לונ                             {א}

וטי                             {א}

מינ                             {א} צו    את   אהרן

פריז                   פרשה  ז' {א} זאת   תורת העולה

דפוס                   פרשה  ז  {א} צו    את   אהרן  ואת בניו

ג41                             {א} <...>

ירו1   פרשת צו את אהרן פרשתא ז' {א}

או3    פרשת                  ז' {א}

או51                   פרשתא ז' {א} צו    את   אהרן

ששון                   פרשתא ז' {א} צו    את   אהרן

--------------------------------------------------------------------

לונ                                        שנאה תעורר מדנים

וטי                                        שנאה תעורר מדנים

מינ                                        שנאה תעורר מדנים

פריז                       הה"ד            שנאה תעורר מדנים

דפוס   לאמר זאת תורת העולה זהו  שאמר הכתוב שנאה תעורר מדנים

ג41

ירו1                                       שנאה תעורר מדנים

או3                                        שנאה תעורר מדנים

או51                                       שנאה תעורר מדנים

ששון                                       שנאה תעורר מדנים

--------------------------------------------------------------------

לונ    ועל  כל פשעים תכסה אהבה שנאה             שנתנו יש'   ביניהם

וטי    ועל  כל פשעים תכסה אהבה שנאה             שנתנו יש'   ביניהם

מינ    ועל  כל פשעים תכסה אהבה שנאה תעורר מדנים שנתנו ישראל ביניהן

פריז   ועל  כל פשעים תכסה אהבה שנאה             שנתנו ישראל ביניהם

דפוס   וגו'                    שנאה             שנתנו ישראל ביניהם

ג41

ירו1   ועל  כל פשעים תכסה אהבה שנאה             שנתנו ישראל ביניהם

או3    ועל  כל פשעים תכסה אהבה שנאה             שנתנו ישראל [ביניהם]

או51   ועל  כל פשעים תכסה אהבה שנאה             שנתנו ישראל לאביהם

ששון   ועל  כל פשעים תכסה אהבה שנאה             שנתנו יש'   ביניהם

--------------------------------------------------------------------

לונ    לבין אביהן  שבשמים   תעורר מדנים עוררה עליהן דיני דינין

וטי    לבין אביהם  <...>

מינ    לבין אביהם  שבשמי[ם] תעורר מדנים עוררה עליהן דיני דינין

פריז   לבין אביהם  שבשמים   תעורר מדנים עוררת עליהן דיני דינין

דפוס   לבין אביהן  שבשמים   היא         עוררה להן   דיני דינין

ג41

ירו1   לבין אביהם  שבשמים   תעורר מדנים עוררת       דיני דינים

או3         לאביהם שבשמים   תעורר מדנים עוררת       דיני דינים

או51               שבשמים   תעורר מדנים עוררת       דיני דינים

ששון   לבין אביהם  שבשמי'   תעורר מדני' עוררת עליהם דיני דינים

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ"ר ישמעאל בר רב נחמ' קרוב לתשע  מאות שנה היתה

וטי

מינ    א"ר  ישמעאל            קרוב לתשע  מאות שנה היתה

פריז   א"ר  ישמעאל בר רב נחמן קרוב לתשע  מאות שנה היתה

דפוס   דא"ר שמואל  בר    נחמן קרוב לתשע  מאות שנה היתה

ג41

ירו1   א"ר  ישמעאל בר רב נחמן קרוב לתשע  מאות שנה היתה

או3    א"ר  ישמעאל בר    נחמן קרוב לתת"ק      שנה היתה

או51   א"ר  שמואל  בר רב נחמן קרוב לתת"ק      שנה היתה

ששון   אר"ש        בר    נחמן קרוב לתת"ק      שנה היתה

--------------------------------------------------------------------

לונ    שנאה  כבושה בין ישר'       לאביהן שבשמים      משיצאו

וטי

מינ    שנאה  כבושה בין ישר'       לאביהן שבשמים      משיצאו  ישר'

