לונ    {ג}      אמ'  ר' אידי      מתאוה     דוד  לקרבן     נשיאים

וטי    {ג}      א"ר     אידי      מתאוה     דויד לקורבן    נשיאים

מינ    {ג}      א"ר     אידי      מתאוה     דוד  לקרבן     נשיאים

פריז   {ג}      א"ר     אידי      מתאוה     דוד  לקרבן     נשיאים

דפוס   {ג} גופה אמ"ר    אידי      מתאוה היה דוד  לקרבנם של נשיאים

ג6     {ג} גופה א'   רב אדא       נתאוה     דויד קרבנם     שלנשיאים

ג7     {ג}      אמ'  ר' אידי      נתאוה     דויד לקרבן     נשיאים

ירו1   {ג}      א"ר               נתאוה     דוד  לקרבן     נשיאים

או3    {ג}      א"ר          איבו נתאוה     דוד  לקרבן     נשיאים

או51   {ג}      א"ר          איבו נתאוה     דוד  לקרבן     נשיאים

ששון   {ג}      אר"מ              נתאוה     דוד  לקרבן     נשיאי'

--------------------------------------------------------------------

לונ    הה"ד עלות    מחים אעלה לך                    ואין לך קרבן

וטי    הה"ד עולות   מחים אעלה לך                    ואין לך קרבן

מינ    הה"ד עולות   מחים אעלה לך                    ואין לך קרבן

פריז   הה"ד עלות    מחים אעלה לך                    ואין לך קרבן

דפוס   הה"ד עולות   מחים אי                              זה קרבן

ג6     שנ'  עול?ות? מחים וג'  <...>

ג7     ה"ה  עולות   מחים אעלה לך    וג'             אין  לך קרבן

ירו1   הה"ד עולות   מחים אעלה לך    וגו'            ואין לך קרבן

או3    שנא' עולות   מחים אעשה לך    וגו'            אין  לך קרבן

או51   שנ'  עולות   מחים אעלה לך    עם   קטורת אלים אין  לך קרבן

ששון   שנ'  עולות   אלים אעלה לך                    ואין לך קרבן

--------------------------------------------------------------------

לונ    שיש בו פרים         ואילים ועתודים אלא קרבן      נשיאים

וטי    שיש בו פרים         ואילים ועתודים אלא קרבן      נשיאים

מינ    שיש בו פרים         ואילים ועתודים אלא קרבן      נשיאי'

פריז   שיש בו פרים         ואלים  ועתודים אלא קרבן      נשיאים

דפוס   שיש בו פרים         ואלים  וכבשים  אלא קרבנם  של נשיאים

ג6 

ג7     שיש בו פרים         אלים   ועתודים אלא ק?ר?בן    שלנשיאים

ירו1   שיש בו פרים ועתודים ואלים          אלא קרבן      נשיאי'

או3    שיש בו פרים ועתודים ואלים          אלא קרבן      נשיאים

או51   שיש בו פרים         ואלים  ועתודים אלא קרבן      נשיאים

ששון   שיש בו פרים ועתודים ואלים          אלא קרבן      נשיאים

--------------------------------------------------------------------

לונ    הה"ד  ולזבח השלמים

וטי    הה"ד  ולזבח השלמים

מינ    הה"ד  ולזבח השלמי'

פריז   הה"ד  ולזבח השלמים השלמים

דפוס   שנאמ' ולזבח השלמים

ג6 

ג7     שנ'   ולזבח השל'

ירו1   הה"ד  ולזבח השלמי' בקר    שנים אלים  חמשה עתודים

או3    הה"ד  ולזבח השלמים בקר    שנים

או51   הה"ד  ולזבח השלמים בקר    שנים

ששון   הה"ד  ולזבח השלמי' בקר    שנים אילים חמשה עתודים

--------------------------------------------------------------------

לונ         וגו' ר' יהודה ור' נחמיה ורבנן  ר'  יהודה אמ'

וטי         וגו' ר' יהודה ור' נחמיה ורבנן  ר'  יהודה אמ'

