לונ              {א}

וטי              {א}

מינ              {א}

פריז   פרשה  ט'  {א} וזאת  תורת זבח  השלמים וג'           אם על

דפוס   פרשה  ט   {א} וזאת  תורת זבח  השלמים אשר יקריב ליי

ג21              {א}

ג41    פרשתה ?ח? {א} זאת   תורת זבח  השלמים

ירו1   פרשתא ט'  {א} וזאת  תורת זבח  השלמים

או3    פרשת  ט'  {א} וזאת  תורת זבח  שלמים

או51   פרשתא ט'  {א} [וזאת תורת זבח]

ששון   פרשתא ט'  {א} וזאת  תורת זבח  וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ                                     זובח  תודה יכבדנני

וטי                                     זובח  תודה יכבדנני וגו'

מינ                                     זובח  תודה יכבדנני

פריז   תודה יקריבנו וג' הה"ד            זובח  תודה יכבדנני וג'

דפוס                    זהו  שאמ' הכתוב זובח  תודה יכבדנני

ג21

ג41                     זהוא שאמר הכתוב זוביח תודה יכבדדני וגו'

ירו1                                    זובח  תודה יכבדנני וגו'

או3                                     זובח  תודה יכבדנני

או51                                    זובח  תודה יכבדנני

ששון                                    זובח  תודה יכבדנני

--------------------------------------------------------------------

לונ    ר' הונא בש"ר    אחא אמ' זובח  חטאת זובח אשם אין כת'

וטי    ר' הונא בשם  ר' אחא א'  זובח  חטאת זובח אשם אין כתיב

מינ    רב הונא בש'  ר' אחא אמ' זובח  חטאת זובח אשם אין כת'

פריז                ר' אחא א'  זובח  חטאת זובח אשם אין כת'

דפוס                           זובח  חטאת זובח אשם אין כתי'

ג21

ג41                            זוביח חטאת          אין כתוב

ירו1   ר' הונא בשם  ר'     אמ'                 אשם אין כתיב

או3    ר' חונא בש"ר    אחא אמ' (אין)           אשם אין כתיב

או51   ר' הונא בש"ר    אחא אמ'                 אשם אין כתיב

ששון   ר' חונא בש"ר    אחא אמ'                 אשם אין כתי'

--------------------------------------------------------------------

לונ    כאן אלא                    זובח  תודה

וטי    כן  אלא                    זובח  תודה

מינ    כאן אלא                    זובח  תודה

פריז   כאן אלא                    זובח  תודה

דפוס   כאן אלא                    זובח  תודה למה חטאת באה על חטא

ג21

ג41    כן  אל<.. ...> כתוב כן אלא זוביח תודה     חטאת באה על חאט

ירו1   כאן אלא                          תודה

או3    כאן אלא                          תודה

או51   כאן אלא                          תודה

ששון   כאן אלא                          תודה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס   ואשם באה על חטא     תודה אינה באה על   חטא אם על תודה יקריבנו

ג21

ג41    אשם  בא  על חאט אבל ת<..          ...> חאט

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    יכבדנני      ר' יודן בש"ר    אבא

וטי    יכבדנני      ר' יודן בשם  ר' אבא בר כהנא

מינ    יכבדנני      ר' יודן בשם  ר' אבא

פריז   יכבדנני      ר' יודן בשם  ר' אבא בר כהנא

דפוס

ג21

ג41    יכבד(ד)[נ]ני ר' יודן בשם  ר' אבה בר כהנה     יכבדיני אין

ירו1                ר' יודן בר      אבא בר כהנא אמר

או3                 ר' יודן בש"ר    אבא בר כהנא אמ'

או51                ר' יודן בש"ר    אבא בר כהנא אמ'

ששון                ר' יודן בש"ר    אבא בר כהנא אמ'

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ג21

ג41    כתוב כן אל?א? <...> כבוד הוא <..>בדיני ר' ?ה/ח?ונה בשם

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ               יכבדני  אין כת'  כאן     יכבדנני   כיבדני

