לונ    {ד} ר'     ברכיה אמ'      ור' חנן          בש"ר    עזריה

מינ    {ד} ור'    ברכיה אמ'      ור' חנן          בשם  ר' עזריה

פריז   {ד} ר'     ברכיה          ור' חנין         בשם  ר' עזריה

דפוס   {ד} ר'     אבא   בר  כהנא ור' חנן  תרויהון בשם  ר' עזריה

ג41    {ד} ר'     אבה   בר  כהנה ור' חנין תריהון  בשם  ר' עזריה

ירו1   {ד} ר'  ר' ברכיה          ור' חנין         בש"ר    עזריה

או3    {ד} ר'     ברכיה          ור' חנן          בש"ר    עזריה

או51   {ד} ר'     ברכיה          ור' חנין         בש"ר    עזריה

ששון   {ד} ר'     ברכיה          ור' חנין         בש"ר    עזריה

--------------------------------------------------------------------

לונ                          למלך שהיו לו שני   מגרוסין

מינ                          למלך שהיו לו שני   מגרוסין

פריז   דכפר חנין             למלך שהיו לו שני   מגוריסין

דפוס   כפר  חטיה     אמר משל למלך שהיו לו שני   מגירסין

ג41    דכפר חיטיה            למלך שהיה לו ?ש?ני מגיר(גי)[ס]ין

ירו1   דכפר חנין             למלך שהיו לו שני   מגריסין

או3    דכפר חנין             למלך שהיו לו שני   מגיריסין

או51   דכפר חנין             למלך שהיו לו שני   (א)[מ]גריסין

ששון   דכפר ?ח/ס?נין אמ'     למלך שהיו לו שתי   מגיריסין

--------------------------------------------------------------------

לונ              ועשה לו הראשון תבשיל     ואכלו      וערב לו ועשה

מינ    פי' אופין ועשה לו הראשון תבשיל     ואכלו      וערב לו ועשה

פריז             ועשה לו הראשון תבשיל     ואכלו      וערב לו ועשה

דפוס             בישל לו הראשון תבשיל אתא ואכלו והיה ערב  לו ועשה

ג41              בישל    הראשון                      וערב לו בישל

ירו1             ועשה לו האחד   תבשיל     ואכלו      וערב לו ועשה

או3              ועשה לו הראשון תבשיל                וערב לו עשה

או51             ועשה לו הראשון תבשיל     ואכלו      וערב לו עשה

ששון             ועשה לו הראשון תבשיל     ואכלו      וערב לו עשה

--------------------------------------------------------------------

לונ    לו השני       ואכלו וערב לו ואין אנו יודעין אי   זה

מינ    לו השני תבשיל ואכלו וערב לו ואין אנו יודעי' איזה

פריז   לו השני תבשיל ואכלו וערב לו ואין אנו יודעין איזה

דפוס      השני תבשיל ואכלו וערב לו ואין אנו יודעים אי   זה

ג41       השני             וערב לו ואן  אנו יודעין אי   זה

ירו1   לו הב'  תבשיל ואכל  וערב לו ואין אנו יודעין איזה

או3    לו השני תבשיל ואכל  וערב לו ואין אנו יודעין אי   זה

או51   לו השני תבשיל ואכלו וערב לו ואין אנו יודעין אי   זה

ששון   לו השני תבשיל ואכלו וערב לו ואין אנו יודעי' אי   זה

--------------------------------------------------------------------

לונ    מהן ערב  לו יותר   אלא          שמצוה את השיני ואמ'  לו

מינ    מהם ערב  לו יותר   אלא          שמצוה את השני  ואמ'  לו

פריז   מהן ערב  לו יותר   אלא ממה ממה  שמצוה את השני  וא'   לו

דפוס   מהם ערב  לו יותר   אלא במה שהוא מצוה  את השני  ואומר לו

ג41        עריב    ית?יר?     ממה שהוא מצוה  את השיני ואומר לו

ירו1   מהם ערב  לו יותר   אלא ממה      שמצוה את השני  ואומ' לו

או3    מהם עירב לו יותר   אלא ממה      שמצוה את השני  ואומר לו

או51   מהם ערב  לו יותר   אלא          שמצוה את השני  ואומ' לו

ששון   מהם ערב  לו יותר   אלא          שמצוה את הב'   ואו'  לו

--------------------------------------------------------------------

לונ    עשה לי       בתבשיל הזה         אנו יודעין של שיני   ערב

מינ    עשה לי       כתבשיל הזה         אנו יודעי' של שני    ערב

פריז   עשה לי       כתבשיל הזה         אנו יודעין של שני    ערב

דפוס                כתבשיל הזה תעשה לי אנו יודעים    שהשני  ערב

