לונ    {ג} תני  ר'    שמע'  בן יוחי        אין העולה באה אלא על

מינ    {ג} תני  ר'    שמעו' בן יוחי        אין העולה באה אלא על

פריז   {ג} תני  ר'    שמע'  בן יוחי        אין העלה  באה אלא על

דפוס   {ג} גופא א"ר   שמעון בן יוחי  לעולם אין העולה באה אלא על

ג41    {ג}      א"ר   שמעון בן יוחיי       אן  העולה באה אלא על

ירו1   {ג} תני  רשב"י                      אין עולה  באה אלא על

או3    {ג} תני  רשב"י                      אין העולה באה אלא על

או51   {ג} תאני רשב"י                      אין העולה באה אלא על

ששון   {ג} תני  רשב"י                      אין העולה באה אלא על

--------------------------------------------------------------------

לונ    הירהור הלב     ר'   לוי אמ' מקרא מלא הוא              והעולה

מינ    הרהור  הלב     ר'   לוי אמ' מקרא מלא הוא              והעולה

פריז   הירהור הלב     ר'   לוי אמ' מקרא מלא הוא              והעולה

דפוס   הרהור  הלב א"ר      לוי     מקרא מלא הוא              והעולה

ג41    הירהור הלב א'  ?ר'? לוי     מקרא מלא     דכ<..> <...> ?וה?עו?לה?

ירו1   הרהורי הלב     ר'   לוי אמ' מקרא מלא הוא              והעולה

או3    הרהור  הלב     ר'   לוי אמ' מקרא מלא הוא שנא'         והעולה

או51   הרהור  הלב     ר'   לוי אמ' מקרא מלא     שנ'          והעולה

ששון   הרהורי הלב     ר"ל      או' מקרא מלא הוא              והעולה

--------------------------------------------------------------------

לונ    על רוחכם                                  ממי  את

מינ    על רוחכם                                  ממי  את

פריז   על רוחכם                                  ממי  את

דפוס   על רוחכם היו לא לא תהיה אשר אתם אומ' וגו' ממי  אתה

ג41    על רוחכם                                  מימי את

ירו1   על רוחכם                                  ממי  אתה

או3    על רוחכם                                  ממי  אתה

או51   על רוחכם                                  ממי  אתה

ששון   על רוחכם                                  ממי  את

--------------------------------------------------------------------

לונ    למד  מבניו    שלאיוב              והלכו בניו ועשו משתה

מינ    למד  מבניו של איוב                והלכו בניו ועשו משתה

פריז   למד  מבניו של איוב                והלכו בניו ועשו משתה

דפוס   למד  מבניו של איוב         בתחילה והלכו בניו ועשו משתה

ג41    למיד          מאיוב  דכתיב        והלכו בניו ועשו משתה

ירו1   למד  מבני     איוב                והלכו בניו ועשו משתה

או3    למד  מבני     איוב                והלכו בניו ועשו משתה

או51   למד  מבני     איוב                והלכו בניו ועשו משתה

ששון   למד  מבני     איוב                והלכו בניו ועשו משתה

--------------------------------------------------------------------

לונ

מינ

פריז   בית  איש יומו וג'

דפוס

ג41    בית  איש יומו <...>                 תנחום ביר' חייה א'

ירו1   וגו'                בית אחיהם הבכור

או3    וגו'

או51   וגו'

ששון   וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ                    ר'   מאיר אמ'  שכן     דרך בני   מלכים

מינ                    ר'   מאיר אומר שכן     דרך       מלכים

פריז                   ר'   מאיר אמ'  שכן     דרך בני   מלכים

דפוס                   ר'   מאיר אמ'  שכן     דרך       מלכים

ג41    להיתפל בהם הלכו ר'   מאיר א'   שכן     דרך בני   מלכים

ירו1                   רמ"א           שכן הוא דרך בני   המלכים

או3                    ר"מ       אומ' שכן     דרך בני   המלכים

או51                   ר'   מאיר או'  שכן     דרך [בני] המלכים

ששון                   ר"מ       או'  שכן     דרך בני   מלכי'

