     יצח'      קופראמסאות        נתנו ביניהם

--------------------------------------------------------------------

לונ    שאינו כופר בהן והן אינן כופרין בו אמ"ר    יצחק זה

וטי    שאינו כופר בהן והן אינן כופרין בו א"ר     יצחק זה

מינ    שאינו כופר בהם והן אינן כופרים    א"ר     יצחק זה

פריז   שאינו כופר בהן והן אינן כופרין בו א"ר     יצחק זה

דפוס   שאינו כופר בהן והם אינם כופרים בו אמ'  ר' יצחק מלך

ירו1   שאינו כופר בהם והם אינם כופרי' בו א"ר     יצחק זה

או3    שאינו כופר בהם והן אינן כופרין בו א"ר     יצחק זה

או51   שאינו כופר בהן והן אינן כופרין בו א"ר     יצחק זה

ששון   שאינו כופר בהם והם אינן כופרין בו א"ר     יצח' זה

--------------------------------------------------------------------

לונ          המשביע    לגיונותיו             אלא בסייף משביעין

וטי          שמשביע את לגיונותיו אינו משביען אלא בסייף

מינ          המשביע    לגיונותיו             אלא בסייף משביעין

פריז         שמשביע את לגיונותיו אינו השביען אלא בסייף

דפוס   כשהוא משביע  את לגיונותיו אינו משביען אלא בסייף

ירו1         שמשביע    לגיונותיו אינו משביען אלא בסיף

או3          שהשביע    לגיונותיו אינו משביען אלא בסייף

או51         שמשביע    לגיונותיו אינו משביען אלא בסייף

ששון         שמשביע    לגיונותיו אינו משביען אלא בסייף

--------------------------------------------------------------------

לונ    לומ'      כל העובר על התנאין הללו תהא הסייף הזה עוברת על

וטי    לומר      כל העובר על תנאין  הללו תהא הסייף הזה עוברת על

מינ    לומר      כל העובר על התנאין הללו תהא הסייף הזה עוברת על

פריז   לומר      כל העובר על תנאין  הללו תהא הסייף הזה עוברת על

דפוס   כלומר שכל    העובר על התנאים הללו יהא הסייף הזה עובר  על

ירו1   לומ'      כל העובר על תנאים  הללו יהא בסיף

או3    לומר      כל העובר על תנאין  הללו תהא סייף  זו  עוברת על

או51   לומר      כל העובר על תנאין  הללו תהא סייף      עוברת על

ששון   לומ'      כל העובר    תנאי'  הללו תהא הסייף זו  עוברת על

--------------------------------------------------------------------

לונ    צוארו    ויקח משה חצי      הדם מהיכן  היה משה  [יודע]

וטי    צוארו    ויקח משה חצי      הדם מיהיכן היה משה  יודע

מינ    צוארו    ויקח משה חצי      הדם מהיכן  היה משה  [יודע]

פריז   צוארו    ויקח משה מחצי     הדם מהיכן  היה משה  יודע

דפוס   צוארו כך ויקח משה חצי      הדם ומהיכן היה      יודע

ירו1            ויקח משה חצי      הדם מהיכן  היה      יודע

או3    צוארו    ויקח משה חצי      הדם מהיכן  היה משה  יודע

או51   צוארו    ויקח משה חצי  חצי הדם מהיכאן היה המשה יודע

ששון   צוארו    ויקח משה חצי      הדם מהיכן  היה משה  יודע

--------------------------------------------------------------------

לונ        חצי       הדם ר' יהודה בר' אילעאי          הדם

וטי        חצי       דם

מינ        חצי       הדם ר' יהודה ב"ר אלעאי           הדם

פריז       חצי       הדם ר' יהודה בר' אלעזר  א'       הדם היה

דפוס   משה חציו   של דם  ר' יהודה בר' אלעאי  אמ'      הדם

ירו1   משה חצי       הדם ר' יהודה בר' אלעאי  אומ'     הדם היה

או3        חצי       הדם ר' יהושע בן  אלעאי  אומ' היה הדם

או51       חצי?'?        ר' יהושע בר' אלעאי  אומ' היה הדם

ששון       חצי       הדם ר' יהו'  בר' אלעאי  אמ'      הדם היה

--------------------------------------------------------------------

לונ    נחלק מאליו     ר' נתן אמ'  מעשה ניסים נעשו  בו    נעשה

וטי         <..>איליו ר' נתן או   מעשה ניסין נעשו  בו    נעשה

מינ    נחלק מאליו     ר' נתן      מעשה ניסים נעשה  בו    נעשה

פריז   נחלק מאיליו    ר' נתן או'  מעשה נסים  נעשו  בו

דפוס   נחלק מאליו     ר' נתן אמר             נשתנו מראיו ונעשה

ירו1   נחלק מאליו     ר' נתן אומ' מעשה נסים  נעשה  בו    ונעשה

או3    נחלק מאיליו    ר' נתן אומר מעשה נסים  נעשו  בו

או51   נחלק מאיליו    ר' נתן אומ' מעשה ניסים נעשו  לו    [נעשה]