ג41    עשה לי כאותו התבשיל             אנו יודעין    שהשיני עריב

ירו1   עשה לי       כתבשיל הזה         אנו יודעין    שזה    ערב

או3    עשה          כתבשיל הזה         אנו יודעין    שזה    עירב

או51   עשה לי תבשיל כתבשיל הזה         אנו יודעין    שזה    ערב

ששון   עשה לי       בתבשיל הזה בזה     אנו יודעין    שזה    ערב

--------------------------------------------------------------------

לונ    לו יותר  כך הקריב      נח קרבן      וערב לו

מינ    לו יותר  כך הקריב      נח קרבן      וערב לו

פריז   לו יותר  כך הקריב      נח קרבן      וערב לו

דפוס   לו ביותר כך הקריב      נח קרבן והיה ערב  להקב"ה

ג41       יתיר  כך הקריבו בני נח קרבן      וערב לק'    ב"ה

ירו1   לו יותר  כך הקריב      נח           וערב לו

או3    לו יותר  כך הקריב      נח           וערב לו

או51   לו יותר  כך הקריב      נח           וערב לו

ששון   לו יותר  כך הקריב      נח           וערב לו

--------------------------------------------------------------------

לונ    שנ'   וירח יי את ריח הניחח  הקריבו   יש'   קרבן      וערב

מינ    שנ'   וירח יי את ריח הניחוח הקריבו   ישר'  קרבן      וערב

פריז         וירח יי את ריח הניחח  הקריבו   ישראל קרבן      וערב

דפוס   שנאמר וירח    את ריח הניחוח הקריבו   ישראל      והיה ערב

ג41    דכתיב וירח יי את ריח הניחוח והקריבו  ישראל קרבן      וערב

ירו1   שנא'  וירח יי את ריח הניחוח הקריבו   ישראל קרבן      וערב

או3    שנא'  וירח יי את ריח הניחוח הקריבו   ישראל           וערב

או51   שנ'   וירח יי את ריח הניחוח הקריב[ו] ישראל           וערב

ששון   שנ'   וירח יי את ריח הניחוח הקריבו   יש'             וערב

--------------------------------------------------------------------

לונ    לו                       תשמרו      להקריב לי במועדו

מינ    לו                       תשמרו      להקריב לו במועדו

פריז   לו                       תשמרו      להקריב לי במועדו

דפוס                                       להקב"ה

ג41    לק' ב"ה דכתיב ריח ניחוחי תשמרו

ירו1   לו                       תשמרו      להקריב לי במועדו

או3    לו      שנא'             תשמרו (לי) להקריב לי במועדו

או51   לו      שנ'              תשמרו      להקריב לי במועדו

ששון   לו      שני              תשמרו      להקריב לי במועדו

--------------------------------------------------------------------

לונ    אין  אנו יודעין אי       זה מהן ערב  לו יותר  אלא ממה

מינ    אין  אנו יודעי'     איזה    מהם ערב  לו יותר  אלא

פריז   אין  אנו יודעין אין      זה מהן ערב  לו יותר  אלא

דפוס   ואין אנו יודעים אי          מהם ערב  לו ביותר אלא במה שהוא

ג41    ואן  אנו יודעים אי       זה     עריב    יתיר  אלא ממה

ירו1   ואין אנו יודעין אי       זה מהם ערב  לו יותר  אלא ממה

או3    ואין אנו יודעין אי       זה מהם ערב  לו יותר  אלא ממה

או51   ואין אנו יודעין אי       זה מהם ערב  לו       אלא ממה

ששון   ואין אנו יודעי' אי       זה מהם ערב  לו יותר  אלא ממה

--------------------------------------------------------------------

לונ    שמצוה את   משה     ואמ'      זאת תורת העלה  היא העלה  אנו

מינ    שמצוה את   משה     ואמ'      זאת תורת העולה היא העול' אנו

פריז   שמצוה את   משה     ואמ'  לו  זאת תורת העולה היא העולה אנו

דפוס   מצוה  את   ישראל   ואומר להם

ג41          <... ..>?ש?ה ואומר לו

ירו1   שמצוה את   משה     ואמ'  לו  זאת תורת העולה היא העולה אנו

או3    שמצוה את   משה     וא"ל      זאת תורת העולה היא העולה אנו

או51   שצוה  את   משה     וא"ל      זאת תורת העולה היא העולה אנו

ששון   שצוה  את   משה     וא"ל      זאת תורת העולה היא העולה אנו

--------------------------------------------------------------------

לונ    יודעין

מינ    יודעי'