--------------------------------------------------------------------

לונ    להיות קוראים  לאחיהם ולאחיותיהם      בסעודה ר' תנחום בר'

מינ    להיות קוראי'  לאחיהם ולאחיותיהם      בסעודה ר' תנחום בר

פריז   להיות קוראים  לאחיהם ולאחיותיהם      לסעודה ר' תנחום בר'

דפוס   להיות קורי'   לאחיהן ולאחיותיהן עמהן בסעודה ר' תנחום בר'

ג41    להיות ?ק?ורים        לאחיותיהם       לסעודה

ירו1   להיות קורין   לאחיהם ולאחיותיהם      בסעודה ר' תנחום בר

או3    להיות קוראין  לאחיהם ולאחיותיהם      בסעודה ר' תנחום בר'

או51   להיות קוראים  לאחיהם ולאחיותיהם      בסעודה ר' תנחום בר'

ששון   להיות קורין   לאחיהם ולאחיותיהם      לסעודה ר' תנחום בר'

--------------------------------------------------------------------

לונ    חייה אמ'                 שקידשו להם נשים הה"ד

מינ    חייא אמ'                 שקדשו  להם נשים הה"ד

פריז   חייא א'                  שקידשו להם נשים הה"ד

דפוס   חייא אמר להיטפל בהן הלכו שקדשו  להן נשים הה"ד  ויהי כי

ג41                                             דכתיב ויהי כי

ירו1   חייא אמ'                 שקדשו  להם נשים הה"ד

או3    חייא אמ'                 שקדשו  להם נשים שנא'

או51   חייא אמ'                 שקדשו  להם נשים שנ'

ששון   חייא אמ'                 שקדשו  להם נשים שנ'

--------------------------------------------------------------------

לונ                     וישלח איוב ויקדשם מהו ויקדשם

מינ                     וישלח איוב ויקדשם מהו ויקדשם

פריז                    וישלח איוב ויקדשם מהו ויקדשם

דפוס   הקיפו  ימי המשתה וישלח איוב ויקדשם            על דעתיה

ג41    היקיפו ימי המשתה וישלח איוב ויקדשם            על דעתיה

ירו1                    וישלח איוב ויקדשם

או3                     וישלח איוב ויקדשם

או51                    וישלח איוב ויקדשם

ששון                    וישלח איוב ויקדשם

--------------------------------------------------------------------

לונ

מינ

פריז

דפוס   דר' תנחום בר'  חייא דאמ'    שקידש להם נשים ניטפל  בהם והלכו

ג41    דר' תנחום ביר' חייה ד?תא?מר                להיתפל בהם הלכו

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                  עד דעת'  דר'    מאיר      דאמ'    שכן