וטי               כיבדני  אין כת'  כן  אלא יכבדנני   כיבדני

מינ               יכבדני  אין כת'  כאן אלא יכבדנני   כ[י]בדני

פריז              כיבדנני אין כת'  כאן אלא יכבדנני   כיבדנני

דפוס

ג21

ג41    ר' אחא אמר                                    כ<..>דיני

ירו1              כבדני   אין כתי' כאן אלא יכבדנני   כבדני

או3               כבדני   אין כתי' כאן אלא יכבדנני   יכבדני

או51              כבדני   אין כתי' כאן אלא [י]כבדנני כבדני

ששון              כבדני   אין כתי' כאן אלא יכבדנני   כבדני

--------------------------------------------------------------------

לונ    בעולם הזה וכיבדני    בעולם הבא   ד"א יכבדנני כיבוד

וטי    בעולם הזה וכיבדני    בעולם הבא   ד"א יכבדנני כיבוד

מינ    בעולם הזה וכיבדני    בעולם הבא   ד"א יכבדנני כיבוד

פריז   בעולם הזה וכיבדנני   בעולם הבא   ד"א יכבדנני כיבוד

דפוס                                    ד"א

ג21

ג41    בעולם הזה יכבד?י?<.. ...>  <...>

ירו1   בעה"ז     יכבדנני    לעה"ב       ד"א

או3    בעה"ז     יכבדני     בעה"ב       ד"א

או51   בעולם הזה יכבדני     בעה"ב       ד"א

ששון   בעה"ז     יכבדני     בעה"ב       ד"א

--------------------------------------------------------------------

לונ    אחר כיבוד ד"א             יכבדנ'   זה עכן שזבח    יצרו

וטי    אחר כיבוד ד"א             יכבדנני  זה עכן שזבח    ייצרו

מינ    אחר כיבוד ד"א             יכבדנני  זה עכן שזבח    יצרו

פריז   אחר כיבוד ד"א             יכבדנני  זה עכן שזבח    יצרו

דפוס                 זובח   תודה יכבדנני  זה עכן שזבח את יצרו

ג21

ג41                  זו?בח?      <...>    זה עכן שזבח    יצרו

ירו1                 זובח   תודה יכבדנני  זה עכן שזבח    יצרו

או3                  זובח   תודה          זה עכן שזבח    יצרו

או51                 [זובח  תודה יכבדנני] זה עכן שזבח    יצרו

ששון                 זובח   תודה יכבדנני  זה עכן שזבח    יצרו

--------------------------------------------------------------------

לונ    כתודה הה"ד                     בני שים נא כבוד לייי אלהי

וטי    כתודה הה"ד                     בני שים נא כבוד לייי אלהי

מינ    כתודה הה"ד                     בני שים נא כבוד ליי  אלהי

פריז   כתודה הה"ד                     בני שים נא כבוד ליי  אלהי

דפוס   כתודה       ויאמר יהושע אל עכן בני שים נא כבוד

ג21

ג41    בתודה דכתיב                    בני שים נא כבוד ליי  אלהי

ירו1   כתודה הה"ד                     בני שים נא כבוד ליי  אלהי

או3    בתודה הה"ד                     בני שים    כבוד לייי אלהי

או51   בתודה הה"ד                     בני שים נא כבוד לייי אלהי

ששון   בתודה הה"ד                     בני שים    כבוד ליי  אלהי

--------------------------------------------------------------------

לונ    יש'       ותן   לו תודה

וטי    ישר'      ותן   לו תודה

מינ    ישר'      ותן   לו תודה

פריז   ישר'      ותן   לו תודה ונתן לו תודה

דפוס                                        ויען עכן אל יהוש'

ג21

ג41    ?יש?<...> <...>

ירו1   ישראל     ותן   לו תודה

או3    ישראל     ותן   לו תודה

או51   ישראל     ותן   לו תודה

ששון   יש'       ותן   לו תדה

--------------------------------------------------------------------

לונ                             שם  דרך שהראה דרך לשבים

וטי                             ושם דרך שהראה     לשבים

מינ                             שם  דרך שהראה דרך לשבים

פריז                            ושם דרך שהראה     לשבים

דפוס                            ושם דרך שהראה     לשבים     את

ג21

ג41                                           דרך לשבים

ירו1   ושם דרך                          שהראה     לשבים

או3    ושם דרך אראנו בישע אלהים ושם דרך שהראה     לשבים

או51   ושם דרך אראנו בישע אלהים ושם דרך שהראה     לשבים

ששון   ושם דרך אראנו בישע אלי'ם ושם דרך שהראה     לשבי?ת/ס?