ששון   נחלק מאליו     ר' נתן אמ'  מעשה נסים  נעשו  בו    ונעשה

--------------------------------------------------------------------

לונ    חציו שחור וחציו אדום

וטי    חציו שחור וחציו אדום

מינ    חציו שחור וחציו אדום

פריז   חציו שחור וחציו אדום

דפוס   חציו שחור וחציו אדום בר קפרא אמ' מלאך ירד בדמות משה וחלקו

ירו1   חציו שחור וחציו אדום

או3    חציו שחור וחציו אדום

או51   חציו שחור וחציו אדום

ששון   חציו שחור וחציו אדום

--------------------------------------------------------------------

לונ    ר'  יצחק אמ' בת  קול      יוצאת מהר חורב ואמרה לו למשה

וטי    ר'  יצחק אמ'     קול      יצתה  מהר חורב ואמרה לו למשה

מינ    ר'  יצחק אמ' בת  קול      יוצאת מהר חורב ואמרה לו למשה

פריז   ר'  יצחק א'  בת  קול      יצתה  מהר חורב ואמרה לו למשה

דפוס   א"ר יצחק     בת  קול היתה יוצאת מהר חורב ואומ'

ירו1   ר'  יצחק אמ' בת  קול      יצתה  מהר חורב ואמרה    למשה

או3    ר'  יצחק אמ' בת  קול      יצאת  מהר חורב ואמרה    למשה

או51   ר'  יצחק או' בת  קול      יוצאת מהר חורב ואמרה    למשה

ששון   ר'  יצח' אמ' ב"ק          יצאת  מהר חורב ואמרה    למשה

--------------------------------------------------------------------

לונ    עד כאן חצי      הדם בר קפרא      מלאך ירד          בדמות

וטי    עד כאן חצי      הדם בר קפרא  אמ' מלאך ירד מן השמים בדמות

מינ    עד כאן חצי      הדם בר קפרא  אמ' מלאך ירד          בדמות

פריז   עד כאן חצי      הדם בר קפרא  א'  מלאך ירד מן השמים בדמות

דפוס   עד כאן חציו  של דם

ירו1   עד כאן חצי      הדם בר קפרא  אמ' מלאך ירד מן השמים בדמות

או3    עד כאן חצי      הדם בר קפרא  אמ' מלאך ירד מן השמים בדמות

או51   עד כאן <...>    הדם בר ק<..> אמ' מלאך ירד מן השמים בדמות

ששון   עד כאן חצי      הדם בר קפרא  אמ' מלאך ירד מן השמים בדמות

--------------------------------------------------------------------

לונ    משה מן השמים וחילקו תני ר' ישמעאל             בקי היה

וטי    משה          וחילקו תני ר' ישמעאל             בקי היה

מינ    משה מן השמים וחילקו תני ר' ישמעאל             בקי היה

פריז   משה          וחילקו תני ר' ישמעאל בשם ר' אבין בקי היה

דפוס                       תני ר' ישמעאל             בקי היה

ירו1   משה          וחלקו  תני ר' ישמעאל             בקי היה

או3    משה          וחלקו  תני ר' ישמעאל             בקי היה

או51   משה          וחלקו  תני ר' ישמעאל             בקי היה

ששון   משה          וחלקו         [<..>ע             בקי היה

--------------------------------------------------------------------

לונ    משה בהילכות     דם  ובחלקו   וישם באגנות       ר' חונא

וטי    משה ב(ל)[ה]לכות הדם ובחלקו   וישם באגנות       ר' חונא

מינ    משה בהלכו'      דם  ובחלקו   וישם באגנות       ר' הונא

פריז   משה בהלכות      הדם וחלקו    וישם באגנות       ר' הונא

דפוס   משה בהלכות      דם  וחלקו    וישם באגנות       ר' הונא

ירו1   משה בהלכות      הדם ובחילוקו וישם באגנות       ר' הונא

או3    משה בהלכות      הדם ובחלוקו  וישם באגנות  וגו' ר' חונא

או51   משה בהלכות      הדם ובחילוקו וישם באגנות  וגו' ר' הונא

ששון   משה <..>ם           ובחלוקו  וישם <..>ות]      ר' הונא

--------------------------------------------------------------------

לונ    בש"ר    אבין   אמ' באגנת  כת'  לא זה גדול מזה ולא זה גדול

וטי    בשם  ר' אבון   א'  באגנת  כת'  לא זה גדול מזה ולא זה גדול

מינ    בשם  ר' אבן    אמ' באגנת  כת'  לא זה גדול מזה ולא זה גדול

פריז   בשם  ר' אבין   א'  באגנת  כת'  לא זה גדול מזה

דפוס   בשם  ר' אבין       באגנת  כתי' לא זה גדול מזה ולא זה גדול

ירו1   בש"ר    אבין   אמ' באגנות כתי' לא זה גדול מזה ולא זה גדול

או3    בש"ר    אבין   אמ' באגנות כתי' לא זה גדול מזה ולא זה גדול

או51   בש"ר    [אבין] אמ' באגנות כתי' לא זה גדול מזה ולא זה גדול

ששון   בש"ר    אבין   אמ' באגנת  כתי' לא זה גדול מזה

--------------------------------------------------------------------

לונ    מזה אמ'     לפניו       מה

וטי    מזה אמ'     לו          מה

מינ    מזה אמ'     לפניו       מה

פריז       א'      לו          מה

דפוס   מזה אמר משה לפני  הקב"ה מה

ירו1   מזה אמ'     לו          מה

או3    מזה אמ'     לו          מה

או51   מזה א"ל                 מה

ששון       א"ל                 מה נע<..> בחלקים אלו א"ל זרוק

--------------------------------------------------------------------

לונ                                           נעשה בחלקך

וטי                                           נעשה בחלקך

מינ                                           נעשה בחלקך

פריז                                          נעשה בחלקך

דפוס                                          נעשה בחלקך

ירו1                                          נעשה בחלק      זה

או3                                           נעשה בחלק()[ך] (אלו)

