לונ    {ב}            צו את אהרן ואת בניו לאמר      זבחי  אלהים

מינ    {ב}            צו את אהרן ואת בניו לאמר      זבחי  אלהים

פריז   {ב}                                          זבחי  אלהים

דפוס   {ב}                                          וזבחי אלים

ג41    {ב} פתח?ה/ת? ב                               זבחי  אלים

ירו1   {ב}                                     הה"ד לב    נשבר

או3    {ב}            צו את אהרן                    זיבחי אלהים

או51   {ב}            צו את אהרן                    זבחי  אלהים

ששון   {ב}                                          זבחי  אלי'ם

--------------------------------------------------------------------

לונ    רוח   נשברה           זבדי  בן  לוי ור' יוסי

מינ    רוח   נשברה           זכרי  בן  לוי ור' יוסי

פריז   רוח   נשברה וגו'      זבדי  בר  לוי ור' יוסי בר

דפוס   רוח   נשברה וגו'      זבדיי בן  לוי ור' יוסי

ג41    רוח   נשברה וגו'      זבדיי בר  לוי ור' יוסה בר

ירו1   ונדכה אלהים לא   תבזה זכריה בר' לוי             ור"ל

או3    רוח   נשברה וגו'      זבדאי בר  לוי ור' יוסי בר

או51   רוח   נשברה           זבדאי בר' לוי ור' יוסי בר

ששון   רוח   נשברה וגו'      זבדי  בן  לוי ור' יוסי

--------------------------------------------------------------------

לונ    בן פרטס    ורבנן  חד    מיניהו  אמ' אמ' דוד לפני הק'

מינ    בן פרטס    ורבנן  חד            אמ' אמ' דוד לפני הקב"ה

פריז      פנחס    ורבנין חד    מיניהו  א'      דוד לפני הקב"ה

דפוס   בן פרטס    ורבנן  חד            אמ' אמ' דוד לפני הקב"ה

ג41       פינח?ס? ורבנין <...> <...>

ירו1   בן פיטס    ורבנין חד    מינייהו אמ' אמ' דוד לפני הקב"ה

או3       פירוס   ורבנין חד    מינייהו אמ' אמ' דוד לפני הקב"ה

או51      פיטס    ורבנ'  חד    מינייהו אמ' אמ' דוד לפני הב"ה

ששון   בן פטרס    ורבנין חד    מינייהו אמ' א"ד     לפני הב"ה

--------------------------------------------------------------------

לונ    רבו'     שלעו'

מינ    רבו' של  עולם

פריז   רבון     העולמים

דפוס                       אני כבשתי את יצרי ועשיתי תשובה לפניך

ג41    רבון     העולמים מה אני שברתי את יצרי ועשיתי תשובה

ירו1   רבון     העולמי'

או3    רבון     העולמים

או51   רבו'     העולמי'