פריז   שנאה  כבושה בין ישראל      לאביהם שבשמים      משיצאו

דפוס   השנאה כבושה בין ישראל לבין אביהם  שבשמים מיום שיצאו   ישראל

ג41

ירו1   שנאה  כבושה בין ישראל      לאביהם שבשמים      משיצאו

או3    שנאה  כבושה בין ישראל      לאביהם שבשמים      משיצאו  ישראל

או51   שנאה  כבושה בין ישראל      לאביהם שבשמים      משיצאו

ששון   שנאה  כבושה בין יש'        לאביהם שבשמי'      <..>צאו יש'

--------------------------------------------------------------------

לונ    ממצרים עד  שעמד                     יחזקאל הה"ד

וטי

מינ    ממצרים עד  שעמד                     יחזקאל הה"ד

פריז   ממצרים ועד שעמד                     יחזקאל הה"ד

דפוס   ממצרים ועד שנה  שנתעוררה עליהן בימי יחזקאל הדא  הוא דכתיב

ג41

ירו1   ממצרים עד  שעמד                     יחזקאל הה"ד

או3    ממצרים עד  שעמד                     יחזקאל הה"ד

או51   ממצרים עד  שעמד                     יחזקאל הה"ד

ששון   ממצרים עד  שעמד                     יחזקאל הה"ד

--------------------------------------------------------------------

לונ    ואמר  אליהם איש שיקוצי עיניו   השליכו וגומ'

וטי

מינ    ואמר  אליהם איש שיקוצי עיניו   השליכו וגו'

פריז   ואומר אליכם איש שקוצי  עיניו   השליכו וגו'

דפוס   ואומר אליהם איש שקוצי                       והם לא עשו

ג41

ירו1   ואומ' אליכם איש שקוצי  עיניו   השליכו

או3    ואומר אליהם איש שיקוצי עיני[ו] השליכו וגו'

או51   ואומר אליהם איש שקוצי  עיניהם  השליכו וגו'

ששון               איש שקוצי  עיניו   השליכו

--------------------------------------------------------------------

לונ                                 ועשיתי עמהן בעבור שמי

וטי

מינ                                 ועשיתי עמהן בעבור שמי

פריז                                ועשה   עמהם בעבור שמו

דפוס   כן אלא וימרו בי ולא אבו וגו' ועשיתי עמהם בעבור שמי

ג41

ירו1                                עשיתי  עמהם בעבור שמי

או3                                 ועשיתי עמהם בעבור שמי

או51                                ועשיתי עמהם בעבור שמי

ששון                                ועשיתי עמהם בעבור שמי

--------------------------------------------------------------------

לונ    הגדול שלא יתחלל הה"ד ואעש למען שמי לבלתי החל   לעיני

וטי

מינ    הגדול שלא יתחלל שנ'  ואעש למען שמי לבלתי החל   לעיני ?ל?

פריז   הגדול שלא יתחלל הה"ד ואעש למען שמי לבלתי החל   לעיני

דפוס   הגדול שלא יתחלל שנ'  ואעש למען שמי

ג41

ירו1   הגדול שלא יתחלל הה"ד ואעש למען שמי לבלתי החל   לעיני

או3    הגדול שלא יתחלל שנא' ואעש למען שמי

או51   הגדול שלא יתחלל שנ'  ואעש למען שמי לבלתי החל   לעיני

ששון   הגדול שלא יתחלל הה"ד ואעש למען שמי לבלתי יתחלל לעיני

--------------------------------------------------------------------

לונ    הגוים  אש' המ' בתו'       ועל כל פשעים תכ'  אה'  אהבה

וטי

מינ    הגוים  אנ' המ' בתו'       על  כל פשעים תכסה אהבה אהבה

פריז   הגוים  אשר המה בתוכם וג'  ועל כל פשעים תכסה אהבה אהבה שאהב

דפוס                        וגו' ועל כל פשעים תכסה אהבה      שאיהב

ג41

ירו1   הגויים אשר המה בתוכם      ועל כל פשעים תכסה אהבה אהבה שאהב

או3                         וגו' ועל כל פשעים תכסה אהבה אהבה שאהב

או51   הגוים                     ועל כל פשעים תכסה אהבה אהבה שאהב

ששון   הגוים                וגו' ועל כל פשעים תכסה אהבה אהבה שאהב

--------------------------------------------------------------------

לונ    שהק'   אהב  את יש'         אהבתי אתכם אמר יי

וטי

מינ    שהקב"ה אוהב את ישר'        אהבתי אתכם אמר יי

פריז   הקב"ה       את ישראל  שנ'  אהבתי אתכם אמר יי וגו' ()