מינ                  על דעתי' דר'    מאיר      אמ'     שכן

פריז                 על דעתיה דר'    מאיר      דאמ'    שכן

דפוס                 על דעתיה דר'    מאיר דהוא אמ'     שכן

ג41    קידש להם נשים על דעתה  דר'    מאיר      ד?ת?אמר שכן

ירו1                 על דעתיה דר"מ             דאמר    שכן

או3                  על דעתיה דר"מ             דאמ'    שכן

או51                 על דעתיה דר'    מאיר      דאמ'    שכן

ששון                 על דעתיה [ד]ר"מ           דאמ'    שכן

--------------------------------------------------------------------

לונ    דרך בני  מלכים  להיות    קוראים  לאחיהם    ולאחיותיהם

מינ    דרך      מלכים           שקוראים לאחיהם    ולאחיותיהם

פריז   דרך בני  מלכים  להיות    קוראים  לאחיהם    ולאחיותיהם

דפוס   דרך בני  מלכים  להיות    קורין   לאחיהן    ולאחיותיהם זמנם

ג41    דרך בנים מלכים  <..>היות קורים   לאחיותיהם

ירו1   דרך בני  מלכים  להיות    קורין   לאחיהם    ולאחיותיהם

או3    דרך בני  המלכים להיות    קורין   לאחיהם    ולאחיותיהם

או51   דרך בני  מלכים  להיות    קוראים  לאחיהם    ולאחיותיהם

ששון   דרך בני  מלכים  להיות    קורין   לאחיהם    ולאחיותיהם שזימנם

--------------------------------------------------------------------

לונ    לסעודה שזמנם    לסעודת מחר היך  מה דא'  אמ' ואל העם תאמר

מינ    לסעודה שזמנם    לסעודת מחר הה"ד             ואל העם תאמר

פריז   לסעודה שזימנם   לסעודת מחר היך  מה דאת  אמר ואל העם תאמר

דפוס   לסעודה                     כד"א             ואל העם תאמר

ג41    לסעודה קידשן    לסעודת מחר כמה     דתמר     ואל העם תאמר

ירו1   בסעודה שזמנם    לסעודה מחר היך  מה דאת  אמר ואל העם תאמר

או3    בסעודה שז[י]מנם לסעודת מחר כד"א             ואל העם תאמר

או51   בסעודה שזמנן    לסעודת מחר כד"א             ואל העם תאמר

ששון   לסעודת                 מחר כד"א             ואל העם תאמר

--------------------------------------------------------------------

לונ    התקדשו למחר וגו'

מינ    התקדשו למחר

פריז   התקדשו למחר וגו'

דפוס   התקדשו      והשכים     בבקר  והעלה

ג41    ה<..   ...> <..>?ש?כים בבוקר והעלה עולות מספר כולם

ירו1   התקדשו למחר

או3    התקדשו למחר

או51   התקדשו למחר

ששון   התקדשו למחר

--------------------------------------------------------------------

לונ    ועל דעת'  דר' תנחום בר  חייא דאמ' שקידשו להן נשים נטפל

מינ    ועל דעתיה דר' תנחום ב"ר חייא דאמ' שקדשו  להם נשים נטפל

פריז   ועל דעתיה דר' תנחום          דא'  שקידשו להם נשים נטפל

דפוס

ג41

ירו1   ועל דעתיה דר' תנחום בר' חייא דאמר דקדשי  להם נשים נטפל

או3    על  דעתיה דר' תנחום בר' חייא דאמ' שקדשו  להם נשים נטפל

או51   ועל דעתיה דר' תנחום בר' חייא דאמ' שקדשו  להם נשים נטפל

ששון   ועל דעתיה דר' תנחום בר  חייא דאמ' שקדשו  להם נשים נטפל

--------------------------------------------------------------------

לונ    בהם והלכו הה"ד                            וישכם   בבקר

מינ    בהם והלכו הה"ד                            וישכם   בבקר

פריז   בם  והלכו הה"ד                            והשכים  בבקר

דפוס

ג41

ירו1   בם  והלכו היך  מה   דאת אמר וישכימו ממחרת

או3    בם  והלכו היך  כד"א         וישכימו ממחרת

או51   בם  והלכו היך  כד"א         וישכימו ממחרת [והשכים בבקר

ששון   בם  והלכו היך  כד"א         וישכימו ממחרת

--------------------------------------------------------------------

לונ          ויעלו עולות מספר כולם      אמ"ר   יודן      חילפאי

מינ          ויעלו עגלות מספר כולם וגו' א"ר    יודן      חילפאי

פריז         והעלה עולות מספר כלם       א"ר    יודן      חילפאי

דפוס                                    אמר  ר יודן בר   חלפיי

ג41                                     ר'     יודן      חלפיי

ירו1         ויעלו עולות וגו'           א"ר    יודן      חילפאי

או3          ויעלו עולות מספר כולם      א"ר    יודן      חילפאי

או51   וגו'] ויעלו עולות                א"ר    יודן      חילפאי

ששון         ויעלו עולות מספר כולם      א"ר    יודן (בע) חילפאי

--------------------------------------------------------------------

לונ    בעי מספר ימיו או מספר בניו   ובנותיו

מינ    בעי מספר ימיו או מספר בניו   ובנותיו

פריז   בעי מספר ימיו או מספר בניו   ובנותיו

דפוס   בעי מספר ימים או מספר בניו   ובנותיו

ג41    בעי מספר בניו    מספר בנותיו         ?ר' חונ?א <...> א?ח?א

ירו1   בעי מספר ימיו או מספר בניו   ובנותיו

או3    בעי מספר ימיו או מספר בניו   ובנותיו

או51   בעי מספר ימיו או מספר בניו   ובנותיו

ששון   בעי מספר ימיו או מספר בניו   ובנותיו

--------------------------------------------------------------------

לונ       מספר כל קרבנות  שבתורה והוא    שאמ' איוב

מינ       מספר כל קרבנות  שבתורה והוא    שאמ' איוב

פריז      מספר כל הקרבנות שבתורה והוא         שאיוב א'