ששון   רבו' ש"ע

--------------------------------------------------------------------

לונ    אם     מקבלני  את בתשובה           יודע  אני  ששלמה בני

מינ    אם     מקבלני  את בתשוב'           יודע  אני  ששלמה בני

פריז   אם     מקבלני  את בתשובה           יודע  אני  ששלמה בני

דפוס   אם את  מקבלני     בתשובה   הרי אני יודע       ששלמה בני

ג41    אם     מקבליני את בתשוב?ה?         <...> <... ..>ה

ירו1   אם     מקבלני  את בתשובה           יודע  אני  ששלמה בני

או3    אם אתה מקבלני     בתשובה           יודע  אני  ששלמה בני

או51   אם את  מקבלני     בתשובה           יודע  אני  ששלמה בני

ששון   אם את  מקבלני     בתשובה           יודע  אני  ששלמה בני

--------------------------------------------------------------------

לונ                  יבנה     בית המקדש ובונה את    המזבח ומקריב

מינ                  יבנה  את בי' המקדש ובונה את    המזבח ומקריב

פריז                 יבנה     בית המקדש ובונה את    המזבח ומקריב

דפוס   עומד          ובונה את בית המקדש ובונה את    המזבח ומקטיר

ג41    ש?ע?ומיד ממני ובונה    בית המקדש ובונה <..>ם מזבח  ומקריב

ירו1                 יבנה     בית המקדש ובונה את    המזבח ומקריב

או3                  יבנה     בית המקדש       ואת   המזבח ויקריב

או51                 יבנה     ב"ה             ואת   המזבח ומקריב

ששון                 יבנה     ב"ה             ואת   המזבח ומקריב

--------------------------------------------------------------------

לונ    עליו    כל קרבנות     שלתורה מן   הדין  קרייה  זבחי  אלהים

מינ    עליו    כל קרבנות  של תורה   מן   הדין  קרייה  זבחי  אלהים

פריז   עליו על כל קרבנות  של תורה   מן   הדין  קריא   זבחי  אלהים

דפוס   עליו את    הקרבנות    שבתורה מן   הדין  קריא   זבחי  אלים

ג41    עליו את כל קרבנות     ש<..   ...> <...> ?קרי?ה <...>

ירו1   עליו       קרבנות     התורה  מן   הדין  קרייה  זבחי  אלהים

או3    עליו       קרבנות     התורה  מן   הדין  קרייה  זבחי  אלהים

או51   עליו       קרבנות     התורה  מן   הדין  קרייה  זבחי  אלהים

ששון   עליו       קרבנות     התורה  מן   הדין  קרייה  זבחי  אלי'ם

--------------------------------------------------------------------

לונ    רוח נשברה

מינ    רוח נשברה

פריז   רוח נשברה וג'

דפוס   רוח נשברה

ג41                   לב נשבר ונדכא אים לא תבזה אני <..>?ד?ע שתיטיבה

ירו1   רוח נשברה

או3    רוח נשברה וגו'

או51   רוח נשברה

ששון   רוח נשברה

--------------------------------------------------------------------

לונ                        אוחרן   אמ'   מנין  לזה

מינ                        אוחרן   אמ'   מניין לזה

פריז                       אוחרן   אמ'   מנין  לזה

דפוס                       וחרונה  אמר   מניין למי שהוא

ג41    ברצונך את ציון וגו' וחרנ?ה? <...> <...      ..>בר את

ירו1                       ואחרן   אמ'   מנין  לזה

או3                        ואחרן   אמ'   מנין  לזה

או51                       ואחרן   אמ'   מנין  לזה

ששון                       ואחרי'  אומ'  מנין  לזה

--------------------------------------------------------------------

לונ         שעשה  תשובה שמעלין עליו   כאילו        עלה      לירוש'

מינ         שעשה  תשובה שמעלין עליו   כאלו         עלה      לירושלם

פריז        שעשה  תשובה שמעלין עליו   כאילו        עלה      לירושלם

דפוס        עושה  תשובה שמעלין עליו   כאלו         עלה      לירושלם

ג41    יצרו ועושה תשובה מעלים  ע?לי?ו כאילו ש<..>א עולה     לירושלם

ירו1        שעשה  תשובה שמעלין עליו   כאלו         עלה      לירושלם

או3         שעשה  תשובה שמעלין עליו   כאילו        עלה      לירושלם

או51        שעשה  תשובה שמעלי' עליו   כאלו         (ב)[ע]לה בירושלם

ששון        שעשה  תשובה שמעלין עליו   כאלו         עלה      לירושלם

--------------------------------------------------------------------

לונ    ובנה     בית המקדש ובנה בית   המזבח והקריב עליו    כל קרבנות

מינ    ובנה     בית המקדש ובנה את    המזבח והקריב עליו    כל קרבנו'

פריז   ובנה     בית המקדש ובנה את    המזבח והקריב עליו    כל הקרבנות

דפוס   ובנה  את בית המקדש ובנה את    המזבח ומקריב עליו    כל הקרבנו'

