לונ    {ב}                       ויאמר  אלהם      מהאכל  יצא מאכל

וטי    {ב}                       <...>

מינ    {ב}                       ויאמר  אליהם  מה מהאכל  יצא מאכל

פריז   {ב}                       ויאמר  אלהם      מהאכל  יצא מאכל

דפוס   {ב} ד"א זה קרבן אהרן זש"ה ויאמר  להם       מהאכל  יצא מאכל

ג6     {ב}                       ויאמר  להם       מהאוכל יצא מאכל

ג7     {ב}                       ויאמר  להם       מהאכל  יצא מאכ'

ירו1   {ב}

או3    {ב}                                        מהאכל  יצא מאכל

או51   {ב}                       [ויאמר אליהם]    מהאוכל יצא מאכל

ששון   {ב}                                        מהאוכל יצא מאכל

--------------------------------------------------------------------

לונ    ומעז יצא מתוק          אמ' ר' ישמעאל בר נחמ'     בשעה

וטי    ומעז יצא מתוק ולא וגו'     ר' ישמעאל בר נחמן     בשעה

מינ    ומעז יצא מתוק          א"ר    ישמעאל בר נחמני    בשעה

פריז   ומעז יצא מתוק וג'          ר' ישמעאל בר נחמן  א' בשעה

דפוס                          א"ר    שמואל  בר נחמן

ג6     וג'                    א'  ר' שמואל  בר נחמן

ג7                            אמ' ר' ישמע'  בר נחמן     בשעה

ירו1                          א"ר    ישמעאל בר נחמן     בשעה

או3                           א"ר    ישמעאל בר נחמן     בשעה

או51                          א"ר    ישמעאל בר נחמן     בשעה

ששון                                 ארשב"ן             בשעה

--------------------------------------------------------------------

לונ         שהתחילה רוח הקו'  לגשגש   בשמשון       בשלשה מקומו

וטי         שהתחילה רוח הקודש לגשגש   בשמשון       בשלשה מקומות

מינ         שהתחילה רוח       לגשגש   בשמשון       בג'   מקומות

פריז        שהתחילה רוח הקודש לגשגש   בשמשון       בשלשה מקומות

דפוס   כיון שהתחיל  רוח הקדש  לגשגש   בשמשון       בג'   מקומות

ג6     כיון שהתחילה רוח הקודש לגש?ש?  בשמשון (ב..) בשלשה מקומ?ו?ת

ג7          שהתחיל  רוח הקד'  ל[ג]שגש בשמשון       בשלשה מקומות

ירו1        שהתחילה רוח הקדש  לשגש    בשמשון       בשלשה מקומות

או3         שהתחילה רוח הקדש  לשגש    בשמשון       בג'   מקומות

או51        שהתחילה רוח הקדש  לשגש    בשמשון       בג'   מקומות

ששון        שהתחילה רוח הקדש  לשגש    בשמשון       בג'   מקומות

--------------------------------------------------------------------

לונ           ה'   ה' ה' ותחל רוח ייי לפ(ת)[ע]מו במחנה דן בין

וטי    התחילה הה"ד       ותחל רוח ייי לפעמו      במחנה דן וגו'

מינ           הה"ד       ותחל רוח יי  לפעמו      במחנה דן בין

פריז   התחילה הה"ד       ותחל רוח יי  לפעמו      וגו'

דפוס   התחיל  שנ'        ותחל רוח יי  לפעמו      במחנה דן בין

ג6     התחילה            ותחל רוח יי  וג'

ג7     התחילה ה"ה        ותחל רוח יי  לפעמו

ירו1   התחילה הה"ד       ותחל רוח יי  לפעמו      במחנה דן בין

או3    התחילה הה"ד       ותחל רוח יי  לפעמו      במחנה דן

או51   התחילה הה"ד       ותחל רוח ייי לפעמו      במחנה דן וגו'

ששון   התחילה הה"ד       ותחל רוח יי  לפעמו      במחנה דן בין

--------------------------------------------------------------------

לונ    צרעה ובין אשתאל  מהו     בין צרעה ובין אשתאל

וטי                     מהו     בין צרעה ובין אשתאול

מינ    צרעה ובין אשתאול מהו     בין צרעה ובין אשתאול

פריז                    מהו     בין צרעה ובין אשתאול

דפוס   צרעה ובין אשתאול מהו     בין צרעה ובין אשתאול א"ר

ג6                      מה  הוא בין צרעה ובן  אשתאול א'  ר'