דפוס   או מספר כל קרבנות  שבתורה      כי אמ   איוב

ג41       מספר כל הקרבנות שבתורה      כי אמר  איוב

ירו1      מספר כל הקרבנות שבתורה והוא         שאיוב אומר

או3       מספר כל הקרבנות שבתורה הוא          שאיוב אומ'

או51      מספר כל הקרבנות שבתורה הוא          שאיוב אומר אח"כ

ששון   או מספר כל הקרבנות שבתורה והוא         שאיוב או'

--------------------------------------------------------------------

לונ    אולי חטאו בניי וברכו אלהים בלבבם      הדא  אמ'  אין העולה

מינ    אולי חטאו בניי וברכו אלהים בלבבם      הה"ד      אין העולה

פריז   אולי חטאו בני  וברכו אלהים בלבבם      הדא  אמרה אין העולה

דפוס   אולי חטאו בני  וברכו אלים  בלבבם      הדא  אמ'  אין העולה

ג41    אולי חטאו בני  וברכו אלים  בלבבם וגו' <...          ..>עולה

ירו1   אולי חטאו בני  וברכו אלהים בלבבם      הדא  אמרה אין העולה

או3    אולי חטאו בני  וגו'                   הדא  אמרה אין העולה

או51   אולי חטאו בני  וגו'                   הדה  אמרה אין העולה

ששון   אולי חטאו בני  וברכו אלי'ם בלבבם      הדא  אמרה אין העולה

--------------------------------------------------------------------

לונ    באה אלא על הירהור הלב ר' אחא בש"ר    חננא  בר פפא

מינ    באה אלא על הירהור הלב ר' אחא בשם  ר' חנינא בר פפא

פריז   באה אלא על הירהור הלב ר' אחא בשם  ר' חנינא בר פפא

דפוס   באה אלא על הרהור  הלב ר' אחא בשם  ר' חנינא בר פפא

ג41    באה אלא על הירהור הלב ר' אחא בשם  ר' חננה  בר פפא

ירו1       אלא על הרהורי הלב ר' אחא בש"ר    חנינא        אמ'

או3    באה אלא על הרהור  הלב ר' אחא בש"ר    חנינא

או51   באה אלא על הרהור  הלב ר' אחא בש"ר    חנינא        אמ'

ששון       אלא על הרהורי הלב ר' אחא בש"ר    חנינ'        אמ'

--------------------------------------------------------------------

לונ    לפי                                   שיש'   כשהיה

מינ    לפי                                          שהיה   ישר'

פריז   לפי                                          שכשהיה

דפוס       שלא יהו  ישראל אומ' לשעבר

ג41        שלא תאמר                  כל ימים        שהיה

ירו1   לפי                                   שישראל

או3    לפי                                   שישראל כשהיה

או51   לפי                                   שישראל כשהיה

ששון   לפי                                   שיש'   כשהיה

--------------------------------------------------------------------

לונ    בית   המקדש      היו   מקריבין כל קרבנות         שבתורה

מינ    בבית  המקד'      היו   מקריבי' כל קרבנות         שבתורה

פריז   בית   המקדש קיים היינו מקרבין     קרבנות         שבתורה

דפוס                    היינו מקריבין    קרבנות         ומתעסקי'