פריז   יודעין

דפוס          ריח  נחוחי תשמרו  להקריב לי   אנו    יודעים

ג41           עולת תמיד  העשויה בהר    סיני כעשויה בהר    סיני

ירו1   יודעין

או3    יודעין

או51   יודעין

ששון   יודעי'

--------------------------------------------------------------------

לונ                             שליש'     ערב לו     יותר

מינ                             שישר'     ערב לו     יותר

פריז                            שישר'     ערב לו     יותר

דפוס                        של  ישראל הוא ערב        ביותר

ג41    עשה ?לי? <...> <...>                          יתיר

ירו1                        של  ישראל     ערב        יותר

או3                         של  ישראל     ערב לו

או51                        ששל ישראל     ערב לו     [יותר]

ששון                        של  יש'       ערב לו (ש) יותר

--------------------------------------------------------------------

לונ    הה"ד           וערבה ליי מנחת יהודה וגו'     כימי  (מי)

מינ    הה"ד           וערבה ליי מנחת יהודה וגו'     כימי

פריז   הה"ד           וערבה ליי מנחת יהודה וגו'     כימי

דפוס   הדה  היא דכתיב וערבה ליי מנחת יהודה וירושלים כימי

ג41             דכתיב וערבה ליי מנחת יהודה וירושלם  כימי

ירו1   הה"ד           וערבה ליי מנחת יהודה וגו'     כימי

או3    הה"ד           וערבה ליי מנחת יהודה וירושלם  כימי

או51   הה"ד           וערבה ליי מנחת יהודה וירושלם  כימי

ששון   שנ'            וערבה ליי מנחת יהודה וגו'     [<...

--------------------------------------------------------------------

לונ    [עולם                           כימי]      משה  וכשנים

מינ    עולם                            כימי       משה  וכשנים

פריז   עולם                            כימי       משה  וכשנים

דפוס   עולם  וכשנים קדמוניות כימי עולם כימי       משה  וכשנים

ג41    עולם                            כימי       מ?שה וכ?שנים

ירו1   עולם                            כימי       משה  וכשנים

או3    עולם  וכשנים קדמוניות כימי עולם בימי       משה  [וכשנים

או51   עולם  וכשנים קדמוניות כימי עולם כימי       משה  וכשנים

ששון   ..>ם                            כימי<..>ה]      וכשנים

--------------------------------------------------------------------

לונ    קדמוניות (כש)כימי שלמה          ר'  אמ'  כימי עולם כימי

מינ    קדמוניות כימי     שלמה          ד"א      כימי עולם כימי

פריז   קדמוניות כשני     שלמה          ר'  א'   כימי עולם כימינח

דפוס   קדמוניות כשני     שלמה          ר'  אומר כימי עולם כימי

ג41    <...>    <...          ..>?הלר? בר' אומר כימי עולם כימי

ירו1   קדמוניות כימי     שלמה

או3    קדמוניות כימי     שלמה ר'       אמי אמ'  כימי עולם כימי

או51   קדמוניות [כימי    שלמה ר'       אמי אמ'  כימי עולם כימי

ששון   קדמוניות

--------------------------------------------------------------------

לונ    נח  הה"ד  כי   מי   נח  זאת לי וכשנים   קדמוניות    כשני

מינ    נח  הה"ד  כימי      נח  זאת לי והשנים   קדמוניות    כשני

פריז       הה"ד  כימי      נח  זאת לי וכשנים   קדמוניות    כשנה

דפוס   נח                             וכשנים   קדמוניות    כימי

ג41    נוח דכתיב כי   ?מי? נוח זאת לי ?וכ?שנים קדמ??ונ?יות כשני

ירו1

או3    נח]                            וכשנים   קדמוניות    כשני

או51   נח                             וכשנים   קדמוניות]   כימי

ששון                                                       כשני

--------------------------------------------------------------------

לונ    הבל   שלא  היתה עבו' זר' בעולם

מינ    הבל   שלא  היתה ע"ז      בעולם וגו'

