לונ    {ב} ד"א     ושם   דרך אילו מסקלי דרכים ד"א     ושם דרך

וטי    {ב} ד"א     ושם   דרך אילו מסקלי דרכים ד"א     ושם דרך

מינ    {ב} ד"א     ושם   דרך אילו

פריז   {ב} ד"א     ושם   דרך אילו מסקלי דרכים ד"א     ושם דרך

דפוס   {ב}         ושם   דרך אלו  מסקלי דרכים ד"א     ושם דרך

ג41    {ב} דבר אחר ?ו?שם דרך אילו מסקלי דרכים דבר אחר ושם דרך

ירו1   {ב} ד"א     ושם   דרך אלו  מסקלי דרכים ד"א     ושם דרך

או3    {ב} ד"א     ושם   דרך אלו  מסקלי דרכים ד"א     ושם דרך

או51   {ב} ד"א     ושם   דרך אלו  מסקלי דרכים ד"א     ושם דרך

ששון   {ב}         ושם   דרך אלו  מסלקי דרכים ד"א     ושם דרך

--------------------------------------------------------------------

לונ    אילו סופרין  ומשנין      ומלמדי    תינוקות  באמונה

וטי    אילו סופרים  ומשנין      ומלמדי    תינוקות  באמונה

מינ         סופרין  ומשנין      ומלמדי    תינוקות  באמונה

פריז   אילו סופרי'  ומשנין      ומלמדי    תינוקות  באמונה

דפוס   אלו  סופרים  ומשני'  שהן מלמדין את התינוקו' באמונה

ג41    אילו הסופרים והמשנים     המלמדי    תינוקות  באמנה

ירו1   אלו  סופרים  ומשנים      ומלמדי    תינוקות  באמונה

או3    אלו  סופרים  ומשנים      ומלמדי    תינוקו'  באמונה

או51   אלו  סופרים  ומשנים      ומלמדי    תינוקות  באמונה

ששון   אלו  סופרים  ומשנים      ומלמדי    תנוקות   באמונה

--------------------------------------------------------------------

לונ    ד"א     וש?ר? דרך

וטי    ד"א     ושם   דרך

מינ    ד"א     ושם   דרך

פריז   ד"א     ושם   דרך

דפוס   ד"א     ושם   דרך             ר' יוסי ב"ר  יהודה

ג41    דבר אחר ושם   דרך ר' יודן בשם ר' יוסה ביר' יהודה ותני ?(ב)[ל]?ה

ירו1   ד"א     ושם   דרך

או3    ד"א     ושם   דרך

או51   ד"א     ושם   דרך

ששון   ד"א     ושם   דרך

--------------------------------------------------------------------

לונ                          אילו חנוונין  שהן   מוכרין  פירות

וטי                          איל  חנוונין  שהן   מוכרין  פירות

מינ                          אילו חנוונין        שמוכרין פירות

פריז                         אילו חנוונין  שהן   מוכרין  פירות

דפוס   בשם ר' מנחם ב"ר  יוסי אלו  חנונין   שהם   מוכרין  פירות

ג41    בשם ר' מנחם ביר' יוסה אילו החנוונים שה?ם? מוכרין

ירו1                         אלו  חנונין         שמוכרין פירותיהם

או3                          אלו  חנונין         שמוכרין פירותיהן

או51                         אלו  חנונין         שמוכרין פירותיהם

ששון                         אלו  חנונים         שמוכרין פירותיהן

--------------------------------------------------------------------

לונ          מעושרין לרבים               ר' מנחם בר' יודן בש"ר

וטי          מעושרין לרבים               ר' יוסי בר  יודן בשם

מינ          מעושרין לרבים               ר' מנחם ב"ר יודן בשם

פריז         מעושרין ?ל?רבים             ר' יוסי בר  יודן בשם

דפוס         מעושרין לרבים   ד"א ושם דרך

ג41          מעושר   לרבים

ירו1         מעושרים לרבים               ר' יוסי בר' יודן בשם

או3          מעושרי' לרבים               ר' יוסי בר  יודן בש"ר

או51   לרבים מעושרין                     ר' יוסי בן  יודן בש"ר

ששון         מעושרין לרבים               ר' יוסי בר' יודן בש"ר

--------------------------------------------------------------------

לונ       מנחם בר' יוסי     אילו     שמדליקין נירות לרבים

וטי    ר' מנחם בר  יוסי     אילו     שמדליקין נירות לרבים

מינ    ר' מנחם ב"ר יוסי     אילו     שמדליקי' נרות  לרבים

פריז   ר' יוסי              אילו     שמדליקין נרות  לרבים

דפוס                        אלו  שהן מדליקין  נרות        כדי

ג41

ירו1   ר' מנחם בר' יוסי     אלו      מדליקי   נרות  לרבים

או3       מנחם בר' יוסי אמ' אלו      מדליקי   נרו'  לרבים

או51      מנחם בר' יוסי אמ' אלו      מדליקי   נרות  לרבים

ששון      מנחם בר' יוסי אמ' אלו      מדליקי   נרות  לרבים

--------------------------------------------------------------------

לונ                    אמ"ר        שמע'  בן לקיש אף שאול לא

וטי                    א"ר         שמעון בן לקיש אף שאול לא

מינ                    א"ר         שמעון בן לקיש אף שאול לא

פריז                   א'   ריש             לקיש אף שאול לא