ג41    <...  ..>   קיים היינו מקריבים    עולות   ושלמים

ירו1   כשבית המקדש קיים היו   מקריבין כל קרבנות         שבתורה

או3    ב"ה         קיים היו   מקריבין כל הקרבנות        שבתורה

או51   בה          קיים היו   מקריבין כל קרבנות         שבתורה

ששון   ב"ה         קיים היו   מקריבין כל קרבנות         שבתורה

--------------------------------------------------------------------

לונ        עכשיו             מהו להתעסק בהן

מינ        עכשיו             מהו להתעסק בהן

פריז       עכשיו             מהו להתעסק בהן

דפוס   בהן עכשיו שאין קרבנו' מהו להתעסק בהם

ג41        עכשוא שהוא חריב                  א?ן/ך? אנו מקריבים

ירו1       עכשיו             מהו להתעסק בהם

או3        עכשיו             מהו להתעסק בהם

או51       עכשו              מהו להתעסק בהן

ששון       עכשיו             מהו להתעסק בהן

--------------------------------------------------------------------

לונ               אמ'   להן הקב"ה     הואיל         ואתם מתעסקין

מינ               אמ'   להן הקב"ה     הואיל         ואתם מתעסקי'

פריז              א'        הקב"ה     הואיל         ואתם מתעסקין

דפוס              אמר       הקבה      הואיל         ואתם מתעסקי'

ג41    עולות <... ..>ר      הק'   ב"ה       כל ימים שאתם עסוקים

ירו1              אמ'       הקב"ה     הואיל         ואתם מתעסקין

או3               אמ'       הקב"ה     הואיל         ואתם מתעסקין

או51              אמ'       הב"ה      הואיל         ואתם מתעסקין

ששון              אהב"ה               הואיל         ואתם מתעסקי'

--------------------------------------------------------------------

לונ            מעלה אני עליכם כאילו אתם  מקריבין אותם

מינ            מעלה אני עליכם כאילו אתם  מקריבי' אותם

פריז           מעלה אני עליכם כאילו אתם  מקריבין אותן

דפוס   בהם     מעלה אני עליכם כאילו אתם  מקריבין אותן

ג41    בהם                    כאילו שאתם מקריבים אותם

ירו1   בהם     מעלה אני עליכם כאלו  אתם  מקריבי' אותם

או3    בהן     מעלה אני עליכם כאלו  אתם  הקרבתם  אותם

או51   בהן אתם מעלה אני עליכם כאלו  אתם  מקריבי' אותם (ר'

ששון   בהם     מעלה אני עליכם כאלו  אתם  מקריבין אותם ר'

--------------------------------------------------------------------

לונ          רב  חננא   אמ' תרתי רב הונא אמ'

מינ          ר'  חנינא  אמ' תרתי רב הונא אמ'

פריז         רב  חננא   א'  תרתי רב הונא א'

דפוס         ר'  הונה   אמר תרתי

ג41

ירו1         רב  חיננא  אמ' תרתי רב הונא אומ'

או3          ר'  חנינא  אמ' תרתי רב הונא אמ'  תרתי רב הונא אמ'

או51   הונא) [רב חיננה] אמ' תרתי ר' הונא אמ'

ששון   הונא             אמ' תרתי ר' הונא אמ'

--------------------------------------------------------------------

לונ    אין כל הגליות      מתקבצות אלא בשביל משניות  הה"ד

מינ    אין כל הגליות      מתקבצות אלא בשביל משניות  הה"ד

פריז   אין כל הגליות      מתקבצות אלא בזכות משנאות  הה"ד

דפוס   אין כל הגליות הללו מתכנסות אלא בזכות משניות  מה   טעמא

ג41

ירו1   אין    הגליות      מתקבצות אלא בזכות משניות  הה"ד

או3    אין    גליות       מתקבצות אלא בזכות משניות  שנא'