או51                                          נעשה בחלקך

ששון   חציים על הים שלא ימירו את כבודי א"ל מה נעשה בחלק      זה

--------------------------------------------------------------------

לונ           זרוק        על    העם אמ' לו מה  נעשה בחלקן

וטי    אמ' לו זרוק        על    העם אמ' לו מה  נעשה בחלקן

מינ           זרוק        על

פריז   אמ' לו זרוק        על    העם א'  לו מה  נעשה בחלקך

דפוס   אמר לו זרוק        על    העם        ומה נעשה בחלקם

ירו1   אמ' לו זרוק        על    העם אמ' לו מה  נעשה בחלק  זה

או3    אמ' לו זרוק (חציו) על    העם א"ל    מה  נעשה בחלקן ?ז?ה

או51   א"ל    זרוק        <..>ל העם א"ל    מה  נעשה בחלקן

ששון   א"ל    זרוק        על

--------------------------------------------------------------------

לונ           זרוק על     המזבח       וחצי הדם זרק על המזבח

וטי    אמ' לו זרוק על     המזבח       וחצי הדם זרק על המזבח

מינ                       המזבח

פריז   א'  לו זרוק על     המזבח       וחצי הדם זרק על המזבח

דפוס   אמר לו זרוק על גבי המזבח       וחצי הדם זרק על המזבח

ירו1          זרוק על     המזבח דכתי' וחצי הדם זרק על המזבח

או3    א"ל    זרוק על     המזבח

או51   א"ל    זרוק על     המזבח

ששון                      המזבח דכתי' וחצי הדם זרק על המזבח שאיני

--------------------------------------------------------------------

לונ                     ר'     ברכיה ור' חייא בש'  ר' יוסי

וטי                     ר'     ברכיה ור' חייא בשם  ר' יוסי

מינ                     ר' ב"ר ברכיה ור' חייא בשם  ר' יוסי

פריז                    ר'     ברכיה ור' חייא בשם  ר' יוסי

דפוס                    ר'     ברכיה ור' חייא בשם  ר' יוסי

ירו1                    ר'     ברכיה ור' חייא בש"ר    יוסי

או3                     ר'     ברכיה ור' חייא בש"ר    יוסי

או51                    ר'     ברכיה ור' חייא בש"ר    יוסי

ששון   ממירן באומה אחרת ר'     ברכיה ור' חייא בש"ר    יוסי

--------------------------------------------------------------------

לונ    בר' חנינה הוא נשבע להן והן נשבעו  לו הוא נשבע להן

וטי    בר  חנינא הוא נשבע להן והן נשבעין לו הוא נשבע להן דכת'

מינ    ב"ר חנינא הוא נשבע להן והן נשבעו  לו הוא נשבע להן

פריז   בר' חנינא הוא נשבע     והן נשבעין לו הוא נשבע להן דכת'

דפוס   בר  חנינא הוא נשבע להן והן נשבעו  לו הוא נשבע להן

ירו1   בר  חנינא הוא נשבע להם והם נשבעים לו הוא נשבע להם דכתי'

או3    בר  חנינא הוא נשבע להם והם נשבעים לו הוא נשבע להם דכתי'

או51   בר  חנינא הוא נשבע להם והם נשבעי' לו הוא נשבע להם דכתי'

ששון   בר' חני'  הוא נשבע להם והם נשבעין    הוא נשבע להם דכתי'