פריז         שלא  היתה ע"ז      בעולם

דפוס         שלא  היתה ע"ז      בימיו

ג41    <...> <...      ..>ה זרה בעולם

ירו1

או3    הבל   שלא  היתה ע"ז      בעולם כשני עולם שלא היתה ע"ז בעולם

או51   הבל   שלא  היתה ע"ז      בעולם

ששון   הבל   שלא  היתה ע"ז      בעולם

--------------------------------------------------------------------

לונ

מינ

פריז

דפוס

ג41    < ר' אבון אמר תרתין ר' אבון א' למלך שהיה מהליך בדרך

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

מינ

פריז

דפוס

ג41    ניכנס לפ?ונ?ד<.. ...> <... ..>?ש?ם ושתה שם לפונדק השני

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

מינ

פריז

דפוס

ג41    ואכל שם ושתה שם ולן שם כך ל?מה? שני על?יו? <...> <... ..>ל

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ             ר' אבין אמ' תרתי  ר' אבין א'           למלך

מינ             ר' אבין אמ' תרתי  ר' אבין אמ'          למלך

פריז            ר' אבין א'  תרתי  ר' אבין א'           למלך

דפוס            ר' אבין אמר תרתי  ר'      אמר      משל למלך

ג41    לאישים > ר' אבון                   אמר חורי     ל?מ?לך

ירו1            ר' אבין אמ'                            למלך

או3             ר' אבין אמ' תרתי  ר' אבין אמ'          למלך

או51            ר' אבין אמר תרתי  ר' אבין אמ'          למלך

ששון            ר' אבין אמ' תרתין ר' אבין אמ'          למלך

--------------------------------------------------------------------

לונ    שהיה מיסב על קובטין     שלו והכניסו

מינ    שהיה מיסב על קובטין     שלו והכניסו

פריז   שהיה מיסב על קובטין     שלו והכניסו

דפוס   שהיה מיסב על אקוכיטין   שלו הכניסו

ג41    שהיה מיסב על אקוביטון   שלו ?נכנס?    <...> <...> הראשון

ירו1   שהיה מסיב על קרבטין     שלו והכניסו

או3    שהיה מסיב על קרנטין     שלו והכניס[ו]

או51   שהיה מסיב על קר()[ב]טין שלו והכניס[ו]

ששון   שהיה יושב על קורבטין    שלו והכניסו

--------------------------------------------------------------------

לונ              לו תבשיל ואכלו              וערב  לו      התחיל

מינ              לו תבשיל ואכלו              וערב  לו      התחיל

פריז             לו תבשיל ואכלו              וערב  לו      התחיל

דפוס             לו תבשיל הראשון  ואכלו והיה ערב   לו      התחיל

ג41    ואכל וערב לו תבשיל ה<..>ני                          ?ה?תחיל

ירו1             לו תבשיל ואכלו              ועירב לו יותר התחיל

או3              לו תבשיל אכלו               וערב  לו יותר התחיל

או51             לו תבשיל ואכלו              וערב  לו יותר התחיל

ששון             לו תבשיל ואכלו              וערב  לו יותר התחיל

--------------------------------------------------------------------

לונ    ממחה בקערה הה"ד עולות מחים   אעלה  לך           מחים  אעלה

מינ    מערה בקערה הה"ד עולות מחים   אעלה  לך           מחים  אעלה

פריז   ממחא בקערה הה"ד עולות מחים   אעלה  לך

דפוס   ממחה בקערה כך   עולות מחים   אעלה

ג41    ממחה בקערה כך   עולות מחי?ם? <...> <... ..>?ו?ת מיחים אעלה

ירו1   ממחה בקערה הה"ד עולות מחים   אעלה  לך

או3    ממחה בקערה הה"ד עולות מחים   אעלה  לך

או51   ממחה בקערה הה"ד עולות מחים   אעלה  לך

ששון   ממחה בקערה הה"ד עולות מחים   אעלה  לך

--------------------------------------------------------------------

לונ    לך כזה שהוא   ממחה   בקערה      ר' אבין

מינ    לך כזה שהוא   ממחה   בקערה      ר' אבין אמ'

פריז      מה  שהוא   ממחא   בקערה      ר' אבין אמ' אוחרי ר'