ג41    ובונה    בית ה<..  ...> <...> המזבח ומקריב עליו את כל קרבנות

ירו1   ובנה                          מזבח  והקריב עליו    כל (ה)קרבנות

או3    ובנה                          מזבח  והקריב עליו       קרבנות

או51   ובנה                          מזבח  והקריב עליו    כל הקרבנות

ששון   ובנה                          מזבח  והקריב עליו    כל קרבנות

--------------------------------------------------------------------

לונ    שבתורה מן  הדין קרייה זבחי אלהים רוח נשברה

מינ    שבתור' מן  הדין קרייה זבחי אלהי' רוח נשברה

פריז   שבתורה מן  הדין קריא  זבחי אלהים רוח נשברה

דפוס   שבתור' מן  הדין קריא  זבחי אלים  רוח נשברה

ג41    שבתורה ומה טעמא <...                 ..>שבר ונדכא כהיטיבה

ירו1   התורה  מן  הדין קרייה זבחי אלהים רוח נשברה

או3    התורה  מן  דין  קרייה זבחי אלהים רוח נשברה  וגו'

או51   התורה  מן  הדין קרייה זבחי אלהים     נשברה

ששון   התורה  מן  הדין קרייה זבחי אלי'ם רוח נשברה  וגו'  הטיבה

--------------------------------------------------------------------

לונ                           ורבנן    אמ'   מנין  לזה

מינ                           ורבנ'    אמ'   מניין לזה

פריז                          ורבנין   אמרין מנין  לזה

דפוס                          ורבנן    אמרי  מניין

ג41    ברצ<..> <...           ..>רבנין אמרין מניין לזה שהוא

ירו1                          ורבנין   אמרין מנין  לזה

או3                           ורבנין   אמרי  מנין  לזה

או51                          ורבנין   אמרין מנין  לזה

ששון   ברצונך  את   ציון וגו' רבנין    אמרי  מנןי  לזה

--------------------------------------------------------------------

לונ    שעבר  לפני התיבה שהוא   צריך   להזכיר עבודה

מינ    שעבר  לפני התיבה        צריך   להזכיר עבודה

פריז   שעבר  לפני התיבה שהוא   צריך   להזכיר עבודה

דפוס   לעובר לפני התיבה        צריך   להזכיר עבודה וקרבנו'

