לונ    {ו} אמ'  ר' לוי   נומוס      הוא וקילוסון  הוא     שכל

מינ    {ו} א"ר     לוי   נימוס      הוא וקילוסין  הוא     שכל

פריז   {ו} אמ"ר    לוי   נימוס      הוא וקילוס    הוא     שכל

דפוס   {ו} אמר  ר' לוי   נימוס      היה וקלוסים   היא     שכל

ג6     {ו} א'   ר' ל?ו?י נימוס      הוא קלוסים    היא     שכול

ג41    {ו} א'   ר' <...  ..>וס      הוא וקילווסיס הי?ו/א? שכל

ירו1   {ו} אר"ל          נימוס      הוא וקלווסין  הוא     שכל

או3    {ו} א"ר     לוי   נימוס      הוא וקילוסים  הוא     שכלמי

או51   {ו} אר"ל          (ע)[נו]מוס הוא וקילוסים  הוא     שכל

ששון   {ו} א"ר     לוי   נימוס      הוא וקילוסין  הוא     שכל

--------------------------------------------------------------------

לונ    מי          שמתגאה לפני המקום לא   נידן  אלא  באש דור

מינ    מי          שמתגאה לפני המקום אינו נידון אלא  באש דור

פריז   מי          שמתגאה            אין  נידון אלא  באש דור

דפוס               המתגאה            אינו נידון אלא  באש דור

ג6     מי שה?י/ו?א מתגאה             אינו נידון אלא  באש דור

ג41    מי שהוא     מתגאה             אינו ני<.. ...> באש דור

ירו1   מי          שמתגאה            אינו נידון אלא  באש דור

או3                שמתגאה            אינו נידון אלא  באש דור

או51   מי          שמתגאה            אינו נידון אלא  באש דור

ששון   מי          שמתגאה            אינו נדון  אלא  באש דור

--------------------------------------------------------------------

לונ    המבול על     ידי  שנתגאו ואמרו מה שדי כי נעבדנו      לא

מינ    המבול על     ידי  שנתגאו ואמרו מה שדי כי נעבדנו      לא

פריז   המבול על     ידי  שנתגאו ואמרו מה שדי כי נעבדנו וגו' לא

דפוס   המבול על     ידי  שנתגאו ואמ'  מה שדי כי נעבדנו וג'  לא

ג6     המבול <..>ל  ידי  שנתגאה אמרו  מה שדי כי נעבדנו וג'  לא

ג41    המבול ?ש/ע?ל <... ..>גאו ואמרו מה שדי כי נעבדנו וגו' לא

ירו1   המבול על     ידי  שנתגאו ואמרו מה שדי כי נעבדנו וגו'

או3    המבול ע"י         שנתגאה ואמרו מה שדי כי נעבדנו וגו'

או51   המבול ע"י         שנתגאו ואמרו מה שדי כי נעבדנו וגו'

ששון   המבול ע"י         שנתגאו ואמרו מה שדי כי נעבדנו וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ    נידונו אלא באש הה"ד    בעת     יזורבו נצמתו

מינ    נדונו  אלא באש הה"ד    בעת     יזורבו נצמתו

פריז   נדונו  אלא באש הה"ד    בעת     יזורבו נצמתו

דפוס   נדונו  אלא באש         בעת     יזורבו נצמתו      א"ר

ג6     נידונו אלא באש ?ש?<..  ..>?עת? יזורבו נצמתו וג'  א'  ר'

ג41    נידונו אלא באש דכתי?ב?

ירו1   נדונו      באש דכתיב   בעת     יזורבו נצמתו

או3    נידונו     באש דכתי'   בעת     יזורבו נצמתו וגו'

או51   נידונו     באש שנא'    בעת     יזורבו נצמתו

ששון   נדונו      באש דכתי'   בעת     יזורבו נצמתו וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ

מינ

פריז

דפוס   יהושע ב"ל     זריבתן לחלוטי'  היתה כמ' דאת   אמ' לצמיתו'

ג6     יהושע בן  לוי זריבתן לחלוטנית היתה כמה דא?ת? א'  לצ?מ?יתות

ג41

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ             בחומו נדעכו  ממ'           מהו     בחומו ברותחין