דפוס   המקום       את ישראל  שנ'  אהבתי אתכם אמ' יי

ג41

ירו1   הקב"ה          לישראל שנא' אהבתי אתכם אמ' יי

או3    הקב"ה       את ישראל  שנא' אהבתי אתכם אמ' יי

או51   הב"ה           לישראל שנ'  אהבתי אתכם אמר יי

ששון   הב"ה        את יש'    שנ'  אהבתי אתכם אמר יי

--------------------------------------------------------------------

לונ    ד"א     שנאה תעורר מדנים               שנתן אהרן בין יש'

וטי

מינ    ד"א     שנאה תעורר (מתים)      [מדנים] שנתן אהרן בין ישר'

פריז   ד"א ()  שנאה תעורר מדנים  שנאה         שנתן אהרן בין ישר'

דפוס   דבר אחר שנאה תעורר מדנים  שנאה         שנתן אהרן בין ישראל

ג41

ירו1   ד"א     שנאה תעורר מדנים  שנאה         שנתן אהרן בין ישראל

או3    ד"א     שנאה תעורר מדנים  שנאה         שנתן אהרן בין ישראל

או51   ד"א     שנאה תעורר מדנים  שנאה         שנתן אהרן בין ישראל

ששון   ד"א     שנאה תעורר מדנים  שנאה         שנתן אהרן בין יש'

--------------------------------------------------------------------

לונ         לאביהן שבשמים תעורר מדנים עוררה עליהן דיוני דינין

וטי

מינ         לאביהן שבשמים תעורר מדנים עוררה עליהן דייני דיינין

פריז        לאביהם שבשמים תעורר מדנים עוררה עליון דיוני דינין

דפוס   לבין אביהם  שבשמים היא         עוררה עליהם דיני  דינין

ג41

ירו1        לאביהם שבשמים תעורר מדנים עוררה עליהם דיני  דינים

או3         לאביהם שבשמים תעורר מדנים עוררה עליהם דיני  דינים

או51        לאביהם שבשמים תעורר מדנים עוררה עליהם דיני  דינים

ששון        לאביהם שבשמים תעורר מדנים עוררה עליהם דיני  דינים

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ"ר    אסי       מלמד שהיה      נוטל את הקורנס ופותחו

וטי

מינ    א"ר     אסי  מל() מלמד שהיה      נוטל את הקורנס ופותחו

פריז   א"ר     איסי      מלמד שהיה      נוטל את הקורנס ופותחו

דפוס   אמר  ר' אסי       מלמד שהיה אהרן נוטל    קרבנם  ופוחסו

ג41

ירו1   א"ר     אסי       מלמד שהיה      נוטל את הקורנס ופותקו

או3    א"ר     יוסי      מלמד שהיה      נוטל את הקורנס ופותקו

או51   א"ר     יוסי      מלמד שהיה      נוטל את הקורנס ופותקו

ששון   א"ר     אסי       מלמד שהיה      נוטל את הקורנס ופותקו

--------------------------------------------------------------------

לונ    לפניהן וא'   להן ראו שאין בו ממש

וטי

מינ    לפניהם ואמר  להן ראו שאין בו ממש

פריז   לפניהם ואומ' להם ראו שאין בו ממש

דפוס   לפניהם ואומ' להם דעו שאין בו ממש הוא שמשה אמר לאהרן מה

ג41

ירו1   לפניהם ואומ' להם ראו שאין בו ממש

או3    לפניהם ואמ'  להם ראו שאין בו ממש

או51   לפניהם ואו'  להם ראו שאין בו ממש

ששון   לפניהם ואו'  להם ראו שאין בו ממש

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס   עשה לך העם הזה אמר לו מוטב היה להן שידונו שוגגין ואל ידונו

ג41

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ           והוא שהק"ב  א'        למשה מי אשר חטא לי אמחנו