או51   אין    גליות       מתקבצות אלא בזכות משניות  הה"ד

ששון   אין    הגליות      מתקבצות אלא בזכות המשניות הה"ד

--------------------------------------------------------------------

לונ    גם כי יתנו בגו'    עתה אקבצם רב הונא  אמ' אוחרי רב

מינ    גם כי יתנו [ב]גוים עתה אקבצ' רב הונא  אמ' איחרי רב

פריז   גם כי יתנו בגוים   עתה אקבצם רב הונא  א'  חורי  רב

דפוס   גם כי יתנו בגוים   עתה אקבצם רב הונא      חורי

ג41                                 רב <...>

ירו1   גם כי יתנו בגוים   עתה אקבצם רב הונא  אמ' חורי

או3    גם כי יתנו בגוים   עתה אקבצם רב הונא  אמ' חורי

או51   גם כי יתנו בגוים   עתה אקבצם רב הונא  אמ' חורי

ששון   גם כי יתנו בגוים   עתה אקבצם רב הונא  אמ' חורי  רב

--------------------------------------------------------------------

לונ    הונא אמ' כתיב כי ממזרח שמש עד  מבואו גדול שמי בגוים ובכל

מינ    הונא אמ' כתי' כי ממזרח שמש עד  מבואו גדול שמי בגוים ובכל

פריז   הונא א'  כת'  כי ממזרח שמש עד  מבואו גדול שמי בגוים ובכל

דפוס        אמר      כי ממזרח שמש עד  מבואו גדול שמי בגוי' בכל

ג41                           שמש ועד מבואו גדול שמי בגוים ובכל

ירו1            כתי'    ממזרח שמש ועד מבואו גדול שמי בגוים

או3             כתי'    ממזרח שמש ועד מבואו גדול שמי בגוים

או51            כתי' כי ממזרח שמש ועד מבואו גדול שמי בגוים ובכל

ששון   הונא אמ'      כי ממזרח שמש ועד מבואו גדול שמי בגוים ובכל

--------------------------------------------------------------------

לונ    מקום מוקטר מוגש                  וכי יש קמיצה

מינ    מקום מוקטר מוגש                  וכי יש קמיצה

פריז   מקום מקטר  מגש                   וכי יש קמיצה

דפוס   מקום מוקטר מוגש                  וכי יש מנחה  טהורה וקמיצה

ג41    מקום       וגו'                  וכי יש הקטרה

ירו1              וגו'                  וכי יש קמיצה

או3         מוקטר מוגש וגו'             וכי יש קמיצה

או51   מקום מוקטר מוגש לשמי ומנחה טהורה וכי יש קמיצה

ששון   מקום מוקטר וגו'                  וכי יש קמיצה

--------------------------------------------------------------------

לונ        והקטרה בבבל אלא                  א'  הק'       הואיל

מינ        והקטרה בבבל אלא                  אמ' הקב"ה     הואיל

פריז       והקטרה בבבל אלא                  א'  הקב"ה     הואיל

דפוס   (ב) והקטרה בבבל אלא    אי זו זו משנה אמר הקב"ה     הואיל

ג41        והגשה  <... ..>?א?               אמר הק'   ב"ה

ירו1       והקטרה בבבל אלא                  אמ' הקב"ה     הואיל

או3        והקטרה בבבל אלא                  אמ' הקב"ה     הואיל

או51       והקטרה בבבל אלא                  אמ' הב"ה      הואיל

ששון       והקטרה בבבל אלא                      אהב"ה     הואיל

--------------------------------------------------------------------

לונ    ואתם מתעסקין

מינ    ואתם מתעסקין

פריז   ואתם מתעסקין בהן

דפוס   ואתם מתעסקי' במשנה כאלו אתם מקרבין קרבן

ג41                                            אילו תלמידי חכמים

ירו1   ואתם מתעסקין בהם

או3    ואתם מתעסקין בהם

או51   ואתם מתעסקי' בהם

ששון   ואתם מתעסקין בהם

--------------------------------------------------------------------

לונ

מינ

פריז

דפוס

ג41    שהן עסוקין בהלכות <...> והגשה <...> באיזו זכות הק' ב"ה

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

מינ

פריז

דפוס

ג41    מחזיר גליותיהם שלישראל בזכות המ<.. ...> <... ..>?ע?מה גם

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

מינ

פריז

דפוס                           שמואל אמ'      ואם נכלמו

ג41    כי יתנו בגוים עתה אקבצם שמואל אמר כתוב ואם ניכל<..