מינ             בחומו נד'    ממקומ(ה)[?ו?] מהו     בחומו ברותחין

פריז            בחומו נדעכו  ממקומם        מהו     בחומו ברותחין

דפוס   לקונה    בחומו נדעכו  ממקומו        מהו     בחומו ברותחין

ג6     לחלוטנית בחומו נדעכו  ממק?ומ?ם      מה  הוא בחומו בריתחון

ג41             בחומו נידעכו ממקומם

ירו1

או3

או51            בחומו נדעכו  ממקומם

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ"ר    יוח'  כל טיפה וטיפה שהיה הק'       מורידה עליהן

מינ    א"ר     יוחנן כל טיפה וטיפה שהיה הקב"ה     מורידה עליהן

פריז   א"ר     יוחנן כל טיפה וטיפה שהיה הקב"ה     מורידה עליהן

דפוס   אמ'  ר' יוחנן כל טיפה וטיפה שהיה הקב"ה     מביא   על

ג6     א'   ר' יוחנן כל טיפה וטיפה שהיה הקב"ה     מ?ריד? על

ג41    א'   ר' יוחנן כל טיפה וטיפה שהיה הק'   ב"ה מוריד  על

ירו1   א"ר     יוחנן כל טיפה וטיפה שהיה הקב"ה     מורידה עליהם

או3    א"ר     יוחנן כל טיפה וטיפה שהיה הקב"ה     מורידה עליהם

או51   א"ר     יוחנן כל טיפה וטיפה      שהב"ה     מורידה עליהם

ששון   א"ר     יוח'  כל טיפה וטיפה שהיה הב"ה      מורידה עליהם

--------------------------------------------------------------------

לונ

מינ

פריז

דפוס   דור המבול היה מרתיח' בתוך  גהינם

ג6     דור המבול היה מרתיחה לתוך  גיהנם

ג41    דור המבול היה מרתיחה       בגיהנם תחילה ואחר כך מורידה

ירו1             היה מרתיחה בתוך  גהינם

או3              היה מרתיחה בתוך  גהינם

או51             היה מרתיחה ב[תוך ]גהינם

ששון             היה מרתיחה       בגיהנם

--------------------------------------------------------------------

לונ          הה"ד      בחומו נדע'  ממקומם   סדומיים על  ידי

מינ          הה"ד      בחומו נדעכו ממקומו   סדומיים על  ידי

פריז         הה"ד      בחומו נדעכו ממקומם   סדומיים על  ידי

דפוס         הה"ד      בחומו נדעכו ממקומו   סדמיי'  על  ידי

ג6           הדה   היא בחומו                סדומיים על  ידי

ג41    עליהם                                סדומיים על  ידי

ירו1         הה"ד      בחומו נדעכו ממק<..>ם סדומיים ע"י

או3          הה"ד      בחומו נדעכו ממקומם   סדומיים ע"י

או51         הה"ד      בחומו נדעכו ממקומם   סדומיים ע"י

ששון         דכתי'     בחומו נדעכו ממקומם   סדומיים ע"י

--------------------------------------------------------------------

לונ    שנתגאו  אמרו  נעמוד   ונשכח תורת הרגל   מבינותינו

מינ    שנתגאו  אמרו  נעמוד   ונשכח תורת הרגל   מבינותינו

פריז   שנתגאו  ואמרו נעמד    ונשכח את   הרגל   מבינותינו

דפוס   שנתגאו  ואמ'          נשכח  את   הרגל   מבנותינו  כמה דכת'

ג6     שנתגאו  ואמרו         נשכח  את   הרגל   מבינותינו כמה דכ'

ג41    שינתגאו ואמרו נעמ<..>       את   ?ה?רגל מבינותינו     דכתיב

ירו1   שנתגאו  ואמרו         נשכח       הרגל   מבינינו

או3    שנתגאו  ואמרו         נשכח       הרגל   מבינינו

או51   שנתגאו  ואמרו         נשכח       רגל    מבינינו

ששון   שנתגאו  ואמרו         נשכח       רגל    מבינינו

--------------------------------------------------------------------

לונ                                        לא נידונו אלא באש הה"ד

מינ                                        לא נידונו אלא באש הה"ד

פריז                                       לא נדונו  אלא באש הה"ד

דפוס   פרץ נחל מעם גר                 וגו' לא נידונו אלא באש

ג6     פרץ נחל מעם גר                 וג'  לא נידונו אלא באש

ג41                   הנשכחים מני רגל וגו' לא נידונו אלא באש דכתיב

ירו1                                       לא נדונו  אלא באש הה"ד

או3                                           נידונו     באש הה"ד

או51                                          נידונו     באש הה"ד

ששון                                          נידונו     באש הה()"[ד]