ג41    עובר  לפני התיבה שהו<.. ..>ריך להזכיר בניין בית     <..>דש

ירו1   שעבר  לפני התיבה        שצריך  להזכיר עבודה

או3    שעבר  לפני התיבה        שצריך  להזכיר עבודה

או51   שעבר  לפני התיבה        שצריך  להזכיר עבודה

ששון   שעבר  לפני התיבה        שצריך  להזכיר עבודה

--------------------------------------------------------------------

לונ          ולשוח מן    הדא  ברכתא   רצה יי אלינו  ושכון בציון

מינ          ולשוח מן    הדא  ברכתא   רצה יי אלהינו ושכון בציון

פריז         ולשיח מן    הדין בריכתיה רצה יי אלינו  ושכון בציון

דפוס         ולשוח מן    הדה  ברכתא   רצה    אלינו  שכן   בציון

ג41    <...> ולשוח מן    הדן  קרייה

ירו1         ולשוח בהדין      ברכתא   רצה יי אלהינו ושכון בציון

או3          ולשוח מן    הדין ברכתא   רצה יי אלהינו ושכון לציון

או51         ולשוח מן    הדין ברכתא   רצה יי אלהינו ושכון בציון

ששון         ולשוח בהדין      ברכת'   רצה יי אלי'נו ושכון בציון

--------------------------------------------------------------------

לונ    עירך             מן  דבעי ישמעינה  מן הכא  זבחי אלינו רוח

מינ    עירך             מאן דבעי ישמעינה  מן הכא  זבחי אלהי' רוח

פריז   עירך             מאן דבעי ישמענה   מן הכא  זבחי אלהים רוח

דפוס   מהרה יעבדוך בניך אית דבעי משמענה   מן הדה  זבחי אלים  רוח

ג41

ירו1   עירך וכו'        מאן דבעי ישמעיניה    מהכא זבחי אלהים רוח

או3    עירך וכו'        מאן דבעי ישמעינה     מהכא זבחי אלהים רוח

או51   עירך             מאן דבעי ישמעיניה    מהכא זבחי אלהים רוח

ששון   עירך וגו'        מאן דבעי ישמעיניה    מהכא זבחי אלי'ם רוח

--------------------------------------------------------------------

לונ    נשברה

מינ    נשברה

פריז   נשברה

דפוס   נשברה

ג41               היטיבה ?בר?צונך וגו' ?[צ..]? מה כתוב אחר?י?<..

ירו1   נשברה

או3    נשברה

או51   נשברה וגו'

ששון   נשברה וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ                                                אמ"ר

מינ                                                א"ר

פריז                                               א"ר

דפוס                                               אמר

ג41    ...> אז תחפ?ו?ץ זבחי צ<..>לה ?וגו'?       { א'

ירו1                                               א"ר

או3                                        (אבא)   א"ר

או51                                               א"ר

ששון                                               א"ר

--------------------------------------------------------------------

לונ       אבא     בר יודן כל מה שפסל       בבהמה הכשיר  באדם מה

מינ       אבא ב"ר    יודן כל מה שפסל       בבהמה הכשיר  באדם מה

פריז      אבא     בר יודן כל מה שפסל       בבהמה הכשיר  באדם

דפוס   ר' אבא     בר יודן כל מה שפסל הקב"ה בבהמה הכשיר  באדם

ג41    ר' אבה     בר יודן כל מה שאסר       בבהמה היכשיר באדם

ירו1      אבא     בר יודן כל מה שפסל הכתוב בבהמה הכשיר  באדם

או3       אבא     בר יודן כל מה שפסל הקב"ה בבהמה הכשיר  באדם

או51      אבא     בר יודן    מה שפסל הב"ה  בבהמה הכשיר  באדם

ששון      אבא     בר יודן כל מה שפסל הכתו' בבהמה הכשיר  באדם

--------------------------------------------------------------------

לונ    פסל בבהמה                 עורית  או שבור

מינ    פסל בבהמה                 עורת   או שבור

פריז

דפוס   פסל בבהמה                 עוורת  או שבור או חרוץ או יבלת

ג41    אסר בבהמה כדכתיב ?כל? אשר ע<..>ת או שבור או חרוץ או יבלת

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    הכשיר  באדם לב ונשבר ונדכה אלהים לא תבזה

מינ    הכשיר  באדם לב נשבר  ונדכה אלהים לא תבזה

פריז               לב נשבר  ונדכה אלהים לא תבזה

דפוס   והכשיר באדם לב נשבר  ונדכא

ג41    והכשיר באדם                              זבחי אלים רוח

ירו1               לב נשבר  ונדכה אלהים לא תבזה

או3                לב נשבר  ונדכה אלהים לא תבזה

או51               לב נשבר  ונדכה אלהים לא תבזה

ששון               לב נשבר  ונדכה אלי'ם לא תבזה

--------------------------------------------------------------------

לונ            אמ"ר אלכסנדרי   ההד(ו)[י]וט     הזה אם   משתמש

מינ            א"ר  אלכסנדרי   ההדיוט          הזה אם   משתמש

פריז           א"ר  אלכסנדרי   ההדיוט          הזה אם   משתמש

דפוס           א"ר  אלכסנדרי   ההדיוט          הזה אם   משמש

ג41    נשברה } <... ..>מ<..>   בשר         ודם     אם   משתמיש

ירו1           א"ר  אליסכנדראי הדיוט               אם   משתמש

או3            א"ר  אליסכנדראי הדיוט               אם   משתמש

או51           א"ר  אליסכנדראי הדיוט               [אם] משתמש

ששון           א"ר  אלכסנדרי   הדיוט               אם   משתמש

--------------------------------------------------------------------

לונ        בכלי   שבור   גניי  הוא לו אבל   הקב"ה

מינ        בכלי   שבור   גנאי  הוא לו אבל   הקב"ה

פריז       בכלי   שבור   גנאי  הוא לו אבל   הקב"ה

דפוס   הוא בכלים  שבורים גנאי  הוא לו אבל   הקב"ה

ג41    הוא בכילים שבורים גוניי הוא לו א?בל? הק'    ב"ה א?ינו כך?