--------------------------------------------------------------------

לונ    ואשבע לך ואבוא בברית אותך             והן נשבעו  לו

וטי    ואשבע לך ואבוא בברית אתך              והן נשבעין לו

מינ    ואשבע לך ואבא  בברית אותך             והן נשבעו  לו

פריז   ואשבע לך ואבא  בברית אתך              והן נשבעין לו

דפוס   ואשבע לך ואבא  בברית אתך  נאם יי אלים והם נשבעין לו להקב"ה

ירו1   ואשבע לך ואבא  בברית אותך             והם נשבעי' לו

או3    ואשבע לך ואבא  בברית                  והם נשבעי' לו

או51   ואשבע לך ואבוא בברית אותך             והם נשבעים לו

ששון   ואבא           בברית עמך              והם נשבעין לו

--------------------------------------------------------------------

לונ    דכ'   לעברך בברית יי אלהיך ובאלתו מנ'   שאין אלה אלא

וטי    דכת'  לעברך בברית יי אליך  וגו'   מנין  שאין     אלא

מינ    אמ'   לעברך בברית יי אלהיך ובאלתו מניין שאין אלה אלא

פריז         לעברך בברית יי אלהיך וג'    מנין  שאין     אלא

דפוס   שנאמר לעברך בברית יי אליך         ומנין שאין אלה אלא

ירו1   דכתי' לעברך בברית יי אלהיך ובאלתו ומנין שאין אלה אלא

או3    שנא'  לעברך בברית יי אלהיך ובאלתו ומנין שאין אלה אלא

או51   דכתי' לעברך בברית יי אלהיך ובאלתו ומנין שאין אלה אלא

ששון   דכתי' לעברך בברית יי אלי'ך <..>תו מנין  שאין אלה אלא

--------------------------------------------------------------------

לונ    שבועה ר' מנחמא ור' נחמן  דיפו      ור' עקיבה דקיסרי

וטי    שבועה ר' מנחמא ור' נחמן  דיפי      ור' עקיבא ?ד/ה?קיסרי

מינ    שבועה ר' מנחמא ורב נחמן  דיפו      ור' עקיבא דקיסרי

פריז   שבועה ר' מנחמא ור' נחמן            ור' עקיבא

דפוס   שבועה ר' נחמיא ור' נחמן  דייפו בשם ר'  יעקב  דקיסרין

ירו1   שבועה ר' מנחמא ור' חנניה דיפו      ור' עקי'  דקסרי

או3    שבועה ר' מנחמא ור' נחמיה דיפו      ור' עקיבא דקסרי

או51   שבועה ר' מנחמא ור' נחמיא דיפו      ור' עקיבא דקסרי

ששון   שבועה ר' מנחמא ור' נחמיא דיפו      ור' עקיבה דקיסרי

--------------------------------------------------------------------

לונ       דכ'  והשביע הכהן את האלה בשבועת האלה      כיון  שעברו

וטי       כת'  והשביע הכהן את האשה בשבועת האלה      כיון  שעברו

מינ       דכת' והשביע הכהן את האלה בשבועת האלה      כיון  שעברו

פריז      כת'  והשביע הכהן את האשה בשבועת האלה      כיון  שעברו

דפוס   מן הדא  והשביע הכהן את האשה בשבועת האלה      וכיון שעברו

ירו1      כתי' והשביע הכהן אל האשה             וגו' כיון  שעברו

או3       כתיב והשביע הכהן את האשה             וגו' כיון  שעברו

או51      כתי' והשביע הכהן את האשה בשבועת האלה וגו' כיון  שעברו

ששון      כתי' והשביע הכהן את האשה             וגו' כיון  שעברו

--------------------------------------------------------------------

לונ    יש'   על תניי    סיני אמ' להן הקב"ה אף אני אעשה זאת לכם

וטי    יש'   על תנאי    סיני אמ' להן הקב"ה אף אני אעשה זאת לכם

מינ    ישראל על תנאי    סיני אמ' להן הקב"ה אף אני אעשה זאת לכם

פריז   ישראל על תנאי הר סיני אמ' להן הקב"ה אף אני אעשה זאת לכם

דפוס         על תנאי הר סיני אמ' להם הקב"ה אף אני אעשה זאת לכם

ירו1   ישראל על תנאי    סיני אמ' להם הקב"ה אף אני אעשה זאת לכם

או3    ישראל על תנאי    סיני אמ' להם הקב"ה אף אני אעשה זאת לכם

או51   ישראל על תנאי הר סיני אמ' להם הב"ה  אף אני אעשה זאת לכם

ששון   יש'   על תנאי הר סיני אמ' להם הב"ה  אף אני אעשה זאת לכם

--------------------------------------------------------------------

לונ           אמ"ר פינחס כת'  והמה כאדם עברו ברית ברם

וטי           אמ"ר פינחס כת'  והמה כאדם עברו ברית ברם

מינ           א"ר  פנחס  כת'  והמה כאדם עברו ברית ברם

פריז          א"ר  פנחס  כת'  והמה      עברו ברית ברם

דפוס          א"ר  פנחס  כתיב והמה כאדם עברו ברית ברם

ירו1   וגו'   א"ר  פנחס       והמה כאדם עברו ברית ב()[ר]ם

או3    וגו'   א"ר  פנחס  כתי' והמה כאדם עברו ברית ברם

או51   [וגו'] א"ר  פינחס כתי' והמה כאדם עברו ברית ברם

ששון   וגו'   א"ר  פנח'  כתי' והמה כאדם עברו ברית ברם

--------------------------------------------------------------------

לונ    הכא כי אל אנכי   ולא איש אמ"ר    אהבה בריה דר' זעירא כת'

וטי    הכא כי אל אנכי   ולא איש א"ר     אהבה בריה דר' זעירא כת'

מינ    הכא כי י' [אנכי] ולא איש א"ר     אהבא בריה דר' זעירא כת'

פריז   הכא כי אל אנכי   ולא איש א"ר     אחבה בריה דר' זעירא כת'

דפוס   הכא כי אל אנכי           אמר  ר' אהבה בר       זעירה כתי'

ירו1   הכא כי אל אנכי   ולא איש אמ'  ר' אהבה בריה דר' זעירא כתי'

או3    הכא כי אל אנכי   ולא איש א"ר     אהבה בריה דרב זעירא כתי'

או51   הכא כי אל אנכי   ולא איש א"ר     אבא  בריה דרב זעירא כתי'