ג7 

ירו1   צרעה ובין אשתאול

או3

או51

ששון   צרעה ובין אשתאול

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס   שמואל בר נחמן מלמד שנטל שני הרים והקישן זה לזה כאדם

ג6     שמואל בר נחמן      נטל  שני הרים והקישן זה לזה כאדם שהוא

ג7 

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                                   ר' יהודה ור' נחמיה  ורבנן

וטי                                   ר' יהודה ור' נחמיה  ורבנן

מינ                                   ר' יהודה ור' נחמן   ורבנן

פריז                                  ר' יהודה ור' נחמיה  ורבנין

דפוס   שנוטל שני צרורות ומקישן זה לזה ר' יהודה ור' נחמן

ג6     נוטל  שני צרורות ומקישן זה לזה ר' יהודה ור' נחמיה

ג7                                    ר' יהודה ור' ניחמיה ורבנן

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    ר' יהודה אמ'

וטי    ר' יהודה אמ'

מינ    ר' יהודה אומ'

פריז   ר' יהודה א'

דפוס   ר' יהוד' אומ' בשעה שהיתה רוח הקד' שרויה עליו היה פוסע

ג6 

ג7     ר' יהודה אומ' בשעה שהיתה רוח הקדש שורה  עליו היה מפסיע

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                כמן  צרעה  ועד           אשתאל  היה ר'

וטי                כמן  צרעה  ועד           אשתאול     ר'

מינ                כמן  צרעה  ובין          אשתאול היה ר'

פריז               כמן  צרעה  ועד  כמן צרעה אשתאול     ר'

דפוס   פסיעה  אחת  כמין צרעה  ועד           אשתאול     ר'

ג6                                                     ר'

ג7     פסיעות גסות      מצרעה עד            אשתאול     ר'

ירו1                                                   ר'

או3                                                    ר'

או51                                                   ר'

ששון                                                   ר'