מינ         וגו' ר' יהוד' ור' נחמיה ורבנן  ר'  יהוד' או'

פריז        וג'  ר' יהודה ור' נחמיה ורבנן  ר'  יהודה אמ'

דפוס        וגו' ר' יהודה ור' נחמן  ורבנין ר'  יהוד' אומ'

ג6 

ג7               ר' יהודה ור' נחמיה ורבנן  ר'  יהודה אמ'

ירו1   חמשה וגו' ר' יהודה ור' נחמיה ורבנין ר'  יהודה אמ'

או3         וגו' ר' יהודה ור' נחמיה ורבנן  ר'  יהודה אמ'

או51        וגו' ר' יהודה ור' נהורא ורבנן  ר'  יהודה אמר

ששון   חמשה וגו' ר' יהודה ור' נחמי' ורבנין ר"י       או'

--------------------------------------------------------------------

לונ    חביב קרבן     שלנשיאים לפני הק'   כשירה שאמרו יש'   על

וטי    חביב קרבן     שלנשיאים לפני הקב"ה כשירה שאמרו יש'   על

מינ    חביב קרבן  של נשיאים   לפני הקב"ה כשירה שאמ'        על

פריז   חביב קרבן     נשיאים   לפני הקב"ה כשירה שאמרו ישראל על

דפוס   חביב קרבנם של נשיאים   לפני הקב"ה כשירה שאמרו ישראל

ג6 

ג7     חביב קרבנן    שלנשיאים לפני הקב"ה כשירה

ירו1   חביב קרבן     נשיאים   לפני הקב"ה כשירה שאמרו ישראל על

או3    חביב קרבן     נשיאים   לפני הקב"ה כשירה שאמרו ישראל על

או51   חביב קרבן     נשיאים   לפני הב"ה  כשירה שאמרו ישראל על

ששון   חביב קרבן     נשיאים   לפני הב"ה  כשירה שאמרו יש'   על

--------------------------------------------------------------------

לונ    הים בשירה                    כת'      זה א'י ואנויהו וכן

וטי    הים בשירה                    כת'      זה אלי ואנווהו וכן

מינ    הים בשירה                    כת'      זה אלי ואנוהו  וכן

פריז   הים בשירה                    כת'      זה אלי ואנוהו  וכאן

דפוס   בים שירה  שאמ' ישראל בים              זה אלי ואנוהו  וכן

ג6 

ג7 

ירו1   הים                      התם כתיב     זה אלי ואנוהו  וכאן

או3    הים                          כתי' התם זה אלי ואנוהו  וכתי'

או51   הים                      החם כתי'     זה אלי ואנוהו  וכאן

ששון   הים                          כתי' התם זה אלי ואנוהו  וכתי'

--------------------------------------------------------------------

לונ    כת'  זה קרבן                 < ורבנן אמ' חביב קרבן

וטי    כת'  זה קרבן

מינ    כת'  זה קרבן                 < ורבנן אמ' חביב קרבן

פריז   כת'  זה קרבן

דפוס   כתי' זה קרבן נחשון בן עמינדב

ג6 

ג7 

ירו1   כתי' זה קרבן נחשון

או3    הכא  זה קרבן

או51   כתי' זה קרבן

ששון   הכא  זה קרבן

--------------------------------------------------------------------

לונ    אהרן לפני המקום כקרבנן של נשיאים בקרבן שלנשיאים בקרבנן

וטי

מינ    אהרן לפני המקום כקרבנו של נשיאים

פריז

דפוס

ג6 

ג7 

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    שלנשיאים כתיב זה קרבן ובקרבנו    שלאהרן כת' זה [קר'] אהרן

וטי

מינ             כת'  זה קרבן ובקרבנו של אהרן   כת' זה קרבן  אהרן

פריז

דפוס

ג6 

ג7 

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    ו'    > ר'  נחמיה  א'   חביב  קרבנו    שלנשיאים לפני