דפוס   להאיר בהם לרבי' דאמר ר'     שמעון בן לקיש    שאול לא

ג41

ירו1                   אמ'  רשב"ל                אף שאול לא

או3                         ארשב"ל               אף שאול לא

או51                        ארשב"ל               אף שאול לא

ששון                        ארשב"ל               אף שאול לא

--------------------------------------------------------------------

לונ    זכה        למלכות אלא על ידי שהיה זקינו   מדליק נירות לרבים

וטי    זכה        למלכות אלא על ידי שהיה זקיני   מדליק נירות לרבים

מינ    זכה        למלכות אלא על ידי שהיה זקנו    מדליק נירות לרבים

פריז   זכה        למלכות אלא על ידי שהיה זקינו   מדליק נרות  לרבים

דפוס   זכה        למלוכ' אלא על ידי שהיה זקינו   מדליק נרו'  לרבי'

ג41

ירו1   זכה        למלכות אלא על     שהיה זקנו    מדליק נרות  לרבים

או3    זכה        למלכות אלא על     שהיה זק[י]נו מדליק נרות  לרבים

או51   זכה (זקנו) למלכות אלא על     שהיה זקנו    מדליק נרות  לרבים

ששון   זכה        למלכות אלא על     שהיה זקנו    מדליק נרות  לרבים

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמרו מבואות אפילין היה מביתו לבית הכנסת והיה מדליק בהן

וטי    אמרו מבואות אפילים היו מביתו לבית הכנסת והיה מדליק בהן

מינ    אמרו מבואות אפילין היה מביתו לבית הכנסת והיה מדליק בהן

פריז   אמרו מבואות אפלים  היו מביתו לבית הכנסת והיה מדליק בהן

דפוס   אמרו מבואו' אפילות היו מביתו לבית המדרש והיה מדליק

ג41

ירו1   אמרו מבואות אפלות  היו מביתו לבית הכנסת והיה מדליק בהם

או3    אמרו מבואות אפלות  היו מביתו לבית הכנסת והיה מדליק בהן

או51   אמרו מבואות אפלות  היו מביתו לבית הכנסת והיה מדליק בהם

ששון   אמרו מבואות אפלים  היו מביתו לבית הכנס' והיה מדליק בהם

--------------------------------------------------------------------

לונ       ?(כ)?נירות     כדי שיאירו     לרבים כת'  אחד

וטי    את הנרות          כדי שיאירו     לרבים כתוב אחד

מינ       נירות          כדי שיאירו     לרבים כת'  אחד

פריז   את הנרות          כדי שיאירו     לרבים כתו' אחד

דפוס      נרות       בהם כדי להאיר  בהם לרבים כת'  א'

ג41

ירו1   את הנרות          כדי שיאירו     לרבים כתוב אחד

או3    את הנרות          כדי שיאירו     לרבים כתו' אח()[ד]

או51   את הנרות          כדי שיאירו     לרבים כתוב א'

ששון      נרות           כדי שיאירו     לרבים כתו' א'

--------------------------------------------------------------------

לונ    א'   ונר הוליד את קיש וכת'  אחר     א'   קיש בן אביאל

וטי    או'  נר  הוליד את קיש וכתוב אחד     אומ' קיש בן אביאל הא

מינ    אמ'  ונר הוליד את קיש וכת'  אחר     או'  קיש בן אביאל הא

פריז   או'  נר  הוליד את קיש וכת'  אחד     או'  קיש בן אביאל הא

דפוס   אומ' ונר הוליד את קיש וכת'  אח'     אומ' קיש בן אביאל

ג41

ירו1   אומ' נר  הוליד את קיש וכתו' אח?ד/ר? אומר קיש בן אביאל הא

או3    אומ' נר  הוליד את קיש וכתו' אחר     אומ' קיש בן אביאל הא

או51   אומ' נר  הוליד את קיש וכתוב אחר     אומ' קיש בן אביאל

ששון   אומ' נר  הוליד את קיש וכתו' אחר     או'  קיש בן אביאל הא

--------------------------------------------------------------------

לונ    הכיצד          אביאל  היה  שמו     ועל  ידי שהיה      מדליק

וטי    כאי   זה    צד אביאל  היה  שמו     ועל  ידי שהיה      מדליק

מינ    כיצד           אביאל  היה  שמו     ועל  ידי שהיה      מדליק

פריז   כיצד           אביאל  היה  שמו     ועל  ידי שהיה      מדליק

דפוס   הכיצד          אביאל  היה  שמו אלא על   ידי שהיה זקנו מדליק

ג41

ירו1   כיצד           אביאל  היה  שמו     ועל  ידי שהיה      מדליק

או3    כיצד           אביאל       שמו     וע"י     שהיה      מדליק

או51   הכיצד (קיש)    [אביאל היה] שמו     וע"י     שהיה      מדליק

ששון   כיצד           אביאל  היה  שמו     וע"י     שהיה      מדליק

--------------------------------------------------------------------

לונ    נירות לרבים     נקרא  שמו נר

וטי    נירות לרבים     נקרא  שמו נר

מינ    נירות לרבים     נקרא  שמו נר

פריז   נרות  לרבים     נקרא  שמו נר

דפוס   נרות  לרבים זכה ונקרא שמו נר

ג41

ירו1   נרות  לרבים     נקרא  שמו נר

או3    נרות  לרבים     נקרא  שמו נר

או51   נרות  לרבים     נקרא  שמו נר

ששון   נרות  לרבים     נקרא  שמו נר