--------------------------------------------------------------------

לונ    נחמיה אמ'  בשעה שהיתה רוח הקו'  שורה  עליו היו  סערותיו

וטי    נחמיה אמ'  בשעה שהיתה רוח הקודש שורה  עליו היו  שערותיו

מינ    נחמיה אמ'  בשעה שהיתה רוח הקדש  שורה  עליו היו  שערותיו

פריז   נחמיה אמ'  בשעה שהיתה רוח הקודש שורה  עליו היו  שערותיו

דפוס   נחמן  אמ'  בשעה שהיתה רוח הקדש  שורה  עליו      שערותיו

ג6     יהודה א'   בשעה שהיתה רוח הקודש שורה  עליו היו  שערות

ג7     נחמיה אמ'  בשעה שהיתה רוח הקדש  <..>ה עליו היתה שערותיו

ירו1   נחמיא אומ' בשעה שהיתה רוח הקדש  שורה  עליו היו  שערותיו

או3    נחמיה אמ'  בשעה שהיתה רוח הקדש  שורה  עליו היו  שערותיו

או51   נחמיא אמ'  בשעה שהיתה רוח הקדש  שורה  עליו היו  שערותיו

ששון   נחמי' אמ'  בשעה שהיתה רוח הקדש  שורה  עליו היו  שערותיו

--------------------------------------------------------------------

לונ                     מקישות         כמן  זג   והיה קולו  הולך

וטי                     מקשות          כמין זיג  והיה קולו  הולך

מינ                     מקישות         כמן  זג   והיה קולו  הולך

פריז                    מקשות          כמין זיג  והיה קולו  הולך

דפוס        עומדות והיו מקישות  זו לזו      כזוג      וקולן הולך

ג6     ליבו עומדות      ומקישות זו לזו      כזוג      וקולן הולך

ג7                      מקישות         כמין זוג  <... ..>לו הולך

ירו1                    מקישות              כזוג והיה קולו  הולך

או3                     מקישות              כזוג והיה קולו  הולך

או51                    מקישות         זו   כזוג והיה קולו  הולך

ששון                    מקישות              כזוג והיה קולו  הולך

--------------------------------------------------------------------

לונ    כמן  צרעה   ועד אשתאול רבנן  אמ'   בשעה  שהיתה רוח

וטי    כמן  צרעה   ועד אשתאול רבנן  אמרין בשעה  שהיתה רוח

מינ

פריז   כמן  צרעה   ועד אשתאל  רבנן  אמרי  בשעה  שהיתה רוח

דפוס        כמצרעה ועד אשתאול

ג6          כמצרעה ועד אשתאול

ג7     כמן  צרעה   ועד צרעה   רבנן  אמ'   <...> שהיתה רוח

ירו1   כמין צרעה   ועד אשתאול רבנין אמרי  בשעה  שהיתה רוח

או3    כמן  צרעה   ועד אשתאול רבנין אמרי  בשעה  שהיתה רוח

או51   כמין צרעה   ועד אשתאול רבנן  אמרין בשעה  שהיתה רוח

ששון   כמין צרעה   ועד אשתאול רבנין אמרי  בשעה  שהיה  רוח

--------------------------------------------------------------------

לונ    הקו'  שורה עליו היה נוטל שני הרים  ומקישן זה לזה כאדם שנוטל

וטי    הקודש שורא עליו היה נוטל שני הרים  ומקישן זה לזה כאדם שנוטל

מינ                                       ומקישן זה לזה כאדם שנוטל

פריז   הקדש  שורה עליו היה נוטל שני הרים  ומקישן זה לזה כאדם שנוטל

דפוס

ג6 

ג7     הק'   שורה עליו היה נוטל שני <...> ומקישן זה לזה כאדם שנוטל

ירו1   הקדש  שורה עליו היה נוטל שני הרים  ומקישן זה בזה כאדם שנוטל

או3    הקדש  שורה עליו היה נוטל שני הרים  ומקישן זה בזה כאדם שנוטל

או51   הקדש  שורה עליו היה נוטל שני הרים  ומקישן זה בזה כאדם שנוטל

ששון   הקדש  שורה עליו היה נוטל ב'  הרים  ומקישן זה בזה כאדם שנוטל

--------------------------------------------------------------------

לונ    שני צרורות   ומקישן  זו לזו

וטי    שני צררות    ומקישן  זה לזה

מינ    שני צרורות   ומקישן  זו לזו

פריז   שני צרורות   ומקישן  זה לזה

דפוס                               כשהוא יורד לתמנתה וירד

ג6                                 כשהוא יורד לתמנתה וירד

ג7     שתי ?צ?רורות <..>שות זה לזה                   וישב

ירו1   שני צרורות   ומקישן  זה בזה

או3    שני צרורות   ומקישות זה לזה

או51   שני צרורות   ומקישן  זה בזה

ששון   ב'  צרורות   ומקישן  זה בזה

--------------------------------------------------------------------

לונ                               וילך שמשון תמנתה ויבאו עד כרמי

וטי                               וילך שמשון תמנתה ויבאו עד כרמי

מינ                               וילך שמשון תמנתה ויבאו עד כרמי

פריז                              וילך שמשון תמנתה ויבאו עד כרמי

דפוס   שמשון ואביו      תמנתה

ג6     שמשון ואביו ואמו תמנתה וג'

ג7     מימים לקחתה כול'

ירו1                              וילך שמשון תמנתה ויבא  עד כרמי

או3                               וילך שמשון תמנתה ויבא  עד כ[ר]מי

או51                              וילך שמשון תמנתה ויבוא עד כרמי

ששון                              וילך שמשון תמנתה וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ    תמנ'  והנה כפיר אריות וגו'        ותצלח עליו רוח

וטי    תמנתה והנה כפיר אריות שואג לקראתו ותצלח עליו רוח

מינ    תמנתה והנה כפיר אריות וגו'        ותצלח עליו רוח

פריז   תמנתה והנה כפיר אריות שואג לקראתו ותצלח עליו רוח

דפוס                                     ותצלח עליו רוח

ג6                                       ותצלח עליו רוח

ג7 

ירו1   תמנתה והנה כפיר אריות שואג לקראתו ותצלח עליו רוח

או3    תמנתה והנה כפיר אריות שואג לקראתו ותצלח עליו רוח אלהים

או51   תמנתה והנה כפיר אריות שואג לקראתו ותצלח עליו רוח אלהים

ששון         והנה כפיר אריות יוצא לקראתו

--------------------------------------------------------------------

לונ    ייי וישסעהו   כשסע   הגדי

וטי    ייי וישסעהו   כשסע   הגדי

מינ    יי  וישסעהו   כשסע   הגדי

פריז   יי  וישסעהו   כשסע   הגדי

דפוס   יי                                        וירד אשקלון וגו'

ג6     יי  וישסעיהו  וג'

ג7 

ירו1   יי  וגו'

או3        וישסעהו   כשסע   הגדי

או51       וי[ש]סעהו כ[ש]סע הגדי ומאומה אין בידו

ששון       וישסעהו   כשסע   הגדי

--------------------------------------------------------------------

לונ    הוא  בא עד לחי ופלשתים  הריעו לקר'   ותצלח עליו רוח

וטי    והוא בא עד לחי ופלשתים  הריעו לקראתו ותצלח עליו רוח

מינ    הוא  בא עד לחי ופלשתים  הריעו לקר'