ירו1       בכלי   שבור   גנאי  הוא לו       והקב"ה     אינו  כן

או3        בכלי   שבור   גנאי  הוא לו אבל   הקב"ה

או51       כלי    שבור   גנאי  הוא לו אבל   הב"ה

ששון       בכלי   שבור   גנאי  הוא לו אבל   הב"ה

--------------------------------------------------------------------

לונ          כל כלי      תשמישיו            שבורין הן  דכת'  קרוב

מינ          כל כלי      תשמישי(ן)[ו]       שבורין     דכת'  קרוב

פריז         כל כלי      תשמישיו            שבורין הן  דכת'  קרוב

דפוס            כלי      תשמישו             שבורי'     שנא'  קרוב

ג41    <...> כל מה  שהוא משתמיש       בכלים שבורים דכן כתיב  קרוב

ירו1         כל כלי      תשמישיו            שבורים הם  שנא'  קרוב

או3          כל כלי      תשמישיו            שבורין     שנא'  קרוב

או51         כל כלי      תשמישיו            שבורין     שנ'   קרוב

ששון         כל כלי      תשמישיו            שבורין     דכתי' קרוב

--------------------------------------------------------------------

לונ    יי לנשברי   לב                                      הרופא

מינ    יי לנשברי   לב                                      הרופא

פריז   יי לנשברי   לב וגו'                                 הרופא

דפוס   יי לנשברי   לב                                      הרופא

ג41    יי לנשב?רי? לב                                      הרופ?א?

ירו1   יי לנשברי   לב

או3    יי לנשברי   לב                                      הרופא

או51   יי לנשברי   לב ואת  דכאי רוח יושיע ואת דכא ושפל רוח הרופא

ששון   יי לנשברי   לב                                      הרופא

--------------------------------------------------------------------

לונ    לשבורי   לב ואת דכא ושפל רוח להחיות רוח שפלים ולהחיות לב

מינ    לשבורי   לב ואת דכא ושפל רוח להחיות     שפלים ולהחיות לב

פריז   לשבורי   לב ואת דכא ושפל רוח להחיות רוח שפלים ולהחיות לב

דפוס   לשבורי   לב את  דכא ושפל רוח

ג41    ל?ש?בורי לב

ירו1               ואת דכא ושפל רוח

או3    לשבורי   לב ואת דכא ושפל רוח

או51   לשבורי   לב

ששון   לשבורי   לב ואת דכא ושפל רוח

--------------------------------------------------------------------

לונ    נדכ'                                 לב ונשבר ונדכה

מינ    נדכאי'                               לב נשבר  ונדכא

פריז   נדכאים וכת'                          לב נשבר  ונדכה אלהים

דפוס               זבחי      אלים רוח נשברה לב נשבר

ג41                זב?ח?<..> אלים רוח נשברה

ירו1                                        לב נשבר  וגו'

או3                                         לב נשבר  ונדכה

או51                                        לב נשבר  ונדכה

ששון                                        לב נשבר  ונדכה

--------------------------------------------------------------------

לונ

מינ

פריז   לא תבזה

דפוס

ג41            < א' ר' אבה בר יודן כל מה שאסר בבהמה היכשיר

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

מינ

פריז

דפוס

ג41    באדם אסר בבהמה כדכתיב ?כל? אשר ע<..>ת או שבור או חרוץ או

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                                           אמ"ר אבא בר

מינ                                           א"ר  אבא בר

פריז                                          א"ר  אבא בר

דפוס                                          ר'   אבא בר

ג41    יבלת והכשיר באדם זבחי אלים רוח נשברה > ר'   אבה בר

ירו1                                          א"ר  אבא בר'