--------------------------------------------------------------------

לונ    ויי המטיר            על סדם  ועל עמ'       גפר'  ואש

מינ    ויי המטיר            על סדום ועל עמורה     גפרית ואש

פריז   ויי המטיר            על סדום ועל עמורה     גפרית ואש וג'

דפוס   ויי המטיר            על סדום

ג6     ויי         ה<..>טיר על סדם  וג'

ג41    ויי המט?י?ר          על סדם  ועל עמ<..>?ה? גפרית ואש וגו'

ירו1   ויי המטיר            על סדום ועל עמורה     גפרית ואש

או3    ויי המטיר            על סדום ועל עמורה     גפרית ואש

או51   ויי המטיר            על סדום ועל עמורה     גפרית ואש

ששון   ויי המטיר            על סדום ועל עמורה     גפרית ואש וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ    פרעה      על  ידי שנתגאה  ואמ' מי יי אשר אשמע בקולו

מינ    פרעה      על  ידי שנתגאה  אמ'  מי יי אשר אשמע בקולו

פריז   פרעה      על  ידי שניתגאה וא'  מי יי אשר אשמע בקולו

דפוס   פרעה הרשע על  ידי שנתגאה  ואמ' מי יי אשר אשמע בקולו

ג6     פרעה הרשע על  ידי שנתגאה  ואמר מי יי

ג41    פרעה      על  ידי שניתגאה ואמר מי יי אשר אשמע בקולו

ירו1   פרעה      על  ידי שנתגאה  ואמר מי יי אשר אשמע בקולו

או3    פרעה      ע"י     שנתגאה  ואמ' מי יי אשר אשמע בקולו

או51   פרעה      ע"י     שנתגאה  ואמ' מי יי אשר אשמע בקולו

ששון   פרעה      ע"י     שנתגאה  ואמר מי יי אשר אשמע בקולו

--------------------------------------------------------------------

לונ    לא נידן  אלא באש דכ'      ויהי  ברד ואש מתלקחת

מינ    לא נידון אלא באש דכת'     ויהי  ברד ואש מתלקחת

פריז   לא נדון  אלא באש הה"ד     ויהי  ברד ואש מתלקחת   בתוך הברד

דפוס   לא נדון  אלא באש          ויהי  ברד ואש מתלקח'   וגו'

ג6     לא נידון אלא באש שנ'      ויהי  ברד וג'

ג41    לא נידון אלא באש דכתיב    ויהי  ברד ואש ?מ?תלקחת

ירו1      נדון      באש הה"ד     ויהי  ברד ואש מתקלחת   בתוך הברד

או3       נדון      באש הה"ד     ויהי  ברד ואש מתלקחת   וגו'

או51      נדון      באש הה"ד  () <...> ברד ואש מתלקחת   בתוך הברד

ששון      נדון      באש שנ'      ויהי  ברד ואש מתלקחת   וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ    סיסר?א/ה?      על  ידי שנתגאה  ולחץ את ישר'

מינ    סיסרא          על  ידי שנתגאה  ולחץ את ישר'

פריז   סיסרא          על  ידי שנתגאה  ולחץ את ישראל הה"ד

דפוס   סיסרא     הרשע על  ידי שנתגאה  ולחץ את ישראל כמה

ג6     סיסרא          על  ידי שנתגאה  ולחץ את ישראל

ג41    סיסרא          על  ידי שניתגאה

ירו1   סיסרא          על  ידי שנתגאה  ולחץ את ישראל שנאמ'

או3    סיסרא          ע"י     שנתגאה  ולחץ את ישראל

או51   סיסרא          ע"י     שנתגאה  ולחץ את ישראל

ששון   סיסרא          ע"י     שנתגאה  ולחץ את יש'