ששון   הכא כי אל אנכי   ולא איש א"ר     אהבה בריה דר' זעיר' כתי'

--------------------------------------------------------------------

לונ    עשה יי אשר זמם בצע  אמרתו וגו' עשה לנו הקב"ה     מה  שכת'

וטי    עשה יי אשר זמם בצע  אמרתו וגו' עשה לנו הקב"ה     מה  שכת'

מינ    עשה יי אשר זמם בצע  אמרתו וגו' עשה לנו הקב"ה     מה  שכת'

פריז   עשה יי אשר זמם בצע  אמרתו וגו' עשה לנו הקב"ה     מה  שכת'

דפוס   עשה יי אשר זמם                                   כמה שכתו'

ירו1   עשה יי ולא זמם וגו'            עשה     הקב"ה לנו מה  שכתוב

או3    עשה יי אשר זמם וגו'            עשה לנו הקב"ה     מה  שכתו'

או51   עשה יי אשר זמם וגו'            עשה לנו הב"ה      מה  שכתו'

ששון   עשה יי אשר זמם                 עשה     יי    לנו מה  שכתו'

--------------------------------------------------------------------

לונ    בתורה  ויספתי ליסרה אתכם שבע      כחטאתיכם

וטי    בתורה  ויספתי ליסרה אתכם שבע      כחטאותיכם      כן

מינ    בתורה  ויספתי ליסרה אתכם שבע      כחטאותיכם

פריז   בתורה  ויספתי ליסרה אתכם שבע על   חטאתיכם        כן

דפוס   בתורתו ויספתי ליסרה                              כן

ירו1   בתורה  ויספתי ליסרה אתכם                         כן

או3    בתורה  ויספתי ליסרה אתכם                         כן

או51   בתורה  ויספתי ליסרה אתכם                         כן

ששון   בתורה  ויספתי ליסרה אתכם שבע וגו'           יכול כן

--------------------------------------------------------------------

לונ                      ביצע אמרתו                פרשו מפרש ר'

וטי    עשה חס  ושלום     ביצע אמרתו                פרשו מפרש ר'

מינ                      ביצע אמרתו                פרשו מפרש ר'

פריז   עשה חס  ושלום     בצע  אמרתו                פרשו מפרש ר'

דפוס   עשה ח"ו שלום  אלא ביצע אמרתו מהו ביצע אמרתו פשרה פשר  ר'

ירו1   עשה חס  ושלום                               פי'  מפרש ר'

או3    עשה ח"ו                                     פירש מפרש ר'

או51   עשה ח"ו                                     פירש מפרש ר'

ששון   עשה ח"ו                                     פשרא מפשר ר'

--------------------------------------------------------------------

לונ    יעקב דכפר  חנן  אמ' ביצע           פרפריה         ר'

וטי    יעקב דיכפר חנן  אמר ביצע           פורפיריה       ר'

מינ    יעקב דכפר  חנן  אמ' בצע            פרפריה         ר'

פריז   יעקב דכפר  חנן  אמר בצע            פורפיריה       ר'

דפוס   יעקב דכפר  חנן  אמ  בזע            פורפיר'        ר'

ירו1   יעקב מכפר  חנין אמ' בצע  אמרתו     פורפיריא       ר'

או3    יעקב דכפר  חנן  אמ' בצע  אמרתו     פורפריא        ר'

או51   יעקב דכפר  חנין אמ' בצע  אמרתו בזע פורפירא        ר'

ששון   יעקב דכפר  חנין אמ' בצע  אמרת'     פורפירא  דיליה ר'

--------------------------------------------------------------------

לונ    ברכיה מייתי לה  מן הדין  קרייה והבאתי עליכם חרב נקמת  נקם

וטי    ברכיה מאית  לה  מן הדין  קרייה והבאתי עליכם חרב וגו'

מינ    ברכיה מייתי לה  מן הדין  קרייה והבאתי עליכם חרב נקמת  נקם

פריז   ברכיה מאית  לה  מן חדא   קריא  והבאתי עליכם חרב וגו'

דפוס   ברכי' מייתי לה  מן הדה         והבאתי עליכ' חרב נקמת  נקם

ירו1   אבא   מייתי לה     מהדין קראה  והבאתי עליכם חרב נוקמת וגו'

או3    ברכיה מייתי לה     מהדין קראה  והבאתי עליכם חרב נוקמת נקם

או51   ברכיה מייתי לה     מהדין קראה  והבאתי עליכם חרב נוקמת

ששון   ברכיה מייתי ליה    מהדין קרא   והבאתי עליכם חרב נוקמת נקם

--------------------------------------------------------------------

לונ    ברית                  נקום בברית ונקום שלא   בברית איזהו

וטי                          נקום כברית ונקום שלא   כברית אי

מינ    ברית                  נקום ברית  ונקום שלא   בברית איזהו

פריז                         נקום כברית ונקום שלא   כברית איזהו

דפוס   ברית      תני ר' חייא נקם  בברית ונקם  שאינו בברית אי

ירו1                         נקם  ברית  ונקם  שלא   בברית איזהו

או3    ברית וגו'             []         ונקם  שלא   בברית אי

או51                         נקם  ברית  נקם   שלא   בברית

ששון   ברית וגו'             נקם  ברית  ונקם  שלא   כברית אי

--------------------------------------------------------------------

לונ           שלא   בברית

וטי    זה הוא שלא   כברית

מינ           שלא   בברית

פריז          שלא   כברית

דפוס   זה נקם שאינו בברית ר' עזריה ור' אחא בשם ר' יוחנן אמ'