או3                                           א"ר  אבא בר

או51                                          א"ר  אבא בר'

ששון                                          א"ר  אבא בר

--------------------------------------------------------------------

לונ    יודן                                 למלך

מינ    יודן                                 למלך

פריז   יודן                                 למלך

דפוס   יודן בשם   ר' יודה    בר'  סימון משל למלך שהיה מהלך

ג41    יודן בש?ם? ר' ?יהודה? בי"ר סימון     למלך שהיה מה?ל?יך

ירו1   יודן                                 למלך

או3    יודן                                 למלך

או51   יודן                                 למלך

ששון   יודן                                 למלך

--------------------------------------------------------------------

לונ                    שכיבדו אוהבו בחבית    שליין ובכלכלה

מינ                    שכבדו  אוהבו בחבית של יין   ובכלכלה

פריז                   שכיבדו אוהבו בחבית של יין   ובכלכלה

דפוס   במדבר ובא אוהבו וכבדו                       בכלכלה  אחת

ג41    בדרך  בא  אחד   וכיבדו                      כלכלה

ירו1                   שכבדו  אוהבו בחבית    יין   ובכלכלה

או3                    שכבדו  אוהבו בחבית    יין   ובכלכלת

או51                   שכבדו  אוהבו בחבית    יין   ובכלכלת

ששון                   שכבדו  אוהבו בחבית    יין   ובכלכלת

--------------------------------------------------------------------

לונ    של תאינין                      אמ' לו המלך זהו      דורון

מינ    של תאנים                       אמ' לו המלך זהו      דורון

פריז   של תאנים                       א'  לו המלך זו   היא דורון

דפוס   של תאנים    וחבית אחת של יין   אמ' לו      זה       כיבוד

ג41       שלתאינים וחבית        שליין אמר לו המלך זה       ד?ורו?ן

ירו1   של תאנים                       אמ' לו המלך זה   הוא דורון

או3       תאנים                       א"ל    המלך זהו      דורון

או51      תאנים                       א"ל    המלך זהוא     דורון

ששון      תאני'                       א"ל    המלך זהו      דורון

--------------------------------------------------------------------

לונ         אמ' לו אדני  המלך    לפי שעה  כיבדתי אותך אבל

מינ         אמ' לו אדוני המלך    לפי שעה  כבדתי  אותך אבל

פריז        א'  לו אדני  המלך    לפי שעה  כיבדתי אותך אבל

דפוס   גדול א"ל    אדוני המלך    לפי שעה  כבדתיך      אבל

ג41         אמר לו אדוני המלך    לפי הדרך כיבדתי אותך

ירו1        אמ' לו אדוני המלך זה לפי שעה  כבדתי  אותך אבל

או3         א"ל    אדוני המלך זה לפי שעה  כבדתי  אותך אבל

או51        א"ל    אדוני המלך זה לפי שעה  כבדתי  אותך אבל

ששון        א"ל    אדוני המלך זה לפי שעה              אבל

--------------------------------------------------------------------

לונ          לכשתכנס      לפלטין  שלך אתה יודע מה  אני מכבדך

מינ          לכשתכנס      לפלטין  שלך אתה יודע מה  אני מכבדך

פריז         כשתכנס       לפלטין  שלך אתה יודע מה  אני מכבדך

דפוס   כשאתה נכנ'    לתוך פלטין   שלך אתה רואה כמה אני מכבדך

ג41          כשתיכנס      לפלאטין שלך              אני מכבדך לפי

ירו1         כשתכנס       בפלטרין שלך אתה יודע מה  אני מכבדך

או3          כשתכנס       בפלטרין שלך אתה יודע מה  אני מכבדך

או51         כשתכנס       בפלטרין שלך את  יודע מה  אני מכבדך

