לונ    {ה} ואש      המזבח תוקד בו אמ"ר    פינחס

מינ    {ה} ואש      המזבח תוקד בו א"ר     פנחס

פריז   {ה} והאש  על המזבח תוקד בו א"ר     פנחס

דפוס   {ה} ואש      המזבח תוקד בו אמר  ר' פנחס

ג6     {ה} <...>

ג41    {ה}                        א'   ר' פינחס כתוב והאש על המ?זבח?

ירו1   {ה}

או3    {ה}

או51   {ה}

ששון   {ה}

--------------------------------------------------------------------

לונ    אש    המזבח תוקד בו תוקד עליו     למה  נאמ' אלא

מינ    אש    המזבח תוקד בו תוקד עליו     למה  נאמר אלא

פריז   אש    המזבח תוקד בו תוקד עליו אין כת'  כאן  אלא

דפוס   ואש   המזבח         תוקד עליו אין כתיב כאן  אלא

ג6 

ג41    <...> <...>                       כתוב כן   אלא והאש על

ירו1   ואש   המזבח תוקד בו תוקד עליו אין כתיב כאן  אלא

או3    ואש   המזבח תוקד בו תוקד עליו אין כתי' כאן  אלא

או51   ואש   המזבח תוקד בו תוקד עליו אין כתי' כאן  אלא

ששון   ואש   המזבח תוקד בו תוקד עליו אין כתי' כאן  אלא

--------------------------------------------------------------------

לונ         תוקד     בו   המזבח היה  מוקד    באש   תנא  מש"ר

מינ         תוקד     בו   המזבח היה  מוקד    באש   תנא  משמיה

פריז        תוקד     בו   המזבח היה  מוקד    באש   תניא משום

דפוס        תוקד     בו   האש   היתה מתוקד   בו    תני  בשם

ג6 

ג41    <... ..>וק<.. ...> המזבח היה  ?מו?קיד באש {      א"ר

ירו1        תוקד     בו   המזבח היה  מוקד    באש   תניא משום

או3                  בו   המזבח היה  מוקד    באש   תניא משום

או51        תוקד     בו   המזבח היה  תוקד    באש   תניא בש"ר

ששון        תוקד     בו   המזבח היה  מוקד    באש   תניא מש"ר

--------------------------------------------------------------------

לונ        נחמיה קרוב  למאה  ושש  עשרה שנה אתה      מחזיק  בו

מינ    דר' נחמיה קרוב  למאה  ושש  עשרה שנה אתה      מחזיק  בו

פריז   ר'  נחמיה

דפוס   ר'  נחמיא קרוב  למאה  ושש  עשרה שנה היתה האש מתוקדת בו

ג6 

ג41        נח<.. ..>וב למאה  ושש  עשרה שנה היה      מחזיק  בו

ירו1   ר'  נחמיה קרוב  למאה  ושש  עשרה שנה אתה      מחזיק  בו

או3    ר'  נחמיה קרוב  למאה  ושש  עשרה שנה היה      מחזיק  בו

או51       נחמיא קרוב  למאה  וי"ו      שנה אתה      מחזיק  בו

ששון       נחמיא קרוב  לקי"ו           שנה היה      מחזיק  בו

--------------------------------------------------------------------

לונ    עצו   לא  נשרף  ונחשתו    לא ניתך    אם      תאמר

מינ    עצו   לא  נשרף  ונחשתו    לא ניתך    אם      תאמר

פריז

דפוס   עצו   לא  נשרף  ונחשתו    לא ניתך    אם      תאמר

ג6                               לא ניתך            תימר (היתה

ג41    ועיצו לא  <...> ונחו?ש?תו לא נ?יתכ?ה

ירו1   עצו   לא  נשרף  ונחשתו    לא נתך     אם      תאמר

או3    עצו   לא  נשרף  ונחשתו    לא נתך     <..>א"ת

או51   עצו   ולא נשרף  ונחושתו   לא ניתך    אם      תאמר

ששון   עצו   לא  נשרף  ונחושתו   לא ניתך    א"ת

--------------------------------------------------------------------

לונ                       דהוה גליד     תני  בש"ר    הושעיה

מינ                       דהוה גליד     תני       ר' הושעיה

פריז                                         בשם  ר' הושעיה

דפוס                      דהוה גלד      תני  בשם  ר' הושעי

ג6     הצ?נ?ש מתיקידת בו) דהוה גליד     תני       ר' הושעיה

ג41                                 } { תני       ר' הושעיה

ירו1                      דהוא גליד     תני  בשם  ר' הושעיה

או3                       דהוה גליד     תני  בש"ר    הושעיא

או51                      דהוה גליד     תאני בש"ר    הושעיא

ששון                      דהוה גליד     תני  מש"ר    הושעי'