ירו1          שלא   בברית

או3    זה נקם שלא   בברית

או51

ששון   זה הוא שלא   כברית

--------------------------------------------------------------------

לונ    זה סימוי עינים      שסימו     עיני             צדקיה  מלך

וטי    זה סימוי עיניים     שסימו     עיני             צדקיהו מלך

מינ    זה סימוי עינים      שסימו     עיני             צדקיה  מלך

פריז   זה                  סימויי    עינים שסימו עיני צדקיהו מלך

דפוס   זה סימוי עינים      שסימו  את עיני                    מלך

ירו1   זה סמוי  העין    שם שסיימו    עיני             צדקיהו מלך

או3    זה סימוי עיני[ם]    שסימו     עיני             צדקיהו מלך

או51   זה סימוי עינים      שסימו     עיני             צדקיהו מלך

ששון   זה סימני עינים      שסימו     עיני             צדקיהו מלך

--------------------------------------------------------------------

לונ    יהודה הה"ד                                אם לא אלתי

וטי    יהודה הדא  היא דכת'                       אם לא אלתי אשר

מינ    יהודה הה"ד                                אם לא אלתי

פריז   יהודה הה"ד                                אם לא אלתי אשר

דפוס   יהודה שנ'           כה אמר יי אלים חי אני אם לא אלתי אשר

ירו1   יהודה הה"ד                                אם לא אלתי אשר

או3    יהודה הה"ד                                אם לא אלתי אשר

או51   יהודה הה"ד                                אם לא אלתי אשר

ששון   יהודה הה"ד                                אם לא אלתי אשר

--------------------------------------------------------------------

לונ    בזה ובריתי אשר הפר ונתתיו בראשו אם לא אלתי אשר בזה

וטי    בזה ובריתי אשר הפר ונתתיו בראשו אם לא אלתי

מינ    בזה ובריתי אשר הפר ונתתיו בראשו אם לא אלתי אשר בזה וברית"י

פריז   בזה ובריתי אשר הפר ונתתי  בראשו אם לא אלתי

דפוס   בזה                             אם לא אלתי

ירו1   בזה ובריתי אשר הפר

או3    בזה ובריתי אשר הפר

או51   בזה ובריתי אשר הפר

ששון   בזה ובריתי אשר הפר

--------------------------------------------------------------------

לונ    זו      שבועה שנשבע  לו        ובריתי אשר הפר זה בריתו

וטי    זה      שבועה שנשבע  לו        ובריתי אשר הפר זה בריתו

מינ    זו      שבועה שנשבע  לך        ובריתי אשר הפר זה בריתו

פריז   זה סיני שבועה שנשבע            ובריתי אשר הפר זה בריתו

דפוס   זו      שבועה שנשבעה לנבוכדנצר ובריתי אשר הפר זה בריתי

ירו1

או3

או51                                  ובריתי אשר הפר

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ          שלסיני ונתתיו בראשו                     ר' הונא