דפוס      כזה שהוא   ממחה   בקערה      ר' אבון אמר חורי  ר'

ג41    לך כזה ?שה?וא ממח?ה? <..>קערה { ר' אבון אמר תרתין ר'

ירו1      כזה        שממחה  לקערה      ר' אבין אמ' אוחרי

או3       כזה        שממחה  לקערה      ר' אבין אמ' אוחרי

או51      כזה        שממחה  בקערה      ר' אבין אמ' אוחרי

ששון      כזה        שממחה  בקערה      ר' אביו אמ' אחרי

--------------------------------------------------------------------

לונ                 למלך      שהיה מהלך  במדבר נכנס  לבורגן

מינ                 למלך      שהיה מהלך  במדבר נכנס  לבורגן

פריז   אבין א'      למלך      שהיה מהלך  במדבר נכנס  לבורגן

דפוס   אבין אמר משל למלך      שהיה מהלך  במדבר הגיע  לבורגין

ג41    אבון א'      למלך      שהיה מהליך בדרך  ניכנס לפ?ונ?ד<..

ירו1                למלך      שהיה מהלך  במדבר נכנס  לבורגן

או3                 (ה)[ל]מלך שהיה מהלך  במדבר נכנס  לבורגן

או51                למלך      שהיה מהלך  במדבר נכנס  לבורגן

ששון                למלך      שהיה מהלך  במדבר נכנס  לבורגן

--------------------------------------------------------------------

לונ         הראשון אכל  שם      ושתה שם    נכנס לבורגן השיני

מינ         הראשון אכל  שם      ושתה שם    נכנס לבורגן השני

פריז        הראשון אכל  שם      ושתה       נכנס לבורגן שני

דפוס        הראשון אכלו שם      ושתה שם    הגיע בורגין השני

ג41    ...>        <... ..>?ש?ם ושתה שם         לפונדק השני

ירו1        הראשון אכל          ושתה שם    נכנס לבורגן השני

או3         ראשון  אכל          ושתה שם    נכנס לבורגן שני

או51        ראשון  אכל          ושתה (ו)שם נכנס לבורגן שני

ששון        ראשון  אכל          ושתה שם    נכנס לבורגן שני

--------------------------------------------------------------------

לונ    אכל  שם ושתה שם ולן  שם  כך למה      הוא  מתמיה  על העולה

מינ    אכל  שם ושתה שם ולן  שם  כך למה      הוא  מתמיה  על העולה

פריז   אכל  שם ושתה שם ולן  שם  כך למה      הוא  מתמיה  על העלה

דפוס   אכל  שם שתה  שם ולן  שם  כך במה      שהוא מתנה   על העולה

ג41    ואכל שם ושתה שם ולן  שם  כך ל?מה?    שני  על?יו?

ירו1   אכל     ושתה שם ולן  שם  כך למה      הוא  מתמיה  על העולה

או3    אכל     ושתה שם ולן  שם  כך (ה)[ל]מה הוא  מתמה   על העולה

או51   אכל     ושתה    ולן  שם  כך למה      הוא  מתמיה  על העולה

ששון   אכל             ושתה ולן שם למה      הוא  מתמיה  על העולה

--------------------------------------------------------------------

לונ    שכולה כליל זאת תורת העולה שכולה כליל זאת   תורת העולה

מינ    שכולה כליל                           זאת   תורת העולה

פריז                                        זאת   תורת העלה

דפוס                                        זאת   תורת העולה

ג41                                         <...> <...

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    היא הע'

מינ                        שכולה כליל  זאת תורת  העולה היא  העולה

פריז   היא העלה

דפוס   היא העולה           על    המזבח כל  הלילה עד    הבקר

ג41

ירו1   היא העולה

או3    היא העולה

או51   היא העולה

ששון   היא העולה היא העולה

--------------------------------------------------------------------

לונ    אלא מלמד שהעלה  כולה כליל לאשם

מינ    אלא מלמד שהעולה כולה כליל לאשם

פריז   אלא מלמד שהעלה  כלה  כליל לאשם

דפוס       מכאן שהעולה כולה כליל לאישים

ג41                         ..>ל לאישים }

ירו1       מלמד שהעולה כולה כליל לאשים

או3        מלמד שהעולה כולה כליל לאשים

או51       מלמד שהעולה כלה  כליל לאישים

ששון       מלמד שהעולה כולה כליל לאישים