וטי

מינ           והוא שהקב"ה אמ'       למשה מי אשר חטא לי אמחנו

פריז          הוא  שהקב"ה או'  לו   למשה מי אשר חטא לי אמחנו

דפוס   מזידים הוא  שהקב"ה אמר       למשה מי אשר חטא לי אמחנו

ג41

ירו1          הוא  שהקב"ה אומ'      למשה מי אשר חטא לי אמחנו

או3           הוא  שהקב"ה אומ'      למשה מי אשר חטא לי אמחנו

או51          הוא         שאמ' הב"ה למשה מי אשר חטא לי אמחנו

ששון          הוא  שהב"ה  אומ'      למשה מי אשר חטא לי אמחנו

--------------------------------------------------------------------

לונ    מספ'  הה"ד     ובאהרן התאנף יי מאד להשמידו וגו' ר'

וטי

מינ    מספרי הה"ד     ובאהרן התאנף יי מאד להשמידו וגו' ר'

פריז   מספרי הה"ד     ובאהרן התאנף יי מאד להשמידו וגו' ר'

דפוס   מספרי הדה  היא ובאהרן התאנף יי מאד להשמידו וגו' ר'

ג41

ירו1   מספרי הה"ד     ובאהרן התאנף יי מאד להשמידו      ר'

או3    מספרי הה"ד     ובאהרן התאנף יי מאד להשמידו      ר'

או51   מספרי הה"ד     ובאהרן התאנף יי מאד להשמידו      ר'

ששון   מספרי הה"ד     ובאהרן התאנף יי     להשמידו      ר'

--------------------------------------------------------------------

לונ    יהוש' דסיכנין   בש"ר      לוי     אין לשון השמדה שכת'

וטי

מינ    יהושע דסיכנין   בש"ר      לוי     אין לשון השמדה שכת'

פריז   יהושע דסכנין    בשם   ר'  לוי א'  אין לשון השמדה שכת'

דפוס   יהושע דסיכני'   בשם   ר'  לוי     אין לשון השמדה הכתובה

ג41

ירו1   יהושע דסכנין    בשר"ל         אמ' אין לשון השמדה שכתו'

או3    יהושע דסכני<..> בשם   ר"ל     אמר אין לשון השמדה

או51   יהושע דסכנין    בשר"ל         אמ' אין לשון השמדה

ששון   יהושע דסכנין    בשר"ל         אמ' אין לשון השמדה

--------------------------------------------------------------------

לונ    בו  אלא      כילוי  בנים ובנות היך     דאת   אמ' ואשמיד

וטי

מינ    בו  אלא      כילוי  בנים ובנות הה"ד              ואשמיד

פריז   כאן אלא      כילוי  בנים ובנות היך  מה דאת   אמר ואשמיד

דפוס   כאן אלא לשון כילוי  בנים ובנות כמה     דתימר     ואשמיד

ג41

ירו1   כאן אלא לשון כלוי   בנים ובנות היך  מה דאת   אמר ואשמיד

או3        אלא      כילוי  בנים ובנות שנא'              ואשמיד

או51       אלא      כילוי  בנים ובנות שנ'               ואשמיד

ששון       אלא      כיליון בנים       שנ'               ואשמיד

--------------------------------------------------------------------

לונ    פריו ממעל             ועל כל פשעים תכ'  אה'  תפילה  שהתפלל

וטי

מינ    פריו ממעל             ועל כל פשעים תכסה אהבה תפלה   שהתפלל

פריז   פריו ממעל ושרשיו מתחת ועל כל פשעים תכסה אהבה תפלה   שהתפלל

דפוס   פריו ממעל ושרשיו מתחת על  כל פשעים תכסה אהבה תפלה   שנתפלל

ג41                                                 התפילה שנתפלל

ירו1   פריו ממעל ושרשיו מתחת ועל כל פשעים תכסה אהבה תפלה   שהתפלל

או3    פריו ממעל ושרשיו מתחת ועל כל פשעים תכסה אהבה תפלה   שהתפלל

או51   פריו ממעל ושרשיו מתחת ועל כל פשעים תכסה אהבה תפלה   שהתפלל

ששון   פריו ממעל וגו'        ועל כל פשעים תכסה אהבה תפלה   שהתפלל

--------------------------------------------------------------------

לונ    משה עליו ומה             התפלל         עליו       ר

וטי

מינ    משה עליו ומה             התפלל         עליו       ר'

פריז   משה עליו מה              התפלל         עליו       ר'

דפוס   משה עליו ומה             נתפלל   משה   עליו       ר'

ג41    משה עליו ומה היתה התפילה שניתפלל מש?ה? <...> <...