וטי            ר'  נחמיה  אמ'  חביב  קרבנם    שלנשיאים לפני

מינ    ובניו > ר'  נחמיה  אמ'  חביב  קרבנו של נשיאי'   לפני

פריז           ר'  נחמיה  א'   חביב  קרבן     נשיאים   לפני

דפוס           ר'  נחמן   אמ'  חביבה קרבנם של נשיאים   לפני

ג6 

ג7             ר'  ניחמיה אמ'

ירו1           [ר' נחמיה  אמ'  חביב  קרבן     נשיאי'

או3            ר'  נחמיה  אומר חביב  קרבן     נשיאים   לפני

או51           ר'  נחמיה  א'   חביב  קרבן     נשיאים   לפני

ששון           ר"נ        אמ'  חביב  קרבן     הנשיאים  לפני

--------------------------------------------------------------------

לונ    הק'   כשני <...> לוחות הברית      בלוחות           כת'

וטי    הקב"ה כשני       לוחות הברית      בלוחות           כת'

מינ    הק'   כשני       לחות  הברית      בלחות            כת'

פריז   הקב"ה כשני       לוחות הברית      בלוחות           כת'

דפוס   הקב"ה כשני       לוחות הברי' בשני לוחו'  הברי'     כתי'

ג6 

ג7           כשני       לוחות הברית      בלוחות           כתי'

ירו1         כשני       לוחו' הברית                   התם כתי'

או3    הקב"ה כשני       לוחות הברית                       כתו'

או51   הב"ה  כשני       לוחות הברית                       כתי'

ששון   הב"ה  כשני       לוחות הברית                       כתי'