ששון         כשתכנס       לפלטרין שלך אתה יודע מה  אני מכבדך

--------------------------------------------------------------------

לונ          כך    אמ' לו הק'       למשה

מינ          כך    אמ' לו הקב"ה     למשה

פריז         כך    אמ' לו הקב"ה     למשה

דפוס         כך    אמר    הקב"ה     לישראל

ג41    כבודך <...> אמר    הק'   ב"ה לישראל אחר כל הניסים שעשיתי

ירו1         כך    אמ'    הקב"ה     למשה

או3          כך    אמ'    הקב"ה     למשה

או51         כך    אמ'    הב"ה      למשה

ששון         כך    א"ל    הב"ה      למשה

--------------------------------------------------------------------

לונ         זאת      העלה  היא  העלה  היא העולה אמ'  לפניו רבו'

מינ         זאת      העולה היא  העולה           אמ'  לפניו רבו'

פריז        זאת תורת העולה היא  העולה           א'   לפניו רבוני

דפוס        זאת      העולה היא  העולה           אמר  לפניו רבון

ג41    עמכם זאת תורת העל?ה ה?יא העלה            אמרו לו    <...>

ירו1        זאת תורת העולה היא  העולה           אמ'  לפניו רשב"ע

או3         זאת תורת העולה היא  העולה           אמ'  לפניו רבון

או51        זאת תורת העולה היא  העולה           אמ'  לפניו רבון

ששון        זאת תורת העולה היא  העולה           אמ'  לפניו רבו'

--------------------------------------------------------------------

לונ          שלעו'     לפי שעה   הקרבתי  לפניך זו  אבל לכשתיטיב

מינ    של    עולם      לפי שעה   הקרבתי  לפניך זו  אבל לכשתטיב

פריז                   לפי שעה   הקרבתי  לפניך     אבל כשתטיב

דפוס         העולמים   לפי שעה   הקרבנו' לפניך     אבל לכשתטיב

ג41    <...> ?ה?עולמים לפי המדבר היקרבנו לך            כשתי<..

ירו1                   לפי שעה   הקרבתי  לפניך זו  אבל כשתיטב

או3          העולמים   לפי שעה   הקרבתי  לפניך זו  אבל כשתטיב

או51         העולמי'   לפי שעה   הקרבתי  לפניך זה  אבל כשתטיב

ששון   ש"ע             לפי שעה   הקרבתי        זאת אבל כשתטיב

--------------------------------------------------------------------

לונ    ברצונך   את ציון  תבנה   חומ'  ירושלם

מינ    ברצונך   את ציון  תבנה   חומת  ירושלים

פריז   ברצונך   את ציון  תבנה   חומות ירושלם

דפוס   ברצונך   את ציון  תבנה   חומות ירוש'

ג41    ..>רצונך את ציון  וגו'                 באותה שעה את ?יו?<..>

ירו1   ברצונך   את ציון  וגו'

או3    ברצונך      לציון ותבנה  חומות ירושלם

או51   ברצונך   את ציון  ושתבנה חומות ירושלם

ששון   ברצונך   את ציון  ותבנה  חומות ירושלם

--------------------------------------------------------------------

לונ                 אז תחפץ    זבחי צדק      עולה       וכליל

מינ                 אז תחפוץ   זבחי צדק      עולה       וכליל

פריז                אז תחפץ    זבחי צדק      וגו'

דפוס                אז תחפוץ   זבחי צדק      עולה       וכליל

ג41    <... ..>א?ר? אז ת?ח?פוץ זבחי צדק וגו' עולה שכולה כליל

ירו1                אז תחפוץ   זבחי צדק      וגו'

או3                 אז תחפוץ   זבחי צדק      עולה       וכליל

או51                אז תחפוץ   זבחי צדק      עולה       וכליל

ששון                אז תחפוץ   זבחי צדק      וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ

מינ

פריז

דפוס

ג41    ?ל?אישים ?ל<..>?

ירו1

או3                     אז יעלו על מזבחך פרים

או51                    אז יעלו על מזבחך פרים

ששון                    אז יעלו על מזבחך פרים