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    דרך

מינ

פריז   דרך

דפוס   הדרך

ג21

ג41         אראנו בישע אלים היום הזה אתה עכור אן אתה <...> <...

ירו1   דרך

או3    דרך

או51   דרך

ששון   דרך

--------------------------------------------------------------------

לונ             הה"ד           ובני זרח     זמרי    והימן ואיתן

וטי             הה"ד           ובני זרח     זמרי          ואיתן

מינ             הה"ד           ובני זרח     זמרי    והימן ואיתן

פריז            הה"ד           ובני זרח     זמרי          ואיתן

דפוס            הדא  הוא דכתיב ובני זרח     זמרי          ואיתן

ג21

ג41    ..>?ת?יב                ובני זרח     זמרי          ?ו?איתן

ירו1            הה"ד           ובני זרח     זמרי          ואיתן

או3             הה"ד           ובני זרח     זמרן          ואיתן

או51            הה"ד           ובני זרח (א) זמרי(ן)       ואיתן

ששון            הה"ד           ובני זרח     זמרן          ואיתן

--------------------------------------------------------------------

לונ          וכלכל  ודרדע כולן חמשה

וטי    והימן וכלכל  ודרע  כולם חמשה

מינ          וכלכל  ודרדע כולם חמשה

פריז   והימן וכלכל  ודרדע כלם  חמשה

דפוס   והימן וכלכול ודרדע כלם  חמשה

ג21

ג41    והימן וכלכול ודרע  וגו'      ר' יהושע בן לו?י? ?ור'

ירו1   והימן וכלכל  ודרדע כלם  חמשה

או3          וכלכל  ודרדע כלם  חמשה

או51         וכלכל  ודרדע כולם ה'

ששון         וכלכל  ודרדע כולם חמשה

--------------------------------------------------------------------

לונ                    זמרי     ר'     יהוש' בן  לוי אמ'

וטי                    זמרי     ר'     יהושע בן  לוי אמ'

מינ                    ומ?ר/ד?י ר'     יהושע בן  לוי אמ' זמרי

פריז                   זמרי     ר'     יהושע בן  לוי א'

דפוס                   זמרי     ר'     יהושע ב"ל     אמ'

ג21                    <...>

ג41    י?שמעאל בר נחמן          ר'     יהושע בן  לוי א'  זמרי

ירו1                   זמרי     ריבל"א

או3                    זמרי     ריב"ל                אמ'

או51                   זמרי(ן)  ריב"ל                אמ'

ששון                   זמרן     ריב"ל                אמ'

--------------------------------------------------------------------

לונ                           שעשה [כ]מעשה זמרי  ר'    ישמעאל

וטי                           שעשה כמעשה   זמרי  ר'    ישמעאל

מינ                           שעשה מעשה    כזמרי ר'    ישמע'

פריז                          שעשה כמעשה   זמרי  ר'    ישמעאל

דפוס   זה עכן ולמה קורהו זמרי שעשה כמעשה   זמרי  ורבנן

ג21                                מעשה    זמרי  ר'    ישמעאל

ג41    זה עכן                 שעשה כמעשה   זמרי  ר'    ?י?שמ?עאל?