--------------------------------------------------------------------

לונ        מזה ומזה הם כתובים  וכן               כת'       זה

וטי        מזה ומזה הם כתובים  וכן               כתוב      זה

מינ        מזה ומזה הם כתו'    וכן               כת'       זה

פריז       מזה      הם כתובים  וכאן              כת'       זה

דפוס       מזה ומזה הם כתובים  וכאן              כתיב      זה

ג6 

ג7         מזה ומזה הם כת?ו?ב'      בקרבן נשיאים כתי'      זה

ירו1       מזה ומזה הם כתובים  וכאן              כתיב      זה

או3    התם מזה ומזה הם כתובים                    וכתו' הכא זה

או51   התם מזה ומזה הם כתובי'                    וכתי' הכא זה

ששון   התם מזה ומזה הם כתובים                    וכתי' הכא זה

--------------------------------------------------------------------

לונ    קרבן        אהרן                { ורבנן  אמ'   חביב

וטי    קרבן                              רבנן   אמרין חביב

מינ    קרבן        אהרן                { ורבנן  אמ'   חביב

פריז   קרבן                              ורבנן  אמרי  חביב

דפוס   קרבן נחשון       בן      עמינדב   ורבנין אמרי  חביב

ג6 

ג7     קרבן פל'                          ורבנן  אמ'   חביב

ירו1   קרבן נחשון]                       רבנין  אמרי  חביב

או3    קרבן וגו'                         ורבנין אמרי  חביב

או51   קרבן        אהרן (ובנין)          ורבנ'  אמרי  חביב

ששון   קרבן נחשון                        ורבנין אמרי  חביב

--------------------------------------------------------------------

לונ    קרבן     אהרן   לפני המקום כקרבנן  של נשיאים   בקרבן

וטי    קרבנן    שלאהרן לפני הקב"ה כקרבן      שלנשיאים בקרבנם

מינ    קרבן     אהרן   לפני המקום כקרבנו  של נשיאים

פריז   קרבנו של אהרן   לפני הקב"ה כקרבן      נשיאים   בקרבנם של

דפוס   קרבנו של אהרן   לפני הקב"ה כקרבן   של נשיאי'   בקרבנ' של

ג6 

ג7     קרבנו    שלאהרן לפני הקב"ה כק?רב?ן    נשיאים

ירו1   קרבן     אהרן   לפני הקב"ה כקרבן      נשיאים

או3    קרבן     אהרן   לפני הקב"ה כקרבן      נשיאים

או51   קרבן     אהרן   לפני הב"ה  כקרבן      נשיאים

ששון   קרבן            לפני הב"ה  כקרבן      נשיאים

--------------------------------------------------------------------

לונ    שלנשיאים בקרבנן שלנשיאים      כתיב           זה קרבן

וטי    שלנשיאים                      כת'            זה קרבן

מינ                                  כת'            זה קרבן

פריז   נשיאים                        כת'            זה קרבן

דפוס   נשאים                         כתי'           זה קרבן נחשון

ג6 

ג7                                   כתי'           זה קרבן (אהרן)

ירו1                            כאן  כתי'           זה קרבן אהרן

או3                             כתי' התם            זה קרבן

או51                                 כתיב ה(פא)[תם] זה קרבן [ראשון]

ששון                            הכא  כתי'           זה קרבן אהרן

--------------------------------------------------------------------

לונ                 ובקרבנו    שלאהרן      כת'       זה [קר']

וטי                                   וכן  כת'       זה קרבן

מינ                 ובקרבנו של אהרן        כת'       זה קרבן

פריז                                  וכאן כת'       זה קרבן

דפוס   בן    עמינדב                   וכאן כתי'      זה קרבן

ג6 

ג7     [פל']                               וכתי'     זה קרבן

ירו1   ובניו                          והתם כתיב      זה קרבן

או3                                        וכתי' הכא זה קרבן

או51                                       וכתי' הכא זה קרבן

ששון                                       וכתי' התם זה קרבן

--------------------------------------------------------------------

לונ    אהרן ו'    } א'   ר'  ברכיה  חביב        קרבנו    שלאהרן

וטי    אהרן ובניו   אמ"ר     ברכיה  חביב        קרבנו    שלאהרן

מינ    אהרן ובניו } א"ר      ברכיה  חביב        קרבנו של אהרן

פריז   אהרן ובניו   א"ר      ברכיה  חביב        קרבנו של אהרן

דפוס   אהרן         א"ר      ברכיה  חבי'        קרבן  של אהרן

ג6 

ג7     אהרן ובנ'    אמ'  רבי בירכיה חביב הכ?ת'? קרבנו של אה'

ירו1   וגו'         א"ר      ברכיה  חביב        קרבן     אהרן

או3    אהרן ובניו   א"ר      ברכיה  חביב        קרבן

או51   אהרן         א"ר      ברכיה  חביב        קרבן     אהרן

ששון                א"ר      ברכיה  חביב        קרבן     אהרן

--------------------------------------------------------------------

לונ    לפני הק'        כשנים עשר שבטים  מה טעם    במינין  זה

וטי    לפני הקב"ה      כשנים עשר שבטים            במיניין זה

מינ    לפני הק'        כשנים עשר שבטים  מה טעם    במניין  זה

פריז   לפני הקב"ה      כשנים עשר שבטים            במנין   זה

דפוס   לפני הקב"ה      כי"ב      שבטים  מה טעם זה מניין   זה

ג6 

ג7     לפני הקב"ה      כשנים עשר נשיאים           מונין   זה

ירו1                   כשני  עשר שבטים            כמנין   זה ז"ה

או3    לפני הקב"ה קרבן י"ב       שבטים            מנין    זה

או51   לפני הב"ה       כי"ב      שבטים            מנין    זה

ששון   לפני הב"ה       כי"ב      שבטים            כמנין      ז"ה

--------------------------------------------------------------------

לונ    ז'    שבעה ה'  חמשה הרי שנים עשר

וטי    זיין  שבעה ה'  חמשה הרי שנים עשר

מינ    הזיין שבעה היו חמשה הרי שנים עשר

פריז   ז'    שבעה ה'  חמשה הרי שנים עשר

דפוס   ז'    שבעה ה'  חמשה הא  תרי  עשר

ג6 

ג7 

ירו1                       הרי י"ב

או3    ז'    שבעה ה'  חמשה הרי י"ב

או51                       הרי י"ב

ששון