--------------------------------------------------------------------

לונ    בעובי דינר  גרדיון    היה בו   אמ"ר       שמעון בן

מינ    בעובי דינר  גרדיון    היה בו   אמ'    ריש

פריז   בעבי  דינאר גרדיון        בו   אמ'    ריש

דפוס   כעובי דינר  גורדינון  היה בו   אמר    ר'  שמעון בן

ג6     כעבי  דינר  גורדיינון היה בו   א'     ר'  שמעון בן

ג41    כעובי <...> גו<..>יין היה בו } א'     ר'  שמעון בן

ירו1   בעובי דינר  גרדיון    היה לו   ארשב"ל

או3    כעובי דינר  גרדיון    הוה בו   ארשב"ל

או51   כעובי דינר  גרדיון    היה      ארשב"ל

ששון   כעובי דינר  גרדיון    היה      ארשב"ל

--------------------------------------------------------------------

לונ    לקיש              ועשית מזבח מקטר   קטרת

מינ    לקיש              ועשית מזבח מקטר   קטורת

פריז   לקיש         כת'  ועש'  מזבח מקטר   קטרת

דפוס   לקיש         כתיב ועשית מזבח מקטר   קטורת            מתקטר

ג6     לקיש  (קרוב) כתוב ועשית מזבח מקטר   קטרת

ג41    <...>             ועשית מזבח מקטר   קט<..

ירו1                כתיב ועשית מזבח מקטר   קטרת             וגו'

או3                 כתי' ועשית מזבח מקטר   קטורת

או51                כתי' ועשית מזבח [מקטר] קטורת [עצי שטים]

ששון                כתי' ועשית מזבח מקטר   קטורת

--------------------------------------------------------------------

לונ                                           המזבח        היה

מינ                                           המזבח        היה

פריז                                          המזבח        היה

דפוס   בקטורת אין כתוב כאן אלא מקטר קטורת     המזבח        היה

ג6                                        היה המזבח

ג41                                           ..>מז<..     ...>

ירו1                                          המזבח        היה

או3                                           המזבח    הזה היה

או51                                          המזבח    הזה היה

ששון                                          המזבח    הזה היה

--------------------------------------------------------------------

לונ    מתקטר    בקטרת

מינ    מתקטר    בקטורת

פריז   מתקטר    בקטרת

דפוס   מקטיר את הקטורת

ג6     מקטיר את הקטורת

ג41    מקטר     בקטורת < תני ר' הושעיה כעובי <...> גו<..>יין

ירו1   מתקטר    בקטרת

או3    מתקטר    בקטורת

או51   מתקטר    בקטרת

ששון   מתקטר    כקטורת

--------------------------------------------------------------------

לונ

מינ

פריז

דפוס

ג6 

ג41    היה בו > < א"ר נח<.. ..>וב למאה ושש עשרה שנה היה מחזיק

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                                             ורבנן  אמ'

מינ                                             ורבנן

פריז                                            ורבנין אמרין

דפוס                                            ורב    אמר

ג6                                              ורבנין א'

ג41    בו ועיצו לא <...> ונחו?ש?תו לא נ?יתכ?ה > <...>

ירו1                                            ורבנין אמרין

או3                                             ורבנין אמרי

או51                                            ורבנין אמרי

ששון                                            ורבנין אמרי

--------------------------------------------------------------------

לונ    בכלי הבקר נתבשל הבשר אין כת'  כאן אלא בכלי הבקר בשלם

מינ    בכלי הבקר נתבשל הבשר אין כת'  כאן אלא בכלי הבקר בשלם

פריז   בכלי הבקר

דפוס   בכלי הבקר נתבשל הבשר אין כתיב כאן אלא בכלי הבקר בשלם  את

ג6     בכלי הבקר נתבשל הבשר אן  כתוב כן  אלא           בישלם

ג41    בכלי הבקר בישל  הבשר אן  כתוב כן  אלא           בשלם

ירו1   בכלי הבקר                                       בשלם

או3    בכלי הבקר                                       בשלם

או51   בכלי הבקר                                       בשלם

ששון   ככלי הבקר                                       בשלם

--------------------------------------------------------------------

לונ    הבשר     הבשר  הזה היה מתבשל    בכלי

מינ    הבשר     הבשר  הזה היה מתבשל    בכלי

פריז                      היה מתבשל    בכלי

דפוס   הבשר     הבשר      היה מבשל  את הכלי

ג6     הבשר וג' הבשר      היה מבשל  את הכלים

ג41    הבשר     <...>     היה מבשל     בכ?לי?

ירו1            הבשר      היה מתבשל    בכלי

או3                       היה מתבשל    בכלי

או51                      היה מתבשל    בכלי

ששון                      היה מתבשל    בכלי