ירו1                          שעשה מעשה    זמרי  ר'    ישמעאל

או3                           שעשה מעשה    זמרי  ר'    ישמעאל

או51                          שעשה מעשה    זמרי  ר'    ישמעאל

ששון                          שעשה מעשה    זמרי  ר'    ישמע'

--------------------------------------------------------------------

לונ    בר נחמ' אמ'  שנזדמ[ר]ו יש'   על    ידיו   איתן   זה אבינו

וטי    בר נחמן אמר  שנזדמרו   יש'   על    ידיו   איתן   זה אבינו

מינ    בר נחמ' אומ' שנזדמו    ישר'  על    ידיו   איתן   זה

פריז   בר נחמן א'   שנזדמנו   ישר'  על    ידיו   איתן   זה

דפוס           אמרו שנזמרו    ישראל על    ידו    איתן   זה

ג21    בר נחמן א'   שנזדמרו   ישר'  <...> ?ידיו? אי<..> זה אבינו

ג41    בר נחמן א'

ירו1   בר נחמן אמר  שנזדמרו   ישראל על    ידו    איתן   זה אבינו

או3    בר נחמן אמ'  שנזמרו    ישראל על    ידו    איתן   זה

או51   בר נחמן אמ'  שנזמרו    ישראל על    ידו    איתן   זה

ששון   בר נחמן      שנזמרו    יש'   על    ידו    איתן   זה

--------------------------------------------------------------------

לונ    אבר'        היך   מה דאת אמ' משכיל         לאיתן   האיזרחי

וטי    אברהם       היך   מה דאת אמר משכיל         לאיתן   האזרחי

מינ    אברהם אבינו הה"ד             משכיל         לאיתן   האזרחי

פריז   אברהם אבינו היך   מה דאת אמר משכיל         לאיתן   האזרחי

דפוס   אברהם אבינו על    שם         משכיל         לאיתן   האזרחי

ג21    אברהם       ה"ה              משכיל         לאי?ת?ן האזרחי

ג41

ירו1   אברהם       היך   מה דאת אמר משכיל         לאיתן   האיזרחי

או3    אברהם אבינו כד"א             משכיל (להימן) [לאיתן] האזרחי

או51   אברהם אבינו כד"א             משכיל         לאיתן   האזרחי

ששון   אברהם אבי'  כמד"א            משכיל         לאיתן   האזרחי

--------------------------------------------------------------------

לונ    הימן זה משה               בכל   ?ביי?יתי נאמן הוא

וטי    הימן זה משה               בכל   ביתי     נאמן הוא

מינ    הימן זה משה               בכל   ביתי     נאמן הוא

פריז   הימן זה משה               בכל   ביתי     נאמן הוא

דפוס   הימן זה משה שנ'           בכל   ביתי     נאמן הוא ר' שמואל

ג21    הימן זה משה               ב?כ?ל ביתי     נאמן

ג41

ירו1   הימן זה משה מה    דאת אמר בכל   ביתי     נאמן הוא

או3    הימן זה משה כד"א          בכל   ביתי     נאמן הוא

או51   הימן זה משה כד"א          בכל   ביתי     נאמן הוא

ששון   הימן זה משה דכתי'         בכל   ביתי     נאמן הוא

--------------------------------------------------------------------

לונ                                      וכלכל זה יוסף

וטי                                      יכלכל זה יוסף

מינ                                      וכלכל זה יוסף

פריז                                     וכלכל זה יוסף

דפוס   בר נחמ' אמ' על שם אמנה אנכי חטאתי כלכל  זה יוסף על  שם

ג21                                      וכלכל זה יוסף

ג41

ירו1                                     וכלכל זה יוסף היך מה

או3                                      וכלכל זה יוסף

או51                                     וכלכל זה יוסף

ששון                                     וכלכל זה יוסף

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס             ויכלכל יוסף

ג21              ויכלכל יוסף את <...>

ג41                                            הימן זה עכן ?מ?שם

ירו1   דאת אמר   ויכלכל יוסף

או3        דכתי' ויכלכל יוסף את אביו  ואת אחיו

או51       דכתי' ויכלכל יוסף את אביו  ואת אחיו

ששון       דכתי' ויכלכל יוסף

--------------------------------------------------------------------

לונ                    ודרדע

וטי                    ודרע

מינ                    ודרדע

פריז                   ודרדע

דפוס                   ודר     דע זה דור              המדבר

ג21                    ?ודרדע?    זה דו<..> (..?ב?ול) [המדבר]