ירו1   משה על   מי              שהתפלל        עליו       ר'

או3    משה על   מי              שהתפלל        עליו       ר'

או51   משה על   מי              שהתפלל        עליו       ר'

ששון   משה עליו מה              התפלל         עליו       ר'

--------------------------------------------------------------------

לונ    מנאי  דשאיב ור'  יהוש' דסיכנין בש"ר        לוי

וטי

מינ    מנאי  דשאיב ור'  יהושע דסיכנין בשם     ר'  לוי

פריז   מאני  דשאיב ור'  יהושע דסכנין  בשם     ר'  לוי

דפוס   מנא   דישאב ור'  יהושע דסיכנין בשם     ר'  לוי

ג41                                   ..>?ש?ם ר'  לוי אמ' לו משה

ירו1   מני   דשאב  ור'  יהושע דסכנין  בשר"ל

או3    מאני  דשאב  ור'  יהושע דסכנין  בשר"ל           אמ'

או51   מאניה דשאב  ור'  יהושע דסכנין  בשר"ל           אמ'

ששון   מני   דשאב  ור"י       דסכנין  בשם     ר"ל

--------------------------------------------------------------------

לונ                 מתחילת הספר  ועד כן  כתיב והקריבו בני אהרן

וטי

מינ                 מתחלת  הספר  ועד כאן      והקריבו בני אהרן

פריז                מתחלת  הספר  ועד כאן כת'  והקריבו בני אהרן

דפוס                מתחילת הספר  ועד כאן כתי'

ג41    רבון העולמים מתחילת הסיפר ועד כן  כתוב

ירו1                מתחלת  הספר  ועד כאן כתוב והקריבו בני אהרן

או3                 מתחלת  הספר  ועד כאן כתוב והקריבו בני אהרן

או51                מתחלת  הספר  ועד כאן כתו' והקריבו בני אהרן

ששון                מתחלת  הספר  ועד כאן      והקריבו בני אהרן

--------------------------------------------------------------------

לונ                                    ונתנו בני אהרן וערכו בני

וטי

מינ                                    ונתנו בני אהרן וערכו בני

פריז

דפוס   וערכו בני אהרן וזרקו בני   אהרן ונתנו בני אהרן

ג41                   וזרקו <...> <...

ירו1                                   ונתנו בני אהרן וערכו בני

או3                                    ונתנו בני אהרן וערכו בני

או51                                   ונתנו בני אהרן וערכו בני

ששון                                   ונתנו בני אהרן וערכו בני

--------------------------------------------------------------------

לונ    אהרן והקטירו      בני אהרן אמ' משה לפני הקב"ה רבו'

וטי

מינ    אהרן והקטירו      בני אהרן אמר משה לפני הקב"ה רבו'