--------------------------------------------------------------------

לונ                                  בחזקה            מהו

מינ                                  בחזקה            מהו

פריז         והוא לחץ   את     ישראל בחזקה            מהו

דפוס   דכתיב והוא לחץ   את בני ישראל בחזקה            מהו

ג6                                                    מה  הוא

ג41          והוא ל?חץ? את בני ישראל בחוזקה עשרים שנה

ירו1         והוא לחץ   את     ישראל בחזקה            מהו

או3    דכתי' והוא לחץ   את     ישראל בחזקה            מהו

או51   דכתי' והוא לחץ   את     ישראל בחזקה            מהו

ששון   דכתי' והוא לחץ   את     יש'   בחזקה            מהו

--------------------------------------------------------------------

לונ    בחזקה  אמ"ר     יצחק   בחירופין ובגידופין לא  נידן   אלא

מינ    בחזקה  א"ר      יצחק   בחירופין ובגידופין לא  נידון  אלא

פריז   בחזקה  א"ר      יצחק   בחירופין ובגידופין לא  נדון   אלא

דפוס   בחזקה  אמ'   ר' יצחק   בחירופין ובגידופין לא  נידון  אלא

ג6     בחוזקה א'    ר' יצחק   בחרופין  ובגידופין לא  נידון  אלא

ג41           א?מ?ר ר' <..>חק בחירופים ובגידופים לא  נ?ידון אל<..

ירו1   בחזקה  א"ר      יצחק   בחירופין וגידופין      נדון

או3    בחזקה  א"ר      יצחק   בחירופין וגידופין  לכך נדון

או51   בחזקה  א"ר      יצחק   בחירופין וגידופין  לכך נידון

ששון   בחזקה  א"ר      יצח'   בחרופין  וגידופין      נדון

--------------------------------------------------------------------

לונ    באש הה"ד       משמים              נלחמו

מינ    באש הה"ד       משמים              נלחמו

פריז   באש הה"ד               מן  שמים   נלחמו הכוכבים וגו'

דפוס   באש                                     הכוכבי' ממסילותם

ג6     באש שנ'                מן  שמים   נלחמו וג'

ג41        ..>כת?<..>                          הכוכבים ממסילותם

ירו1   באש הה"ד       (משמים) [מן השמים] נלחמו וגו'

או3    באש הה"ד               מן  שמים   נלחמו וגו'

או51   באש הה"ד               מן  שמים   נלחמו וגו'

ששון   באש שנ'                מן  שמים   נלחמו וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ                     סנחריב על  ידי שנתגאה  ואמ' מי  בכל

מינ                     סנחריב על  ידי שנתגא'  ואמ' מי  בכל

פריז                    סנחריב על  ידי שנתגאה  וא'  מי  בכל

דפוס   נלחמו וגו'       סנחריב         שנתגאה  ואמר מי  בכל

ג6                      סנחריב על  ידי שנתגאה  ואמר מי  בכל

ג41    נלחמו עם   סיסרא סנחריב על  ידי שניתגאה ואמר מ?י ב?<..

ירו1                    סנחריב על  ידי שנתגאה  ואמ' מי  בכל

או3                     סנחריב ע"י     שנתגאה  ואמ' מי  בכל

או51                    סנחריב ע"י     שנתגאה  ואמ' מי  בכל

ששון                    סנחריב ע"י     שנתגאה  ואמ' מי  בכל

--------------------------------------------------------------------

לונ    אלהי  הארצות          האלה

מינ    אלהים הארצות          האלה

פריז   אלהי  הארצות

דפוס   אלהי  הארצות     וגו'

ג6     אלהי  הארצות

ג41    ...   ..>ארצ<..>      האלה אשר היצילו את ארצם מידי וגו'

ירו1   אלהי  הארצות     וגו'

או3    אלהי  הארצות     וגו'

או51   אלהי  הארצות

ששון   אלהי  הארצות     וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ    לא נידן  אל' באש הה"ד ותחת כבודו ייקד יקוד  כיקוד   אש

מינ    לא נידון אלא באש הה"ד ותחת כבודו ייקד יקוד  כיקוד   אש

פריז   לא נדון  אלא באש הה"ד ותחת כבודו יקד  יקוד  כיקוד   אש

דפוס   לא נידון אלא באש      ותחת כבודו יקד  יקוד  וגו'