ג41    אמנה אנכי חטאתי

ירו1                   ודרדע      זה דור              המדבר

או3                    ודרדע      זה דור              המדבר

או51                   ודרדע      זה דור              המדבר

ששון                   ודרדע      זה דור              המדבר

--------------------------------------------------------------------

לונ                            כולם  חמשה וכי אין  אנו     יודעין

וטי                            כולם  חמשה וכי אינן         יודעין

מינ                            כולם  חמשה וכי אין  אנו     יודעי'

פריז                           כלם   חמשה וכי אינן         יודעין

דפוס        שכולו       דיעה   כולם  חמשה וכי אין  אנו     יודעי'

ג21         שכולן מלאים די?ע?ה <...>               ?א?נ?ו? <...

ג41                                       וכי אן   אנו     יודעים

ירו1   שהיו כלם   בני   דעה    כלם   חמשה וכי אין  אנו     יודעין

או3    שהיו כולן  בני   דעה    כולם  חמשה וכי אין  אנו     יודעי'

או51   שהיו כלם   בני   דעה    כלם   ה'   וכי אין  אנו     יודעין

ששון   שהיו עה    כולם  חמשה וכי אין  אנו     יודעין

--------------------------------------------------------------------

לונ    שכולם חמשה אלא מלמ' שאף  עכן   היה עימהן לעולם הבא  אראנו

וטי    שכולם חמשה אלא מלמד שאף  עכן   היה עמהם  לעולם הבא  אראנו

מינ    שכולם חמשה אלא מלמד שאף  עכן   היה עמהן  לעולם הבא  אראנו

פריז   שכלם  חמשה אלא מלמד שאף  עכן   היה עמהם  לעולם הבא  אראנו

דפוס   שכולם חמשה אלא מלמד שאף  עכן   היה עמהן  לעולם הבא

ג21    ..>לן חמשה אלא מלמד <...

ג41    שכולם חמשה אלא           כולהם בני חיי   העולם הבא

ירו1   שכלם  חמשה אלא מלמד שאף  עכן       עמהם  לעתיד לבא  אראנו

או3    שכולם חמשה אלא מלמד שאף  עכן       עמהם  לעתיד לבוא אראנו

או51   שכלם  ה'   אלא מלמד שאף  עכן       עמהם  לעתיד לבוא אראנו

ששון   שכולם חמשה אלא מלמד שאף  עכן       עמהם  לעתיד לבא  אראנו

--------------------------------------------------------------------

לונ    בישע   אלהים                                 היום    הזה

וטי    בישע   אלהים                                 ה[י]יום הזה

מינ    בישע   אלהים                                 היום    הזה

פריז   בישע   אלהים                                 היום    הזה

דפוס                וכן אמ' יהושע יעכרך יי היום הזה היום    הזה

ג21    ..>ישע אלהים                                 <...>

ג41

ירו1   בישע   אלהים                                 היום    הזה

או3    בישע   אלהים                                 היום    הזה

או51   בישע   אלהים                                 היום    הזה

ששון   בישע   אלי'ם                                 היום

--------------------------------------------------------------------

לונ    אתה עכור ואי  אתה עכור לעו'  הבא

וטי    אתה עכור ואי  אתה עכור לעולם הבא

מינ    אתה עבור ואי  אתה עבור לעולם הבא

פריז   אתה עכור ואי  אתה עכור לעולם הבא

דפוס   אתה עכור ואין אתה עכור לעתיד לבא ד"א זובח תודה יכבדנני

ג21

ג41

ירו1   אתה עכור ואי  אתה עכור לעתיד לבא

או3    את  עכור ואין את  עכור לעה"ב

או51   את  עכור ואין את  עכור לעה"ב

ששון   את  עכור ואין את  עכור לעה"ב

--------------------------------------------------------------------

 

דפוס   ר' הונא משם ר' אחא תכבדנני אין כתי' כאן אלא יכבדנני כבו'

דפוס   אחר כבוד ד"א זובח תודה יכבדנני ר' ברכי' בשם ר' אבא בר כהנא

דפוס   כבדני אין כתיב כאן אלא יכבדנני כבדני בעולם הזה יכבדני בעולם

דפוס   הבא