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

מינ

פריז

דפוס   מכל  אשר עשו                   וכי יש צורת הבית עד עכשיו

ג41    ...>         צורת הבית ותכונתו וכי יש צורת הבית    עכשוא

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

מינ

פריז

דפוס   אלא אמ'     הקב"ה    הואיל     ואתם מתעסקין     בו

ג41    אלא אמר הק' ב"ה   כל       זמן שאתם עס?י/ו?<..> בצורתו

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    מעלה אני עליכם כאילו אתם         בונין   אתו

מינ    מעלה אני עליכם כאילו אתם         בונים   אותו

פריז   מעלה אני עליכם כאילו אתם         בונים   אותו

דפוס                  כאלו  אתם         בונין   אותו

ג41                   כילו  שאתם עסוקים בבניינו

ירו1   מעלה אני עליכם כאלו  אתם         בונים   מזבחות ומקריבין

או3    מעלה אני עליכם כאילו אתם         בונין   מזבחות ומקריבין

או51   מעלה אני עליכם כאלו  אתם         בונין   מזבחות ומקריבין

ששון   מעלה אני עליכם כאלו  אתם         בונין   מזבחות ומקריבין

--------------------------------------------------------------------

לונ                               אמ"ר    איסי מפני מה מתחילין

מינ                               א"ר     אסי  מפני מה מתחילין

פריז                              א"ר     אסי  מפני מה מתחילין

דפוס                              אמר  ר' אסי  מפני מה מתחילין

ג41                               א'   ר' יסא  למה     מתחילים

ירו1   עליהם עולות קמיצות והקטרות א"ר     אסי  מפני מה מתחילין

או3    עליהם עולות קמיצות והקטרות א"ר     יוסי מפני מה מתחילין

או51   עליהם עולות קמיצות והקטרות א"ר     יוסי מפני מה מתחילין

ששון   עליהם עולות קמיצות והקטרות א"ר     יוסי מפני מה מתחילין

--------------------------------------------------------------------

לונ       לתינוקות      בתורת כהנים      יתחילו  להן  מבראשית

מינ       לתינוקות      בתורת כהנים      יתחילו  להם  מבראשית

פריז      לתינוקות      בתורת כהנים      יתחילו  להם  מבראשית

דפוס      לתנוקות       בתורת כהנים ואין מתחילין      בבראשית

ג41    את התינוקות בספר תורת  כהנים      תחילה

ירו1      לתינוק        מתורת כהנים      יתחילו       מבראשית

או3       לתינוק        מתורת כהנים      יתחילו       מבראשית

או51      לתינוק        מתורת כהנים      יתחילו       מבראשית

ששון      לתינוק        מת"כ             יתחילו  מספ' בראשי'

--------------------------------------------------------------------

לונ         אמ' הקב"ה הואיל וקרבנות   טהורין והתינוקות טהורין

מינ         אמ' הקב"ה הואיל וקרבנות   טהורי' והתינוקות טהורים

פריז        א'  הקב"ה הואיל ותינוקות  טהורין והקרבנות  טהורין

דפוס   אלא                  שהתינוקות טהורין והקרבנות  טהורין

ג41    לומר מה              התינוקות  טהורים והקרבנות  טהורים

ירו1        אמ' הקב"ה הואיל ותינוקות  טהורים וקרבנות   טהורים

או3    אלא  אמ' הקב"ה הואיל והתינוקות טהורין והקרבנות  טהורין

או51   אלא  אמ' הב"ה  הואיל והתינוקות טהורין והקרבנות  טהורין

ששון   אלא      אהב"ה הואיל והתנוקות  טהורי' והקרבנות  טהורים

--------------------------------------------------------------------

לונ    יבואו טהורין  ויתעסקו בטהורין

מינ    יבואו טהורי'  ויתעסקו בטהרה

פריז   יבאו  טהורין  ויתעסקו בטהורין

דפוס   יבואו טהורין  ויתעסקו בטהורים

ג41    יבואו הטהורים ויתעסקו בטהורים

ירו1   יבואו טהורים  ויתעסקו בטהורים

או3    יבואו טהורין  ויתעסקו בטהורין

או51   יבואו טהורין  ויתעסקו בטהורין

ששון   יבואו טהורים  ויתעסקו בטהורי'