פריז        והקטירו      בני אהרן א'  משה לפני הקב"ה רבונו

דפוס                              אמ' משה לפני הב"ה

ג41                                                  ..>רן

ירו1   אהרן והקטירו      בני אהרן אמ' משה לפני הקב"ה רבון

או3    אהרן והקטירו אותו בני אהרן אמ' משה לפני הקב"ה רבון

או51   אהרן והקטירו אותו בני אהרן אמ' משה לפני הב"ה  רבש"ע

ששון   אהרן והקטירו      בני אדרן אמ' משה לפני הב"ה  רבון

--------------------------------------------------------------------

לונ       שלעו'   באר  סנואה   ומימיה   חביבין לעצים חלקתה כבוד

וטי

מינ    של עולם    באר  סנואה   ומימיה   חביבין לעצים חלקתה כבוד

פריז   של עולם         סנואה   ומימיה   סבבין  לעצים חלקת  כבוד

דפוס              הבאר שנואה   ומימיה   חביבין       חלקת  כבוד

ג41               הבאר ?סנ?ואה ו?מי?מיה חביבים

ירו1      העולמים באר  שנואה   ומימיה   חביבין לעצים חלקת  כבוד

או3       העולמי' באר  שנואה   ומימה    חביבין לעצים חלקת  כבוד

או51              באר  שנואה   ומימיה   חביבין לעצים חלקת  כבוד

ששון      העו'    באר  שנואה   ומימיה   חביבין לעצים חלקת  כבוד

--------------------------------------------------------------------

לונ          בשביל בניהם

וטי

מינ          בשביל בניהם

פריז         בשביל בניהם

דפוס   לעצים בשביל בניהן

ג41                      מה את מרחיק לאהרן אחי ומ?קר?ב <...>

ירו1         בשביל בניהם

או3          בשביל בניהם

או51         בשביל בניהם

ששון         בשביל בניו

--------------------------------------------------------------------

לונ    כדתנן      כל העצים כשירין למערכה חוץ משלזית     ומשל גפן

וטי

מינ    כדתנן      כל העצים כשרים  למערכה חוץ משל    זית ומשל גפן

פריז   כדתנן      כל העצים כשרין  למערכה חוץ משל    זית ומשל גפן

דפוס   דתנינן תמן כל העצים כשרים  למערכה חוץ משל    זית ושל  גפן

ג41

ירו1   כדתנן      כל העצים כשרים  למערכה חוץ משל    זית ומשל גפן

או3    כדתנן      כל העצים כשרים  למערכה חוץ משל    זית ומשל גפן

או51   כדתנן      כל העצים כשרי'  למערכה חוץ משל    זית ומשל גפן

ששון   כדתנ'      כל העצים כשרי'  למערכה חוץ משל    זית ושל  גפן

--------------------------------------------------------------------

לונ    ולאהרן אי  אתה חולק    ()   בשביל בניו אמ' לו   הקב"ה

וטי

מינ    ולאהרן אי  אתה חולק               בניו אמ' לו   הקב"ה

פריז   ולאהרן אי  אתה חולק    כבוד בשביל בניו א'  לו   הקב"ה

דפוס   ולאהרן אין אתה חולק לו כבוד בשביל בניו אמ' ליה  הקב"ה

ג41                                           אמ' ל?ו? <...>

ירו1   ולאהרן אי  אתה חולק    כבוד בשביל בניו אמ' לו   הקב"ה

או3    ולאהרן אי  אתה חולק    כבוד בשביל בניו א"ל      הקב"ה

או51   ולאהרן אי  אתה חולק    כבוד בשביל בניו א"ל      הב"ה

ששון   ולאהרן אי  אתה חולק    כבוד בשביל בניו א"ל      הב"ה

--------------------------------------------------------------------

לונ    חייך שבתפילתך   אני מקרבו  ולא עוד אלא שאני עושה אותו עיקר

וטי

מינ    חייך שבתפלתך    אני מקרבן  ולא עוד אלא שאני עושה אותו עיקר

פריז   חייך שבתפלתך    אני מקריבו ולא עוד אלא שאני עושה אותו עיקר

דפוס   חייך שבשבילך    אני מקרבו  ולא עוד אלא שאני עושה אותו עיקר

ג41    <... ..>פ?י?לתך אני מקרבו  ולא עוד אלא שאני עושה אותו עיקר

ירו1   חייך שבתפלתך    אני מקרבו  ולא עוד אלא שאני עושה אותו עיקר

או3    חייך שבתפלתך    אני מקריבו ולא עוד אלא שאני עושה אותו עיקר

או51   חייך שבתפלתך    אני מקריבו ולא עוד אלא שאני עושה אותו עיקר

ששון   חייך שבתפלתך    אני מקרבו  ולא עוד אלא שאני עושה אותו עיקר

--------------------------------------------------------------------

לונ    ובניו       טפילין

וטי

מינ    ובניו       טפילין

פריז   ובניו       טפילה       צו את אהרן ואת  בניו לאמר

דפוס   ובניו       טפלי'       צו את אהרן ואת  בניו אתו

ג41    ובניו       טפל<.. ...>    את א<.. ...>

ירו1   ובניו       טפלה   הה"ד צו את אהרן ואת  בניו לאמר

או3    לבניו ובניו טפלה   הה"ד צו את אהרן ואת  בניו

או51   ובניו       טפלה   הה"ד צו את אהרן ואת  בניו וגו'

ששון   ובניו       טפל         צו את אהרן ואת  בניו צו   את אהרן