ג6     לו נידון אלא באש      ותחת כבודו יקד  כיקוד         אש

ג41    לא נידון אלא באש      ותחת כבודו יקד  יקוד  כי?קוד? אש

ירו1      נידון     באש הה"ד ותחת כבודו יקד  יקוד  כיקוד   אש

או3       נדון      באש הה"ד ותחת כבודו יקד  יקוד  כיקוד   אש

או51      נידון     באש הה"ד ותחת כבודו יקד  יקוד  כיקוד   אש

ששון      נדון      באש הה"ד ותחת כבודו יקד  יקוד  כיקוד   אש

--------------------------------------------------------------------

לונ

מינ

פריז   וכת' וגבריא אליך די הסיקו לשדרך מישך ועבד נגו קטיל המו

דפוס

ג6 

ג41

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

מינ

פריז   שביבא דנורא

דפוס

ג6 

ג41                נגיד צור על ?ידי? שניתגאה דכתיב יען גבה לבך

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

מינ

פריז

דפוס

ג6 

ג41    ותאמר אל אני וגו' לא נידון אלא בא?ש? דכתיב ואוצ?י?א אש

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                    ונבוכדנצר     על  ידי שנתגאה ואמ' מן

מינ                    ונבוכד    נצר על  ידי שנתגאה ואמ' מאן

פריז                   נבוכד     נצר על  ידי שנתגאה ואמ' מי

דפוס                   נבוכדנצר      על  ידי שנתגאה ואמ' מי

ג6                     נבוכדנצר      על  ידי שנתגאה ואמר ומן

ג41    מתוכך היא אכלתך נבוכדנצר      על  ידי שנתגאה ואמר ומן

ירו1                   נבוכדנאצר     ע"י     שנתגאה

או3                    נבוכדנאצר     ע"י     שנתגאה

או51                   נבוכדנאצר     ע"י     שנתגאה

ששון                   נבוכדנאצר     ע"י     שנתגאה ואמ' מאן

--------------------------------------------------------------------

לונ    הוא אלהא   די ישזבינכון  מן   ידי  לא נידון אלא באש הה"ד

מינ    הוא אלהא   די ישזבינכון  מן   ידיי לא נידון אלא באש הה"ד

פריז   הוא אלהא      דישזבינון  מן   ידי  לא נידון אלא באש הה"ד

דפוס   הוא אלהא   די ישזיבכון   מידי      לא נידון אלא באש

ג6     הוא אל<..> די ישיזבנכון  מן   ידי  לא נידון אלא באש

ג41    הוא אל<..> די ישיזבנכון  מן   ידיי לא נידון אלא באש דכתיב

ירו1                                         נידון     באש הה"ד

או3                                          נדון      באש הה"ד

או51                                         נידון     באש הה"ד

ששון   הוא אלהא      דישזבינכון              נדון      באש הה"ד

--------------------------------------------------------------------

לונ    וגוברייא איליך די הסיקו לשדרך מישך ועבד  נגו    קטיל המו

מינ    וגוברייא אילין די הסיקו לשדרך מישך ועבד  נגו    קטיל המו

פריז   וגבריא   אליך  די הסיקו לשדרך מישך וגו'

דפוס                                                   קטיל הימון

ג6                                                     קטיל הימו

ג41                                                    קטיל הימון

ירו1   וגבריא   אליך  די הסיקו לשדרך מישך ועביד נגו(א) קטיל המון

או3    וגובריא  אליך     הסיקו לשדרך מישך ועביד נגו    קטיל המו

או51   וגובריא  איליך די הסיקו לשדרך מישך ועבד  נגו    קטיל המון

ששון   וגובריא  אלין  די הסיקו לשדרך מישך ועבד  וגו'   קטיל וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ    שביבא    די נורא   מלכות   הרשעה       על  ידי