וטי          שלסיני ונתתיו בראשו                     ר' חונא

מינ    של    סיני   ונתתיו בראשו                     ר' הונא

פריז   של    סיני   ונתתיו בראשו                     ר' הונא

דפוס   של הר סיני   ונתתיו בראשו ושאר כל הגוף לא לקח ר' שמואל

ירו1                ונתתיו בראשו                     ר' הונא

או3                 ונתתיו בראשו                     ר' חונא

או51                ונתתיו בראשו                     ר' חונא

ששון                ונתתיו בראשו                     ר' חונא

--------------------------------------------------------------------

לונ    ור' אחא  בש"ר     יוחנן  אמרין זה סימוי עינים      שתלוי

וטי    ור' אחא  בשם   ר' יוחנן  אמרין          עינים      שתלוי

מינ    ור' אחא  בשם   ר' יוחנן  אמרין זה סימוי עינים      שתלוי

פריז            בשם   ר' אחא    אמרין          עיני       שתלו

דפוס   בר  נחמן בשם   ר' יונתן        זה סימוי עינים שהוא תלוי

ירו1   ור' אחא  בש"ר     אסי    אמרין זה סימוי עינים      שתלו

או3    ור' אחא  בש"ר     יוחנן  אמרי  זה סימוי עינים      שתלו

או51   ור' אחא  [בש"ר    יוחנ'] אמרי' זה סימוי עינים      שתלי

ששון   ור' אחא  בש"ר     יוח'   אמרין זה סימוי עינים

--------------------------------------------------------------------

לונ    בראש  כיון  דאתו לבבל מה אמרו לו  לנבוכדנצר

וטי    בראש  כיון  דאתו לבבל מה אמרו לו  לנבוכדנאצר

מינ    בראש  כיון  דאתו לבבל מה אמרו לו  לנבוכד     נצר

פריז   בראש  כיון  דאתי לבבל מה אמרו     לנבוכד     נצר

דפוס   בראש  וכיון שגלו לבבל    אמרו     לנבוכדנצר      נבוכדנצר

ירו1   בראשו כיון  דאתא לבבל    אמרו ליה לנבוכדנאצר

או3    בראשו כיון  דאתא לבבל    אמ'  לו  לנבוכדנאצר

או51   בראשו כיון  דאתא לבבל    א"ל      לנבוכדנאצר

ששון         כיון  דאתו לבבל    אמרו ליה לנבוכדנאצר

--------------------------------------------------------------------

לונ    לא חשחין אנחנא על דנה פתגם להתבותך הן      אלהנא די   אנחנא

וטי    לא חשחין אנחנא על דנא פתגם להתבותך הן אל   דנא   די   אנחנא

מינ    לא חשחין אנחנא על דנה פתגם להתבותך הן      אלהנא די   אנחנא

פריז   לא חשחין אנחנא על     פתגם להתבותך הן      אלהנא די   אנחנא

דפוס   לא חשחין אנחנא                     הן איתי אלהנא וגו'

ירו1                                      הן איתי אלהנא די   אנחנא

או3                                       הן איתי אלהנא די   אנחנא

או51                                      הן איתי אלהנא די   אנחנא

ששון                                      הן איתי אלהא       דאנחנא

--------------------------------------------------------------------

לונ    פלחין יכיל       לשיזבותנא מן אתון נורא יקידתא ומן ידך

וטי    פלחין יכיל       לשיזבותנא מן אתון נורא יקידתא ומן ידך

מינ    פלחין יכיל לשיזב לשיזבותנא מן אתון נורא יקיר'  ומן ידך

פריז   פלחין יכיל       לשזבותנא  מן אתון נירא יקידתא ומן ידך

דפוס

ירו1   פלחין יכיל       לשיזבותנא

או3    פלחין יכיל       לשזבותנא

או51   פלחין יכיל       לשזבותנא

ששון   פלחין יכיל       לשיזבותנא

--------------------------------------------------------------------

לונ    מלכא ישיזיב והן    לא ידיע להוי     למלכא די לאלהך לא איתנא

וטי    מלכא ישיזיב ב?ה?ון לא ידיע להוא  לך מלכא  די לאלהך לא איתינא

מינ    מלכא ישיזיב והן    לא ידיע להוי     למלכא די לאלהך לא איתנא

פריז   מלכא ישזיב  בהון   לא ידיע ליהוי לך מלכא  די לאלהך לא איתנא

דפוס               והן    לא ידיע להוי  לך מלכא  די לאלהך לא אנחנא

ירו1               והן    לא ידיע להוי  לך מלכא

או3                והן    לא ידיע ליהוי לך מלכא

או51               והן    לא ידיע ליהוי לך מלכא

ששון               והן    לא ידיע להוי  לך וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ    פלחין ולצלם דהבא די הקמת לא [נ]סגדי אמ' (להון) להון

וטי    פלחין ולצלם דהבא די הקמת לא נסגוד   א'  להן

מינ    פלחין ולצלם דהבה די הקמת לא נסגד    אמ' להון

פריז   פלחין ולצלם דהכא די הקמת לא נסגוד   א'  להן

דפוס   סגדין                               אמר להון

ירו1                                       אמ' להם

או3                                        אמ' להם

או51                                       א"ל

ששון                                       אמ' להם

--------------------------------------------------------------------

לונ    הקב"ה גם את בדם בריתך שילחתי אסיריך מבור

וטי    הקב"ה גם את בדם בריתך                                אתו

מינ    הקב"ה גם את בדם בריתך שילחתי אסיריך מבור

פריז   הקב"ה גם את בדם בריתך                                אתו

דפוס   הקב"ה גם את בדם בריתך נזכרתי                         אותו

ירו1   הקב"ה גם את בדם בריתך שלחתי  אסיריך מבור אין  מים בו אותו

או3    הקב"ה גם את בדם בריתך שלחתי  אסיריך מבור אין  מים בו [אותו

או51   הב"ה  גם את בדם בריתך שלחתי  אסיריך מבור אין  מים בו [אותו

ששון   הב"ה  גם את בדם בריתך שלחתי  אסיריך מבור וגו'        אותו

--------------------------------------------------------------------

לונ                                                       אין

וטי    הדם שבסיני       בשביל כן שלחתי אסיריך מבור        אין

מינ                                                       אין

פריז   הדם שבסיני       בשביל כך שלחתי אסיריך מבור        אין

דפוס   הדם שבסיני       לפיכך    שלחתי וגו'               אין

ירו1   הדם שבסיני ראיתי בשביל כן שלחתי אסיריך מבור  וגו'

או3    הדם שבסיני ראיתי בשביל כך שלחתי אסיריך מבור]

או51   הדם שבסיני ראיתי בשביל כן שלחתי אסיריך מבור  וגו']