פריז   והוא בא עד לחי ופלשתים  הריעו לקראתו ותצלח עליו רוח

דפוס        בא עד לחי

ג6     הוא  בא עד לחי וג'

ג7 

ירו1   והוא בא עד לחי ופלישתים הריעו לקראתו

או3    והוא בא עד לחי ופלשתים  הריעו לקראתו

או51   והוא בא עד לחי ופלשתים  הריעו לקראתו

ששון   והוא בא עד לחי ופלשתים  הריעו לקראתו

--------------------------------------------------------------------

לונ    א'הים ותהיינה העבותים וגו' ותצלח עליו רוח ייי

וטי    ייי   ותהיינה העבותים וגו' ותצלח עליו רוח ייי

מינ                               ותצלח עליו רוח יי

פריז   יי    ותהיינה העבתים  וגו' ותצלח עליו רוח יי

דפוס

ג6 

ג7 

ירו1                              ותצלח עליו רוח יי    וגו'

או3                               ותצלח עליו רוח יי    וגו'

או51                              ותצלח עליו רוח [ייי] (א-ם)

ששון                              ותצלח עליו רוח יי'   עד

--------------------------------------------------------------------

לונ         וירד אשקלון ויך מהם שלשים  איש ויקח את חליצתם

וטי         וירד אשקלון ויך מהם שלשים  איש ויקח את חליצותם וגו'

מינ         וירד אשקלון ויך מהם שלשים  איש ויקח את חליצת'

פריז        וירד אשקלון ויך מהם שלשים  איש ויקח את חליצותם

דפוס

ג6 

ג7 

ירו1

או3         וילך אשקלון ויך מהם שלושים איש ויקח את חליצותם וגו'

או51   וגו' וירד אשקלון ויך מהם שלשים  איש ויקח את חליצותם וגומ'

ששון                                       יקח  את חליצותם וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ                      אמ'   אלך ואראה א(ל)[ת] מפלת

וטי                      אמ'   אלך ואראה את      מפלת

מינ                      אמ'   אלך ואראה את      מפלת

פריז                     ונאמ' אלך ואראה את      מפלת

דפוס   כשהוא חוזר מתמנתה אמ'   אלך ואראה את      מפלת

ג6     כשהוא חוזר לתמנתה ?א'?  אלך ואראה את      מפולת

ג7 

ירו1                     אמ'   אלך ואראה את      מפלת

או3                      אמ'   אלך ואראה את      מפלת

או51                     אמ'   אלך ואראה את      מפלת

ששון                     אמ'   אלך ואראה את      מפלת

--------------------------------------------------------------------

לונ    הארי      וישב  מימים  לקחתה ויסר לראות את מפלת האריה

וטי    האריה     וישב  מימינו לקחתה ויסר לראות את מפלת האריה

מינ    הארי      וישב  מימים  לקחתה ויסר לראות את מפלת האריה

פריז   האריה     וישב  מימים  לקחתה ויסר לראות את מפלת האריה

דפוס   האריה שנ' וישב  מימים  לקחתה

ג6     האריה     וישב  מיימים לקחתה וג'

ג7 

ירו1   האריה     וישב  מימים  לקחתה ויסר לראות את מפלת האריה

או3    האריה     וישב  מימים  לקחתה ויסר לראות את מפלת האריה

או51   האריה     [וישב מימין  לקחתה וישב לראות את מפלת האריה]

ששון   האריה

--------------------------------------------------------------------

לונ    והנה עדת דבורים וגו' וירדהו  אל כפיו      וילך  הלוך

וטי    והנה עדת דבורים וגו' וירדהו  על כפיו      וילך  הלוך

מינ    והנה עדת דבורים וגו' ויורדהו אל כפיו      וילך  הלך

פריז   והנה עדת דברים  וגו' וירדהו  על כפיו      וילך  הלוך

דפוס                        וירדהו  על כפיו

ג6                          וירדהו  על כפיו      וג'

ג7                          וידהו   אל כפיו      <...>

ירו1   והנה עדת דבורים      וירדהו  על כפיו      וילך  הלך

או3    והנה עדת דבורים      וירדהו  על כפיו (על) וילך  הלוך

או51   והנה עדת דבורים      וירדהו  אל כפיו      וילך  הלוך

ששון   והנה עדת דבורים      וירדהו  על כפיו      וילך  הלך

--------------------------------------------------------------------

לונ    (ובכה) ואכול וילך אל אביו  אל   אמו ויתן להם ויאכלו ולא

וטי           ואכול וילך אל אביו  ואל  אמו ויתן להם ויאכלו וגו'