מינ    שביבא    די נורא   מלכות   הרשעה       ע"י

פריז                      מלכות   הרשעה       על  ידי

דפוס   שביבא       דנורא  מלכות   הרשעה  הזאת על  ידי שהיא

ג6     ש<..>יבא    דינורא מלכות   הרשעה  הזאת         שהיא

ג41    שביבא    די נורא   והמלכות הרישעה הזאת על  ידי שהיא

ירו1   שביבא    די נורא   מלכות   הרשעה       על  ידי

או3    שביבא       דנורא  מלכות   הרשעה       ע"י

או51   שביבא    די נורא   מלכות   הרשעה       ע"י

ששון                      מלכות   הרשעה       ע"י

--------------------------------------------------------------------

לונ    שנתגאה ומשתחצת ואומרת  מי לי בשמים ועמך לא חפצתי בארץ עתידה

מינ    שנתגאה ומשתחצת ואומרת  מי לי בשמים ועמך לא חפצתי בארץ עתידה

פריז   שנתגאה ומשחצת  ואומרת  מי לי בשמים ועמך לא חפצתי בארץ לא

דפוס   מחרפת  ומגדפת  ואומר'  מי לי בשמים                    אינה

ג6     מחריפת ומגדפת  <..>מרת מי לי בשמים                    אינה

ג41    מיתגאה         ואומרת  מי לי בשמים וגו'               אינה

ירו1   שנתגאה         ואמרה   מי לי בשמים

או3    שנתגאת         ואמרה   מי לי בשמים

או51   שנתגאה         ואמרה   מי לי בשמים

ששון   שנתגאה         ואמרה   מי לי בשמים וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ    שתידון      באש הה"ד  חזה הוית עד די קטילת   חיו'  והובד

מינ    שתידון      באש הה"ד  חזה הוית עד די קטילת   חיו'  והובד

פריז   נידונת  אלא באש הה"ד  חזא הוית עד די קטילת   חיותא והובד

דפוס   נידונת  אלא באש       חזה הוית עד    דקטיל   חיותא והובד

ג6     נידונת  אלא באש שנ'   חזי הוית עד די קטילת   וג'

ג41    נידונת  אלא באש דכתיב

ירו1   נדונת       באש דכתיב חזה הוית עד די קטיל    וגו'

או3    נדונת       באש דכתי' חזה הוית עד די קטילת   חיותא והובד

או51   נידונית     באש דכתי' חזי הוית עד די קטילת   חיותא והובד

ששון   נדונת       באש דכתי' חזה הוית עד    דיקטילת חיותא והובד

--------------------------------------------------------------------

לונ    גשמא  ויהיבת ליקידת אש       אבל   יש'   על  ידי שהן

מינ    גשמא  ויהיבת ליקידת אשת'     אבל   ישר'  על  ידי

פריז   גשמה  ויהיבת ליקידת אשא   () אבל   ישראל על  ידי שהן

דפוס   גישמה ויהיבת ליקידת אישתא    אבל   ישראל         שהם

ג6                                  א?בל? ישראל         שהם

ג41          ויהיבת ליקידת אשא

ירו1                                אבל   ישראל על  ידי שהם

או3    גשמיה ויהיבת ליקדת           אבל   ישראל ע"י     שהם

או51   גשמה  ויהיבת ליקידת אשא      אבל   ישראל ע"י     שהם

ששון   גשמיה ויהיבת ליקידת אשא      אבל   יש'   ע"י     שהם

--------------------------------------------------------------------

לונ    נבזין ושפלים בעו'  הזה אין  מתנחמין אל' באש

מינ    נבזים ושפלים בעולם הזה אין  מתנחמין אלא באש

פריז   נבזין ושפלים בעולם הזה אין  מתנחמין אלא באש

דפוס   נבזין ושפלים בעולם הזה אינן מתנחמין אלא באש

ג6     נבזים ושפלים בעולם הזה אין  מתנחמים אלא באש

ג41                                                ובאש הוא פוריע

ירו1   נבזים ושפלים בעה"ז     אין  מתנחמים אלא באש

או3    נבזים ושפלים בעה"ז     אין  מתנחמים אלא באש

או51   נבזים ושפלים בעה"ז     אין  מתנחמין אלא באש

ששון   נבזים ושפלי' בעה"ז     אין  מתחמי'  אלא באש

--------------------------------------------------------------------

לונ                                                      הה"ד

מינ                                                      הה"ד

פריז                                                     הה"ד

דפוס                                                     שנאמר

ג6                                                       שנ'

ג41    מן הרשעים לעתיד לבוא ובאש הוא בונ?ה? חומתה שלציון דכתיב

ירו1                                                     הה"ד

או3                                                      הה"ד

או51                                                     הה"ד

ששון                                                     שנ'

--------------------------------------------------------------------

לונ    ואני אהיה לה  נאם        יי חומת    אש      ולכבוד אהיה

מינ    ואני אהיה לה  נאם        יי חומת    אש      ולכבוד אהיה

פריז   ואני אהיה לה  נאם        יי חומת    אש סביב ולכבוד אהיה

דפוס   ואני אהיה לה  נאם        יי חומת    אש סביב

ג6     ואני אהיה לה  נאם        יי וג'

ג41    ואני אהיה לה  נאם        יי חומת    אש סביב ולכבוד אהיה

ירו1   ואני אהיה (לך נגד) [...] יי (ל)חומת אש סביב וגו'