ששון   הדם שבסיני ראיתי בשביל כך שלחתי אסיריך מבור

--------------------------------------------------------------------

לונ    מים בו אין מום בו אמ"ר    פינחס    אין כן

וטי    מים בו אין מום בו אמ'  ר' פ<..>נחס אין כן

מינ    מים בו אין מום בו א"ר     פנחס     אין כאן

פריז   מים בו אין מום בו א"ר     פנחס     אין כאן

דפוס   מים בו            אמ'  ר' פנחס     אין כאן

ירו1                     א"ר     פנחס     אין כאן עד שהוא

או3                      א"ר     פנחס     אין כאן עד והוא

או51                     א"ר     פנחס     אין כאן עד והוא

ששון                     א"ר     פנח'     אין כאן

--------------------------------------------------------------------

לונ    עד  שפכו  דמם כמים סביבות ירושלם ואין קובר והוא עד

וטי    עיר שפכו  דמם כמים סביבות ירושלם ואין קובר      עד

מינ    עד  שפכו  דמם כמ'  סביבות ירושלם ואין קובר והוא עד

פריז   עוד שפכו  דמם כמים סביבות ירושלם ואין קובר      עד

דפוס   עוד שופכו דמם כמים סביבות ירושלם           והוא עד אלו

ירו1   עד  שפכו  דמם כמים                         והוא עד

או3    עד  שפכו  דמם כמים                         והוא עד

או51   עד  שפכו  דמם כמים                         והוא עד

ששון       שופכי דמם כמים                         והוא עד

--------------------------------------------------------------------

לונ          ואתם עדי  נאם יי ואני אל  או ראה אתה הראת  לדעת או

וטי          ואתם עדיי נאם יי ואני א'  או ראה אתה הראית לדעת או

מינ          ואתם עדי  נאם יי ואני א() או ראה אתה הראת  לדעת או

פריז         ואתם עדי  נאם יי ואם  א'  או ראה אתה הראית לדעת או

דפוס   ישראל אתם  עדי  נאם יי ואני אל  או ראה אתה הראת  לדעת או

ירו1         ואתם עדי  נאם יי ואני אל  או ראה אתה הראית לדעת או

או3          ואתם עדי  נאם יי ואני אל  או ראה אתה הראית לדעת או

או51         ואתם עדי  נאם יי ואני אל  או ראה אתה הראית לדעת או

ששון         ואתם עדי  נאם יי וגו'     או ראה אתה הראת  לדעת או

--------------------------------------------------------------------

לונ    ידע וידעת היום והשיבת  אל   לבבך

וטי    ידע וידעת היום והשבת   אל   לבבך

מינ    ידע וידעת היום והשבות  אל   לבבך

פריז   ידע וידעת היום והשבות  אל   לבבך

דפוס   ידע וידעת היום

ירו1   ידע וידעת היום והשיבות אל   לבבך כי     יי הוא האלהים וגו'

או3    ידע וידעת היום והשבות  אל   לבבך

או51   ידע וידעת היום והשבות  אל   לבבך [וגו']

ששון   ידע וידעת היום והשבות  וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ    אם לא יגיד ונשא עונו  אמ' להן הקב"ה  ליש'   אם לא תגידו

וטי    אם לא יגיד ונשא עוונו א'  להן הקב"ה  ליש'   אם לא תגידו

מינ    אם לא יגיד ונשא עונו  אמ' להן הקב"ה  לישראל אם לא תגידו

פריז   אם לא יגיד ונשא עונו  אמ' להן הקב"ה  לישראל אם לא תגידו

דפוס   אם לא יגיד ונשא עונו                        אם לא תגידו

ירו1   אם לא יגיד ונשא עונו  אמ' להם הקב"ה  לישראל אם לא תגידו

או3    אם לא יגיד ונשא עונו  אמ' להם הקב"ה  לישראל אם לא תגידו

או51   אם לא יגיד ונשא עונו  אמ' להם [הב"ה] לישראל אם לא תגידו

ששון   אם לא יגיד ונשא עונו  אמ' להם הב"ה   ליש'   אם לא תגידו

--------------------------------------------------------------------

לונ    אלהותי  באומ'  העו'      אני     פורע מכם      אימתי

וטי    אלהותי  באומות העולם     אני     פורע מכם      אימתי

מינ    לאלהותי באומות העולם     אני מכם פורע          אימתי

פריז   אלהותי  באומות העולם     אני     פורע מכם      אימתי

דפוס   אלהותי  לאומות העולם הרי אני     פורע מכם      אימתי וכי

ירו1   אלהותי  לאומות העולם     אני     פורע מכם      אימתי

או3    אלהותי  לא"ה             אני     פורע לכם      אימתי

או51   אלהותי  לאומות העולם     אני     פורע (ל)[מ]כם אימתי

ששון   אלהותי  לאומו' העו'      אני     פורע מכם      אימתי

--------------------------------------------------------------------

לונ    כשיאמרו אליכם דרשו אל האובות ואל הידענים

וטי    כשיאמרו אליכם דרשו אל האובות ואל הידעונים

מינ    כשיאמרו אליכם דרשו אל האובות ואל הידעוני'

פריז   כשיאמרו אליכם דרשו אל האובות ואל הידעונים

דפוס   יאמרו   אליכם דרשו אל האבות

ירו1   כשיאמרו אליכם דרשו אל האובות ואל הידעונים המצפצפי' וגו'

או3    כשיאמרו אליכם דרשו אל האובות ואל הידעונים וגו'

או51   כשיאמרו אליכם דרשו אל האובות ואל הידעונים וגו'

ששון   כשיאמרו אליכם דרשו אל האובות ואל הידעונים המצפצפים