מינ           ואכול וילך אל אביו  ואל  אמו ויתן להם ויאכלו ולא

פריז          ואכול וילך אל מאכל

דפוס

ג6 

ג7 

ירו1          ואכל  וילך אל אביו  ואל  אמו ויען להם ויאכלו

או3           ואכול וילך אל אביהו ואל  אמו ויתן להם ויאכלו

או51          ואכול וילך אל אביו  ואל  אמו ויתן להם ויאכלו

ששון          ואכל  וילך אל אביו  וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ    הגיד להם כי מגוית האריה רדה הדבש           היה  שמשון

וטי                                               היה  שמשון

מינ    הגיד להם כי מגוית האריה רדה הדבש           היה  שמשון

פריז

דפוס                                              והיה שמשון

ג6                                                והיה שמשון

ג7                                      באותה שעה היה  שמשון

ירו1                                              היה  שמשון

או3                                               היה  שמשון

או51                                              היה  שמשון

ששון                                              היה  שמשון

--------------------------------------------------------------------

לונ    תמה         ואמ'  ארי  אכל    כל    החיות      עכשיו  יצא

וטי    תמיה        ואומר ארי  אכל    כל    החיות      עכשיו  יצא

מינ    תמה         ואמ'  ארי  אכל    כל    החיות      עכשיו  יצא

פריז

דפוס   תמיה  בלבו  ואמר  אריה אוכל   כל    החיות      ועכשיו יצא

ג6     תמיה  בליבו וא'   אריה אוכל   כל    ה?דד?<..>ת ועכשיו יצא

ג7     ת<..>       ואומ' אריה א<..>ל <..>ל החיות      ועכשיו יצא

ירו1   תמה         ואומר ארי  אוכל   כל    החיות      עכשיו

או3    תמה         ואומר ארי  אוכל   כל    החיות      עכשיו  יצא

או51   תמה         ואו'  ארי  אוכל   כל    החיות      עכשו   יצא

ששון   תמה         ואומ' ארי  אוכל   כל    החיות      עכשיו  יוצא

--------------------------------------------------------------------

לונ    ממנו מאכל כך אהרן ובניו אוכלי' כל הקורבנות עכשיו  יצא ממנו

וטי    ממנו מאכל כך אהרן ובניו אכל    כל הקרבנות  עכשיו  יצא ממנו

מינ    ממנו מאכל כך אהרן ובניו אוכלין כל הקרבנות  עכשיו  יצא ממנו

פריז             כך אהרן ובניו אכלו   כל הקרבנות  עכשו   יצא ממנו

דפוס   ממנו מאכל כך אהרן       אוכל   כל הקרבנות  ועכשיו יצא ממנו

ג6     ממנו מאכל כך אהרן       אוכל   כל הקרבנות  ועכשיו יצא ממנו

ג7     ממנו מאכל    אהרן       אוכל   כל הקרבנות  ועכשיו יצא ממנו

ירו1   ממנו מאכל כך אהרן ובניו אוכלים כל הקרבנות  עכשיו  יצא ממנו

או3    ממנו מאכל כך אהרן ובניו אוכלים כל הקרבנות  עכשיו  יצא ממנו

או51   ממנו מאכל כך אהרן ובניו אוכלים כל הקרבנות  עכשיו  יצא ממנו

ששון   ממנו מאכל כן אהרן ובניו אוכלין כל הקרבנות  עכשיו  יצא ממנו

--------------------------------------------------------------------

לונ    קרבן          זה  קרבן אהרן   ובניו

וטי    קרבן          זה  קרבן אהרן   ובניו

מינ    קרבן          זה  קרבן [אהרן] ובניו

פריז   קרבן שנ'      זה  קרבן אהרן   ובניו

דפוס   קרבן אי    זה זהו קרבן אהרן   ובניו

ג6     קרבן ואיזה זה זה  קרבן אהרן

ג7     קרבן          זה  קרבן אהרן   ובניו

ירו1   קרבן          זה  קרבן אהרן   ובניו

או3    קרבן שנא'     זה  קרבן אהרן   ובניו

או51   קרבן שנ'      זה  קרבן אהרן   ובניו

ששון   מאכל שנ'      זה  קרבן אהרן   ובניו