או3    ואני אהיה לה  נאם        יי חומת    אש      ולכבוד אהיה

או51   ואני אהיה לה  נאם        יי חומת    אש סביב ולכבוד אהיה

ששון   ואני אהיה לה  נאם        יי חומת    אש וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ    בתוכה סליק פרשתא

מינ    בתוכה סליק פרשת

פריז   בתוכה אמן                                 וכן יהי רצון

דפוס

ג6           חסל  פרש'  ז' ס' זה קרבן אהרן ובניו

ג41    בתוכה

ירו1

או3    בתוכה

או51   בתוכה

ששון

--------------------------------------------------------------------

 

פריז   זאת תורת העולה מפני מה נא' זאת תורת העולה וזאת תורת המנחה

פריז   זאת תורת החטאת וזאת תורת האשם וזאת תורת זבח השלמים מה בין

פריז   אילו לאילו שאילו יתירות אות אחת ואילו חסירות אות אחת למה

פריז   נאמ' זאת תורת העולה כדי שלא יאמר אדם בעצמו אלך ואעשה דברים

פריז   מכוערים ואביא עולה שכולה כליל ואעלה לגבי מזבח מה אם ישא

פריז   לו הקב"ה פנים אלא יעשה אדם מעשים טובים ותלמוד תורה ויביא

פריז   מנחה שהוא כסלע או כאיסר ויעלה לגבי מזבח והריני עמו ברחמים

פריז   ומקבלו בתשובה לכך נא' וזאת תורת המנחה ולא נא' זאת תורת

פריז   החטאת כדי שלא יאמר אדם אלך ואעבור עבירה ואביא חטאת ומתכפר

פריז   בה ושנו חכמים במשנה האו' אחטא ואשוב אחטא ואשוב אין מספיקין

פריז   בידו לעשות תשובה לכך נא' זאת תורת החטאת וזאת תורת האשם

פריז   אמ' הקב"ה לישר' בני אני הוא שאמרתי אין חפצי אלא ברכה ובמי

פריז   שאין בו עבירה חזרתי בדברי אפלו יעשה אדם כל מאה עבירות זו

פריז   למעלה מזו ויחזור ויעשה תשובה וישפיל את עצמו בארץ ויראה

פריז   את עצמו כאילו חציו זכאי ו[חציו] חייב ויראה את עצמו כאילו

פריז   חייב באשם תלוי בכל יום הריני עמו ברחמים ומקבלו בתשובה ונותן

פריז   לו בנים זכרים של קיימא ובנים עושי תורה מקיימי מצות בישר'

פריז   ויטמנו דברי תורה בפיו לעולם שנ' ויי חפץ דכאו החלי ואם תשים

פריז   אשם נפשו יראה זרע ויאריך ימים וחפץ יי בידו יצלח ד"א ויי

פריז   חפץ דכאו כך אמ' להם הקב"ה לישר' בני אל תשימוני כחולה זה

פריז   שאינו לא מן החיים ולא מן המתים אלא ישפיל אדם עצמו ויתחיל

פריז   ויאמר אם תשים אשם נפשו כמי שאמ' יביא פלני אשם על נפשו בודאי

פריז   יראה זרע ויאריך ימים לעולם הבא למה נא' וזאת תורת זבח השלמים

פריז   כך א' להם הקב"ה לישר' בני עשו מעשים טובים והביאו שלמים

פריז   שכולן לבעלים ואין מהם אלא דמים ואמורין לגבי מזבח והריני

פריז   עמו בשמחה לעולם [?ל?]כך נאמ' וזאת תורת זבח השלמים כשהיו

פריז   ישר' בארצם מה נאמ' בהם כה אמר יי עולותיכם ספו על זבחיכם

פריז   ואכלו בשר ואומ' כי חסד חפצתי ולא זבח וכך אמ' לו הקב"ה לירמיה

פריז   ירמיה לך אמור להם לישר' עד מתי אתם טומנים דבריכם מכוערים

פריז   ודברים שאינם ראויים ואו' עשה עמנו ועם אבותינו ובכל דרכינו

פריז   שנ' הלוך וקראת את כל הדברים האלה ואמרת שובה משובה ישראל

פריז   נאם יי ולא אפלו בני בנים כי חסיד אני נאם יי לא אטור לעולם

פריז   ואומ' כי לא לעולם אריב ולא לנצח אקצף